Hotărârea nr. 498/2012

privind înfiinţarea Creşei nr.13 ”Lizuca si Patrocle”, extinderea cu încă o grupă a Creşei nr.6 „Căsuţa Veseliei”, creşterea numărului de locuri la Creşa nr. 11 „Sf. Iosif” şi mutarea Creşei nr. 1

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind înființarea Creșei nr.13 ”Lizuca si Patrocle”, extinderea cu încă o grupă a Creșei nr.6 „Căsuța Veseliei”, creșterea numărului de locuri la Creșa nr. 11 „Sf. losif” și mutarea Creșei nr. 1

Analizând Raportul de specialitate înregistrat cu nr. 216335/13.08.2012 prin care Administrația Socială Comunitară Oradea propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea înființării Creșei nr.13 ”Lizuca și Patrocle” situată în Oradea str. Bumbacului bloc AN 28-30, extinderii cu încă o grupă cu 20 de locuri a Creșei nr. 6 „Căsuța Veseliei”, str. Aluminei nr.100/a, creșterii numărului de locuri de la Creșa nr. 11 „Sf. Iosif”, str. Traian Lalescu nr.39 de la 30 la 40 de locuri în 2 grupe și mutării Creșei nr.1 din P-ța 1 Decembrie (2 grupe, respectiv 40 de locuri) într-o parte a clădirii situate pe str. Traian Mosoiu nr. 20 (clădirea în care funcționează Grădinița nr. 49),

Ținând seama de art. 39 lit.b si art.41 art.1 din Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, care stabilește că organizarea, administrarea și acordarea serviciilor sociale sunt responsabilitatea autorităților administrației publice locale,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36, alin.(2), lit. d), lit. e), alin.(6) lit. a), pct.2, alin.(7), lit. a) și art. 45, alin.(2) lit. f din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă înființarea Creșei nr.13 ”Lizuca si Patrocle” pe str. Bumbacului bloc AN 28-30 cu o capacitate de 60 de locuri în 3 grupe.

Art.2. Se aprobă extinderea cu încă o grupă cu 20 de locuri a Creșei nr.6 „Căsuța Veseliei”, str. Aluminei nr.100/a. In urma extinderii această creșă va avea o capacitate de 40 de locuri în două grupe.

Art.3. Se aprobă creșterea numărului de locuri de la Creșa nr. 11 „Sf. Iosif”, str. Traian Lalescu nr.39 de la 30 la 40 de locuri în 2 grupe.

Art.4. Se aprobă mutarea Creșei nr.1 din P-ța 1 Decembrie (2 grupe, respectiv 40 de locuri) într-o parte a clădirii situate pe str. Traian Mosoiu nr. 20 (clădirea în care funcționează Grădinița nr. 49).

Art.5 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Socială Comunitară Oradea.

Art.6 Prezenta hotărâre se comunică cu:

-  Primarul municipiului Oradea

  • -   Instituția Prefectului județului Bihor

  • -   Inspectoratul Școlar Județean Bihor prin grija A.S.C.O.

  • -  Administrația Socială Comunitară Oradea

  • -   Grădinița nr. 49 prin grija A.S.C.O.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Dan Octavian

Oradea, 28 august 2012

Nr. 498


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila