Hotărârea nr. 423/2012

privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de domnul Gavriş Emil Petru şi soţia Gavriş Simona reprezentând suprafaţa de 138 mp. teren identificat cu nr. cadastral 165084 înscris in C.F. 165084 Oradea, situat în Oradea pe str. Thomas Morus, cu destinaţia de “drum public”

ROMANIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind acceptarea ofertei de donație depusă de domnul Gavriș Emil Petru și soția Gavriș Simona reprezentând suprafața de 138 mp. teren identificat cu nr. cadastral 165084 înscris in C.F. 165084 Oradea, situat în Oradea pe str. Thomas Morus, cu destinația de “drum public”

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 54204 / 19.07.2012 prin care Administrația Imobiliara Oradea propune acceptarea de către Consiliul Local a donației reprezentând suprafața de 138 mp. teren identificat cu nr. cadastral 165084 înscris în C.F. 165084 Oradea, situat în Oradea pe str. Thomas Morus, cu destinația de “drum public”.

Conform Ofertei de donație imobiliară cu nr.1730/25.08.2010 domnul Gavriș Emil Petru și soția Gavriș Simona, donează Municipiului Oradea suprafața de 138 mp. teren identificat cu nr. cadastral 165084 înscris în C.F. 165084 Oradea.

Ținând cont de prevederile art. 3 alin.4 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin.(2) lit.„c”, alin.(5) lit. „a”, art. 45 alin. (3) și art. 121 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se acceptă oferta de donație înaintată de domnul Gavriș Emil Petru și soția Gavriș Simona reprezentând suprafața totală de 138 mp teren identificat cu nr. cadastral 165084, înscris in C.F. 165084 Oradea cu destinația de ”drum public”, situat în Oradea str. Thomas Morus, condiționat de încheierea contractului de donație în formă autentică și achitarea tuturor cheltuielilor ocazionate de donarea terenului de către donatori.

Art. 2. Se aprobă trecerea terenului identificat la art. 1 din prezenta Hotărâre, în proprietatea publică a Municipiului Oradea, cu destinația de "drum public”.

Art. 3. Introducerea utilităților necesare pe drumul public nou creat, se va face în funcție de prioritățile și resursele financiare alocate, corelat cu necesitățile municipiului Oradea.

Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea și domnul Gavriș Emil Petru și soția Gavriș Simona.

Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • •   Instituția Prefectului Județului Bihor

•   Primarul Municipiului Oradea

  • •   Instituția Arhitectului Șef

•   Evidenta Patrimoniu-Delegari de gestiune

  • •   Direcția Tehnica - P.M.O

  • •   Administrația Imobiliară Oradea

•   Serviciul Terenuri

•   A.I.O. - Serviciul Financiar Contabil

  • •   Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară

  • •   d-l Gavriș Emil Petru și soția Gavriș Simona, prin grija Serviciului Terenuri

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Ioan Cupșa

Oradea, 24 iulie 2012                                                       CONTRASEMNEAZĂ

Nr.423                                                                    SECRETAR

Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”