Hotărârea nr. 485/2012

privind nominalizarea reprezentanţilor municipiului Oradea în Consiliul Consultativ al Inspectoratului Şcolar Judeţean Bihor.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind nominalizarea reprezentanților Municipiului Oradea în Consiliul Consultativ al Inspectoratului Școlar Județean Bihor

Analizând raportul de specialitate nr.139948/09.08.2012 întocmit de Direcția Economică, Serviciul Evidență Patrimoniu - Delegări de Gestiune prin care s-a propus nominalizarea a două persoane dintre care Consiliul de Administrație al Inspectoratului Școlar Județean Bihor să aleagă prin vot secret, pentru o perioadă de 4 ani, un reprezentant al municipiului in Consiliul Consultativ.

Ținând cont prevederile art. 95, alin. 3 din Legea nr. 1/2011 a educației naționale,

Având în vedere componenta Consiliului Consultativ al Inspectoratului Școlar, din care fac parte si reprezentanți ai autorităților locale, în conformitate cu prevederile Anexei nr. 2, art. 3 din Ordinul nr. 5530/2011 privind aprobarea Regulamentului Cadru de organizare și funcționare a inspectoratelor școlare,

Văzând adresa nr. 10870/18.07.2012 înregistrată la Primăria Municipiului Oradea sub nr. 128720/19.07.2012, prin care Inspectoratul Școlar al Județului Bihor solicită Consiliului Local al Municipiului Oradea nominalizarea a cel puțin două persoane dintre care consiliul de administrație să aleagă prin vot secret, pentru o perioadă de 4 ani, un reprezentant al municipiului in Consiliul Consultativ.

În considerarea proiectului de hotărâre și a raportului de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin 2 lit d si art. 36 alin 6 lit. a pct.1 și art. 45 alin. 1 din Legea 215/2001 administrației publice locale, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art. 1 Se nominalizează următoarele persoane in calitate de reprezentanți ai Municipiului Oradea în Consiliul Consultativ al Inspectoratului Școlar Județean Bihor:

  • •  Eduard Florea - Director Direcția Economică

  • •  Nadia Haș - Șef Serviciu Evidență Patrimoniu, Delegări de Gestiune, Datorie Publică și Rating municipal

Art. 2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează persoanele nominalizate și Consiliul de Administrație al Inspectoratului Școlar Județean.

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

Primarul Municipiului Oradea

  • •   Instituția Prefectului județului Bihor

  • •  Direcția Economică

  • •  Eduard Florea - director Direcția Economică

  • •  Nadia Haș - șef Serviciu Evidență Patrimoniu, Delegări de Gestiune, Datorie Publică și Rating municipal

  • •   Inspectoratul Școlar Județean Bihor, prin grija Direcției Economice

  • •   Se publică în M.O. al județului bihor și pe site-ul www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Dan Octavian

Oradea, 28 august 2012

Nr. 485


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila