Hotărârea nr. 435/2012

privind aprobarea modificării hotărârii Consiliului Local nr. 434 din 28.06.2011, referitoare la exproprierea suprafeţei de 692 mp teren afectat de obiectivul de investiţie “Realizare drum de acces din str. Meiului – str. Seleuşului, inclusiv pod peste pârâul Peţa”

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E privind aprobarea modificării hotărârii Consiliului Local nr. 434 din 28.06.2011, referitoare la exproprierea suprafeței de 692 mp teren afectat de obiectivul de investiție “Realizare drum de acces din str. Meiului - str. Seleușului, inclusiv pod peste pârâul Peța”

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 54203 din data de 19.07.2012 prin care Administrația Imobiliară Oradea solicită Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea modificării hotărârii Consiliului Local nr. 434 din 28.06.2011, referitoare la exproprierea suprafeței de 692 mp teren afectat de obiectivul de investiție “Realizare drum de acces din str. Meiului - str. Seleușului, inclusiv pod peste pârâul Peța”,

Având în vedere faptul că până la această dată prevederile hotărârii Consiliului Local nr. 279 din 14.04.2011 astfel cum a fost actualizată prin hotărârea nr. 837/22.12.2011 au fost duse la îndeplinire prin:

  • - achitarea către SC Lotus SA a despăgubirii și preluarea în proprietatea publică a suprafeței de 99 mp teren

dezmembrat din nr cadastral 1480/2 înscris în CF 163081 Oradea;

  • - finalizarea procesului deschis de dl Cozma Crăciun prin respingere ca inadmisibilă a cererii de suspendare a executării hotărârii Consiliului Local 434/2011 atât prin Sentința nr. 231/CA/2012 cât și prin recursul pronunțat în 26.047.2012 și demararea procedurii de desființare a barăcii metalice realizate fără forme legale și preluare în proprietatea publică a Municipiul Oradea a suprafeței de 449 mp din nr cadastral 4284 înscris în CF ndf 2866 Oradea aflat în proprietatea D-lui Cozma Crăciun și a soției Cozma Ana prin procedura executării silite,

Ținând cont de adresa nr. 120.799/ 09.07.2012 prin care Direcția Tehnică a Primăriei Municipiului Oradea comunică modificarea proiectului inițial al obiectivului de investiție “Realizare drum de acces din str. Meiului - str. Seleușului, inclusiv pod peste pârâul Peța”, aprobat prin H. C. L. nr. 279 din 14.04.2011, prin schimbarea lățimii Aleii Vavilov de la 4,00 m la 3,00 m; astfel încât nu mai este necesară exproprierea suprafeței de 144 mp din nr. topo 650/15 înscris în CF 167470 Seleuș aflată în proprietatea D-nei Sthal Elena,

Ținând seama de H.C.L. nr. 434/28.06.2011 privind declanșarea procedurii pentru exproprierea suprafeței de 692 mp teren din imobilele situat în Oradea zona Lotus, identificate prin cota de 144/1000 mp din nr. topo 650/15 înscris în CF 167470 Seleuș aflat în proprietatea d-nei Sthal Elena, cota de 449/488 mp din nr. cadastral 4284 înscris în CF ndf 2866 Oradea aflat în proprietatea d-lui Cozma Crăciun și cota de 99/9568 mp din nr. cadastral 1480/2 înscris în CF 163081 Oradea aflat în proprietatea D-lui Kiss Tiberius și soția Kiss Andrea, în vederea realizării obiectivul de investiție “Realizare drum de acces din str. Meiului - str. Seleușului, inclusiv pod peste pârâul Peța” aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 279 din 14.04.2011,

Luând în considerare prevederile Legii nr.273/2006 actualizată privind finanțele publice locale; documentațiile tehnico-economice ale obiectivelor de investiții noi, a căror finanțare se asigură integral sau în completare din bugetele locale, precum și a celor finanțate din împrumuturi interne și externe, contractate direct sau garantate de autoritățile administrației publice locale, se aprobă de către autoritățile deliberative;

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin.(2) lit. b), lit. c), alin.(4) lit. a), lit. d), alin.(5) lit. a), art. 45 alin.(3) din Legea nr. 215/2001

privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.I. Se aprobă modificarea art. 1 și 2 din Hotărârea Consiliului Local nr.434/28.06.2011, care vor avea următorul conținut:

“Art.1. Se aprobă coridorul de expropriere a lucrării de utilitate publică de interes local : “Realizare drum de acces din str. Meiului - str. Seleușului, inclusiv pod peste pârâul Peța” - din municipiul Oradea, identificat prin Planul de situație avizat de O.C.P.I. Bihor cu nr. 39164 din 27.06.2011 - prezentate în Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă declanșarea procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică, a suprafeței de 548 mp teren din imobilele situat în Oradea zona Lotus, identificate prin cota de 449/488 mp din nr cadastral 4284 înscris în CF ndf 2866 Oradea aflat în proprietatea D-lui Cozma Crăciun și soția Cozma Ana și cota de 99/9568 mp din nr

cadastral 1480/2 înscris în CF 163081 Oradea aflat în proprietatea SC Lotus Center SA, în vederea realizării obiectivul de investiție “Realizare drum de acces din str. Meiului - str. Seleușului, inclusiv pod peste pârâul Peța” aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 279 din 14.04.2011. „

Art.II. Se aprobă lista actualizată cuprinzând proprietarii ai căror terenuri se află pe coridorul de expropriere aprobat la art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 434/28.06.2011 și care face parte integrantă din prezenta hotărâre, cuprinzând de asemenea cotele de proprietate afectate de expropriere și valoarea individuală a despăgubirilor .

Art.III. Se aprobă preluarea la bugetul Administrației Imobiliare Oradea a sumei de 34.416 lei consemnată la BRD GSD Sucursala Oradea și revocarea documentelor emise în cadrul procedurii declanșate în baza hotărârii Consiliului Local nr. 434 din 28.06.2011 care se referă la exproprierea cotei de 144/1000 mp teren din nr topo 650/15 înscris în CF 167470 Seleuș aflat în proprietatea D-nei Sthal Elena.

Art.IV. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art.V. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • -   Instituția Prefectului Județului Bihor;

-   Primarul Municipiului Oradea;

  • -   Administrația Imobiliară Oradea;

-   Serviciul Terenuri;

- Serviciul Financiar Contabil;

- D-na Sthal Elena prin grija Serviciului Terenuri din cadrul A.I.O.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Cupșa loan

Oradea, 24 iulie 2012

Nr. 435


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila

Anexa la H.C.L. nr. 435/2012

Tabelul cu proprietarii imobilelor proprietate privată, supus exproprierii în condițiile Legii nr. 255/2010, în vederea realizării obiectivului de investiții “Realizare drum de acces din str. Meiului - str. Seleușului, inclusiv pod peste pârâul Peța”

Nr. crt.

Proprietar

Nr. topo / cadastral

Nr. C.F.

Suprafata din CF - mp -

Suprafata

afectată

- mp -

Suprafața rămasă neexpropriată - mp -

Valoarea despăgubirii

- Lei -

1.

Cozma Crăciun și soția Cozma Ana

4284

NDF 2866 Oradea

488

449

39

110.454

2.

SC Lotus Center SA

1480/2

163081 Oradea

9568

99

9469

24.354

TOTAL

548

134.808