Hotărârea nr. 512/2012

privind transmiterea punctelor termice proprii aferente blocurilor ANL din b-dul. Decebal nr. 65/F şi blocul de microgarsoniere din str. Moreni nr. 2, din administrarea A.I.O. în administrarea SC Electrocentrale SA.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind transmiterea punctelor termice proprii aferente blocurilor ANL din B-dul Decebal nr. 65/F și blocului de microgarsoniere din str. Moreni nr. 2, din administrarea Administrației Imobiliare Oradea in administrarea

SC Electrocentrale SA

Analizând raportul de specialitate înregistrat sub nr. 56507din data de 22.08.2012, întocmit de către Administrația Imobiliară Oradea, prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea, aprobarea transmiterii punctelor termice proprii aferente blocurilor ANL din B-dul Decebal nr. 65/F și blocului de microgarsoniere din str. Moreni, nr. 2 din administrarea Administrației Imobiliare Oradea in administrarea SC Electrocentrale SA,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

In conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. (c), alin. (5) lit. a), art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art.1. Se aprobă trecerea punctelor termice care deservesc Blocurile ANL din B-dul Decebal, nr. 65/F și blocul de microgarsoniere din str. Moreni, nr. 2, din administrarea Administrației Imobiliare Oradea în administrarea SC Electrocentrale SA.

Art.2. Se aprobă trecerea din administrarea Administrației Imobiliare Oradea în administrarea SC Electrocentrale SA a punctelor termice aferente Blocurilor ANL din B-dul Decebal și a blocului de microgarsoniere, pe baza de protocol de predare-primire încheiat în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -   Instituția Prefectului Județului Bihor;

  • -   Primarul municipiului Oradea;

  • -   Administrația Imobiliară Oradea;

  • -  SC Electrocentrale SA

- Se publica pe site-ul www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Dan Octavian

Oradea, 28 august 2012

Nr. 512


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila