Hotărârea nr. 393/2012

privind constatarea încetării de drept, prin demisie, a mandatului de consilier local al municipiului Oradea a d-nei TIMOFTE CLAUDIA SIMONA CLEOPATRA şi validarea mandatului de consilier în cadrul Consiliului Local al Municipiului Oradea a d-lui GAL SORIN CĂLIN din partea UNIUNII SOCIAL LIBERALE

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind constatarea încetării de drept, prin demisie, a mandatului de consilier local al municipiului Oradea a d-nei TIMOFTE CLAUDIA SIMONA ClEoPaTRA și validarea mandatului de consilier în cadrul Consiliului Local al Municipiului Oradea a d-lui GAL SORIN CĂLIN din partea UNIUNII SOCIAL LIBERALE

Analizând raportul de specialitate nr. 128038 din data de 19.07.2012, întocmit de către Direcția Juridică - Compartiment Secretariat al Consiliului Local, prin care se propune constatarea încetării de drept, prin demisie, a mandatului de consilier local al Municipiului Oradea a d-nei TIMOFTE ClAuDIA SIMONA CLEOPATRA și validarea mandatului de consilier în cadrul Consiliului Local al Municipiului Oradea a d-lui GAL SORIN CĂLIN din partea Uniunii Social Liberale,

Având în vedere demisia d-nei TIMOFTE CLAUDIA SIMONA CLEOPATRA din funcția de consilier local al municipiului Oradea, înregistrată cu nr. 104/ 05.07.2012,

Luând în considerare adresa nr.174/12.07.2012, prin care Partidul Social Democrat - Filiala Bihor, ca urmare a demisiei d-nei TIMOFTE CLAUDIA SIMONA CLEOPATRA, confirmă apartenența politică a d-lui GAL SORIN CĂLIN, pe a cărui listă a candidat la alegerile locale pentru Consiliul Local Oradea, desfășurate în data de 10.06.2012, în vederea validării acestuia în funcția de consilier local,

Analizând Procesul - Verbal nr. 111 din data de 24.07.2012, întocmit de către Comisia de validare, aleasă în ședința de constituire a Consiliului Local al municipiului Oradea din data de 21.06.2012, prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea validarea mandatului de consilier în cadrul Consiliului Local al Municipiului Oradea a d-lui GAL SORIN CĂLIN la UNIUNEA SOCIAL LIBERALĂ - Filiala Bihor,

În baza art.6, art.9 alin.(2) lit a), alin.(3), art.10, art.12 alin. (1) si alin.(2) din Legea nr.393/2004, actualizată, privind Statutul aleșilor locali,

Ținând seama de prevederile art. 205 alin.(1) lit.a, alin.(3), art.208 si art.209 din Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Local al municipiului Oradea aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Oradea nr.754/2008,

În temeiul art.31, art.33, art.36 alin.(9) și art.45 alin.(1) din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIULLOCALAL MUNICIPIULUIORADEA

H o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se constată încetarea de drept, prin demisie, a mandatului de consilier local al municipiului Oradea a d-nei TIMOFTECLAUDIA SIMONA CLEOPATRA.

Art.2. Se declară vacant locul consilierului local d-na TIMOFTE CLAUDIA SIMONA CLEOPATRA în cadrul Consiliului Local al Municipiului Oradea.

Art.3. Se validează mandatul de consilier în cadrul Consiliului Local al Municipiului Oradea, a d-lui GAL SORIN CĂLIN dinpartea UNIUNII SOCIAL LIBERALE - Filiala Bihor, pe listele căruia a participat ca și candidat la alegerile locale din data de 10 iunie 2012.

Art.4. Se aprobă repartizarea d-lui GAL SORIN CĂLIN ca membru al Comisiei juridice, pentru administrație publică locală, disciplină, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, relații cu alte comisii locale sau organisme similare, integrare europeană - comisie de specialitate a Consiliului Local al Municipiului Oradea.

Art.5. Persoanele interesate pot ataca în justiție prezenta hotărâre, în condițiile Contenciosului administrativ.

Art.6. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • •   Primarul municipiului Oradea

 • •   Instituția Prefectului județului Bihor

 • •  D-na TIMOFTE CLAUDIA SIMONA CLEOPATRA

 • •  DL. GAL SORIN CĂLIN

 • •   Partidul Social Democrat - Filiala Bihor

 • •   Se publică pe site-ul www.oradea.ro

  Oradea, 24 iulie 2012

  Nr. 393


  președinte de ședință Cupșa Ioan


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”