Hotărârea nr. 475/2012

privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului din Oradea, str. Poienitei,nr.25, reprezentând teren în suprafaţă de 17659 mp teren cu construcţii în care funcţionează Colegiul Tehnic M. Viteazul aflat în proprietatea publică a Municipiului Oradea.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului din Oradea, str. Poienitei,nr.25, reprezentând teren în suprafață de 17659 mp teren cu construcții în care funcționează Colegiul Tehnic M. Viteazul aflat în proprietatea publică a Municipiului Oradea.

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 55855 din 10.08.2012, prin care Serviciului Terenuri din cadrul Administrației Imobiliare Oradea solicită Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului în suprafață de 17659 mp, reprezentând imobilul în care funcționează Colegiul Tehnic M. Viteazul Oradea, aflat în proprietatea publică a Municipiului Oradea,

Conform pozițiilor 6513 + 6532 și 7190 din Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 970/2002 privind atestarea Inventarului Domeniului Public al Municipiului Oradea, terenul și clădirea în care funcționează Colegiul Tehnic M. Viteazul, aparțin proprietății publice a Municipiului Oradea,

Prin schița cadastrală întocmită, de dl. topograf Balint losif, imobilul - Colegiul Tehnic M. Viteazul, se identifică prin 18 corpuri de clădire cu suprafața totală construită la sol de 7058 mp. și 17659. mp teren situat în Oradea str. Poienitei, nr.25, constituit din nr. topo. 4777/46 înscris în CF 14734 Oradea și nr. topo. 4775/2, cf. Adv .OCPI nr.10606/25.02.2011, aflat în proprietatea Statului Român,

În vederea corelării situației faptice cu situația juridică și actualizarea evidențelor de Carte Funciară este necesară aprobarea planului de amplasament și delimitare a imobilului cu suprafața de 17659 mp reprezentând -proprietate publică a Municipiului Oradea, atestată prin HG 970/2002,

Ținând cont de prevederile din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. a) și art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 republicată, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă deschiderea unei coli de carte funciară pentru suprafața de 290 mp teren identificat cu nr. topo. 4775/2 din teritoriul cadastral Oradea, terenul și clădirea în care funcționează Colegiul Tehnic M. Viteazul identificat prin Adeverința nr. 10606/2011 emisă de OCPI Bihor.

Art.2. Se aprobă Planul de amplasament și delimitare a imobilului cu suprafața de 17659 mp, teren, astfel :

Suprafața

nr. cadastral nou constituit

- mp -

Nr. topo din care se constituie nr. cadastral

Nr. CF în care este înscris nr. topo. Sau Adev. OCPI Bihor

Suprafața ce se dezlipește din nr. topo pentru constituirea nr. cadastral - mp-

4777/46

14734 Oradea

17369

17659

4775/2

Adv.OCPI,nr.10606/2011

290

TOTAL

17659

Teren cu construcții reprezentând Colegiul

Tehnic M. Viteazul -proprietate publică a Municipiului Oradea


Observații


Art.3. Se aprobă înscrierea în evidențele de publicitate imobiliară prin deschiderea unei noi coli de carte funciară a imobilului identificat la art.1, din prezenta hotărâre, reprezentând „Teren cu construcții” în care funcționează Colegiul Tehnic M. Viteazul din Oradea, aflat în proprietatea publică a Municipiului Oradea.

Art.4. Se aprobă actualizarea inventarului domeniului public al Municipiului Oradea referitoare la identificarea terenului și a construcțiilor în care își desfășoară activitatea Colegiul Tehnic M. Viteazul din Oradea cu prevederile prezentei hotărâri.

Art.5. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri orice prevederi contrare se abrogă.

Art.6. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea, Primăria Municipiului Oradea Serviciul Evidență Patrimoniu - Delegări de gestiune.

Art.7.Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • ■   Instituția Prefectului Județului Bihor

  • ■   Primarul Municipiului Oradea;

  • ■   Serviciul Evidență Patrimoniu - Delegări de gestiune.

  • ■  Administrația Imobiliară Oradea

  • ■   Serviciul Terenuri;

  • ■   Serviciul Financiar Contabil;

  • ■   Biroul Cadastru;

  • ■   Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Cupșa loan

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila


Oradea, 13 august 2012

Nr. 475

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”