Hotărârea nr. 516/2012

privind aprobarea trecerii anexei, la imobilul – Punct Termic nr. 913, situat în Oradea, Aleea Călinului, din administrarea SC Electrocentrale Oradea S.A., în administrarea A.I.O.

ROMANIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea trecerii anexei, la imobilul - Punct Termic nr. 913, situatîn Oradea, Aleea Calinului, din administrarea

S.C. ELECTROCENTRALE ORADEA S.A., în administrarea Administrației Imobiliare Oradea

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 56644/27.08.2012 prin care Administrația Imobiliară Oradea Consiliului Local al municipiului Oradea propune aprobarea trecerii anexei, la imobilul - Punct Termic nr.913, situat in Oradea, Aleea Calinului, din administrarea S.C. ELECTROCENTRALE ORADEA S.A., în administrarea Administrației Imobiliare Oradea

Având in vedere adresa înregistrată sub nr.55438/AIO/03.08.2012, prin care S.C. ELECTROCENTRALE ORADEA S.A -Direcția Termoficare, ne aduce la cunoștință faptul că sunt de acord cu transmiterea în folosință Consiliului Local al Municipiului Oradea - Administrația Imobiliara Oradea a anexei la PT nr.913, situat in Oradea, Aleea Calinului.

Luând în considerare intenția municipiului Oradea, de a amenaja în zonă un sediu de asociație de proprietari, precum și a unui centru de multifuncțional pentru persoane vârstnice,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

In temeiul art. 36 alin. (2) lit. „c”, „d”, alin.(5) lit. „a”, alin. (6), lit. „a” pct. 2, și art. 45 alin.(3) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se aprobă trecerea anexei la P.T. nr. 913, situat în Oradea, Aleea Calinului din administrarea S.C. ELECTROCENTRALE ORADEA S.A, în administrarea Administrației Imobiliare Oradea.

Art.2. Predarea - primirea se va realiza în baza unui Proces verbal de predare - primire, de către o comisie numită, prin decizia directorului general al Administrației Imobiliare Oradea în care vor fi menționate:

 • -  date de identificare ale imobilului

 • -  numărul de inventar

 • -  valoarea de inventar

 • -  date de identificare topografică

 • -  situația terenului

 • -  alte drepturi și obligații care decurg din predarea - primirea imobilului

 • -  eventuale sume de achitat de către parți

Art.3. Administrația Imobiliara Oradea, v-a amenaja în această locație un sediu pentru o asociație de proprietari, respectiv un centru multifuncțional pentru persoane vârstnice.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează - Administrația Imobiliara Oradea, S.C.

ELECTROCENTRALE ORADEA S.A.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • •   Instituția Prefectului - județul Bihor

 • •   Primarul Municipiului Oradea

 • •   Administrația Imobiliară Oradea

 • •   Serviciul Administrare Imobile, Compartimentul documente de proprietate

 • •  S.C. ELECTROCENTRALEORADEA S.A

 • •   Se publică în Monitorul Oficial al județului Bihor

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Dan Octavian

Oradea, 28 august 2012

Nr. 516


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu 21 de voturi ,,pentru”, 1 vot „abținere”