Hotărârea nr. 47/2012

privind aprobarea planului de ocupare a funcţiilor publice pentru Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Oradea şi instituţiile publice subordonate Consiliului Local Oradea pe anul 2012

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea planului de ocupare a funcțiilor publice pentru Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Oradea și instituțiile publice subordonate Consiliului Local Oradea pe anul 2012

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.9194 din 23.01.2012 întocmit de Biroul Resurse Umane prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea planului de ocupare a funcțiilor publice pentru Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Oradea și instituțiile publice subordonate Consiliului Local Oradea pentru anul 2012.

Având în vedere prevederile:

  • -   art. 23 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, (r2), cu modificările și completările ulterioare;

  • -   cap. III - Elaborarea Planului de ocupare a funcțiilor publice din administrația publică locală din Ordinul nr. 7.660/ 2006 privind aprobarea Instrucțiunilor pentru elaborarea Planului de ocupare a funcțiilor publice;

  • -   art. 6, lit a), art. 7 și art. 17, alin. (1) din Hotărârea nr. 611/ 2008 (actualizată) pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici;

Ținând cont că proiectele Planurilor de ocupare a funcțiilor publice au fost înaintate Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, în vederea analizei și formulării eventualelor observații și propuneri.

Luând în considerare propunerile instituțiilor publice subordonate Consiliului Local Oradea: Administrația Imobiliară Oradea nr. 62.329 din 16.12.2011, Administrația Socială Comunitară Oradea nr. 245.107 din 16.12.2011, Poliția Locală Oradea nr. 6901 din 12.12.2011 și faptul că nu există obiecții din partea Agenției Naționale a Funcționarilor Publici în privința modului de întocmire a proiectelor de planuri înaintate.

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza prevederilor art.36 alin.2 lit.a, alin.3 lit.b și art.45 alin.1 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă planul de ocupare a funcțiilor publice pentru Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Oradea pe anul 2012, conform anexei 1 parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art.2. Se aprobă planul de ocupare a funcțiilor publice pentru Administrația Imobiliară Oradea pe anul 2012, conform anexei 2, parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art.3. Se aprobă planul de ocupare a funcțiilor publice pentru Administrația Socială Comunitară Oradea pe anul 2012, conform anexei 3, parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art.4. Se aprobă planul de ocupare a funcțiilor publice pentru Poliția Locală Oradea pe 2012, conform anexei 4, parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Resurse Umane din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului municipiului Oradea și Compartimentele de Resurse Umane din cadrul Administrației Imobiliare Oradea, Administrației Sociale Comunitare Oradea și Poliției Locale Oradea.

Art.6. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -   Agenția Națională a Funcționarilor Publici București

  • -    Instituția Prefectului Județului Bihor

  • -   Primarul municipiului Oradea

- Biroul Resurse Umane din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Oradea.

  • -   Administrația Imobiliară Oradea

  • -   Administrația Socială Comunitară Oradea

  • -   Poliția Locală Oradea

  • -   Se afișează pe site-ul www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius Oradea, 27 ianuarie 2012                                                  CONTRASEMNEAZĂ

Nr. 47 SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.

Planul de ocupare a funcțiilor publice

pentru POLITIA LOCALA ORADEA

pe anul 2012

Nr. maxim de functii publice

Nr. de functii publice ocupate

Nr. de functii publice vacante

Nr.maxim de functii publice care vor fi infințate

Nr. maxim de functii publice supuse reorganizării

Nr. maxim de functii publice rezervate promovării

Nr. maxim de functii publice rezervate promovării rapide

Nr.maxim de functii publice care vor fi ocupate prin recrutare

secretar al judetului

secretar al consiliului local

director general

director general adjunct

director executiv in cadrul aparatului propriu al autorităților administrației publice locale

director executiv din cadrul instituțiilor publice subordonate

1

1

1

director executiv adjunct din cadrul aparatului propriu al autorităților administrației publice locale

director executiv adjunct in cadrul instituțiilor publice subordonate

1

1

1

sef serviciu

sef birou

functii publice de conducere specifice

Total categoria functionari publici de conducere

2

2

2

auditor clasa I grad profesional asistent

auditor clasa I grad profesional principal

auditor clasa I grad profesional superior

consilier juridic clasa I grad profesional debutant

consilier juridic clasa I grad profesional asistent

consilier juridic clasa I grad profesional principal

consilier juridic clasa I grad profesional superior

consilier clasa I grad profesional debutant

consilier clasa I grad profesional asistent

21

21

4

4

4

consilier clasa I grad profesional principal

1

1

4

4

consilier clasa I grad profesional superior

7

7

expert clasa I grad profesional debutant

expert clasa I grad profesional asistent

expert clasa I grad profesional principal

expert clasa I grad profesional superior

inspector clasa I grad profesional debutant

inspector clasa I grad profesional asistent

inspector clasa I grad profesional principal

inspector clasa I grad profesional superior

functii publice specifice clasa I

alte funcții publice specifice (manageri publici)

