Hotărârea nr. 432/2012

privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului situat în Oradea, reprezentând suprafaţa măsurată de 4144 mp teren public reprezentând strada Vasile Alecsandri – proprietate publică a Municipiului Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului situat în Oradea, reprezentând suprafața măsurată de 4144 mp teren public reprezentând strada Vasile Alecsandri - proprietate publică a Municipiului Oradea

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 54209 din 19.07.2012, prin care Administrația Imobiliară Oradea -Serviciului Terenuri solicită Consiliului Local aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului cu suprafața măsurată de 4144 mp reprezentând strada Vasile Alecsandri - proprietate publică a Municipiului Oradea.

În conformitate cu planul de amplasament întocmit de domnișoara topograf Trînc Ramona Cristina, imobilul str. Vasile Alecsandri având suprafața măsurată de 4144 mp teren cu categoria de folosință - drum, se constituie din nr. topo 3121 identificat cu Adeverința eliberată de OCPI Bihor nr. 43710/05.07.2012.

In vederea actualizării inventarului domeniului public al Municipiului Oradea, atestat prin HG 970/2002,

În baza Legii nr. 7/1996 privind cadastrul și publicitatea imobiliară, actualizată,

Ținând cont de prevederile art. 7 lit. f) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin.(2) lit. c), alin. (5) lit. a) și art. 45 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 republicată și actualizată, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

h o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se aprobă deschiderea unei coli de carte funciară pentru suprafața de 4158 mp teren identificat cu nr. topo. 3121 din teritoriul cadastral Oradea, reprezentând teren public str. Vasile Alecsandri, proprietate publică a Municipiului Oradea, identificat prin Adeverința nr. 4371O/O5.O7.20l2 emisă de OCPI Bihor.

Art.2. Se aprobă Planul de amplasament și delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral nou format în suprafață de 4144

mp

Art. 4. Se aprobă actualizarea inventarului domeniului public al Municipiului Oradea referitoare la terenul aferent străzii Vasile Alecsandri .

Art. 5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea și Primăria Municipiului Oradea . Art. 6. Prezenta hotărâre se comunică cu :


"'Nr>Topo din care se constituie nr.

CadastraT'"''\

Nr. Adeverința OCPI Bihor

Nr. Topo

Suprafața

nr. topo

- mp-

Suprafața măsurată ce se constituie in nr. cadastral -mp-

Observații privind categoriile de folosință a terenului

3121

Adv. eliberata de OCPI

Bihor nr. 43710/05.07.2012

4158

4144

Drum - teren public - strada Vasile Alecsandri

TOTAL

4144

Art.3. Se aprobă înscrierea în evidentele de publicitate imobiliară prin deschiderea unei noi coli de carte funciară a imobilului identificat la art.2, având suprafața măsurată de 4144 mp teren public cu destinația drum public - str. Vasile Alecsandri, aflată în proprietatea publică a Municipiului Oradea.

Instituția Prefectului Județului Bihor

Primarul Municipiului Oradea

Evidenta Patrimoniu-Delegări de gestiune

Administrația Imobiliară Oradea

Serviciul Financiar Contabil

Serviciul Terenuri

Biroul Cadastru

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară

Oradea, 24 iulie 2012

Nr. 432


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Cupșa Ioan

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Ionel Vila


Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”