Hotărârea nr. 505/2012

privind aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea serviciului specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Oradea.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân din municipiul Oradea

Analizând Raportul de specialitate nr.148134 / 24.08.2012 întocmit de Direcția Tehnică prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea serviciului specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân din municipiul Oradea,

Luând în considerare Ordonanța de Urgență nr. 155/2001, privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân;

Ținând seama de Legea 227/2002 pentru aprobarea OUG 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 205/2004, privind protecția animalelor, modificată și completată cu Legea nr. 9/2008;

Ținând cont de Convenția europeană pentru protecția animalelor de companie

În baza prevederilor Hotărârii nr. 955 din 15 iunie 2004 pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local;

Ținând seama de Ordonanța nr. 71/2002, privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local;

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin. (2), lit. b), lit. d), alin.(4) lit. c), alin. (6) lit. a) punct 19 și art. 45, al. (2) lit. c) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Regulamentul privind organizarea și funcționarea serviciului specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân din municipiul Oradea conform Anexei.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Tehnică, Direcția Economică și SC Administrația Domeniului Public SA.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • -   Instituția Prefectului Județului Bihor

 • -  Primarul municipiului Oradea

 • -   Direcția Tehnică

 • -  Direcția Economică

 • -   Direcția Juridică

 • -  SC Administrația Domeniului Public SA

 • -   Se publică în Monitorul Oficial al Județului Bihor și pe site-ul www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Dan Octavian

Oradea, 28 august 2012

Nr. 505


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila

Anexa la H.C.L.nr. 505/2012

REGULAMENT

privind organizarea și funcționarea serviciului specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân din municipiul Oradea

Capitolul I

Generalităti

Art. 1. Prezentul regulament de organizare și funcționare stabilește cadrul juridic și condițiile în care se desfășoară Serviciul specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân din municipiul Oradea, în conformitate cu principiile și reglementările prevăzute în următoarele acte normative:

 • - Ordonanța de Urgență nr. 155/2001, privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân;

 • - Legea 227/2002 pentru aprobarea OUG 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân;

 • - Legea 205/2004, privind protecția animalelor, modificată și completată cu Legea nr. 9/2008;

 • - Convenția europeană pentru protecția animalelor de companie

 • - Hotarea nr. 955 din 15 iunie 2004 pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local;

 • - Ordonanța nr. 71/2002, privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local;

Art. 2. În cuprinsul prezentului regulament termenii și sintagmele de mai jos au următoarele semnificații:

 • a) câine fără stăpân - orice câine care, fie nu are adăpost, fie se găsește în afara proprietății stăpânului său sau a deținătorului său și care nu este sub controlul ori supravegherea directă a niciunui proprietar sau deținător;

 • b) deținător de câine - proprietarul câinelui, precum și orice persoană care are în îngrijire unul sau mai mulți câini;

 • c) sterilizare - suprimarea definitivă, prin metode chirurgicale, a capacității de procreere;

 • d) revendicarea câinelui - solicitarea de restituire formulata de persoana fizică sau juridică, ce a detinut anterior cainele;

 • e) abandonul câinelui - lăsarea unui câine, aflat în proprietatea și/sau îngrijirea omului, pe domeniul public, fără hrană, adăpost și tratament medical;

 • f) adopția câinelui - solicitarea formulată de o persoană fizică sau juridică de a primi în proprietate unul sau mai mulți câini, pe care nu i-a deținut anterior, spre a-i crește și a se îngriji de ei;

 • g) eutanasierea - act de sacrificare prin procedee rapide și nedureroase a câinilor fără stăpân care sunt bolnavi cronici și incurabili ori care nu au fost revendicați sau adoptați în condițiile și în termenele stabilite de lege .

Art.3. Sunt interzise orice activități ce au drept scop perturbarea sau blocarea bunei desfășurări a acțiunilor întreprinse de angajații serviciului specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân.

Art.4. Se recomandă ca locuitorii municipiului Oradea să dea dovadă de spirit civic și să sprijine eforturile făcute de municipalitate .

Art.5. Se interzice cu desăvârșire amplasarea de adăposturi pentru câini, precum si creșterea sau deținerea câinilor fără stăpân pe domeniul public.

Capitolul II

Organizarea si functionarea serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din municipiul Oradea

Art.6. Serviciul specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân urmărește controlul reproducției în vederea stabilizării numărului de câini fără stăpân, pentru ca ulterior numărul acestora să scadă pe cale naturală.

Toate acțiunile desfășurate de către Serviciul specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân au ca scop împlinirea acestui deziderat.

Art. 7. Funcționarea serviciului specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân din municipiul Oradea se va face în condiții de transparență .

Art. 8. Activitățile specifice serviciului specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân vor asigura:

 • a) satisfacerea cerințelor și nevoilor de utilitate publică ale comunității locale;

 • b) continuitatea serviciului;

 • c) ridicarea continuă a standardelor și a indicatorilor de performanță ai serviciului prestat;

 • d) protecția și conservarea mediului natural și construit;

 • e) menținerea condițiilor sanitare în conformitate cu normele de igienă și sănătate publică.

Art. 9. Serviciul specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân se realizează cu respectarea normelor privind capturarea, transportul, adăpostirea, tratarea, îngrijirea și examinarea animalelor fără stăpân, potrivit prezentului Regulament.

Art. 10. Serviciul specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân acționează în interesul comunității locale și răspunde față de modul în care organizează, coordonează și controlează gestionarea câinilor fără stăpân din municipiul Oradea.

Art. 11. Beneficiarii serviciului specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân: cetățenii municipiului Oradea și organizațiile civile pentru protecția animalalor, au acces la informațiile publice privind gestionarea câinilor fără stăpân.

Art. 12. Prin serviciul specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân se realizează următoarele activități:

 • a) capturarea câinilor fără stăpân pe baza reclamațiilor scrise sau verbale ale persoanelor fizice sau juridice;

Operatorul serviciului specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân actioneaza de urgenta în situatiile în care se constată că prezența sau activitatea câinilor fără stăpân impune acest lucru. Astfel de situații pot apărea când se crează disconfort cetățenilor, se stingherește circulația autoturismelor, există pericolul de a produce pagube pe spațiul verde, este pusă în pericol siguranța si sănătatea cetățenilor.

Angajații operatorului serviciului specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân se pot autosesiza și acționa în consecință potrivit unui program de actiune zilnic;

 • b) deparazitarea, vaccinarea, sterilizarea, tatuarea și aplicarea zgărzii cu plăcuță numerotată și înregistrarea tuturor câinilor fără stăpân din municipiul Oradea;

 • c) îngrijirea și menținerea câinilor în adăpostul special amenajat în acest scop;

 • d) eliberarea câinilor revendicați sau adoptați în baza declarației-angajament formulate de către solicitanți, cu achitarea unei taxe care reprezintă cheltuielile medicale și de întreținere, conform anexelor nr.1 și 2 ;

 • e)  eutanasierea câinilor fără stăpân care sunt bolnavi cronici și incurabili ori care nu au fost revendicați sau adoptați în condițiile și în termenele stabilite de lege.

Art. 13. Activitatea de capturare a câinilor fără stăpân se efectuează permanent, în tot cursul anului, conform programului de activitate, prin serviciul specializat dotat cu echipamente de lucru și dispozitive speciale.

Art. 14. Reclamațiile privind existenta câinilor fără stăpân pe domeniul public pot fi făcute în scris sau verbal.

Pentru ca acestea să fie luate în considerare, este necesară îndeplinirea următoarelor condiții:

 • a) reclamațiile să se refere la o situație concretă;

 • b) reclamațiile să conțină obligatoriu datele de contact ale reclamantului (numele, adresa de domiciliu, număr de telefon) dar și date explicite cu privire la evenimentul reclamat (situație existentă, adresă, elemente de identificare a câinilor ce fac obiectul reclamației etc.);

Operatorul serviciul specializat de gestionare a câinilor fără stăpân va răspunde reclamațiilor în ordinea dată de gravitatea situației reclamate, dar și de alte activități aflate în desfășurare.

Art. 15. Câinii fără stăpân vor fi capturați și transportați în adăpostul special amenajat, unde vor fi cazați, cu respectarea prezentului regulament și a dispozițiilor legale.

Art. 16. Câinii se țin în adăpost sub supravegherea personalului care asigură hrănirea, controlul bolilor, dezinfectarea adăpostului, până la revendicarea, adopția sau eutanasierea lor .

Art. 17. Cazarea câinilor se va face respectand conditiile minime pentru functionarea unui adăpost pentru câini.

Art. 18. Evidența pentru gestionarea câinilor fără stăpân se va face prin următoarele înregistrari, vizate de către medicul veterinar:

 • a) registrul de capturare în care se vor menționa: numărul de câini prinși, data capturării, data și ora cazării în adăpost, caracteristicile individuale ale animalului;

 • b) registrul de adopție și gestionare a câinilor comunitari în care se va menționa: numărul de câini revendicați, adoptați, eutanasiați, substanța utilizata și numele persoanei care realizează eutanasia, tatuajul sau zgarda cu plăcuță, numărul fișei de adopție, data vaccinării antirabice, data sterilizării, data returnării în teritoriu, data predării cadavrelor la societățile ce vor executa incinerarea, precum și persoanele care au instrumentat manoperele respective.

 • c) raportări lunare la Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Bihor și Prefecturii Județului Bihor .

Art. 19. Depozitarea materialelor și substanțelor de tratament se face în spațiu special amenajat, în condiții de maximă securitate iar gestiunea acestora se va realiza prin înregistarea în registre de evidență.

Art. 20. Capturarea și transportul câinilor fără stăpân se va face cu respectarea normelor legale.

Art. 21. Revendicarea, adopția și încredințarea câinilor fără stăpân

 • 1. a). Încredințarea câinilor spre adopție se face numai după ce aceștia au fost sterilizați, vaccinați antirabic, deparazitați și identificați prin cele două metode concomitente: tatuare și aplicarea zgărzii cu plăcuță numerotată.

 • b) . Persoana fizică sau juridică care adoptă un câine are obligația de a se îngriji de el ca un bun proprietar iar în cazul în care nu îl mai dorește să-l predea Serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân .

 • c) . Persoana fizică sau juridică care adoptă un câine dar nu deține un spațiu corespunzător pentru creșterea lui poate solicita, în scris, menținerea și întreținerea lui în adăpostul Serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân . În acest caz, adoptatorul va achita lunar cheltuielile ocazionate de întreținerea și îngrijirea câinelui adoptat .

 • 2. a). Revendicarea câinilor de către solicitanți se va face pe baza declarației -angajament, al cărei model este prevăzut în Anexele nr. 1și 2.

b). Câinii revendicați nu vor fi sterilizați .

 • 3. Încredințarea câinilor revendicați sau adoptați se va face numai după achitarea unei taxe, care reprezintă cheltuielile medicale și de întreținere,.

Cuantumul valoric al acestei taxe va fi stabilit de către Consiliul Local al Municipiului Oradea, la propunerea operatorului care asigura serviciul specializat pentru gestionarea cainilor fara stăpân în Municipiul Oradea.

 • 4. In perioada de cazare a câinilor în adaposturi se rezolvă cu prioritate cererile de revendicare a câinilor.

 • 5. Câinii nerevendicați în termen de două zile pot fi adoptați de persoane fizice sau de centrele de adopție special amenajate și organizate în acest scop.

Art. 22. Eutanasierea câinilor fără stăpân se efectuează conform prevederilor legale. Medicul veterinar care posedă atestatul de liberă practică eliberat de Colegiul Medicilor Veterinari este singura persoană care poate efectua eutanasierea, are acces la barbiturice și poate decide în privința utilizării medicamentelor periculoase.

Art. 23. Se interzice sacrificarea câinilor în alte conditii decat cele prevazute de prezentul regulament și de dispozitiile legale aplicabile.

Art. 24. Cadavrele câinilor vor fi incinerate, interzicându-se folosirea lor pentru obținerea de piei, grăsimi, carne, faina proteică și alte produse.

Capitolul III

Finanțarea serviciului specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân

Art. 25. Finanțarea cheltuielilor curente de funcționare și exploatare a serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân, reprezentând cheltuieli de personal, cheltuieli cu întreținerea și funcționarea adăpostului pentru câini, cheltuieli privind activitatea de capturare și transport a câinilor, cheltuieli privind deparazitarea, vaccinarea, sterilizarea, eutanasierea, tatuarea și aplicarea zgărzii cu plăcuță numerotată și înregistrarea tuturor câinilor fără stăpân din municipiul Oradea, se asigură de către Consiliul Local al Municipiului Oradea prin alocarea fondurilor financiare către operatorul serviciului.

Art. 26. Finanțarea și realizarea investițiilor aferente serviciului specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân, reprezentând cheltuielile cu realizarea adăposturilor pentru câini, respectiv cu dotarea cu mijloace de transport și dotări necesare capturării și transportului câinilor și a altor animale, se asigură de către Consilul Local al Municipiului Oradea prin alocarea fondurilor financiare necesare, la solicitarea operatorului serviciului.

Capitolul IV.

Răspunderea Juridică

Art. 27. Încălcarea dispozițiilor prezentului Regulament atrage răspunderea disciplinară,

Art.28. Contravenții

(a) Nerespectarea prevederilor de la articolul 3 din prezentul regulament se sancționează cu amendă cuprinsă între 300 și 600 lei;

(b) Nerespectarea prevederilor de la articolul 5 din prezentul Regulament se sancționează cu amendă cuprinsă între 400 si 800 lei.

Totodată se vor aplica și următoarele măsuri complementare: direcționarea câinilor către adăpost și confiscarea sau distrugerea adăposturilor amplasate pe domeniul public.

c) Nerespectarea prevederilor de la articolul 21 alin.1 lit. b din prezentul Regulament se sancționează cu amendă cuprinsă între 400 si 800 lei.

Art. 29. Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor contravenționale se realizează de agenții constatatori din cadrul Politiei Locale a Municipilui Oradea.

Anexa 1 și 2 fac parte integrantă din prezentul Regulament .

ANEXA 1

FORMULAR DE ADOPȚIE / REVENDICARE

CONSILIUL LOCAL .............................

Serviciul de gestionare a câinilor fără stăpân

DECLARAȚI E-ANGAJAM ENT

nr. ......./.....

Subsemnatul(a) ...................................................., domiciliat(a) în ..................................., str.

......................................... nr..........., bl........, et........, ap........., sc........, județul/sectorul .............................., telefon ............................, posesor/posesoare al/a BI/CI seria ........ nr. ......................, eliberat(a) de ..................... la data de ......................., ma angajez sa adopt cainele cu numărul de tatuaj ............... adapostit de Serviciul de gestionare a câinilor fără

stăpân, în următoarele condiții:

 • 1. să respect normele de îngrijire și hranire a câinelui;

 • 2. să prezint periodic cainele la medicul veterinar, în cazul în care se impune intervenția acestuia sau pentru a fi vaccinat antirabic;

 • 3. să anunț Serviciul de gestionare a câinilor fără stăpân în cazul decesului sau al înstrăinării acestuia;

 • 4. să nu abandonez câinele iar în cazul în care nu îl mai doresc, să îl predau Serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân;

 • 5. să achit Serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân taxa care reprezintă cheltuielile medicale și de întreținere aferente cazării cainelui.

Data ....................

Semnătura adoptatorului,

Semnătura reprezentantului

Serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân

ANEXA 2

FORMULAR DE ADOPȚIE / REVENDICARE

Subscrisă societate......., cu sediul în ......, str......... nr......, sectorul/județul ......, telefon

înregistrată la Oficiul registrului comerțului ............ sub nr..........., reprezentată de

calitate de ........, legitimat cu BI/CI seria ..... nr. ....., eliberat(a) de ... la data de

angajează sa adopte un număr de .......... câini, identificati cu numerele de tatuaj

adapostiti de

Serviciul de gestionare a câinilor fără stăpân, în următoarele condiții:

 • 1. sa respect normele de îngrijire și hranire a cainelui;

 • 2. sa prezint periodic cainele la medicul veterinar, în cazul în care se impune intervenția acestuia sau pentru a fi vaccinat antirabic;

 • 3. sa anunț Serviciul de gestionare a câinilor fără stăpân, în cazul decesului sau al înstrăinării acestuia;

 • 4. sa nu abandonez cainele, iar în cazul în care nu îl mai doresc, sa îl predau Serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân;

 • 5. sa achit Serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân, taxa care reprezintă cheltuielile medicale și de întreținere aferente cazării cainelui.

Data .........

Semnătura reprezentantului societății

Semnătura reprezentantului

Serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân