Hotărârea nr. 417/2012

Privind aprobarea trecerii din domeniul public al Municipiului Oradea în domeniul privat al Municipiului Oradea a unor active fixe aflate în concesiune la SC ORADEA TRANSPORT LOCAL, în vederea scoaterii din funcţiune

ROMANIA

JUDETUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

Privind aprobarea trecerii din domeniul public al Municipiului Oradea în domeniul privat al Municipiului Oradea a unor active fixe aflate în concesiune la SC ORADEA TRANSPORT LOCAL, în vederea scoaterii din funcțiune

Analizând raportul de specialitate nr. 128.725 din 19.07.2012 întocmit de către Serviciul Evidență Patrimoniu, Delegări de Gestiune prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea trecerii din domeniul public al Municipiului Oradea în domeniul privat al Municipiului Oradea, a unor active fixe aflate în concesiune la SC ORADEA TRANSPORT LOCAL, în vederea scoaterii din funcțiune,

Ținând seama de Hotărârea Consiliului Local nr. 925/2006 privind concesionarea serviciului de transport public de călători pe raza municipiului Oradea societății Oradea Transport Local SA ,

Luând în considerare adresa numărul : 8493/10.07.2012, înregistrată la Primăria Oradea sub. nr. 126.368/17.07.2012 prin care SC Oradea Transport Local SA propune scoaterea din evidența contabilă prin casare a unor active fixe,

In conformitate cu art.10 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia,

În baza prevederilor art.2 din Ordonanța 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor din domeniul public al statului și al unităților administrativ - teritoriale,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

In temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. b) și ale art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală , republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă trecerea din domeniul public al Municipiului Oradea în domeniul privat al Municipiului Oradea a activelor fixe aflate în administrarea SC Oradea Transport Local SA, a căror valoare de inventar este de 1.418,45 lei, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă scoaterea din funcțiune și casarea activelor menționate în anexa la prezenta hotărâre.

Art.3. După scoaterea din funcțiune și casarea activelor fixe cuprinse în anexă, atât Municipiul Oradea cât și SC Oradea Transport Local SA își vor actualiza corespunzător evidențele contabile / extracontabile aferente.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică și SC Oradea Transport Local SA.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu:

- Primarul Municipiului Oradea

  • -  Instituția Prefectului Județului Bihor

  • -  Direcția Economică

  • -  SC Oradea Transport Local SA.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Cupșa Ioan

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila


Oradea, 24 iulie 2012

Nr. 417

Anexă la H.C.L. 417/2012

LISTA MIJLOACELOR FIXE PROPUSE PENTRU CASARE

Nr. Inv.

Denumirea mijlocului fix propus la casare

Valoarea de inventar (lei)

Anul darii in folosinta

20015

Transformator redresor AEG -1250 Piata Bucuresti

939,13

Mai 1975

720013

Transformator    polifazat    pentru

instalatii de redresor Piata Bucuresti.

479,32

Februarie 1970

TOTAL LISTA

1.418,45