Hotărârea nr. 483/2012

privind aprobarea iniţierii unei Hotărâri de Guvern pentru preluarea cu titlu gratuit a unor sectoare din drumul de centură al Municipiului Oradea, din proprietatea publică a Statului şi administrarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale România SA în proprietatea publică a Municipiul Oradea şi administrarea Consiliul Local situate în municipiul Oradea, str. Ogorului la intersecţia cu drumurile naţionale DN 76 – relaţia Oradea - Deva şi DN 79 – relaţia Oradea-Arad în vederea am

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea inițierii unei Hotărâri de Guvern pentru preluarea cu titlu gratuit a unor sectoare din drumul de centură al Municipiului Oradea, situate în municipiul Oradea, str. Ogorului la intersecția cu drumurile naționale DN 76 -relația Oradea - Deva și DN 79 - relația Oradea-Arad , în vederea amenajării intersecțiilor prin realizarea de pasaje denivelate, din proprietatea publică a Statului și administrarea Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale România SA în administrarea Consiliul Local al municipiului Oradea

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 56754 din 28.08.2012 prin care Administrația Imobiliară Oradea prin Serviciul Terenuri propune Consiliului Local al municipiului Oradea, aprobarea inițierii unei Hotărâri de Guvern pentru preluarea cu titlu gratuit a unor sectoare din drumul de centură al Municipiului Oradea, situate în municipiul Oradea, str. Ogorului la intersecția cu drumurile naționale DN 76 - relația Oradea - Deva și DN 79 - relația Oradea-Arad în vederea amenajării intersecțiilor prin realizarea de pasaje denivelate, din proprietatea publică a Statului și administrarea Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale România SA în administrarea Consiliul Local,

În vederea ducerii la îndeplinire a hotărârilor Consiliului Local nr. 462 și 463 din 13.08.2012 prin care s-a aprobat actualizarea documentației tehnico economice SF+PT+CS+DDE precum și participarea Municipiului Oradea în cadrul Programului Operațional Regional (2007-2013) cu proiectele: „Amenajare intersecție prin pasaj denivelat între drumul de centură a municipiul Oradea și drumul național DN 79 Arad - Oradea” și „Amenajare intersecție prin pasaj denivelat între drumul de centură a municipiul Oradea și drumul național DN 76 - relația Deva”,

Ținând cont de hotărârile Consiliului Local nr. 472 și 473 din 13.08.2012 de aprobare a declanșării procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată aflate în coridorul de expropriere al celor două lucrării de utilitate publică și de necesitatea preluării în proprietatea publică a Municipiul Oradea a întregii suprafețe de teren afectate de cele două proiecte,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin.(2) lit. c), alin. (5) lit. a) și art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 republicată, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t â r â ș t e:

Art.1. Se aprobă inițierea unei Hotărâri de Guvern pentru preluarea cu titlu gratuit, din proprietatea publică a Statului și administrarea Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale România SA în administrarea Consiliul Local al municipiului Oradea, a sectoarelor de drum situat în municipiul Oradea, str. Ogorului:

- la intersecția cu drumul național DN 76 - relația Oradea - Deva sectorul km 5+495,70 + 6+459,34 identificat astfel:

Nr. crt.

Cartea funciara

Nr. cadastral

Nr. Topo

Suprafața mp

Numele si prenumele proprietarului

1.

174.258 Oradea

174258

98

Statul Român - domeniu public

2.

174.261 Oradea

174261

3.826

Statul Român - domeniu public

3.

174.259 Oradea

174259

2.701

Statul Român - domeniu public

4.

174.260 Oradea

174260

11.478

Statul Român - domeniu public

5.

174.189 Oradea

174189

1.520

Statul Român - domeniu public

6.

174.753 Oradea

174753

6.426

Statul Român - domeniu public

7.

174.755 Oradea

174755

2.509

Statul Român - domeniu public

8.

174.756 Oradea

174756

174

Statul Român - domeniu public

9.

174.175 Oradea

174175

574

Statul Român - domeniu public

10.

16 Seleuș

386/2

4.992

Statul Român

11.

168749 Oradea

489/7

1160

Statul Român - prin expropriere de la Maghiar Marius Adrian, Maghiar Carmen, Maghiar Teodor Traian, Maghiar Nina (procedura de expropriere conform H.G.348/2012)

Total

35.458

la intersecția cu drumul național DN 79 - relația Oradea-Arad sectorul km 10+817.77 + 11+785,88 identificat astfel:

Nr. crt.

Cartea funciara

Nr. cadastral

Nr. Topo

Suprafața mp

Numele si prenumele proprietarului

1.

174326 Oradea

174326

53

Statul Român - domeniu public

2.

174323 Oradea

174323

7951

Statul Român - domeniu public

3.

174380 Oradea

174380

16214

Statul Român - domeniu public

4.

174056 Oradea

174056

11762

Statul Român - domeniu public

5.

174057 Oradea

174057

1105

Statul Român - domeniu public

6.

174111 Oradea

174111

3420

Statul Român - domeniu public

Total

40.505

Art.2. Se aprobă radierea din C.F. 164.566 Oradea și CF NDF 6103 Oradea a dreptului de folosință atribuit Agenției Naționale pentru locuințe

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Primăriei Municipiului Oradea - Direcția Juridică și Administrația Imobiliară Oradea

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • -      Instituția Prefectului - Județul Bihor

  • -     Primarul Municipiului Oradea

  • -      Direcția Economică

  • -      Direcția Juridică

  • -      Serviciul Evidență Patrimoniu și Delegări Gestiune

  • -      Administrația Imobiliară Oradea

  • -      Serviciul Terenuri

-      Serviciul Cadastru

  • -      OCPI Bihor, Serviciul de Carte Funciară

  • -      Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale România SA prin grija Serviciului Terenuri din cadrul Administrației Imobiliare Oradea

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Dan Octavian

Oradea, 28 august 2012

Nr. 483


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”