Hotărârea nr. 399/2012

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie “REABILITARE REŢEA CANAL MENAJER SUBTRAVERSARE PÂRÂU PEŢA”

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultați din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiție “REABILITARE REȚEA CANAL MENAJER SUBTRAVERSARE PÂRÂU PEȚA”

Analizând Raportul de specialitate nr.124867/13.07.2012 întocmit de către Direcția Tehnică prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultați din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiție “REABILITARE REȚEA CANAL MENAJER SUBTRAVERSARE PÂRÂU PEȚA”

Ținând seama de prevederile art. 44 (1) din Legea nr.273/2006, privind finanțele publice locale,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza prevederilor art. 36 alin.(2) lit. b),lit. d), alin.(4) lit. a) lit. d), alin.(6) lit. a) pct. 14, din Legea 215/2001 republicată, privind administrația publică locală ,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e :

Art.1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiție “REABILITARE REȚEA CANAL MENAJER SUBTRAVERSARE PÂRÂU PEȚA” cu următoarele:

CARACTERISTICI PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

Ordonatorul principal de credite :...........................................................Primarul municipiului Oradea

Beneficiar:.............................................................................................municipiul Oradea

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

1 euro = 4,38 lei in luna aprilie 2012

Valoarea totală a investiției :                931,075 mii lei / 212,574 mii euro inclusiv TVA

din care C+M :                            851,754 mii lei / 194,464 mii euro inclusiv TVA

Eșalonarea investiției INV/C+M

Anul I                                       931,075mii lei / 851,754 mii lei inclusiv TVA

212,574 mii euro/194,464miieuroinclusivTVA

Capacități :

Subtraversare cu foraj orizontal 2 PVC, SN8, D = 500 mm            28,00 ml

Canalizare menajeră PVC SN8 D = 800 mm                      43,00 ml

Durata de realizare a investiției :                                    4 luni

FINANȚAREA INVESTIȚIEI

Finanțarea obiectivului de investiție se va face din fondurile bugetului local sau din alte surse legal constituite, conform listelor obiectivelor de investiții cu finanțare parțială sau integrală de la buget ale SC Compania de Apa Oradea SA, aprobate potrivit legii.

Art. 2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează SC Compania de Apă Oradea SA.

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • -   Instituția Prefectului județului Bihor

  • -   Primarul municipiului Oradea

  • -   Direcția Tehnică

  • -   Direcția Economică

  • -   Compartimentul Investiții și Avizare Lucrări

  • -  SC Compania de Apă Oradea SA

  • -   Se publică în Monitorul Oficial al județului Bihor și pe site-ul www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Cupșa Ioan

Oradea, 24 iulie 2012                                                        CONTRASEMNEAZĂ

Nr. 399 SECRETAR

Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”