Hotărârea nr. 497/2012

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al A.S.C.O.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Administrației Sociale

Comunitare Oradea

Analizând Raportul de specialitate nr. 215809 din 03.08.2012 prin care Administrația Socială Comunitară Oradea propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Administrației Sociale Comunitare Oradea,

Având în vedere:

 • -  Hotărârea Consiliului Local nr. 408 din 28.06.2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Administrației Sociale Comunitare Oradea;

 • -  Modificările intervenite în structura organizatorică a instituției, din iunie.2011 până în prezent;

 • -  Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii, republicată, cu completările și modificările ulterioare (aplicabilă începândcu1septembrie2012);

 • -  Legea nr. 188/1999 - statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare (aplicabilă începând cu 1 septembrie 2012)

 • -  Legii asistenței sociale nr. 292 / 2011 și HG nr. 1.007 / 2005 privind aprobarea Regulamentului -cadru de organizare și funcționare a serviciului public de asistență socială.

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate al Consiliului Local,

În baza art.36 alin.(6) lit. a pct.1 si 2 și art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al Administrației Sociale Comunitare Oradea - conform anexei la prezenta hotărâre.

Art.2. Se abrogă Hotărârea Consiliului Local nr. 408/2011 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Administrației Sociale Comunitare Oradea.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Administrația Socială Comunitară Oradea.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • -   Instituția Prefectului județului Bihor

 • -  Primarul municipiului Oradea

 • -  Administrația Socială Comunitară Oradea

 • -   se publică în M. Of. al județului Bihor și pe site-ul www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Dan Octavian

Oradea, 28 august 2012

Nr. 497


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA ADMINISTRAȚIA SOCIALĂ COMUNITARĂ ORADEA

REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A SERVICIULUI PUBLIC DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ AL MUNICIPIULUI ORADEA, ADMINISTRAȚIA SOCIALĂ COMUNITARĂ ORADEA

CUPRINS

CAPITOLUL 1 DISPOZIȚII GENERALE

CAPITOLUL 2 PATRIMONIUL ȘI FINANȚELE ADMINISTRAȚIEI SOCIALE COMUNITARE

ORADEA

CAPITOLUL 3 MANAGEMENTUL ȘI ORGANIZAREA ADMINISTRAȚIEI SOCIALE

COMUNITARE ORADEA

 • 1. SERVICIUL PROGRAME SOCIALE

 • 2.  SERVICIUL OPERAȚIUNI FINANCIARE SI CONTROL FINANCIAR PREVENTIV

 • 3.  SERVICIUL PROTECȚIA COPILULUI

 • 4. SERVICIUL PERSOANE CU DIZABILITĂȚI, ASISTENȚI PERSONALI

ȘI INDEMNIZAȚII

 • 5. COMPARTIMENTUL RESURSE UMANE - SALARIZARE

 • 6. COMPARTIMENTUL JURIDIC

 • 7. CENTRUL DE INFORMARE PENTRU CETĂȚENI

 • 8. CENTRUL DE INGRIJIRE SI EDUCATIE TIMPURIE

 • 9. SERVICIULSOCIAL

 • 10 COMPARTIMENTULEXPERTLOCALPENTRUROMI

 • 11 SERVICIUL PREVENIREA MARGINALIZĂRII SOCIALE

 • 12 SERVICIUL ADMINISTRATIV-APROVIZIONARE

CAPITOLUL 4 - DISPOZIȚII FINALE ȘI TRANZITORII

REGULAMENT

de organizare si funcționare a serviciului public de asistență socială,

ADMINISTRAȚIA SOCIALĂ COMUNITARĂ ORADEA

CAPITOLUL 1

DISPOZIȚII GENERALE

Art. 1. (1) Administrația Socială Comunitară Oradea (ASCO) este serviciul public de asistență socială de interes local, cu personalitate juridică, care funcționează sub autoritatea Consiliului local al municipiului Oradea, înființat prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 398 din 21 decembrie 2001.

(2) Prin intermediul serviciului public de asistență socială de interes local se desfășoară activitatea de asistență si protecție socială in municipiul Oradea.

Art. 2. (1) Prin serviciul public de asistență socială în înțelesul prezentului regulament se înțelege instituția de specialitate cu personalitate juridică, structurată pe competențe, potrivit organigramei.

 • (2) Administrația Socială Comunitară Oradea realizează la nivel local măsurile de asistență socială in domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum și al oricăror persoane vulnerabile, aflate in nevoie.

 • (3) Administrația Socială Comunitară Oradea elaborează politici și strategii, programe de dezvoltare, derulează proiecte de dezvoltare comunitară și de dezvoltare regională în vederea prevenirii situațiilor de risc la care sunt expuse grupuri sau persoane din comunitate.

Art. 3. (1) Sediul administrativ al Administrației Sociale Comunitare Oradea este în municipiul Oradea, str. Primăriei nr. 42.

 • (2) Pe toate actele emise de Administrația Socială Comunitară Oradea se va menționa Consiliul local al municipiului Oradea, Administrația Socială Comunitară Oradea și sediul serviciului public de asistență socială.

 • (3) Directorul general asigură conducerea, îndrumarea și controlul serviciilor din structura Administrației Sociale Comunitare Oradea.

Art. 4. Durata de funcționare a serviciului public de asistență socială - Administrația Socială Comunitară Oradea, este nelimitată.

Art. 5. Administrația Socială Comunitară Oradea își desfășoară activitatea în baza prezentului Regulament de Organizare și Funcționare și a prevederilor legale în vigoare, care va fi adaptat la nevoie conform Legii asistenței sociale nr. 292 / 2011 și HG nr. 1.007 / 2005 privind aprobarea Regulamentului - cadru de organizare și funcționare a serviciului public de asistență socială.

Art. 6. Administrația Socială Comunitară Oradea dispune de cod fiscal, cont bancar propriu, de

ștampilă și sigiliu propriu.

Art. 7. (1) Obiectul de activitate al Administrației Sociale Comunitare Oradea îl constituie realizarea ansamblului de măsuri, acțiuni, activități profesionale, servicii specializate, pentru a răspunde nevoilor sociale individuale, familiale sau de grup, în vederea prevenirii și depășirii unor situații de dificultate, vulnerabilitate sau dependență, pentru prevenirea marginalizării și excluziunii sociale și creșterii calității vieții.

(2) Administrația Socială Comunitară Oradea funcționează în baza următoarelor criterii, prevăzute de HG 539/2005 cu modificările și completările aduse de HG nr. 1.007/2005:

 • a) furnizarea serviciilor sociale în vederea îndeplinirii obiectivelor stabilite în actul de înființare, în conformitate cu strategiile și politicile în domeniu;

 • b) orientarea activității în interesul superior al beneficiarilor și asigurarea participării acestora în

procesul de furnizare a serviciilor sociale;

 • c) utilizarea instrumentelor standardizate de lucru și a personalului calificat, în vederea îndeplinirii obiectivelor stabilite în actul de înființare;

 • d) existența resurselor umane, materiale și financiare, precum și preocuparea pentru asigurarea continuității serviciilor sociale furnizate;

 • e) preocuparea pentru îndeplinirea standardelor de calitate și pentru creșterea calității serviciilor

sociale furnizate;

 • f) existența unei structuri organizatorice cu atribuții și responsabilități definite, în vederea îndeplinirii eficiente a obiectivelor stabilite în actul de înființare.

Art. 8 Principiile care stau la baza furnizării serviciilor sociale sunt:

 • a) universalitatea - fiecare persoană are dreptul la asistență socială în condițiile prevăzute de lege;

 • b) respectarea demnității umane - fiecărei persoane îi este garantată dezvoltarea liberă și deplină a personalității;

 • c) solidaritatea socială - comunitatea participă la sprijinirea persoanelor care nu își pot asigura nevoile sociale, pentru menținerea și întărirea coeziunii sociale;

 • d) parteneriatul - autoritățile administrației publice centrale și locale, instituțiile de drept public și privat, structurile asociative, precum și instituțiile de cult recunoscute de lege, cooperează în vederea acordării serviciilor sociale;

 • e) subsidiaritatea - în situația în care persoana sau familia nu își poate asigura integral nevoile sociale, intervine colectivitatea locală și structurile ei asociative și complementar, statul;

 • f) participarea beneficiarilor - beneficiarii măsurilor și acțiunilor de asistență socială contribuie activ la procesul de decizie și de acordare a acestora;

 • g) transparența - asigură creșterea gradului de responsabilitate a administrației publice centrale și locale față de cetățean, precum și stimularea participării active a beneficiarilor la procesul de luare a deciziilor;

 • h) nediscriminarea - accesul la drepturile de asistență socială se realizează fără restricție sau preferință față de rasă, naționalitate, origine etnică, limbă, religie, categorie socială, opinie, sex ori orientare sexuală, vârstă, apartenență politica, dizabilitate, boală cronică necontagioasă, infectare HIV sau apartenență la o categorie defavorizată, precum și orice alt criteriu care are ca scop ori ca efect restrângerea folosinței sau exercitării, în condiții de egalitate, a drepturilor omului și a libertăților fundamentale.

Art.9. Atribuțiile Administrației Sociale Comunitare Oradea, conform art. 3 din Regulamentul cadru de organizare și funcționare a instituțiilor de asistență socială prevăzut de HG 1.007/2005, sunt următoarele:

 • a) asigură furnizarea serviciilor sociale în interesul beneficiarului și în baza contractului încheiat cu

acesta;

 • b) asigură furnizarea serviciilor sociale cu titlu permanent ori temporar, cu sau fără găzduire;

 • c) asigură întreținerea și folosirea eficientă a bazei materiale și a bunurilor din dotare;

 • d) întocmesc proiecte și programe proprii care să asigure creșterea calității activității, potrivit politicilor și strategiilor naționale, județene și locale;

 • e) organizează activități de socializare, în vederea relaționării beneficiarilor cu mediul exterior instituțiilor;

 • f) acordă sprijin și asistență de specialitate în vederea prevenirii situațiilor care pun în pericol siguranța

beneficiarilor;

 • g) dezvoltă parteneriate și colaborează cu organizații, instituții și orice forme organizate ale societății civile, în condițiile legii, în vederea diversificării serviciilor sociale furnizate;

 • h) asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoștință atât personalului, cât și beneficierilor a prevederilor din regulamentul propriu de organizare și funcționare;

 • i) elaborează carta drepturilor, specifică tipurilor de beneficiari cărora li se adresează;

 • j) instituie măsuri de prevenire și combatere a traficului și consumului ilicit de droguri

Art.10. (1) Administrația Socială Comunitară Oradea ca serviciu public de asistență socială organizat la nivel local, are responsabilitatea creării, menținerii și dezvoltării serviciilor sociale cu caracter primar, în funcție de nevoile sociale identificate, cu scopul prioritar de susținere a funcționalității sociale a persoanei în mediul propriu de viață, familial și comunitar.

