Hotărârea nr. 451/2012

privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de d-l Peter Zoltan Tibor în calitate de proprietar şi d-l Peter Tiberiu şi soţia Peter Magdalena Susana în calitate de uzufructuari reprezentând suprafaţa de 68 mp. teren identificat cu nr. cadastral 174814 înscris in C.F. 174814 Oradea, situat în Oradea pe str. Dimitrie Anghel, cu destinaţia de “drum public”

ROMANIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind acceptarea ofertei de donație depusă de d-l Peter Zoltan Tibor în calitate de proprietar și d-l Peter Tiberiu și soția Peter Magdalena Susana în calitate de uzufructuari reprezentând suprafața de 68 mp. teren identificat cu nr. cadastral 174814 înscris in C.F. 174814 Oradea, situat în Oradea pe str. Dimitrie Anghel, cu destinația de “drum public”

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 54537/24.07.2012 prin care Administrația Imobiliară Oradea propune acceptarea de către Consiliul Local a donației reprezentând suprafața de 68 mp. teren identificat cu nr. cadastral 174814 înscris în C.F. 174814 Oradea, situat în Oradea pe str. Dimitrie Anghel, cu destinația de “drum public”.

Conform Actului de lotizare și ofertă de donație imobiliară autentificat de BNP Drăgoriu Ilie cu nr.2024/23.07.2012,d-l Peter Zoltan Tibor în calitate de proprietar și d-l Peter Tiberiu și soția Peter Magdalena Susana în calitate de uzufructuari, donează Municipiului Oradea suprafața de 68 mp. teren identificat cu nr. cadastral 174814 înscris în C.F. 174814 Oradea.

Ținând cont de prevederile art. 3 alin.4 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin.(2) lit.„c”, alin.(5) lit. „a”, art. 45 alin. (3) și art. 121 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se acceptă oferta de donație înaintată de d-l Peter Zoltan Tibor în calitate de proprietar și d-l Peter Tiberiu și soția Peter Magdalena Susana în calitate de uzufructuari, reprezentând suprafața de 68 mp. teren identificat cu nr. cadastral 174814 înscris în C.F. 174814 Oradea cu destinația de ”drum public”, situat în Oradea str. Dimitrie Anghel, condiționat de radierea dreptului de uzufruct viager notat asupra imobilului cu nr. cadastral 174814 în C.F. 174814 Oradea, anterior încheierii contractului de donație în formă autentică și achitarea tuturor cheltuielilor ocazionate de donarea terenului de către donatori.

Art. 2. Se aprobă trecerea terenului identificat la art. 1 din prezenta Hotărâre, în proprietatea publică a Municipiului Oradea, cu destinația de ”drum public”.

Art. 3. Introducerea utilităților necesare pe drumul public nou creat, se va face în funcție de prioritățile și resursele financiare alocate, corelat cu necesitățile municipiului Oradea.

Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea și d-l Peter Zoltan Tibor în calitate de proprietar și d-l Peter Tiberiu și soția Peter Magdalena Susana în calitate de uzufructuari

Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • •   Instituția Prefectului Județului Bihor

•   Primarul Municipiului Oradea

  • •   Instituția Arhitectului Șef

•   Evidenta Patrimoniu-Delegari de gestiune

  • •   Direcția Tehnica - P.M.O

  • •   Administrația Imobiliară Oradea

•   Serviciul Terenuri

•   A.I.O. - Serviciul Financiar Contabil

  • •   Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară

•   D-l Peter Zoltan Tibor, prin grija Serviciului Terenuri

  • •   D-l Peter Tiberiu și soția Peter Magdalena Sussana, prin grija Serviciului Terenuri

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Ioan Cupșa

Oradea, 24 iulie 2012                                                      CONTRASEMNEAZĂ

Nr.451                                                                     SECRETAR

Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”