Total functii publice clasa I

29

29

8

4

8

referent de specialitate clasa II grad profesional debutant

referent de specialitate clasa II grad profesional asistent

referent de specialitate clasa II grad profesional principal

referent de specialitate clasa II grad profesional superior

functii publice specifice clasa II

Total functii publice clasa II

referent clasa III grad profesional debutant

referent clasa III grad profesional asistent

19

19

19

referent clasa III grad profesional principal

5

5

17

5

17

referent clasa III grad profesional superior

12

12

5

2

5

functii publice specifice clasa III

Total functii publice clasa III

36

36

22

26

22

Total functii publice executie

65

65

30

30

30

Total functii publice

67

65

30

30

30

2

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

anexa 3 la H.C.L. nr. 47/2012


Planul de ocupare a funcțiilor publice pentru Administrația Sociala Comunitara Oradea pe anul 2012

Functia publica

Nr. maxim de functii publice

Nr. de functii publice ocupate

Nr. de functii publice vacante

Nr.maxim de functii publice care vor fi inființate

Nr. maxim de functii publice supuse reorganizării

Nr. maxim de functii publice rezervate promovării

Nr. maxim de functii publice rezervate promovării rapide

Nr.maxim de functii publice care vor fi ocupate prin recrutare

secretar al judetului

secretar al consiliului local

director general

director general adjunct

director in cadrul aparatului propriu al autorităților administrației publice locale

director general din cadrul instituțiilor publice subordonate

1

1

director adjunct din cadrul aparatului propriu al autorităților administrației publice locale

director general adjunct in cadrul instituțiilor publice subordonate

1

1

sef serviciu

6

6

3

sef birou

functii publice de conducere specifice

Total categoria functionari publici de conducere

8

7

1

3

auditor studii S grad profesional asistent

auditor studii S grad profesional principal

auditor studii S grad profesional superior

consilier juridic studii S grad profesional debutant

consilier juridic studii S grad profesional asistent

consilier juridic studii S grad profesional principal

consilier juridic studii S grad profesional superior

1

1

consilier studii S grad profesional debutant

consilier studii S grad profesional asistent

16

14

2

2

2

consilier studii S grad profesional principal

28

27

1

1

8

8

consilier studii S grad profesional superior

13

12

1

8

expert studii S grad profesional debutant

expert studii S grad profesional asistent

expert studii S grad profesional principal

expert studii S grad profesional superior

inspector studii S grad profesional debutant

inspector studii S grad profesional asistent

inspector studii S grad profesional principal

inspector studii S grad profesional superior

functii publice specifice studii S

alte funcții publice specifice

Total functii publice studii S

58

54

referent de specialitate studii SSD grad profesional debutant

referent de specialitate studii SSD grad profesional asistent

referent de specialitate studii SSD grad profesional principal

referent de specialitate studii SSD grad profesional superior

functii publice specifice studii SSD

Total functii publice studii SSD

referent studii M grad profesional debutant

referent studii M grad profesional asistent

referent studii M grad profesional principal

referent studii M grad profesional superior

3

3

functii publice specifice studii M

Total functii publice studii M

3

3

Total functii publice executie

61

57

Total functii publice

69

64

5

9

10

10

3

anexa 2 la H.C.L. 47/2012

Planul de ocupare a funcțiilor publice pentru Administrația Imobiliară Oradea pe anul 2012

Functia publica

Nr. maxim de functii publice

Nr. de functii publice ocupate

Nr. de functii publice vacante

Nr.maxim de functii publice care vor fi inființate

Nr. maxim de functii publice supuse reorganizării

Nr. maxim de functii publice rezervate promovării

Nr. maxim de functii publice rezervate promovării rapide

Nr.maxim de functii publice care vor fi ocupate prin recrutare

secretar al judetului

secretar al consiliului local

director general

director general adjunct

director in cadrul aparatului propriu al autorităților administrației publice locale

director general din cadrul instituțiilor publice subordonate

1

1

director adjunct din cadrul aparatului propriu al autorităților administrației publice locale