(2) Serviciile sociale cu caracter primar sunt serviciile sociale care au drept scop prevenirea sau limitarea unor situații de dificultate ori vulnerabilitate, care pot duce la marginalizare sau excluziune socială. Aceste servicii sociale sunt:

 • a) activități de identificare a nevoilor sociale individuale, familiale și de grup;

 • b) activități de informare despre drepturi și obligații;

 • c) măsuri și acțiuni de conștientizare și sensibilizare socială;

 • d) măsuri și acțiuni de urgență în vederea reducerii efectelor situațiilor de criză;

 • e) măsuri și acțiuni de sprijin în vederea menținerii în comunitate a persoanelor în dificultate;

 • f) activități și acțiuni de consiliere;

 • g) măsuri și activități de organizare și dezvoltare comunitară în plan social pentru încurajarea participării și solidarității sociale;

 • h) orice alte măsuri și acțiuni care au drept scop prevenirea și limitarea unor situații de dificultate ori vulnerabilitate, care pot duce la marginalizare sau excluziune socială;

Art. 11 Tipurile de servicii ce pot fi acordate sunt: găzduire, îngrijire, asistență, ocrotire, activități de recuperare, reabilitare și reinserție socială pentru copil, familie, persoane cu handicap, persoane vârstnice, precum și pentru alte persoane aflate în dificultate.

Art. 12. Obiectivele serviciului public de asistență socială Administrația Socială Comunitară Oradea sunt:

 • a) Lărgirea sferei de activitate prin diversificarea serviciilor sociale în vederea asigurării accesului pentru un număr cât mai mare de persoane aflate în situație de dificultate socială.

b) Asigurarea de servicii sociale de calitate, flexibile, respectând standardele generale de calitate în

domeniu și care să fie adaptate nevoilor sociale existente.

 • c) Colaborarea cu instituții și organizații, prin realizarea de parteneriate, proiecte și programe de combatere a marginalizării sociale.

 • d) Conceperea de programe de prevenire a dependenței de serviciile sociale a persoanelor asistate.

 • e) Promovarea activității Administrației Sociale Comunitare Oradea în plan local, prin implementarea de modele de bună practică în rândul partenerilor, dar și prin informări în mass-media.

 • f) Perfecționarea continuă a personalului prin participarea la cursuri de perfecționare, seminarii și conferințe în domeniul social organizate pe plan local, național sau european, în vederea îmbunătățirii serviciilor sociale acordate.

Art. 13. Conducătorul serviciului public de asistență socială acționează permanent în vederea îndeplinirii la timp și în mod corespunzător a atribuțiilor ce îi revin prin legi, decrete, hotărâri, ordine, dispoziții și a sarcinilor ce îi sunt date prin prezentul Regulament.

Art. 14. În problemele de specialitate, serviciul public de interes local întocmește proiecte de hotărâri însoțite în mod obligatoriu de rapoarte de specialitate, pe care le prezintă spre aprobare Consiliului local al municipiului Oradea.

Art. 15. Legătura dintre Consiliul local al municipiului Oradea și serviciul public de asistență socială se face prin primar și conducerea serviciului public.

Art. 16. Angajarea salariaților se face in condițiile legii, de către conducătorul serviciului public de interes local, în limita posturilor din organigrama aprobată de Consiliul local.

Art. 17. Numărul și structura de personal vor fi aprobate prin hotărâre a Consiliului local al municipiului Oradea, la propunerea directorului general si a primarului.

Art. 18. Serviciul public de asistență sociala de interes local poate fi înființat, restructurat, desființat prin hotărârea consiliului local, cu votul majorității consilierilor în funcție.

Art. 19. Personalul Administrației Sociale Comunitare Oradea este alcătuit din funcționari publici numiți în funcții publice prin decizia directorului general și din personal angajat cu contract individual de muncă, în condițiile legii.

Art.20. Atribuțiile personalului din cadrul Administrației Sociale Comunitare Oradea sunt stabilite prin fișa postului și prin decizii ale directorului general. Șeful ierarhic superior stabilește pentru personalul din subordine atribuțiile de serviciu, în funcție de specificul postului si de modificările ce intervin în domeniul de activitate - în conformitate cu legislația în vigoare, iar conducerea instituției le aproba.

Art. 21 . Drepturile, îndatoririle și răspunderea funcționarilor publici sunt prevăzute în Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, completată cu legislația în vigoare.

Art. 22. Drepturile, îndatoririle și răspunderea personalului contractual sunt prevăzute în Legea nr.53/2003 - Codul Muncii, republicată, cu completările și modificările ulterioare.

Art. 23. Programul de lucru și măsurile de organizare ale acestuia, măsurile de disciplină a muncii pentru personalul din cadrul Administrației Sociale Comunitare Oradea se stabilesc prin regulamentul intern aprobat de către directorul general, în baza actelor normative în vigoare.

Art. 24. Ordinele de deplasare în interes de serviciu pentru personalul din cadrul instituției se aprobă de către directorul general.

Art. 25. Ordinele de deplasare în interes de serviciu pentru directorul general al instituției se aprobă de către primar.

CAPITOLUL 2

PATRIMONIUL ȘI FINANȚELE ADMINISTRAȚIEI SOCIALE COMUNITARE ORADEA

Art. 26. Patrimoniul Administrației Sociale Comunitare Oradea este format din bunurile mobile și imobile preluate pe bază de protocol de la Primăria Municipiului Oradea, necesare desfășurării în bune condițiuni a activității din imobilele pe care le va pune la dispoziție Consiliul local al municipiului Oradea, precum și din bunurile mobile și imobile dobândite de Administrația Socială Comunitară Oradea din achiziții, sponsorizări, donații etc.

Art. 27. (1) Finanțarea cheltuielilor curente și de capital ale Administrației Sociale Comunitare Oradea se asigură din bugetul local și sponsorizări.

(2) Bugetul Administrației Sociale Comunitare Oradea se aprobă de Consiliul local al municipiului Oradea.

Art. 28. (1) Directorul general al Administrației Sociale Comunitare Oradea are calitatea de

ordonator terțiar de credite.

(2) Ordonatorul terțiar de credite întocmește proiectul de buget al Administrației Sociale Comunitare Oradea.

Art. 29. Trimestrial, ordonatorul terțiar de credite întocmește situațiile financiare care se depun la compartimentul de specialitate din cadrul Municipiului Oradea

Art. 30. Administrația Socială Comunitară Oradea își va putea completa veniturile din orice sursă permisă de lege - altele decât cele bugetare.

Art. 31. Veniturile extrabugetare ale Administrației Sociale Comunitare Oradea se încasează, administrează, utilizează și contabilizează de către acesta potrivit prevederilor legale in vigoare.

Art. 32. Execuția de casă a bugetului Administrației Sociale Comunitare Oradea se ține de către Serviciul Operațiuni Financiare și Control Financiar Preventiv din cadrul ordonatorului terțiar de credite, pentru serviciile funcționale.

Art. 33. Angajarea și efectuarea cheltuielilor din creditele bugetare aprobate în buget se aprobă de către ordonatorul terțiar de credite și se efectuează numai cu viza prealabilă de control financiar preventiv intern, care atestă respectarea dispozițiilor legale, încadrarea în creditele bugetare aprobate și destinația acestora.

CAPITOLUL 3

MANAGEMENTUL ȘI ORGANIZAREA ADMINISTRAȚIEI SOCIALE COMUNITARE ORADEA

Art. 34. (1) Primarul coordonează și controlează serviciul public de asistență socială de interes local -Administrația Socială Comunitară Oradea.

(2) Primarul poate delega prin dispoziție unele atribuții, conform legii, unuia dintre viceprimari.

Art. 35 (1) Conducerea curentă a Administrației Sociale Comunitare Oradea este asigurată de:

•  Directorul general al Administrației Sociale Comunitare Oradea - subordonat Consiliului local al municipiului Oradea.

•  Directorul general adjunct al Administrației Sociale Comunitare Oradea -subordonatdirectorului general.

 • (2) Directorul general asigură conducerea, îndrumarea și controlul serviciilor din structura Administrației Sociale Comunitare Oradea.

 • (3) Conform art. 6 din Regulamentul cadru de organizare și funcționare a instituțiilor de asistență socială aprobat prin HG 1.007/2005, directorului general / directorului general adjunct al ASCO îi revin următoarele atribuții:

 • - primește corespondența și o distribuie compartimentelor de specialitate;

 • - urmărește respectarea termenelor legale în soluționarea corespondenței;

 • - informează, ori de câte ori este nevoie, conducerea primăriei asupra activității desfășurate în cadrul instituției;

 • - participă la ședințele Comisiilor CL și ale Consiliului Local;

 • - asigură rezolvarea problemelor curente ale instituției;

 • - reprezintă instituția în relațiile cu autoritățile și cu instituțiile publice, cu persoanele fizice și juridice din țară și străinătate;

 • - asigură elaborarea proiectelor de hotărâri și decizii;

 • - urmărește îndeplinirea hotărârilor Consiliului Local și a Dispozițiilor Primarului date în competența de realizare a Administrației Sociale Comunitare Oradea;

 • - urmărește întocmirea fișei fiecărui post din subordine;

- aproba promovarea si face evaluarea personalului din subordine;

 • - .face propuneri primarului în legătură cu demararea procedurilor de recrutare a personalului pentru ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante sau după caz, de reducere a posturilor ocupate sau vacante din subordine,

 • - acordă audiențe cetățenilor;

 • - exercită atribuțiile ce revin instituției în calitate de persoană juridică, după caz;

 • - exercită funcția de ordonator de credite, după caz;

 • - controlează activitatea personalului și aplică sancțiunile disciplinare sau recompense corespunzătoare în condițiile legii;

 • - elaborează rapoartele privind activitatea instituției, stadiul implementării obiectivelor, pe care le prezintă

Consiliului Local al Municipiului Oradea;

 • - propune Consiliului Local proiecte care au ca scop îmbunătățirea activității de asistență socială în instituție;

 • - propune instruirea și perfecționarea personalului de specialitate;

 • - colaborează cu formele organizate ale societății civile la acțiuni care vizează ameliorarea asistenței

sociale a grupurilor vulnerabile;

 • - întocmește raportul semestrial privind activitatea asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav, pe care îl prezintă Consiliului Local al municipiului Oradea;;

 • - monitorizează și evaluează respectarea prevederilor legale din domeniul furnizării serviciilor sociale;

 • - asigură buna desfășurare a raporturilor de serviciu si de muncă dintre angajații instituției;

 • - răspunde de buna gestionare a întregului patrimoniu al ASCO, conform legislației de specialitate în

vigoare;

 • - ia inițiativa pentru organizarea ori de câte ori este necesar, în conformitate cu prevederile legale,a conferințelor de presă pentru informarea cetățenilor cu privire la activitatea ASCO, pe lângă raportul periodic de activitate;

 • - propune strategia de dezvoltare a serviciilor sociale din municipiul Oradea și o supune spre aprobare

Consiliului Local;

 • - în exercitarea atribuțiilor sale directorul general emite decizii;

 • - deleagă competențe personalului de specialitate din subordinea sa, conform prevederilor legale;

 • - îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de lege în sarcina sa.

