Hotărârea nr. 41/2012

pentru instituirea tarifului în vederea utilizării unui hol din incinta imobilului Orăşelul Copiilor din Oradea, situat pe strada Corneliu Coposu, nr. 8

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

pentru instituirea tarifului în vederea utilizării unui hol din incinta imobilului Orășelul Copiilor din Oradea,

situat pe strada Corneliu Coposu, nr. 8

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 40.477/2012 prin care Administrația Imobiliară Oradea propune Consiliului Local al Municipiului Oradea instituirea tarifului în vederea utilizării holului de la parter din incinta imobilului Orășelul Copiilor, situat în municipiul Oradea, județul Bihor, pe strada Corneliu Coposu nr.8, prin care vor fi reglementate aspectele privind accesul în incinta spațiului respectiv,

Ținând cont de prevederile Legii 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

În conformitate cu prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art.36, alin.(2), lit. b), alin. (4) lit. c), ale art.45, alin.(2) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se instituie tariful pentru utilizarea holului de la parterul imobilului Orășelul Copiilor, în suprafață de 47,70 mp, la valoarea de 25 lei/ora.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -  Instituția Prefectului Județului Bihor

  • - Primarul Municipiului Oradea

  • - Administrația Imobiliară Oradea,

  • - Se publică în Monitorul Oficial al Jud. Bihor și pe site-ul www.oradea.ro

  • - Se afișează la imobilul Orășelul Copiilor, situat în municipiul Oradea, județul Bihor, pe strada Corneliu Coposu nr.8 prin grija Administrației Imobiliare Oradea.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius

Oradea, 27 ianuarie 2012

Nr. 41


CONTRASEMNEASECRETAR Ionel Vila