director general adjunct in cadrul instituțiilor publice subordonate

2

2

sef serviciu

6

5

1

1

sef birou

2

2

functii publice de conducere specifice

Total categoria functionari publici de conducere

11

10

1

1

auditor studii S grad profesional asistent

auditor studii S grad profesional principal

auditor studii S grad profesional superior

consilier juridic studii S grad profesional debutant

consilier juridic studii S grad profesional asistent

5

5

2

consilier juridic studii S grad profesional principal

2

2

consilier juridic studii S grad profesional superior

consilier studii S grad profesional debutant

consilier studii S grad profesional asistent

20

18

2

2

12

2

2

consilier studii S grad profesional principal

17

14

3

12

7

12

3

consilier studii S grad profesional superior

26

24

2

7

7

2

expert studii S grad profesional debutant

expert studii S grad profesional asistent

expert studii S grad profesional principal

expert studii S grad profesional superior

inspector studii S grad profesional debutant

inspector studii S grad profesional asistent

inspector studii S grad profesional principal

inspector studii S grad profesional superior

functii publice specifice studii S

alte funcții publice specifice

Total functii publice studii S

68

61

7

23

21

23

0

7

referent de specialitate studii SSD grad profesional debutant

referent de specialitate studii SSD grad profesional asistent

referent de specialitate studii SSD grad profesional principal

1

1

1

referent de specialitate studii SSD grad profesional superior

1

1

functii publice specifice studii SSD

Total functii publice studii SSD

2

2

referent studii M grad profesional debutant

referent studii M grad profesional asistent

1

1

1

referent studii M grad profesional principal

1

1

referent studii M grad profesional superior

18

18

1

functii publice specifice studii M

Total functii pulice studii M

20

20

0

0

2

0

0

0

Total functii publice executie

90

83

7

23

23

23

0

7

Total functii publice

101

93

8

23

23

23

0

8

anexa 1 la H.C.L.47/2012

Planul de ocupare a funcțiilor publice pentru Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Oradea pe anul 2012

Functia publica

Nr. maxim de functii publice

Nr. de functii publice ocupate

Nr. de functii publice vacante

Nr.maxim de functii publice care vor fi infințate

Nr. maxim de functii publice supuse reorganizării

Nr. maxim de functii publice rezervate promovării

Nr. maxim de functii publice rezervate promovării rapide

Nr.maxim de functii publice care vor fi ocupate prin recrutare

secretar al judetului

secretar al consiliului local

1

1

0

director general

director general adjunct

director executiv in cadrul aparatului propriu al autorităților administrației publice locale

4

4

0

director executiv din cadrul instituțiilor publice subordonate

director executiv adjunct din cadrul aparatului propriu al autorităților administrației publice locale

5

5

0

director executiv adjunct in cadrul instituțiilor publice subordonate

sef serviciu

17

13

4

4

sef birou

7

5

2

2

functii publice de conducere specifice

1

0

1

1

Total categoria functionari publici de conducere

35

28

7

7

auditor clasa I grad profesional asistent

auditor clasa I grad profesional principal

1

1

0

auditor clasa I grad profesional superior

consilier juridic clasa I grad profesional debutant

consilier juridic clasa I grad profesional asistent

6

6

0

1

consilier juridic clasa I grad profesional principal

9

9

0

1

1

consilier juridic clasa I grad profesional superior

4

3

1

1

consilier clasa I grad profesional debutant

9

0

9

9

consilier clasa I grad profesional asistent

21

20

1

5

1

consilier clasa I grad profesional principal

67

67

0

5

16

5

consilier clasa I grad profesional superior

111

107

4

16

16

4

expert clasa I grad profesional debutant

expert clasa I grad profesional asistent

expert clasa I grad profesional principal

expert clasa I grad profesional superior

inspector clasa I grad profesional debutant

inspector clasa I grad profesional asistent

inspector clasa I grad profesional principal

inspector clasa I grad profesional superior

functii publice specifice clasa I

alte funcții publice specifice

Total functii publice clasa I

228

213

15

22

22

22

0

15

referent de specialitate clasa II grad profesional debutant

referent de specialitate clasa II grad profesional asistent

referent de specialitate clasa II grad profesional principal

referent de specialitate clasa II grad profesional superior

3

3

0

functii publice specifice clasa II

Total functii publice clasa II

3

3

0

0

referent clasa III grad profesional debutant

1

0

1

1

referent clasa III grad profesional asistent

referent clasa III grad profesional principal

4

3

1

1

referent clasa III grad profesional superior

22

22

0

functii publice specifice clasa III

Total functii pulice clasa III

27

25

2

0

0

0

2

Total functii publice executie

258

241

17

22

22

22

0

17

Total functii publice

293

269

24

22

22

22

0

24