Art. 36. Atribuțiile, competențele și răspunderile cu caracter general ce revin șefilor de servicii:

organizează activitatea, atât pe compartimente cât și pe fiecare funcționar din subordine;

 • ■  stabilesc măsurile necesare și urmăresc îndeplinirea în bune condiții a obiectivelor din aceste programe;

 • ■  urmăresc și răspund de elaborarea corespunzătoare a lucrărilor și finalizarea în termenele legale a acțiunilor din programele de activitate sau dispuse de conducere;

 • ■  asigură respectarea disciplinei în muncă de către personalul subordonat, luând măsurile ce se impun;

 • ■  urmăresc și verifică activitatea profesională a personalului din cadrul serviciilor pe care le conduc, îl îndrumă și sprijină în scopul sporirii operativității, capacității și competenței în îndeplinirea sarcinilor încredințate;

 • ■  asigură respectarea reglementărilor legale specifice domeniilor de activitate ale fiecărui compartiment, organizează și urmăresc documentarea de specialitate a personalului din subordine;

 • ■  repartizează pe salariații subordonați, sarcinile și corespondența, dând îndrumările corespunzătoare pentru soluționarea acestora;

 • verifică, semnează sau vizează după caz, potrivit competențelor stabilite, documentele întocmite de

personalul din subordine;

 • veghează și răspund, alături de personalul din subordine, de respectarea normelor legale și a celor hotărâte de Consiliul Local al municipiului Oradea;

 • ■  răspund de respectarea normelor de conduită și deontologie de către personalul din subordine în

raporturile cu beneficiarii;

 • întocmesc fișele posturilor și cele de evaluare individuală ale subordonaților, până la nivelul competențelor lor;

 • ■  propun conducerii instituției, formele de perfecționare profesională necesare bunei desfășurări a activității;

 • ■  răspund de buna organizare și desfășurare a activității de primire și soluționare a petițiilor adresate , în conformitate cu Ordonanța Guvernului nr. 27/2002 cu modificările și completările ulterioare;

 • îndeplinesc orice alte atribuții prevăzute de lege sau dispuse de conducere în legătură cu domeniul lor

de activitate.

 • ■  realizează instruirea din punct de vedere al securității muncii pentru personalul din subordine.

Art. 37. Administrația Socială Comunitară Oradea este organizată după cum urmează:

- servicii

- compartimente;

- centre.

Art. 38. Structura organizatorică a Administrației Sociale Comunitare Oradea este următoarea:

Director general:

- Serviciul Programe Sociale

 • -   Compartiment Cabinete Medicale Școlare

 • -    Compartiment Centre Multifuncționale

 • - Serviciul Operațiuni Financiare și CFP

 • -    Compartiment Contabilitate Publică

-   Compartiment Buget

 • - Serviciul Protecția Copilului

- Compartiment Servicii Sociale

 • - Serviciul Persoane cu Dizabilități, Asistenți Personali și Indemnizații

 • -  Asistenți Personali

- Compartiment Resurse Umane - Salarizare

- Compartiment Juridic

 • - Centrul de Informare pentru Cetățeni

Director general adjunct

 • - Centrul de Îngrijire și Educație Timpurie - Creșe

- Serviciul Social

- CompartimentExpertLocal pentru Romi

 • - Serviciul Prevenirea Marginalizării Sociale

- Centrul de Urgență și Adăpost de Noapte

- Serviciul Administrativ -Aprovizionare

 • -    Comp. Evidența Patrimoniului, Obiecte. de Inventar, protecția Muncii, PSI, Arhiva

-   Compartiment Program ACCES-OR

 • -    Compartiment Reparații Curente.

Art. 39. Atribuțiile și competențele specifice fiecărui serviciu / compartiment / centru sunt următoarele:

1. SERVICIUL PROGRAME SOCIALE

Este subordonat directorului general.

În îndeplinirea sarcinilor ce-i revin, Serviciul Programe Sociale colaborează cu departamentele din cadrul instituției, cu serviciile de specialitate din cadrul Primăriei municipiului Oradea, Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Bihor, precum și cu instituțiile, agențiile, organizațiile neguvernamentale din țară și străinătate.

ATRIBUȚII ȘI COMPETENȚE:

I Identifica potențiali parteneri publici și privați în vederea realizării de programe de asistență socială

X Mediază și implementează programele și parteneriatele în colaborare cu instituții publice și/sau ONG-uri

Reprezintă instituția în grupurile de lucru constituite în cadrul programelor și parteneriatelor cu alte organizații

Facilitează accesul mass-media la informații cu privire la activitatea instituției și întocmește materiale/informări la solicitarea mass-media

I Organizează conferințe de presă și evenimentele de promovare a instituției

X Oferă informare și consiliere organizațiilor neguvernamentale cu privire la depunerea dosarelor de acordare a subvențiilor în baza Legii nr. 34/1998

4- Evaluează și soluționează dosarele de acordare a subvențiilor în baza Legii nr. 34/1998

4- Reprezintă instituția în raporturile acesteia cu alte organizații și instituții din țară și străinătate, în limitele competenței stabilite de către directorul general al instituției;

Coordonează activitatea Centrul Unic de Voluntariat Comunitar Oradea;;

I Coordonează activitatea de implementare, întocmire documentație și monitorizare internă a Standardelor de calitate ISO 9001:2008 și ISO 14001:2005;

Coordonează activitatea de practică a studenților de la Universitatea din Oradea.

Întocmește necesarul de echipament pentru personalul cabinetelor medicale și răspunde de

distribuirea acestuia;

X Se îngrijește de obținerea autorizațiilor specifice funcționării cabinetelor medicale;

4- Execută controlul operativ curent privind asigurarea materialelor, folosirea și gospodărirea

judicioasa a mijloacelor materiale din dotarea cabinetelor medicale;

Colaborează cu conducerea școlilor în vederea exploatării în bune condiții a cabinetelor

medicale;

4- Urmărește și asigură respectarea contractelor cu furnizorii;

În subordinea Serviciului Programe Sociale se af\ă:Compartimentul Cabinete Medicale Școlare și Compartimentul Centre Multifuncționale:

 • A.  Compartimentul Cabinete Medicale Școlare din cadrul Serviciului Programe Sociale asigură asistența medicală pentru preșcolari, elevi și studenți care frecventează grădinițele,școlile și liceele publice și particulare autorizate/acreditate din municipiul Oradea și facultățile din cadrul Universității Oradea,

 • B.  Compartimentul Centre Multifuncționale, prin Centrele Sociale Multifuncționale pentru Persoane Vârstnice, oferă servicii de socializare, informare și consiliere persoanelor vârstnice din Oradea..

Acestea funcționează în baza propriilor regulamente de organizare și funcționare, aprobate prin hotărâri ale

Consiliului Local al municipiului Oradea.

2. SERVICIUL OPERATIUNI FINANCIARE SI CONTROL FINANCIAR PREVENTIV

Conform organigramei, directorul general are în subordinea sa Serviciul Operațiuni Financiare și Control Financiar Preventiv

În vederea bunei desfășurări a activității, acesta colaborează cu serviciile de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Oradea și cu departamentele din cadrul Administrației Sociale Comunitare Oradea.

Serviciul Operațiuni Financiare și Control Financiar Preventiv deservește finanțarea cheltuielilor și contabilizarea încasărilor și plăților proprii ordonatorului terțiar de credite - Administrația Socială Comunitară Oradea și asigura buna gospodărire a fondurilor bănești și materiale ale instituției.

Acest departament asigură elaborarea și fundamentarea bugetului instituției precum și parcurgerea etapelor procesului bugetar care presupune următoarele faze consecutive: angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor .

Șeful de serviciu se ocupă de organizarea serviciului, verificarea înregistrărilor contabile, întocmirea și coordonarea bugetului și urmărirea execuției acestuia, organizarea inventarierii bunurilor patrimoniale, urmărește, coordonează și verifică întocmirea situațiilor financiare. Urmărește aplicarea și respectarea legislației în activitatea economico-financiară și exercită controlul financiar preventiv.

Serviciul Operațiuni Financiare și Control Financiar Preventiv îndeplinește următoarele atribuții și competențe :

ATRIBUȚII SI COMPETENTE:

Organizarea și ținerea la zi a contabilității în conformitate cu prevederile legii;

Asigură și răspunde de respectarea legalității privind întocmirea și valorificarea tuturor


4

4-

documentelor financiar - contabile;

-I- Asigură și răspunde de exercitarea conform prevederilor legii a controlului financiar preventiv în baza Deciziei privind Controlul Financiar Preventiv, verificând angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor bugetare;

-I- Asigură întocmirea, circulația și păstrarea documentelor justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitate a registrelor și a bilanțurilor contabile;

4- Efectuează încasări și plăți prin casierie și verifică activitatea casieriei proprii;

Urmărește rezolvarea corespondenței specifice , repartizată serviciului , în conformitate cu legislația în vigoare;

Urmărește și răspunde de respectarea aplicării hotărârilor Consiliului local și a celorlalte acte normative privind activitatea financiar - contabilă;

-I- Prezintă, la cererea ordonatorului de credite, rapoarte și informări privind activitatea serviciului, în termenul și forma solicitată;

Întocmește rapoarte de specialitate pentru proiectele de hotărâri în domeniul de activitate al serviciului, în vederea promovării lor în Consiliul Local;

-I- Serviciul îndeplinește și alte atribuții stabilite prin lege, hotărâri ale Consiliului Local sau dispoziții

ale Primarului;

4-

Fundamentează și întocmește anual la termenele prevăzute de lege proiectul bugetului instituției


)

4-

Urmărește periodic realizarea bugetului, verifică și întocmește propunerile de rectificare a


bugetului , de modificare a alocațiilor trimestriale, de virări de credite, de repartizare pe trimestre ;

Întocmește situațiile financiare lunare , trimestriale și anuale respectând regulile de întocmire și

termenele de depunere;

Întocmește cererile de finanțare și decontul pentru cheltuieli de personal, pentru personalul medical din cabinetele medicale școlare și dentare și pentru cheltuieli cu medicamente și materiale sanitare;

Întocmește execuția lunară a cheltuielilor pentru plata personalului medical din cabinetele medicale școlare și dentare și a transferurilor pentru mediatorul sanitar;

4-             ’               ’

Ridică, verifică si distribuie zilnic extrasele de cont si execuția de casă de la Trezorerie și BRD; Organizează inventarierea elementelor de activ si pasiv si participă la valorificarea rezultatelor


4

acestuia;

-I- Întocmirea programului anual de achiziții publice care va fi înaintat spre aprobare ordonatorului

principal de credite;

Plata prin casierie a ajutoarelor de urgentă și deces, de încălzire, a indemnizațiilor pentru nou-născuți, acordate conform Legii 416/2001 privind venitul minim garantat, salarii pentru asistenți personali, indemnizații pentru persoane cu handicap acordate conform Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;

Încasarea contribuțiilor pentru cantina socială , a contribuțiilor pentru copiii din creșă , a debitelor

si altor sume;

Coordonează si verifică activitatea compartimentelor subordonate, respectiv Compartimentul Contabilitate Publică și Compartimentul Buget, care au următoarele atribuții:

A. Compartimentul Contabilitate Publică

4- Prelucrează in contabilitate actele de casă ale Administrației Sociale Comunitare Oradea, respectiv preia de la casieria unității registrul de casă și întocmește notele contabile verificând actele justificative care însoțesc documentele de plată sau de încasare;

Verifică zilnic, întocmește notele contabile și înregistrează extrasele de cont pentru :

-   cheltuieli de personal

-   bunuri si servicii

 • -   asistenta socială

  • -   subvenții transport in comun

  • -   cheltuieli cu investițiile

  • -   transferuri

  • -   asociații și fundații

  • -   proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile

  Evidențiază în contabilitate salariile angajaților ASCO, respectând articolele clasificației bugetare


4-

pe baza centralizatoarelor de salarii și verifică viramentele aferente acestora;

Întocmește actele financiare necesare și ține evidența decontărilor pentru furnizori, deplasări, detașări în țară și străinătate pentru personalul ASCO;

Întocmirea dispozițiilor de plată și încasare, privind acordarea de avansuri spre decontare, precum si urmărirea decontării acestora;

-I- Asigură contabilitatea sintetică a mijloacelor fixe și a materialelor și obiectelor de inventar și o confruntă cu cea analitică;

-I- Înregistrarea transferurilor si consumului lunar a materialelor, obiectelor de inventar, bonurilor

valorice de benzină și motorină, pe baza bonurilor de consum sau transfer după caz;

I Primirea și înregistrarea în contabilitate a documentelor care au stat la baza intrărilor si ieșirilor din

magazie;

4

Verificarea lunară a soldurilor conturilor de salarii din balanța de verificare;

Verificarea și închiderea conturilor de venituri si cheltuieli la sfârșitul fiecărui trimestru;

Întocmirea si verificarea balanței de verificare lunare, avându-se în vedere concordanța dintre


4

4-

conturile analitice și sintetice;

4

Verificarea decontului de cartele de masă;

Centralizează și verifică chitanțele cu contribuția părinților pentru creșă, confruntă cu prezența


4

zilnică și depune numerarul in casieria ASCO;

Întocmește și semnează ordinele de plată și efectuează plățile corespunzătoare activității curente ale ASCO, pe baza documentelor justificative întocmite de compartimentele de specialitate in conformitate cu prevederile legale;

4

Urmărește, contabilizează și restituie garanțiile materiale constituite conform legii;

Asigură organizarea și conducerea evidenței sintetice si analitice a cheltuielilor si veniturilor


4-

bugetare care reflectă încasarea veniturilor si plata cheltuielilor aferente exercițiului bugetar;

Întocmește și înregistrează zilnic notele contabile de cheltuieli in evidența conturilor analitice si

sintetice;

4

Elaborează balanțele analitice si sintetice ale conturilor;

Ține evidența sintetică a obiectelor de inventar, materialelor, debitorilor, furnizorilor, a cheltuielilor


curente pe capitole, subcapitole si aliniate si verifică concordanța cu balanțele analitice ;

-I- Asigură întocmirea și analiza balanței de verificare lunare avându-se in vedere concordanța dintre

conturile analitice si sintetice.

Întocmește registrul jurnal si registrul inventar;

Participă la întocmirea situațiilor financiare lunare, trimestriale si anuale ; Înregistrează in contabilitate operațiunile finanțate din fonduri nerambursabile; Conduce contabilitatea destinată analizării costurilor programelor aprobate.


4

4

4

4-

B.

4

4

4

4-


Compartimentul Buget

Participă la fundamentarea proiectul bugetului instituției;

Întocmește contul anual de execuție a bugetului ASCO;

Întocmește dispoziții bugetare;

Emiterea, verificarea si evidenta formularelor: “Propunere de angajare a cheltuielilor”, “Angajament

bugetar” și “Ordonanțare de plată” în vederea efectuării plății;

Întocmește și urmărește execuția bugetului instituției, asigurarea finanțării cheltuielilor in limita creditelor bugetare aprobate si destinației stabilite;

4

Organizează si conduce evidența angajamentelor bugetare și legale;

Ține evidența contractelor de achiziții în original ;

Urmărește respectarea termenilor contractuali aferenți contractelor și parteneriatelor încheiate de


4

4-

instituție etc.;

Conduce evidența și urmărește sub aspect valoric și al termenelor de execuție derularea contractelor de furnizare de bunuri, de prestări servicii și execuție de lucrări încheiate ;

-I- Întocmește propuneri pentru lista de investiții și documentația aferenta pentru plata investițiilor la

Trezorerie;

Urmărește încadrarea plăților efectuate în limita creditelor bugetare aprobate cu această destinație din bugetul local și din alte fonduri pe baza documentelor justificative întocmite de compartimentele de specialitate conform dispozițiilor legale și efectuează virări de credite bugetare;

Desfășoară execuția bugetară urmărind ca nivelul plăților nete de casă să se încadreze în structura creditelor aprobate, iar atunci când este cazul, răspunde de întocmirea actelor prevăzute de lege în vederea corelării și asigurării disponibilului din cont și a necesarului strict al cheltuielilor;

-I- Desfășoară execuția bugetară la capitolele : 68.02 „Asigurări și asistență socială” , 84.02 „Transport în comun” , 66.08 „Servicii de sănătate publică” și ține la zi plățile pe articole și alineate, și întocmește situații informative privind execuția bugetară;

Semnează ordinele de plată privind operațiunile de plăți zilnice prin trezorerie;

-I- Asigură organizarea și conducerea evidenței sintetice și analitice a cheltuielilor și veniturilor bugetare care reflectă încasarea veniturilor și plata cheltuielilor aferente exercițiului bugetar;

4- Întocmește situația privind monitorizarea cheltuielilor de personal.

Relațiile interne:

DIRECTOR GENERAL :

 • -        primește spre semnare: situațiile financiare periodice, referate privind deplasări în țară și străinătate în interesul instituției, referate de necesitate, referate pentru virări de credite și modificarea repartizării pe trimestre a creditelor bugetare, adrese privind rectificarea creditelor bugetare, dispoziții de plată/încasare, rapoarte de activitate, note interne, adrese privind sesizări ale cetățenilor, adrese către instituții ,etc.;

 • -       primește spre semnare: rapoarte de specialitate, angajamente bugetare si legale, ordonanțări, adrese către furnizori/asociații/instituții, contracte de finanțare, situații statistice;

 • -       transmite corespondența și sarcini de serviciu în legătura cu specificul activității serviciului .

RELATII CU CELELALTE COMPARTIMENTE DIN A.S.C.O.: cu toate compartimentele/serviciile din cadrul

Administrației Sociale Comunitare Oradea.

Relațiile externe:

- cu instituții publice din Municipiului Oradea ;

 • -   cu agenți economici:

 • -   diverși furnizori/prestatori:adrese,solicitări;

 • -   cu organizații neguvernamentale și persoane fizice: cereri finanțare, rapoarte, solicitări ;

 • -    cu alte instituții și autorități:

 • -   Trezoreria Oradea:bugete, liste investiții ,ordine de plată, alte adrese;

 • -   Direcția Generală a Finanțelor Publice Bihor : raportări;

 • -   Direcția de Statistică Bihor: raportări ;

 • -   Direcția de Sănătate Publică Bihor: adrese, bugete .

3. SERVICIUL PROTECȚIA COPILULUI

Este subordonat directorului general și are ca obiective:

 • •   susținerea familiei în vederea creșterii copilului, în scopul stimulării creșterii natalității și a diminuării fenomenului de abandon al copiilor prin acordarea indemnizației sau a stimulentului pentru creșterea copilului pana la 2 ani, respectiv trei ani pentru copilul cu handicap;

 • •   susținerea familiei în vederea consolidării acesteia prin măsuri de ordin social, economic, prin acordarea alocației pentru susținerea familiei;

 • •   susținerea persoanelor cu handicap care au în îngrijire, supraveghere și întreținere un copil cu handicap prin acordarea indemnizațiilor pentru creșterea copilului cu handicap pana la 7 ani;

 • •   asigurarea serviciilor de îngrijire individualizate și personalizate pentru copilul cu dizabilități;

 • •   asigurarea unui program educațional adecvat vârstei și nevoilor, potențialului de dezvoltare a particularităților copiilor cu dizabilități în vederea facilitării reintegrării socoale în comunitate și inserției pe piața muncii;

În îndeplinirea sarcinilor ce-i revin, colaborează cu serviciile din cadrul Administrației Sociale Comunitare Oradea, cu serviciile de specialitate din cadrul Primăriei municipiului Oradea, Poliția Oradea, AJPIS Bihor, precum și cu instituțiile, agențiile și organizațiile neguvernamentale din țară și străinătate, care pot oferi sprijin tehnic, financiar sau material. Colaborează permanent cu DGASPC Bihor și cu toate celelalte organisme și instituții care au competențe și atribuții în ocrotirea minorului aflat în dificultate.

ATRIBUȚII ȘI COMPETENȚE:

-I- Preluarea , verificarea si introducerea in baza de date a dosarelor de alocație de stat conform Legii nr. 61/1993 si a HG 577/2008; și transmiterea pe bază de borderou la AJPIS - Bihor până in ultima zi a lunii;

4

4-

Preluarea si verificarea dosarelor de alocație pentru susținerea familiei, conform Legii 277/2010;

Efectuarea anchetei sociale la domiciliul solicitantului, în termen de 10 zile de la înregistrarea cererii


și introducerea dosarelor în baza de date;

Verificarea tuturor modificărilor și întocmirea dispozițiilor și referatelor de modificare, de

suspendare, reluare sau de încetare;

Transmiterea pe baza de borderouri, la AJPIS a dispozițiilor de modificare,de suspendare, reluare sau încetare pana in data de 5 a lunii următoare;

4- Întocmirea dispozițiilor și a referatelor de acordare sau respingere în

efectuarea anchetei sociale;

Verificarea documentației depuse de solicitant și transmiterea indemnizație, stimulent și prelungire de la 2 la 3 ani complete, cu corespunzătoare dreptului solicitat, conform OUG nr.124/2011;

4- Verificarea documentației depuse de solicitant și transmiterea indemnizație până la împlinirea vârstei de 1 sau 2 ani, stimulentului de inserție și prelungire de la 2 la 3 ani complete, cu toate documentele justificative corespunzătoare dreptului solicitat, conform OUG 111/2010.

Prelucrarea cererilor de indemnizații, stimulent și prelungire de la 2 la 3 ani și a documentației justificative și introducerea în baza de date informatizata pentru o mai buna monitorizare, operativitate în soluționarea dosarelor și întocmirea diferitelor situații statistice;


termen de 5 zile de la


către toate


către


AJPIS a dosarelor de documentele justificative


AJPIS a dosarelor de


X Transmiterea către AJPIS Bihor pe baza de borderou, săptămânal a cererilor înregistrate în săptămâna anterioară, însoțite de documentele justificative;

Transmiterea către AJPIS Bihor pe bază de borderou, în termen de 5 zile de la data depunerii de către beneficiar a cererilor privind modificările intervenite conform OUG 148/2005, respectiv Legii 111/2010.

4- Identificarea, evaluarea și monitorizarea situației copiilor ai căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate, în vederea prevenirii separării de familie;

I Depistarea situațiilor de risc și prevenirea comportamentelor abuzive ale părinților și a violenței în

familie;

Prevenirea separării copilului de părinții săi, adoptarea de măsuri de prevenire și înlăturare a abandonului școlar, dar și consilierea părinților care, din cauza sărăciei, consumului de alcool, sau a unui comportament deviant, nu respectă și nu îndeplinesc obligațiile părintești.

Efectuarea anchetelor sociale pentru copiii cu dizabilități, pentru orientare școlară, profesor de sprijin

sau alt sprijin material;

Reevaluarea situației minorilor reintegrați în familie

Întocmirea planului de servicii atunci când se impune, pentru prevenirea separării copilului de familia


4

4

sa, conform Legii 272/2004.

