Hotărârea nr. 396/2012

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie “ Reabilitarea reţelei de canal menajer, canal pluvial şi extinderea reţelei de apă secundară pe str. Independenţei”

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultați din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiție “ Reabilitarea rețelei de canal menajer, canal pluvial și extinderea rețelei de apă secundară pe str.

Independenței”

Analizând Raportul de specialitate nr. 124947 /13.07.2012 întocmit de către Direcția Tehnică prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultați din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiție “ Reabilitarea rețelei de canal menajer, canal pluvial și extinderea rețelei de apă secundară pe str. Independenței”,

Ținând seama de prevederile art. 44 (1) din Legea nr.273/2006, privind finanțele publice locale,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), lit. d), alin.(4) lit. a), lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 14, din Legea 215/2001

republicată, privind administrația publică locală

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiție Reabilitarea rețelei de canal menajer, canal pluvial și extinderea rețelei de apă secundară pe str. Independenței”, cu următoarele :

CARACTERISTICI PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

Ordonatorul principal de credite:.........................................................Primarul municipiului Oradea

Beneficiar:...........................................................................................municipiul Oradea

1 Euro =4.3733 lei în data de 13.04.2012

Valoarea totală a investiției:     1889,256 mii lei/ 431,998 mii euro(inclusiv TVA              din care C+M:

1553,093 mii lei/ 355,131 mii euro(inclusiv TVA)

Eșalonarea investiției:                                                                       Anul I:

1889,256 mii lei/431,998 mii euro (inclusiv TVA)

Capacități:

- Sistem de alimentare cu apă

- Lungime conductă:

384 m

- Cămin vane:

1 buc

- Cămin de aerisire (DAD):

1 buc

- Sistem de canalizare menajeră:

- Lungime colectoare (PVC-D= 400 mm SN8 SDR 34):

248 m

- Număr racorduri până la limita de proprietate:

7 buc

- Număr cămine de intersecție D=1000mm din beton:

2 buc

- Număr cămine menajere D=600mm din mase plastice

5 buc

Sistem de canalizare pluviala:

- Lungime colectoare (PP-D= 600 mm SN8 SDR 34):

248 m

- Număr cămine D=1000mm din beton:

2 buc

- Număr cămine D=600mm din mase plastice:

5 buc

Durata de realizare a lucrărilor:

12 luni

FINANȚAREA INVESTIȚIEI

Finanțarea obiectivului de investiție se va face din fondurile bugetului local sau din alte surse legal constituite, conform listelor obiectivelor de investiții cu finanțare parțială sau integrală de la buget ale SC Compania de Apa Oradea SA, aprobate potrivit legii.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează SC Compania de Apă Oradea SA.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • •   Instituția Prefectului județului Bihor

•   Primarul municipiului Oradea

  • •  Direcția Tehnică

  • •  Direcția Economică

  • •   Compartimentul Investiții și Avizare Lucrări

  • •  SC Compania de Apă Oradea SA

  • •   Se publică în Monitorul Oficial al județului Bihor și pe site-ul www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ CupșaIoan

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila


Oradea, 24 iulie 2012

Nr. 396

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”