Hotărârea nr. 427/2012

Privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de domnul Pocioian Ioan şi soţia Pocioian Irina, reprezentând suprafaţa de 106 mp teren identificat cu nr. cadastral 173366 înscris în C.F. 173366 Oradea situat în Oradea în zona str. Merilor cu destinaţia de “drum public”

ROMANIA

JUDEȚUL BIHOR MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Privind acceptarea ofertei de donație depusă de domnul Pocioian loan și soția Pocioian Irina, reprezentând suprafața de 106 mp teren identificat cu nr. cadastral 173366 înscris în C.F. 173366 Oradea situat în Oradea în zona str. Merilor cu destinația de “drum public”

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 54196/19.07.2012 prin care Administrația Imobiliară Oradea propune acceptarea de către Consiliul Local a donației reprezentând suprafața de 106 mp teren identificat cu nr. cadastral 173366 înscris în C.F. 173366 Oradea situat în Oradea str. Merilor cu destinația de “drum public”.

Conform Ofertei de donație imobiliară cu nr.701/09.04.2012 domnul Pocioian loan și soția Pocioian Irina donează Municipiului Oradea suprafața de 106 mp teren identificat cu nr. cadastral 173366 înscris în C.F. 173366 Oradea

Ținând cont de prevederile art. 3 alin.4 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local, În temeiul art. 36 alin.(2) lit.„c”, alin.(5) lit. „a”, art. 45 alin. (3) și art. 121 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se acceptă oferta de donație depusă de domnul Pocioian Ioan și soția Pocioian Irina reprezentând suprafața de 106 mp teren identificat cu nr. cadastral 173366 înscris în C.F. 173366 Oradea condiționat de încheierea contractului de donație în formă autentică și de achitarea tuturor cheltuielilor ocazionate de donarea terenului de către donatori.

Art. 2. Se aprobă trecerea terenului identificat la art. 1 din prezenta Hotărâre, în proprietatea publică a Municipiului Oradea, cu destinația de "drum public”.

Art. 3. Introducerea utilităților necesare pe drumul public nou creat, se va face în funcție de prioritățile și resursele financiare alocate, corelat cu necesitățile municipiului Oradea.

Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea și domnul Pocioian Ioan și soția Pocioian Irina

Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică cu :

■   Primarul Municipiului Oradea

  • ■   Instituția Prefectului Județului Bihor

  • ■   Instituția Arhitectului Șef

■   Evidenta Patrimoniu-Delegari de gestiune

  • ■   Direcția Tehnica - P.M.O

  • ■   Administrația Imobiliară Oradea

■   Serviciul Terenuri

■   A.I.O. - Serviciul Financiar Contabil

  • ■   Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliara

  • ■   d-l Pocioian Ioan și soția Pocioian Irina prin grija Administrației Imobiliare Oradea

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Ioan Cupșa

Oradea, 24 iulie 2012

Nr.427


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”