4

Identificarea, intervenția și monitorizarea copiilor exploatați prin muncă;

Identificarea, intervenția și monitorizarea copiilor lipsiți de îngrijirea părinților plecați la muncă în


4-

străinătate; eliberarea unei dovezi necesare celor care pleacă la munca în străinătate;

4- Întocmirea diverselor anchete sociale la solicitarea DGASPC, în vederea efectuării înregistrărilor tardive, la solicitarea unor instituții publice, ONG-uri sau a Judecătoriei Oradea;

4- Întocmirea diverselor rapoarte solicitate de DGASPC

Întocmirea diverselor anchete sociale pentru minorii delicvenți, solicitate de către Poliția Municipiului

Oradea.

4. SERVICIUL PERSOANE CU DIZABILITĂȚI, ASISTENȚI PERSONALI ȘI INDEMNIZAȚII

Este in subordinea directorului general.

Colaborează cu serviciile din cadrul Primăriei municipiului Oradea, ale Administrației Sociale Comunitare Oradea, ale Agenției de Prestații Sociale Bihor și cu toate celelalte instituții ce au competențe și atribuții în legătură cu sfera sa de activitate.

ATRIBUȚII ȘI COMPETENȚE:

4- verifică în teren fiecare solicitare, preia date și informații referitoare la bolnav și familie în vederea evaluării socio-economice a bolnavului și familiei;

4- efectuează anchete sociale pentru persoanele majore în vederea încadrării într-un grad de

handicap;

efectuează anchete sociale pentru persoanele minore în vederea încadrării într-un grad de

handicap;

4

efectuează anchete sociale pentru asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav; efectuează anchete sociale pentru obținerea indemnizației lunare pentru persoane cu handicap


4-

grav;

4-

efectuează anchete sociale pentru persoane cu handicap în vederea internării într-un centru de tip


rezidențial;

efectuează anchete sociale pentru persoane cu handicap necesare pentru internarea în Cămine de bătrâni;

4- efectuează anchete sociale pentru obținerea rovinietei. colaborează cu asociațiile și organizațiile pentru persoanele cu handicap;

4- colaborează cu instituțiile locale, cu persoane fizice și juridice, organizații neguvernamentale și instituții publice pentru rezolvarea problemelor persoanelor asistate;

X asigură îmbunătățirea nivelului de informare a persoanelor cu handicap asupra drepturilor acestora și cu privire la serviciile oferite de organizațiile și instituțiile specializate;

asigură aplicarea legislației cu privire la persoanele cu handicap și asistenții personali;

4- verifică în teren modul în care sunt îngrijite și supravegheate persoanele cu handicap;

întocmește statistici, informări, rapoarte referitoare la domeniul de activitate, solicitate în conformitate cu prevederile legale, de către anumite autorități publice locale sau centrale;

4- verificarea si eliberarea actelor necesare în vederea angajării asistenților personali, precum și pentru dosarele de indemnizație ale persoanelor cu handicap grav, conf. Legii nr.448/2006 și Legii nr.53/2003-Codul Muncii;

4- certificarea pentru conformitate cu originalul a documentelor depuse la dosar,

4- verificarea dosarelor înregistrate și întocmirea contractelor de muncă pentru asistenții personali nou angajați, conf. Codului Muncii,

prelungirea contractelor de muncă ale asistenților personali angajați pe perioada determinată;

4- întocmirea și înregistrarea dosarelor asistenților personali angajați pe baza contractelor de muncă )

I întocmirea și înregistrarea dosarelor de indemnizație acordate persoanelor cu handicap grav în

conformitate cu prevederile Legii nr.448/2006;

4- introducerea dosarelor asistenților personali angajați și a dosarelor de indemnizație în baza de date informatizată;

actualizarea bazei de date cu înregistrarea deceselor transmise de la Direcția de Evidență a

Persoanelor din Municipiul Oradea;

4- operarea in registrului general de evidență a salariaților a tuturor modificărilor intervenite la contractul individual de munca al asistenților personali si transmiterea datelor către ITM prin programul REVISAL;

I asigură aplicarea prevederilor legale privind pensionarea pentru limita de vârstă sau invaliditate pentru asistenții personali.

operarea in baza de date a modificărilor intervenite în cursul lunii cu privire la încetarea plății indemnizațiilor, precum și prelungirea dosarelor de indemnizație, conf. Legii nr.448/2006;

4- întocmirea referatelor și deciziilor cu privire la suspendarea sau încetarea contratelor individuale de munca ale asistenților personali, a notelor de lichidare, precum si a referatelor pentru plata concediului de odihnă neefectuat, cuvenit pentru perioada lucrată în anul în curs;

I Întocmirea referatelor pentru acordarea ajutorului de deces, conform Legii 263 / 2010 privind sistemul unitar de pensii publice.

predarea extraselor de cont pentru cardul de salariu ale asistenților personali si beneficiarilor de indemnizații, precum și a declarației salariatului pentru deducerea de impozit, după caz, la Comp. Resurse Umane - Salarizare;

4- întocmirea și predarea notelor interne cu privire la modificările intervenite în cursul lunii, privind angajările, lichidările și suspendările activității asistenților personali, către Comp. Resurse Umane -Salarizare;

întocmirea și predarea Statului de personal al asistenților personali, a tabelului cu persoanele cu handicap grav beneficiare de indemnizație, precum și a pontajului asistenților personali către Comp. Resurse Umane - Salarizare;

4- calculul vechimilor pentru acordarea sporului de vechime conf. Legii nr.53/2003;

4- întocmirea notelor de concediu și calculul numărului de zile cuvenite fiecărui asistent personal;

4- preluarea și operarea în baza de date a certificatelor de concedii medicale ale asistenților

personali;

evidența asistenților personali în registrul numerelor matricole;

evidența persoanelor cu handicap grav beneficiare de indemnizație;

I evidenta asistenților personali care beneficiază de concediul de îngrijire a copilului pana la doi ani,

în baza O.U.G.nr.148/2005;

4- preluarea, verificarea și păstrarea dosarelor de angajare ale asistenților personali;

X eliberarea adeverințelor de vechime, adeverințelor de negare CIC, sau orice alte adeverințe care atestă durata contractului de muncă;

4- preluarea și verificarea rapoartelor de activitate ale asistenților personali;

4- întocmirea lunară a situațiilor statistice privind mișcările de personal ale asistenților personali și a indemnizațiilor și înaintarea acestora către Direcția Județeană de Asistență Socială și Protecția Copilului Bihor;

4- predarea săptămânală către DGASPC Bihor a contractelor de muncă nou încheiate ale asistenților personali, precum și a deciziilor de lichidare ale acestora;

studiul și aplicarea actelor normative nou apărute privind resursele umane și legislația muncii;

4- menținerea legăturilor cu instituțiile de interes local și central: Direcția Județeană de Asistență Socială Bihor, Primăria Municipiului Oradea, Inspectoratul Teritorial de Munca Bihor, Agenția Județeană de Ocupare a Forței de Muncă Bihor, Casa Județeană de Pensii Bihor, Consiliul Județean Bihor, Direcția Generală a Finanțelor Publice Bihor;

Serviciul Persoane cu Dizabilități, Asistenți Personali și Indemnizații are în subordine

Compartimentul Asistenți Personali.

Asistentului personal îi revin, în principal, următoarele obligații:

 • a) obligația de a realiza norma de muncă sau, după caz, de a îndeplini atribuțiile ce îi revin,

 • b) să acorde asistență și îngrijire copilului sau adultului cu handicap grav;

 • c) să asigure și să urmărească efectuarea tratamentului prescris de medici, sesizând de urgență semnele

de agravare a bolii solicitând controlulmedicalde specialitate la domiciliu, când este cazul;

 • d) să asigure condițiile igienico-sanitare corespunzătoare;

 • e) să participe activ la crearea unor condiții normale de viață persoanei asistate prin crearea climatului

afectiv necesar;

 • f) să trateze cu respect, bună-credință și înțelegere persoana cu handicap grav și să nu abuzeze fizic, psihic, sau moral de starea de incapacitate în care se află aceasta;

 • g) să respecte și să sprijine realizarea planurilor de recuperare indicate de specialiști;

 • h) să participe la formele de perfecționare a pregătirii profesionale organizate de către serviciile publice cu atribuții în domeniu.

 • i) să sesizeze Administrația Socială Comunitară Oradea, în termen de 48 ore, despre orice modificare survenită în starea fizică, psihică sau socială a persoanei cu handicap grav, de natură să modifice acordarea drepturilor și accesibilităților prevăzute de lege;

 • j)  sa prezinte o data la doua luni (in perioada 10-15 a lunilor ianuarie, martie, mai, iulie, septembrie, noiembrie din an, raportul de activitate asupra îndeplinirii sarcinilor de serviciu prevăzute în contractul de muncă precum și evoluția stării medicale și sociale a bolnavului, conform Hotărârii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 964/30.11.2009

Relații de colaborare cu: cabinetul medicului de familie, unitățile de învățământ, centrele de recuperare, autorități locale - DGASPC Bihor, rudele persoanei cu handicap.

5. COMPARTIMENT RESURSE UMANE - SALARIZARE

Compartimentul Resurse Umane - Salarizare este în subordinea directă a directorului general al Administrației Sociale Comunitare Oradea.

În vederea bunei îndepliniri a atribuțiilor, colaborează cu întreaga structură ASCO, Primăria Municipiului Oradea, Inspectoratul Teritorial de Muncă Bihor, ANFP București, C.A.S. Bihor, A.J.O.F.M. Bihor, Casa Județeană de Pensii Bihor, Trezoreria Municipiului Oradea, Administrația Finanțelor Publice Oradea, precum și cu toate celelalte instituții ce au competențe și atribuții în legătură cu sfera sa de activitate.

OBIECTIVE GENERALE:

 • •  Evidența și gestionarea resurselor umane;

 • •   Întocmirea formalităților în vederea angajării si numirii in functie a personalului;

 • •   Încheierea, modificarea și executarea diferitelor decizii;

 • •   Organizarea concursurilor de recrutare pentru ocuparea funcțiilor publice vacante și a posturilor contractuale vacante;

 • •  Întocmirea organigramei ASCO, a statului de funcții, a rapoartelor de specialitate și proiectelor de hotărâri, precum și a notelor de fundamentare;

 • •  Întocmirea statelor de personal și a statelor de plată pentru angajații ASCO ;

 • •  Întocmirea statelor de plată pentru beneficiarii de indemnizații ale persoanelor cu handicap

grav;

Studierea și punerea în executare a legilor și a celorlalte acte normative

ATRIBUȚII ȘI COMPETENȚE:

X Asigura întocmirea formalităților privind organizarea concursurilor pentru ocuparea funcțiilor publice vacante și a posturilor contractuale vacante, a celor temporar vacante, a promovărilor în clasă, grad profesional, aprobate de către ordonatorul principal de credite și răspunde de organizarea în condiții optime a procedurilor specifice concursurilor;

Asigură secretariatul comisiilor de concurs / examen pentru ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante, a examenelor de promovare în grad sau clasă profesională a funcționarilor publici și de promovare în treaptă profesională a personalului contractual;

Întocmește deciziile cu privire la numirea în funcție publică, suspendarea și încetarea activității; Întocmește contractele de muncă si acte adiționale la acestea, pentru personalul angajat; Calculează vechimea pentru acordarea gradației corespunzătoare vechimii în muncă; Întocmește, eliberează și vizează legitimațiile de serviciu ale angajaților A.S.C.O;

Eliberează la cerere adeverințe privind calitatea de salariat, privind vechimea in munca ,etc. Menține colaborarea cu instituțiile de interes local și central: Agenția Națională a Funcționarilor


4       ’..................“            ...........

4

4

4

4

4-

Publici, Primăria Municipiului Oradea, Agenția Județeană de Ocupare a Forței de Muncă Bihor, Casa Județeană de Pensii Bihor, Direcția Generală a Finanțelor Publice Bihor;

Întocmește statele de personal pentru angajații A.S.C.O.;

Întocmește rapoarte de specialitate și note de fundamentare cu privire la modificările intervenite în


4       ’...... ..........

4-

organigrama si statul de funcții;

Întocmirea rapoartelor de specialitate și a notelor de fundamentare cu privire la modificările intervenite în organigrama instituției;

4- Gestionează și actualizează permanent baza de date informatizata privind angajații instituției și structura organizatorică a acesteia;

-I- Asigura implementarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și de interese, cf. Legii nr.

144/2007;

4- Colaborează cu personalul cu funcții de conducere în vederea întocmirii fișelor de post și ține evidența acestora , conform prevederilor legale;

Întocmește, gestionează și răspunde de dosarele profesionale ale funcționarilor publici precum și de

dosarele personale ale personalului contractual;

4- Gestionează contractele de muncă, prin întocmirea corectă și la timp a tuturor contractelor individuale de muncă, conform legii. Înregistrează în baza de date on line a Inspectoratului Teritorial de Munca, contractele de munca si modificările aduse acestora, prin programul Revisal;

Răspunde de actualizarea, indexarea, reducerea drepturilor salariale, după caz, modificarea gradației, a diferențelor de salarii, regularizarea acestora, conform legii;

Colaborează cu conducerea instituției la fundamentarea necesarului de cheltuieli de personal prevăzute în buget ;

Răspunde de întocmirea și transmiterea către Primăria Municipiului Oradea a Planului de Ocupare a Funcțiilor Publice pentru Administrația Socială Comunitară Oradea;

Asigură introducerea în baza de date a concediilor de odihna a salariaților, în baza cererilor aprobate ale acestora de către seful ierarhic superior sau înlocuitorul de drept al acestuia. Răspunde de întocmirea situației privind planificarea concediilor de odihnă și urmărește respectarea ei. Tine evidența tuturor tipurilor de concedii: concediilor de odihnă, medicale, de studii, cu sau fără plată și pentru nevoi personale, aprobate conform prevederilor legale;

4

Întocmește și verifică foile de prezența colectivă (pontajul centralizator) lunar;

Asigură aplicarea prevederilor legale privind pensionarea pentru limita de vârstă sau alte tipuri de


4-

pensionare, pentru personalul instituției; Eliberează angajaților, la îndeplinirea condițiilor legale, actele necesare depunerii documentației de pensionare la Casa Județeană de Pensii Bihor;

4- Întocmește și actualizează Registrul de evidență a salariaților și Registrul de evidență a funcționarilor publici, conform legislației în vigoare;

Solicită și centralizează conform prevederilor legale, rapoartele de evaluare a funcționarilor publici și fișele de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale personalului contractual;

Întocmește anexele privind numărul de personal și cheltuielile de personal, utilizând programul pus la dispoziție și solicitat de către Direcția Generala a Finanțelor publice Bihor;

Întocmește statele de plată pentru salariații instituției și pentru beneficiarii de indemnizații a

persoanelor cu handicap grav;

Întocmește statele de plată pentru ajutorul de deces, conform Acordului Colectiv de Munca și a Contractului Colectiv de Muncă;

Întocmește statele de plată pentru ajutorul de deces, conform Legii 263 / 2010;

Întocmește statele de plată pentru comisiile de concurs;

Întocmește dosarul pentru recuperarea din Fondul Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate a


4-       '

4

4

contribuției pentru concedii și indemnizați;

4- Întocmește ordinele de plată aferente drepturilor salariale și fișierele nominale pentru plățile de natură socială, efectuează viramente pentru salarii în termenele legale și depune în termene legale declarațiile privind datoriile față de bugetul de stat și de bugetul asigurărilor sociale;

4- Întocmește și transmite către băncile comerciale situațiile nominale privind efectuarea plății salariilor, precum și a documentației pentru aprobarea descoperirilor de cont pentru salariați;

Întocmește fișele fiscale pentru fiecare angajat;

Întocmește și transmite situațiile statistice solicitate de către alte instituții colaboratoare;

Întocmește situația drepturilor salariale necuvenite pentru angajații instituției când este cazul și a


4           ’......... '  '

4

4-

situației drepturilor neachitate;

Urmărește debitele rezultate din drepturi salariale și indemnizații necuvenite, calculul foloaselor, regularizările contribuțiilor aferente sumelor necuvenite și întocmește adrese către casierie pentru încasarea debitelor;

4- Întocmește tabelul cu persoanele care beneficiază de indemnizație in baza Legii 448/2006 în perioada când asistentul personal este în concediu de odihnă;

Studierea și aplicarea actelor normative nou apărute privind resursele umane, salarizarea și legislația muncii.

6.COMPARTIMENT JURIDIC

Este in subordinea directorului general.

ATRIBUȚII ȘI COMPETENȚE:

4- Acordă consultanta juridică tuturor serviciilor și compartimentelor din cadrul Administrației Sociale

Comunitare Oradea;

4- Acordă consultanță juridică persoanelor aflate în baza de date sociala a instituției;

4- Vizează pentru legalitate deciziile, contractele de muncă sau orice alte acte elaborate de instituție

care necesita aceasta viza;

4- Vizează pentru legalitate și contrasemnează toate actele elaborate de instituție care dau naștere la raporturi juridice (cu caracter juridic, care produc efecte juridice constând în nașterea, modificarea ori stingerea unui raport juridic civil), cu respectarea strictă a Legii nr.514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier juridic si a Statutului profesiei de consilier juridic;

4- Avizează pentru conformitate în cazul atestării identității părților sau a actelor;

-I- Participă la licitații organizate pentru achiziționarea de bunuri, servicii și lucrări organizate în baza O.U.G. 34/2006;

-I- Avizează asupra legalității măsurilor ce urmează a fi luate în desfășurarea activității, precum și asupra oricăror acte care pot angaja răspunderea patrimonială a Administrației Sociale Comunitare Oradea;

Participa la elaborarea proiectelor de contracte și vizează contractele precum și orice acte cu caracter juridic în legătură cu activitatea instituției și își dă avizul cu privire la acestea;

-I- Reprezintă interesele instituției în fata instanțelor judecătorești ori în fața oricăror autorități, precum și în relațiile cu terțe persoane fizice sau juridice;

Urmărește și studiază actele normative nou apărute și semnalează conducerii sarcinile ce revin instituției potrivit acestor dispoziții;

Prelucrează, la cererea serviciilor și compartimentelor, legile și actele normative de interes general nou apărute;

4

Rezolvă orice lucrări sau situații cu caracter juridic (petiții, cereri, sesizări, audiente, etc.)

Acorda viza de C.F.P. in conformitate cu Legea nr.84/2003.


4-

7.CENTRUL DE INFORMARE PENTRU CETATENI

Este subordonat directorului general.

Obiectivul Centrului de Informare pentru Cetățeni este informarea cu profesionalism a cetățenilor și altor părți interesate în relațiile cu ASCO, oferirea de servicii de calitate privind preluarea documentelor și eliberarea răspunsurilor, pentru soluționarea cu promptitudine a problemelor acestora. ATRIBUȚII ȘI COMPETENȚE

-I- înregistrează și ține evidența cererilor, sesizărilor reclamațiilor, propunerilor si scrisorilor cetățenilor;

asigura transmiterea lor, potrivit repartizărilor făcute de conducătorul instituției sau locțiitorul acestuia și urmărește rezolvarea si comunicarea raspunsului in termen;

participa la audiente, tine evidenta si urmareste rezolvarea notelor de audienta;

4- intocmeste lunar rapoarte privind modul si stadiul de rezolvare a scrisorilor, sesizarilor, cererilor cetatenilor si a notelor de audienta, a modului de implicare a serviciilor, birourilor si compartimentelor Administratiei Sociale Comunitare Oradea si le prezinta persoanelor interesate

preia reclamatiile telefonice ale cetatenilor si le transmite de indata spre rezolvare ; distribuie si expediaza corespondenta ;

in limitele create de relatiile stabilite cu alte institutii publice si organizatii neguvernamentale , ofera


4

4

4-

informatii ce vizeaza comunitatea ;

4- efectueaza servicii de preluare si verificare a documentatiei necesare rezolvarii unei probleme ce intra in sfera de competenta a consiliului local si primariei in conformitate cu normele metodologice stabilite si legislatia in vigoare;

coordoneaza activitatea in domeniul informatiilor generale ; reactualizeaza permanent baza de date ( tinand legatura cu directiile ); concepe , redacteaza si editeaza fluturasi informativi;

inregistreaza pe calculator corespondenta primita de la cetateni si institutii publice , inclusiv cea


4

4

4

4-inregistreaza documentele legate de activitatea interna a ASCO ; centralizeaza si listeaza zilnic documentele intrate ; preia mapele cu corespondenta si le distribuie ;

venita prin posta ;

4

4

4

4 arhivat;

4

4

4


inregistreaza eliberarea raspunsurilor zilnic si indosariaza copia actului eliberat ce urmeaza a fi opereaza pe calculator toate raspunsurile care pleaca prin posta si prin curier ; saptamanal intocmeste scadentar pentru corespondenta expediata prin posta ; tine evidenta pe calculator si registre pentru intrari si borderouri pentru iesiri a corespondentei ; asigura circuitul actelor intre institutie si Primaria Municipiului Oradea ;

X urmărește modificările legislației in domeniul de activitate , adaptand programele si metodele de lucru ;

participa la audiente, redacteaza si repartizeaza notele de audienta pentru solutionare la compartimentele si serviciile implicate ;

afiseaza la sediul institutiei ( in antecamera centrului de informare pentru cetateni ) , actele necesare pentru intocmirea de dosare sau servicii ce pot fi prestate de institutie;

4- pastreaza actele normative si le pune la dispozitia cetatenilor spre consultare (la cerere)

8.CENTRUL DE INGRIJIRE SI EDUCATIE TIMPURIE - CRESE

Este subordonat directorului general adjunct si directorului general.

Centrul de Îngrijire și Educație Timpurie este o instituție publică fără personalitate juridică, specializată în servicii cu caracter social, medical, educațional pentru creșterea, îngrijirea și educarea timpurie a copiilor cu vârste cuprinse între 3 luni și 4 ani.

Misiunea Centrului de Îngrijire și Educație Timpurie este de a asigura servicii de îngrijire, supraveghere a copiilor care frecventează creșa și să dezvolte programe de educație timpurie adecvate vârstei, nevoilor, potențialului de dezvoltare și particularităților acestora.

Creșele din cadrul Centrului de Îngrijire și Educație Timpurie funcționează ca centre cu program de lucru zilnic.

