Hotărârea nr. 452/2012

privind alocarea sumei de 2.688 lei în favoarea Fundaţiei “Talentum” din Oradea, pentru participarea la Liga Naţională de Minibaschet, care va avea loc la Braşov, în perioada 23 iunie – 7 iulie 2012

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

privind alocarea sumei de 2.688 lei în favoarea Fundației “Talentum” din Oradea, pentru participarea la Liga Națională de Minibaschet, care va avea loc la Brașov, în perioada 23 iunie - 7 iulie 2012

Analizând Raportul de specialitate înregistrat cu nr. 212675 din 22.06.2012 prin care Administrația Socială Comunitară Oradea propune alocarea sumei de 2.688 lei în favoarea Fundației “Talentum” din Oradea, pentru participarea la Liga Națională de Minibaschet, care va avea loc la Brașov, în perioada 23 iunie - 7 iulie 2012,

Având în vedere faptul că Fundația Talentum din Oradea desfășoară activități de depistare și selecționare a copiilor și tinerilor talentați în domeniul sportiv și al artelor vizuale,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36, alin.2 lit.(b) și lit.(d), alin.4 lit.(a), alin. 6 lit.(a), pct.1 și pct.6, art. 45, alin.2, lit (a) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art. 1. Se aprobă alocarea din bugetul de cheltuieli al Administrației Sociale Comunitare Oradea, capitolul 6802 “Asigurări și asistență socială”, subcapitolul 50 “Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale”, titlul 10 “Alte cheltuieli”, articol 59.11 Asociații și fundații, a sumei de 2.688 lei, în favoarea Fundației “Talentum” din Oradea, pentru participarea la Liga Națională de Minibaschet, care va avea loc la Brașov, în perioada 23 iunie - 7 iulie 2012

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Socială Comunitară Oradea.

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • ■   Primarul municipiului Oradea

  • ■   Instituția Prefectului județului Bihor.

  • ■  Administrația Socială Comunitară Oradea

  • ■   Fundația Talentum Oradea, prin grija ASCO

  • ■   Se publică în Monitorul Oficial al județului Bihor și pe site-ul www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Cupșa Ioan

Oradea, 24 iulie 2012

Nr. 452


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate „pentru”