Hotărârea nr. 528/2012

privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de domnul Rus Sebastian Lucian şi soţia Rus Carmen pentru suprafaţa de 28 mp. teren identificat cu nr. cadastral 173948 înscris în C.F. 173948 Oradea, situat în Oradea pe str. Adevarului nr.68B, cu destinaţia de “drum public”

ROMANIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind acceptarea ofertei de donație depusă de domnul Rus Sebastian Lucian și soția Rus Carmen pentru suprafața de 28 mp. teren identificat cu nr. cadastral 173948 înscris în C.F. 173948 Oradea, situat în Oradea pe str. Adevarului nr.68B, cu destinația de “drum public”

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 56638 / 24.08.2012 prin care Administrația Imobiliara Oradea propune acceptarea de către Consiliul Local a donației reprezentând suprafața de 28 mp. teren identificat cu nr. cadastral 173948 înscris in C.F. 173948 Oradea, situat în Oradea pe str. Adevărului nr.68B, cu destinația de “drum public”,

Conform Ofertei de donație imobiliară cu nr.336/18.07.2012 domnul Rus Sebastian Lucian și soția Rus Carmen, donează Municipiului Oradea suprafața de 28 mp. teren identificat cu nr. cadastral 173948 înscris in C.F. 173948 Oradea,

Ținând cont de prevederile art. 3 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin.(2) lit.„c”,alin.(5) lit.a), art. 45 alin. (3) și art. 121 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 privind Administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se acceptă oferta de donație înaintată de domnul Rus Sebastian Lucian și soția Rus Carmen reprezentând suprafața totală de 28 mp teren identificat cu nr. cadastral 173948, înscris in C.F. 173948 Oradea cu destinația de ”drum public”, situat în Oradea str.Adevarului nr.68B, condiționat de încheierea contractului de donație în formă autentică, radierea ipotecii înscrisă in C.F. 173948 Oradea și achitarea tuturor cheltuielilor ocazionate de donarea terenului de către donatori.

Art. 2. Se aprobă trecerea terenului identificat la art. 1 din prezenta Hotărâre, în proprietatea publică a Municipiului Oradea, cu ' destinația de ”drum public”.

Art. 3. Introducerea utilităților necesare pe drumul public nou creat, se va face în funcție de prioritățile și resursele financiare alocate, corelat cu necesitățile municipiului Oradea.

Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică cu :

- Primarul Municipiului Oradea;

  • - Instituția Prefectului Județului Bihor;

  • - Instituția Arhitectului Șef;

  • - Evidenta Patrimoniu-Delegări de gestiune;

  • - Direcția Tehnică - P.M.O;

  • - Administrația Imobiliară Oradea;

  • - Serviciul Terenuri;

  • - A.I.O. - Serviciul Financiar Contabil;

  • - Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliara;

  • - Domnul Rus Sebastian Lucian prin grija Serviciului Terenuri din cadrul A.I.O.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Dan Octavian

Oradea, 28 august 2012                                                     CONTRASEMNEAZĂ

Nr. 528                                                                     SECRETAR

Ionel Vila