Beneficiarii serviciilor acordate de Centrul de Îngrijire și Educație Timpurie sunt copiii cetățenilor cu domiciliul sau reședința în municipiul Oradea, cu vârste cuprinse între 3 luni -4 ani

Centrul de Îngrijire și Educație Timpurie denumit în continuare CIET funcționează în municipiul Oradea, având sediul în Oradea, la Administrația Socială Comunitară Oradea, str. Primăriei, nr.42, și are în structura sa 12 creșe:

Creșa I: P-ța 1 Decembrie, parter - „Dumbrava Minunată”, cu o capacitate de 40 de locuri;

Creșa II: str. Grădinarilor, nr.8 - „Piciorușe Vesele” cu o capacitate de 39 de locuri;

Creșa III: str. Ion Alexi, nr.23 - „Tărâmul Fermecat” cu o capacitate de 40 de locuri; Creșa IV: str. Onisifor Ghibu, nr. 16 - „Scufița Roșie” cu o capacitate de 35 de locuri;

Creșa V: str. Hațegului, nr.32 - „Voinicel” cu o capacitate de 35 de locuri;

Creșa VI: str. Aluminei, nr.100 - „Căsuța Veseliei” cu o capacitate de 20 de locuri;

Creșa VII: str. Călugăreni, nr.4/a - „Albă ca Zăpada” cu o capacitate de 40 de locuri;

Creșa VIII: str. Mihai Viteazul , nr.6 - „Căsuța Piticilor” cu o capacitate de 40 de locuri;

Creșa IX: str. Poieniței, nr. 2/A(parter) - „Căsuța din Poieniță” cu o capacitate de 36 de locuri;

Creșa X: str. Grădinarilor, nr.16 - „Rază de Soare” cu o capacitate de 32 de locuri;

Creșa XI: str. Traian Lalescu nr.39 (Bârsei nr. 20) - „Sf. Iosif” cu o capacitate de 42 de locuri;

Cresa XII: str.Poienitei, nr.2/A(etaj) - ,,Micul Fluturaș” cu o capacitate de 40 de locuri.

Centrul de Îngrijire și Educație Timpurie funcționează după propriul Regulament de Organizare și Funcționare , aprobat de către Consiliul Local al Municipiului Oradea și desfășoară în principal următoarele activități:

 • a) asigură servicii de îngrijire și supraveghere a copiilor cu vârste cuprinse între 3 luni și 4 ani, prin personalul angajatspecializatsau protocoale cu structuri specializate;

 • b) asigură un program de educație timpurie adecvate vârstei, nevoilor, potențialului de dezvoltare și particularităților copiilor cu vârste cuprinse între 3 luni și 4 ani, prin personalul angajat specializat sau protocoale cu structuri specializate;

 • c)  asigură supravegherea stării de sănătate și de igienă a copiilor și acordă primul ajutor și îngrijirile medicale necesare în caz de îmbolnăvire, până la momentul preluării copilului de susținătorul legal sau al internării într-o unitate medicală, după caz, prin personalul angajat specializat sau protocoale cu structuri specializate;

 • d) asigură nutriția copiilor cu respectarea normelor legale în vigoare, prin personalul angajat

specializat sau protocoale cu structuri specializate;

 • e) colaborează cu familiile copiilor care frecventează creșa și realizează o relație de parteneriat activ cu părinții/reprezentanții legali în vederea respectării interesului copilului, prin personalul specializat sau protocoale cu structuri specializate;

 • f) asigură servicii de consiliere și sprijin pentru părinții/reprezentanții legali ai copiilor, prin

personalul angajat specializat sau protocoale cu structuri specializate;

 • g) contribuie la depistarea precoce a situațiilor de risc care pot determina separarea copilului de părinții săi și sesizează instituțiile abilitate în acest sens, prin personalul angajat specializat sau protocoale cu structuri specializate.

9.SERVICIUL SOCIAL

Este subordonat directorului general adjunct și directorului general.

Serviciul Social are ca obiectiv îmbunătățirea condițiilor de viață a persoanelor aflate în situație de risc social și sprijin în vederea reintegrării sociale a acestora.

ATRIBUȚII ȘI COMPETENȚE:

4- implementează prevederile legale în vederea înhumării cadavrelor cu identitate necunoscută și fără aparținători;

verifică în teren și întocmește anchetele sociale în vederea scutirii de penalități la plata impozitului pe clădiri și terenuri;

verifică în teren și întocmește la cerere grila de evaluare medico-socială în vederea internării persoanelor în unități de asistentă medico-socială;

acordă asistentă socială pe diferite probleme sociale în vederea soluționării lor;

ia masuri pentru soluționarea, în cadrul competențelor sale, a oricăror solicitări sau sesizări referitoare la cazuri aflate in situație de risc social;

4- asigură buna desfășurare a programului cu publicul ce se desfășoară în conformitate cu programul stabilit conform Legii și de către conducerea Administrației Sociale Comunitare Oradea;

I asigură prin comunicări scrise și invitații o legătură permanentă cu beneficiarii sau solicitanții de prestații și servicii acordate în baza legislației specifice Serviciului;

reprezintă autoritatea publică locală, atunci când este delegat în programele naționale și internaționale în vederea îmbunătățirii asistenței și protecției sociale în municipiul Oradea;

întocmește statistici, informări, rapoarte, situații referitoare la domeniul de activitate, ce sunt solicitate în conformitate cu prevederile legale, de către autoritățile locale și județene, parteneri locali din tară sau parteneri străini, precum și alte instituții sau organizații;

verifică în teren și pe bază de acte toate solicitările privind întocmirea anchetelor sociale;

I verifică în teren solicitările de ajutoare de urgență și întocmește anchete sociale și documentația necesară în vederea discutării cazurilor de către Echipa multidisciplinara pentru analiza și soluționarea dosarelor privind ajutoarele de urgență acordate în baza Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat;

4- asigură aplicarea legislației cu privire la servirea mesei prin cantina de ajutor social potrivit Legii

nr.208/1997 privind cantinele de ajutor social;

asigură aplicarea legislației cu privire la acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței potrivit prevederilor O.U.G. nr.70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece;;

efectuează anchete sociale conform art.34 din Legea nr.270/2008 privind modificările Legii nr.17/2001 - pt. persoanele vârstnice care au încheiat un act de întreținere sau de vânzare-cumpărare și doresc anularea acestuia;

4- reactualizează baza de date informatice în conformitate cu prevederile legale publicate ulterior;

4- asigură aplicarea legislației cu privire la acordarea ajutorului social - Legea 416/2001 privind venitul minim garantat, modificată și actualizată;

oferă asistență și consiliere persoanelor care au neclarități referitoare la drepturile prevăzute de

Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat;

X asigură arhivarea documentelor.

10.COMPARTIMENT EXPERT LOCAL PENTRU ROMI

Este subordonat directorului general adjunct și directorului general.

ATRIBUTII SI COMPETENTE:

4

Asigurarea respectării drepturilor cetățenilor romi;

Evaluarea problemelor cu care se confruntă comunitățile de romi;

Identificarea situațiilor de risc din comunitate; Consilierea membrilor comunității;

Planifică, organizează, coordonează, și desfășoară activități pentru îndeplinirea obiectivelor și


4

4

4

4-

sarcinilor din Planul General de Măsuri pentru aplicarea HG nr. 1.221/2011, pentru aprobarea Strategiei

Guvernului României de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității romilor pentru perioada 2012-2020

Solicită sprijinul și colaborarea structurilor deconcentrate ale administrației publice centrale și a

autorităților locale în vederea implementării Strategiei de Îmbunătățire a Situației Romilor;

Elaborează proiecte de dezvoltare locală a comunităților de romi în colaborare cu O.N.G.-uri și administrația publică locală;

I Acordă audiențe, consiliere și rezolvă în limita competențelor legale, petițiile și problemele cetățenilor de etnie romă;

4

Participă la medierea conflictelor inter și intracomunitare;

Participă la ședințele Consiliului Local pentru a prezenta problemele romilor din localitate;


4-

11.SERVICIUL PREVENIREA MARGINALIZĂRII SOCIALE

Este subordonat directorului general adjunct și directorului general.

Are ca obiective limitarea fenomenului de cerșetorie, identificarea unor soluții pentru familiile si persoanele aflate în stare de risc social, din punct de vedere locativ si prevenirea marginalizării sociale.

Serviciul Prevenirea Marginalizării Sociale are în subordine Centrul Social de Urgență și Adăpost de Noapte, care funcționează după propriul regulament de organizare și funcționare, aprobat prin hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Oradea.

ATRIBUȚII ȘI COMPETENȚE:

Limitarea cerșetoriei organizate și a cerșetoriei agresive care constituie o sursă de pericol pentru cetățenii Municipiului Oradea, luarea măsurilor de protecție sociala în vederea prevenirii marginalizării sociale a persoanelor aflate în stare de risc social;

Identifică, împreună cu instituțiile abilitate, persoanele fără adăpost de pe raza Municipiului Oradea, stabilește și aplică masurile de asistență socială a acestora

4- Distribuirea ajutoarelor alimentare prin Programul PEAD din stocurile de intervenție comunitare destinate categoriilor de persoane cele mai defavorizate: organizarea acțiunii, informarea cetățenilor, distribuirea alimentelor, întocmirea de statistici, rapoarte, informări și comunicate de presă cu privire la această acțiune;

I Participă la audiente la conducerea Primăriei Municipiului Oradea si Administrației Sociale

Comunitare Oradea;

Răspunsuri, în termen legal, la petițiile, cererile, notele de audiență și adreselor adresate serviciului și repartizate de către conducerea Administrației Sociale Comunitare Oradea;

Asigură în cadrul programului cu publicul, informarea cetățenilor cu privire la criteriile, condițiile de acordare a unei locuințe sociale, acordarea de alimente categoriilor defavorizate prin programul PEAD, măsuri de prevenire și combatere a marginalizării sociale

Întocmește anchete sociale atât la cererea AIO cât și la familii și persoane considerate marginalizate social și dependente socio-locativ;

Întocmește studii de caz privind fondul locativ social;

Întocmește statistici, rapoarte și situații solicitate de Consiliul Local al Municipiului Oradea, Conducerea Administrației Sociale Comunitare Oradea și de alte instituții cu privire la implementarea măsurilor de prevenire și combatere a marginalizării sociale;

4- Colaborează cu Administrația Imobiliară Oradea, Serviciul Planificare Investiții Imobile, Compartiment Locuințe în vederea implementării unor proiecte socio-locative ale Primăriei Municipiului Oradea si Consiliului Local;

4- Colaborează cu alte instituții și ONG-uri cu profil de asistență socială în vederea soluționării unor

cazuri complexe din punct de vedere socio-locativ;

4

Coordonează activitatea Centrului Social de Urgență și Adăpost de Noapte din str. Gutemberg nr.


8;

4-

Stabilește numărul de locuințe sociale pe baza nevoilor locative, a actelor înregistrate, a dosarelor


de locuințe sociale;

4- Stabilește criteriile de prioritate pentru repartizarea locuințelor sociale, care urmează a fi aprobate de către Consiliul Local al Municipiului Oradea;

4- Propune persoanele și familiile beneficiare de locuințe sociale pentru a fi discutate în Comisia de analiză a solicitărilor de locuințe sociale;

I Verifică în teren situația locativă a fiecărui solicitant de locuință socială care a depus dosar pentru solicitare de locuință socială în sesiunea organizată anual, și întocmește note de constatare (conform unui model prezentat spre aprobare Consiliului Local);

Întocmește lista de priorități a solicitanților de locuințe sociale în sesiunea organizată anual și o

propune spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Oradea;

Afișează lista de priorități a solicitanților de locuințe sociale în sesiunea organizată anual, la sediul Administrației Sociale Comunitare Oradea în termen de 15 zile de la aprobarea acesteia prin hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea;

I Propuneri pentru achiziționarea unor spații cu destinație socială;

4- Verificări și inspecții la locuințele sociale și întocmirea de referate cu propuneri și măsuri ce se impun în funcție de cele constatate și de fiecare situație în parte, redactarea anchetelor sociale;

4-      Redactarea și conducerea evidenței referatelor care stau la baza emiterii repartițiilor;

4-     Verificări în zonele locuite în preponderența de familii de rromi, din strada Voltaire, str. Cuza Vodă,

str. I. Maniu, str. M. Kogălniceanu etc., propunere de măsuri și informare a conducerii Administrației

Sociale Comunitare Oradea;

I Consilierea asistaților în vederea obținerii actelor de identitate, acordare sprijin în vederea facilității accesului unui loc de muncă

4- Monitorizarea și consilierea familiilor, persoanelor dependente din punct de vedere locativ și care în prezent sunt cazate în Centrele de Cazare Temporara și Centrul Social de Urgență și Adăpost de Noapte, str. Gutemberg nr. 8, întocmirea de fișe locative, urmărirea integrării lor în centru și identificarea acelora care nu mai reprezintă cazuri sociale din punct de vedere locativ.

12.SERVICIUL ADMINISTRATIV-APROVIZIONARE

Estesubordonatdirectoruluigeneraladjunctsidirectoruluigeneral.

În vederea îndeplinirii atribuțiilor ce îi revin, acesta colaborează cu departamentul de specialitate din cadrul Primăriei municipiului Oradea, cu serviciile din cadrul Administrației Sociale Comunitare Oradea, cu alte instituții, organizații neguvernamentale și agenți economici, pentru utilizarea eficienta a fondurilor bănești si materiale, precum și pentru asigurarea în timp util a celor necesare bunei funcționări a instituției.

În subordinea Serviciului Administrativ - Aprovizionare se află Compartimentul Evidența Patrimoniului Obiecte de Inventar Protecția Muncii P.S.I. Arhiva, Compartimentul Program ACCES-OR și Compartiment Reparații Curente ATRIBUȚII ȘI COMPETENȚE:

4- Asigură necesarul de materiale consumabile, furnituri, obiecte de inventar, mijloace fixe, etc., necesare bunei funcționari;

Întocmește și prezintă spre aprobarea conducerii, necesarul de bunuri, cu oferte de prețuri,

conform legilor in vigoare;

Întocmește referate de necesitate, caiete de sarcini pentru achiziționarea bunurilor și asigurarea serviciilor necesare bunei funcționări a activităților Administrației Sociale Comunitare Oradea;

În baza referatelor aprobate și a facturilor efectuează recepțiile tuturor materialelor consumabile

și a obiectelor de inventar , mijloace fixe la ASCO , CIET , Cabinete Medicale SCOLARE;

Intocmeste balanta analitica lunara si confrunta cu evidenta contabilitatii sintetice;

I Întocmește ordinele de deplasare și referatele de obținere avans în vederea deplasărilor și a cheltuielilor gospodărești către personalul instituției.

Receptioneaza ,depoziteaza, gestionează, si participă la distribuirea laptelui praf pentru copii cu vârsta cuprinsă între 0-12 luni.

4- Întocmește și pregătește listele de inventar cu personalul desemnat, pentru toate gestiunile din cadrul instituției, creșelor, cabinetelor medicale și a materialelor de natura obiectelor de inventar aflate la terți precum și casarea celor disponibilizate prin valorificarea sau distrugerea lor la ASCO , CIET si Cabinete Medicale Scolare;

4

Obiectele de inventar se țin în magazie sau se dau în folosință pe servicii sau compartimente. Mijloacele fixe de asemenea se dau în folosință, magazionerul răspunzând de integritatea


4

bunurilor la predare. În caz de lipsă în gestiune pentru obiectele de inventar în folosință, obiecte de inventar aflate la terți sau mijloace fixe, răspunde acea persoană care le-a luat în folosință, cu excepția cazurilor prevăzute de lege.

Eliberează materiale din magazie în baza bonurilor de consum la toate serviciile din cadrul

ASCO, CIET si Cabinete Medicale școlare și universitare.

4- Asigură depozitarea materialelor pe tipuri și categorii de materiale;

Asigura transportul cu mijloc de transport dotat cu sistem special hidraulic de urcare - coborâre


4

pentru persoane cu dizabilitati;

Insoteste persoanele cu dizabilitati si le ajuta in deplasare de la iesirea din imobil pana la destinatie ;

4

Ține evidența echipamentelor, accesoriilor și dispozitivelor pentru persoanele cu dizabilități. TinelegaturacudispeceratulACCESORsicoordoneazatransportulpersoanelorcudizabilitati; Întocmește necesarul de materiale consumabile la sfârșitul fiecărui an, pentru anul următor; Urmărește lucrările de reparație, recompartimentare, modernizare, etc. și toate lucrările de orice


4

4

4-

natură ce se efectuează de terți, la sediul ASCO și CIET.

I Depistează și remediază orice defecțiuni sau disfuncții care ar putea influența buna desfășurare a activităților de orice fel din cadrul Administrației Sociale Comunitare Oradea și CIET.

4

Răspunde de uneltele și utilajele și aparatele pe care le are în dotare.

Se preocupă de încheierea contractelor de prestări de servicii pentru asigurarea încălzirii


4-

spațiilor, energiei electrice, a apei, întreținerea spațiilor, a salubrizării, etc.;

Se preocupă de respectarea normelor igienico-sanitare asigurând curățenia în incinta sediului Administrației Sociale Comunitare Oradea;

4 Asigură respectarea normelor de pază, de securitate și de prevenire a incendiilor;

I Întocmește fișele individuale de instructaj privind Protecția Muncii și PSI pentru întreg personalul

dinsubordine(ASCO,CIET,CabinetemedicaleScolare).

4

Verifică cunoașterea și aplicarea de către toții angajații a măsurilor în planul de prevenire și protecție. Răspunde de respectarea normelor privind prevenirea și stingerea incendiilor;

Colaborează cu reprezentanții serviciilor externe de prevenire și protecție, medicul de medicina


4

4-

muncii.

4- Verifică activitatea întregului parc auto și o coordonează, punând la dispoziție și deservind cu autoturismele din dotare întreaga activitate a instituției.

I Întocmește lunar FA Z - urile pentru autoturismele din dotare urmărind km parcurși și încadrarea în consumul normat de benzină pe fiecare autoturism.

4- Verifică încadrarea în cotele de carburanți a autovehiculelor din parcul auto propriu și urmărește starea tehnică a acestora precum și respectarea normării parcului auto.

Urmărește împreună cu personalul din subordine , respectiv conducătorii auto realizarea întreținerilor periodice, reparațiilor curente și capitale ale autoturismelor din dotare.

J-

Coordonează activitatea de arhivă.

Întocmește nomenclatorul documentelor de arhivă în vederea aprobării de Arhivele Naționale.


4-

Asigură spații corespunzătoare pentru arhivarea în condițiile legale a documentelor și actelor instituției.

Comunică imediat orice nereguli constatate;

I Îndeplinește orice alte atribuții necesare bunului mers al activității.

COMPARTIMENTUL PROGRAM ACCES-OR:

4-

J-

4-


Coordonează serviciul de dispecerat și de transport ACCES-OR;

Monitorizează și dezvoltă servicii pentru persoane cu dizabilități; promovează și prezintă programul la diferite întâlniri pe tema serviciilor sociale pentru persoane cu dizabilități;

-I- Întocmește rapoartele și situațiile solicitate de către șeful ierarhic superior, instituții publice,

parteneri;

Întocmește dosarul cu documentele necesare obținerii unor echipamente pentru accesibilitatea persoanelor cu dizabilități în comunitate;

Întocmește referate pentru acordarea echipamentelor pentru accesibilitatea persoanelor cu dizabilități în comunitate, pe care le supune atenției Comisiei de acordare a echipamentelor; 4- Informează, consiliază și relaționează cu beneficiarii programului și aparținătorii acestora.

RELATII INTERNE

Director General :

-primește spre semnare : referate de necesitate, caiete de sarcini pentru achiziționarea bunurilor și asigurarea serviciilor, ordinele de deplasare și referatele de obținere avans în vederea deplasărilor și a cheltuielilor gospodărești către personalul instituției, intocmește referate pentru acordarea echipamentelor pentru accesibilitazarea persoanelor cu dizabilitătii, note interne, adrese privind sesizări ale cetățenilor, adrese către instituții ,etc.;

-transmite corespondența și sarcinile de serviciu în legătura cu specificul activității serviciului .

Director General Adjunct:

-primește spre semnare : referate de necesitate, caiete de sarcini pentru achiziționarea bunurilor și asigurarea serviciilor, ordinele de deplasare și referatele de obținere avans în vederea deplasărilor și a cheltuielilor gospodărești către personalul instituției, intocmește referate pentru acordarea echipamentelor pentru accesibilitatea persoanelor cu dizabilitătii, note interne, adrese privind sesizări ale cetățenilor, adrese către instituții ,etc.;

-transmite corespondența și sarcini de serviciu în legătura cu specificul activității serviciului .

RELATII CU CELELALTE COMPARTIMENTE DIN A.S.C.O.: toate compartimentele/serviciile din cadrul

Administrației Sociale Comunitare Oradea.

RELAȚIILE EXTERNE:

-   cu institutii publice din Municipiului Oradea ;

 • -   cu agenți economici:

 • -   diverși furnizori/prestatori:adrese,solicitări;

 • -   cu organizații neguvernamentale și persoane fizice;

 • -   cu alte instituții și autorități:

 • -   Direcția de Sănătate Publică Bihor(raportari, adrese).

CAPITOLUL5

DISPOZIȚII FINALE ȘI TRANZITORII

Art. 40. Administrația Socială Comunitară Oradea este un serviciu public de interes local cu autonomie

funcțională.

Art. 41. În cazul desființării Administrației Sociale Comunitare Oradea, patrimoniul acesteia revine Consiliului Local al municipiului Oradea.

Art. 42. Administrația Socială Comunitară Oradea dispune de arhivă proprie în care păstrează, în conformitate cu prevederile legale:

4- documente de personal

4- documente financiar-contabile

4- documente specifice activității sale curente.

Art. 43. Personalul Administrației Sociale Comunitare Oradea este obligat:

I să cunoască și să respecte prevederile prezentului Regulament

4- să manifeste grijă, disciplină, inițiativă și o bună colaborare în îndeplinirea sarcinilor

specifice

să răspundă personal pentru conținutul, forma și legalitatea actelor și a sarcinilor specifice 4- să informeze petentii asupra tuturor serviciilor care pot fi oferite și a tuturor drepturilor și să-i trateze cu respect și demnitate, păstrând confidențialitatea informațiilor

Art. 44. Măsurile de răspundere disciplinara și materială se aplică, conform legislației in vigoare, de către: -I- Consiliul Local al municipiului Oradea, la propunerea Primarului, in ce privește Directorul general al ASCO

Directorul general, pentru personalul din subordine.

Art. 45. Prevederile prezentului Regulament se completează de drept cu prevederile actelor normative în vigoare, ce reglementează materia.

ORADEA, august 2012