Hotărârea nr. 509/2012

Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Parcelare teren pentru amplasare locuinţe individuale zona str. Colinelor - Răspântiilor, nr. cad. 171332 - Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Parcelare teren pentru amplasare locuințe individuale zona str. Colinelor - Răspântiilor, nr. cad. 171332 - Oradea

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.144767/17.08.2012, întocmit de către Instituția Arhitectului Șef - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea, aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Parcelare teren pentru amplasare locuințe individuale zona str. Colinelor - Răspântiilor, nr. cad. 171332 - Oradea elaborat la inițiativa beneficiarei Bano Tunde, în baza certificatului de urbanism nr. 425/21.02.2012, în vederea stabilirii condițiilor de lotizare a parcelei cu nr. cad. 171332 - Oradea și amplasare a construcțiilor cu destinația de locuințe individuale, rezolvarea circulației carosabile și pietonale, circulația juridica a terenurilor, echiparea și servirea edilitară.

Terenul care a generat PUZ-ul este situat în intravilanul municipiului Oradea, în partea de nord-est a localității, având acces asigurat de str. Colinelor, drumul de exploatare identificat pe harta cadastrala a municipiului scara 1:10000 cu identificatorul DE 8309 și un drum de exploatare ce asigura legătura între str. Colinelor și Rspântiilor. Ambele drumuri de exploatare s-au constituit din parcela identificata cu nr. topo 6181/2, in vederea asigurării accesului la proprietăți retrocedate ca urmare a aplicării legii fondului funciar.

Conform Regulamentului zonării funcționale al municipiului Oradea, terenul corespunde zonei R1a - destinată locuințelor unifamiliale izolate.

In prezent parcela care a generat PUZ-ul este lipsita de construcții.

Legătura zonei cu municipiul se realizează pe strada Colinelor si pe drumul de exploatare situat intre str.

Raspantiilor si str. Colinelor, care in prezent are un profil transversal de aprox.8,0m.

Terenul care a generat PUZ-ul, în suprafață de 14902 mp, este identificat cu nr.cad.171332 înscris in CF nr.171332-Oradea, % părti in favoarea lui Sucigan loan, % părți în favoarea lui Pokol Ileana și 2/4 parți in favoarea lui Szekely Etelca, existând procura de reprezentare pentru Bano Tunde.

Rețele tehnico edilitare de care dispune zona sunt rețea de alimentare cu energie electrica și rețele de alimentare cu apa si canalizare poziționate pe drumul de exploatare situat între str. Răspântiilor si str. Colinelor.

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr.453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art. 36 alin.2 lit. c, alin. 5 lit. c) și art. 45 alin.2 lit. e) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL ALMUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - Parcelare teren pentru amplasare locuințe individuale zona str. Colinelor-Raspantiilor, nr. cad. 171332 - Oradea cu propunerile de organizare urbanistică si a regulamentului de urbanism aferent, conform documentației tehnice anexate:- Parcela identificata cu nr.cad.171332-Oradea se dezmembrează în 16 loturi cu suprafețe variind între 605 mp și 1154 mp, destinate construirii de locuințe și un drum care va asigura accesul la parcelele constituite și va face legătura între cele două drumuri de exploatare.

Amplasarea construcțiilor. Amplasarea construcțiilor pe parcelele nou create se va face conform reglementărilor urbanistice propuse prin PUZ și ilustrate prin planșa 3/U Reglementari:

  • - regim de înălțime: max. S+P+E+M, cu respectarea înălțimii de max. 6,0m la cornișa;

  • - limita de implantare a construcțiilor: 6,0m fata de limita străzii de acces pentru parcelele 7-16, respectiv 7,0m fata de

strada nou propusa pentru parcelele 1-5.

  • - retrageri: 7,0m fata de limita posterioară a parcelelor, iar lateral total 7,0m cu 2,0m pe o latura;

- se va amenaja min. un loc de parcare pe fiecare parcela;

- indici de utilizare ai terenului: POTmax. 35% CUTmax 0,6;

Organizarea circulației în zonă: se asigură de str. Colinelor si drumul de exploatare care leagă str. Raspantiilor de str. Colinelor, ambele cu profil transversal 12,0m, respectiv de drumul de exploatare cu identificator DE 8309 si o strada nou creatain interiorul parcelei cu nr. cad. 171332, ambelecu profil transversal de9,0m

  • - terenul destinat lărgirii străzii Colinelor si a drumului de exploatare cu indicativ DE 8309, respectiv constituirii noi străzi

propusesevacedadomeniului public, înscriindu-se in CF ca drum publicin favoareamunicipiului Oradea.

  • - terenul destinat lărgirii drumului de exploatare ce asigura legătura între str. Raspantiilor si str. Colinelor, la profil transversal de 12,0m, se va ceda domeniului public și se va înscrie în CF ca drum public în favoarea municipiului Oradea pe măsura ce se vor realiza investiții în zona;

Asigurarea utilităților, prin racordarea obiectivelor propuse la rețelele edilitare existente în zonă.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • •   Instituția Prefectului județului Bihor

•   Primarul Municipiului Oradea

  • •   Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

  • •   Beneficiarul Planului Urbanistic Zonal, d-na Bano Tunde, prin grija Biroului Avizări Planuri Urbanistice CMUAT

  • •   Se publică în M.O. al județului Bihor și pe site-ul www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Dan Octavian

Oradea, 28 august 2012

Nr. 509


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”