Hotărârea nr. 392/2012

privind reorganizarea reţelei şcolare şi aprobarea noilor denumiri ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular din Municipiul Oradea începând cu anul şcolar 2012 – 2013

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind reorganizarea rețelei școlare și aprobarea noilor denumiri ale unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular din Municipiul Oradea începând cu anul școlar 2012 - 2013

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 126.655 din 17.07.2012 prin care Direcția Economică propune reorganizarea rețelei școlare și aprobarea noilor denumiri ale unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular din Municipiul Oradea începând cu anul școlar 2012 - 2013,

Luând în considerare procedura de atribuire a denumirilor unităților de învățământ din sistemul național de învățământ preuniversitar aprobată prin Ordinul Ministrului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului nr. 6564/13.12.2011,

Ținând seama de avizul Conform al Consiliului de Administrație al Inspectoratului Școlar Județean Bihor nr.10708/16.07.2012 comunicat prin adresa nr.10708/16.07.2012,

În conformitate cu prevederile cap.V din Anexa la Ordinul Ministerului Educației Cercetării, Tineretului și Sportului nr.6.694/20.12.2011 și a Ordinului Ministrului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului nr. 6564/13.12.2011.

În baza art. 3 din Ordonanța Guvernului nr. 63/2002 aprobată prin Legea 48/2003, cu modificările și completările ulterioare,

Ținând cont de H.C.L. nr. 3/2012 privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar din Municipiul Oradea pentru anul școlar 2012 - 2013,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36, alin. (2), lit. d), alin. (6), lit. a), pct. 1 și ale art. 45, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se aprobă reorganizarea rețelei școlare de stat și particulare din Municipiul Oradea pentru anul școlar 2012-2013, conform anexelor nr.1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.3/09.01.2012 privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar din Municipiul Oradea pentru anul școlar 2012 - 2013.

Art.3. Se aprobă noile denumiri ale unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular din Municipiul Oradea începând cu anul școlar 2012-2013, conform anexelor nr. 1 și 2 atașate prezentei hotărâri.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • •   Instituția Prefectului județului Bihor

  • •  Primarul municipiului Oradea

  • •  Direcția Economică

  • •  Inspectoratul Școlar Județean Bihor

  • •  Unitățile de învățământ preuniversitar din Municipiul Oradea prin grija Direcției Economice

  • •  Administrația Imobiliară Oradea

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Cupșa Ioan

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila


Oradea, 24 iulie 2012

Nr. 392

INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN BIHORAnexa nr. 1 la H.C.L.392/2012
REȚEAUA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT DE STAT CARE VA FUNCȚIONA ÎN ANUL ȘCOLAR 2012-2013
LA NIVELUL MUNICIPIULUI ORADEA
REŢEA PROPUSĂ 2012-2013
Nr.crt.JudețMediu Urban/Rural"Denumirea unității de învățământ cu personalitate juridică, Localitatea, Nivelul Școlarizat/, Adresa Nr. telefon/fax/e-mail""Denumirea unității de învățământ fara personalitate juridică (arondată), Localitatea, Nivelul Școlarizat, Adresa Nr. telefon/fax/e-mail"Observații
1BIHORURBAN"COLEGIUL NAŢIONAL ""MIHAI EMINESCU"""
ORADEA
PRI/GIM/LIC TEO
" Municipiul Oradea, str. Roman Ciorogariu, nr 18, tel/fax: 0259/430944, e-mail:cn.eminescu@yahoo.com"
2BIHORURBAN"COLEGIUL NAŢIONAL ""EMANUIL GOJDU"""
ORADEA
GIM/LIC TEO
"Municipiul Oradea, str. Spiru Haret nr.3-5, cod poştal 410066, tel/fax 0259/417668, 0359/439101, egojdu@gmail.com"
3BIHORURBAN"COLEGIUL NATIONAL ""IOSIF VULCAN"""
Oradea
PRI/GIM/LIC TEO/LIC VOC
"Municipiul Oradea, str. Jean Calvin,nr.3, cod postal 410210, tel/fax: 0359/410.550, e-mail : pedagogic_vulcan@yahoo.com"
GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT Nr.27
Oradea
PRE
"Municipiul Oradea, str. Păunului, nr.1, tel/fax: 0359/418924, e-mail:
gradinita27@yahoo.com"
4BIHORUrban"COLEGIUL ECONOMIC ""PARTENIE COSMA"""
Oradea
LIC TEH
"Municipiul Oradea, str.Armatei Române nr.1 A, tel: 0259/472674, fax: 0259/436854, e-mail: economicor@rdsor.ro, colecoor@yahoo.ro"
5BIHORURBAN"COLEGIUL TEHNIC ""MIHAI VITEAZUL"""
Oradea
PROF/LIC TEO/LIC TEH/ POS
"Municipiul Oradea, str. Poienitei nr. 25, cod postal: 410191 , tel: 0259/431 426, 0770/439 762, fax: 0259/431 426, 0259/431491, e-mail: info@mviteazul.ro "
6BIHORURBAN"COLEGIUL TEHNIC ""TRAIAN VUIA"" "
Oradea
LIC TEO/LIC TEH/PROF
"Municipiul Oradea, str.C.Brancoveanu nr.12/A, cod poştal 410145 tel: 0259/436039, fax:0259/417829 e-mail:ct_vuia@yahoo.com "
7BIHORURBAN"COLEGIUL TEHNIC ""TRANSILVANIA"""
Oradea
GIM/LIC TEH/POS
"Municipiul Oradea, str. Alexandru Cazaban, nr.48, cod poştal: 410282 tel/fax: 0259/453220, e-mail:ct_transilvania@yahoo.com "
8BIHORURBAN"COLEGIUL TEHNIC ""CONSTANTIN BRÂNCUŞI"""
Oradea
LIC TEH / PROF/ POS
"Municipiul Oradea, str. Menumorut, nr.33, cod poştal 410004, tel/fax: 0259-431291, 0359/405617, e-mail: lic_cobra@yahoo.com "
9BIHORURBAN"COLEGIUL TEHNIC ""ANDREI SAGUNA"" "
Oradea
LIC THE
"Municipiul Oradea, B-dul Decebal, nr. 60, cod poştal 410219, tel/fax: 0359/409734, 0359/409735, 0259/418138, e-mail: asaguna@rdsor.ro "
10BIHORRURAL"LICEUL TEORETIC ""AUREL LAZAR"""
Oradea
GIM/LIC TEO
"Municipiul Oradea, str.Avram Iancu, nr.10, Tel/Fax:0259/436208, e-mail: alazar1990@yahoo.com"
11BIHORURBAN"LICEUL TEORETIC ""ADY ENDRE"""
Oradea
GIM/LIC TEO
"Municipiul Oradea,str. Moscovei Nr. 1 cod poştal 410001 tel/fax: 0259/431.787, e-mail: litadyendre@yahoo.com"
12BIHORURBAN"LICEUL TEORETIC ""LUCIAN BLAGA"""
Oradea
PRI/GIM/LIC TEO
"Municipiul Oradea,Aleea Posada, nr. 1, cod postal 410364,tel: 0259/267558, fax: 0359410504, e-mail:lblaga92@yahoo.com, lblaga@rdslink.ro"
GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.20
Oradea
PRE
"Municipiul Oradea, Aleea Posada, nr 3, cod postal 410364, tel/fax: 0359/425569, e-mail:gradi20@yahoo.com"
13BIHORRURAL"LICEUL TEORETIC ""ONISIFOR GHIBU"""
Oradea
PRIM/GIM/LIC TEO
"Municipiul Oradea,str.Onisifor Ghibu, nr.3, cod postal 410578,tel.0359436901,fax0359436903,e-mail onisifor_ghibu@yahoo.com"
14BIHORURBAN"LICEUL TEORETIC GERMAN ""FRIEDRICH SCHILLER"""
Oradea
PRI/GIM/LIC TEO
"Municipiul Oradea, str.William Shakespeare, Nr.22, cod postal : 410191, tel/fax: 0359/439711,e-mail: lit_german_bh@yahoo.com"
BIHORRURALGRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT Nr.31
Oradea
PRE
"Municipiul Oradea, str.Decebal nr.43, tel/fax: 0259/431354,
0359/433743, e-mail:
gradinita31@rdsor.ro"
15BIHORURBANLICEUL DE ARTE
Oradea
PRI/GIM/LIC VOC
"Municipiul Oradea, str. Parcul Petofi Sandor, nr. 26, tel/fax: 0259/411274, 0359/802308, e-mail: lartaoradea@yahoo.com"
16BIHORURBAN LICEUL CU PROGRAM SPORTIV ”BIHORUL”
Oradea
PRI/GIM/LIC/SP/CSS
"Municipiul Oradea, str.Matei Basarab nr.4 cod poștal: 410095, tel/fax: 0359/414150, e-mail: lps_bh@yahoo.com "
17BIHORURBAN"LICEUL TEHNOLOGIC SANITAR ""VASILE VOICULESCU"" "
Oradea
PRI/GIM/LIC TEO/POS
"Municipiul Oradea, str.Clujului, nr.66, cod poştal: 410060 tel/fax: 0359-436908, e-mail: vvoiculescu13@yahoo.com "
18BIHORURBAN"LICEUL TEOLOGIC ROMANO - CATOLIC ""SZENT LÁSZLÓ"""
Oradea
"PRE, PRE/SPEI, PRI, GIM, LIC TEO, LIC VOC, LIC TEH"
"Municipiul Oradea, str.Partenie Cosma, nr.3-5, cod poştal: 410060 tel/fax: 0259/413677, 0359/411121, e-mail: vvoiculescu13@yahoo.com "
19BIHORURBAN"LICEUL REFORMAT ""LORÁNTFFY ZSUZSANNA"""
Oradea
PRE/PRI/GIM/LIC/LIC TEO
"Municipiul Oradea, Str. Andrei Şaguna, Nr.1, cod poştal: 410043, telefon/fax 0259455804, email: licreformat@gmail.com"
20BIHORURBAN"LICEUL TEOLOGIC BAPTIST ""EMANUEL"""
Oradea
"PRI, GIM, LIC TEO, LIC VOC"
"Municipiul Oradea, B-dul Decebal, nr. 45, Oradea, cod poştal: 410231, tel/fax: 0259-426810, e-mail: liceul.emanuel@gmail.com"
BIHORURBAN"GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT ""BETLEHEM"""
Oradea
PRE
"Municipiul Oradea, str.General Berthelot, nr.5, Oradea, cod poştal :410050, tel: 0359/174561, e-mail: anikfo@yahoo.com"
21BIHORURBAN"LICEUL ORTODOX ""EPISCOP ROMAN CIOROGARIU"" "
Oradea
"PRI,GIM, LIC TEO, LIC VOC, LIC TEH"
"Municipiul Oradea, str. Republicii, nr. 48, cod poştal: 410167 tel/fax: 0259-411906, e-mail: licortoradea@yahoo.com "
"COLEGIUL TEHNIC ""DIMITRIE LEONIDA"""
Oradea
LIC THE
"Municipiul Oradea, str.Republicii, nr.48, Oradea, tel: 0259/411906,0359/425441 e-mail: scoalacfr@gmail.com"
22BIHORURBANLICEUL TEOLOGIC PENTICOSTAL BETEL
Oradea
"PRE,PRI,GIM, LIC TEO, LIC VOC, POS"
"Municipiul Oradea, str. Nicolae Sova nr. 6, cod poştal: 410602, tel/fax: 0259/410262, 0359/410603, 0259/477192, e-mail: secretariatbetel@yahoo.com "
23BIHORURBAN"LICEUL GRECO-CATOLIC ""IULIU MANIU"""
Oradea
"PRE,PRI,GIM,LIC TEO, LIC VOC"
"Municipiul Oradea,str.Iuliu Maniu nr.5, cod poştal: 410104 tel/fax: 0359/410518, 0259/434526 e-mail: liceuliuliumaniu@yahoo.com "
24BIHORUrban"ŞCOALA GIMNAZIALĂ ""DACIA"""
Oradea
"PRI, GIM"
"Municipiul Oradea, bulevardul Dacia nr.25, cod postal 410464 tel/fax 0359/432782, e-mail:scoaladacia@yahoo.com"
BIHORURBANGRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR. 9
Oradea
PRE
"Municipiul Oradea, str. Constantin Brâncuși, nr.12, cod postal :410347, tel/fax: 0359/439711,e-mail: lit_german_bh@yahoo.com"
GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL Nr.5
Oradea
PRE
"Municipiul Oradea, str.Ana Ipătescu, nr.9, cod poştal 410108, tel: 0359/179289"
GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL Nr.12
Oradea
PRE
"Municipiul Oradea, bulevardul Dacia, nr.21, cod poştal 410339, tel/fax 0259/242665, e-mail: ciocanrodica@yahoo.com"
GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT Nr.43
Oradea
PRE
"Municipiul Oradea, bulevardul Dacia, nr.19, cod poştal 410339, tel 0259/267587, e-mail: ciocanrodica@yahoo.com"
25BIHORURBAN"ŞCOALA GIMNAZIALĂ ""IOAN SLAVICI"""
Oradea
"PRE,PRI,GIM"
"Municipiul Oradea, str. Calea Clujului, nr.188, tel/fax: 0259/414174, tel: 0359/ 465231, e-mail: ioanslavici188@yahoo.com "
GRĂDINȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 51
Oradea
PRE
"Municipiul Oradea, str.Calea Clujului, nr.186/A, tel/fax: 0359/ 175812, email: gradinita_51@yahoo.com "
26BIHORURBAN"ŞCOALA GIMNAZIALĂ ""DIMITRIE CANTEMIR"" "
Oradea
"PRE, PRI, GIM"
"Municipiul Oradea, str.Sextil Pușcariu, nr.2/A, cod poștal 410512 tel/fax 0259/225129, e-mail: cantemirscoala@yahoo.com "
BIHORURBANGRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.24
Oradea
PRE
"Municipiul Oradea, str.Dimitrie Cantemir, nr.84, cod postal 410513, tel/fax 0259/223428, e-mail : gradinita24oradea@yahoo.com "
27BIHORURBANŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.11
Oradea
"PRI, GIM"
"Municipiul Oradea,str.Moldovei, nr.55,cod poştal 410433,tel/fax 0359/413170, 0359/413169, e-mail: scoala11oradea@yahoo.com"
"ŞCOALA GIMNAZIALĂ ""ION BOGDAN"""
Oradea
"PRI, GIM, SP"
"Municipiul Oradea,str. Ion Bogdan 13/A, cod poştal 410125, tel 0359/409567, e-mail: ioncbogdan@yahoo.com"
GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.41
Oradea
PRE
"Municipiul Municipiul Oradea,str.Prof.I.Cantacuzino, nr.68, cod poştal 410430, tel.0259/443393, fax.0359/800384, gradi_41@yahoo.com"
GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.35
Oradea
PRE
"Municipiul Oradea, str. M.Sadoveanu, Nr.6-8, cod postal 410443, tel. 0359/413731, fax. 0359/413732, e-mail: gradinita35@rdslink.ro"
28BIHORURBAN"ŞCOALA GIMNAZIALĂ ""OLTEA DOAMNA"""
Oradea
"PRI, GIM"
"Municipiul Oradea, str. Parcul Traian, nr. 16, cod postal 410044, tel/fax 0259-412094, e-mail: olteadoamna1@clicknet.ro"
BIHORURBANGRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 23
Oradea
PRE
"Municipiul Oradea, str. Republicii, nr. 41, cod poștal 410167, tel/fax 0259/412051"
GRADINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 47
Oradea
PRE
"Municipiul Oradea, Str. Louis Pasteur, nr. 44, cod poștal 410154, tel. 0359/427989, e-mail: gradinita47_amicii@yahoo.com"
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 10
Oradea
PRE
"Municipiul Oradea, str. Moscovei, nr. 15, cod poștal 410001, tel. 0359/197565"
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 16
Oradea
PRE
"Municipiul Oradea, str. General Berthelot, nr. 1, cod poștal 410050, tel. 0359/808060"
29BIHORUrban"ŞCOALA GIMNAZIALĂ ""SZACSVAY IMRE"""
ORADEA
"PRI, GIM"
"Municipiul Oradea, str. Mihai Eminescu, nr 28, cod 410010, tel/fax 0259/430947, tel 0359/425322 (dir), 0359/425321(secretariat), e-mail: scoala.szacsvay@gmail.com"
30BIHORURBAN"ŞCOALA GIMNAZIALĂ ""JUHASZ GYULA"""
Oradea
"PRI, GIM"
"Municipiul Oradea, str.Matei Corvin nr.106/a, cod poștal 410144, tel/fax 0359/800216 email: scoala_juhasz@yahoo.com, scoala.juhasz@gmail.com "
BIHORURBANGRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 19
Oradea
PRE
"Municipiul Oradea, str.Apelor nr. 5, cod poștal 410143, tel/fax 0359/191219, email: gradinita19@yahoo.com"
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.15
Oradea
PRE
"Municipiul Oradea, str.Matei Corvin nr.231, cod poștal 410140, tel/fax 0359/191219, email: gradinita19@yahoo.com"
GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL Nr.14
Oradea
PRE
"Municipiul Oradea,str.Ion Bogdan, nr.17, cod poştal 410125"
31BIHORURBANŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.16
Oradea
"PRI, GIM"
"Municipiul Oradea, str.Călugareni, nr.4, cod postal 4210415,
tel/fax 410503,
e-mail: scoala16oradea@yahoo.com"
GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL NR.17
Oradea
PRE
"Municipiul Oradea, str.Transilvaniei nr.21, cod poştal 410412,tel. 0259/268102"
32BIHORURBAN"ŞCOALA GIMNAZIALĂ ""OCTAVIAN GOGA"""
ORADEA
"PRI, GIM"
"Municipiul Oradea,str.Lăpușului, nr.13, cod poştal 410271, tel/fax 0359/405596, 0359/405597, e-mail: s08_goga@yahoo.com "
GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.42
ORADEA
PRE
"Municipiul Oradea, str.Salcâmilor, nr.8, tel/fax: 0359/196245, e-mail: gradinitamaria@yahoo.com "
33BIHORURBAN"ŞCOALA GIMNAZIALĂ ""AVRAM IANCU"""
ORADEA
"PRE, PRI, GIM"
"Municipiul Oradea, str. Gheorghe Pop de Băseşti nr. 3-3A, cod poștal:410252, tel/fax: 0359-453549, e-mail: s08aiancuoradea@yahoo.com"
GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 44
ORADEA
PRE
"Municipiul Oradea, str. Aviatorilor nr.2, cod poștal: 410250, tel: 0359-431234, e-mail: gradi44@yahoo.ro"
34BIHORURBAN"ȘCOALA GIMNAZIALĂ ""NICOLAE BALCESCU"""
Oradea
"PRI, GIM"
"Municipiul Oradea, str. Erou Marius Cosma, nr.8, cod postal 410074, tel/fax 0359/439581, e-mail: balcescu_oradea@yahoo.com, balcescu@rdsor.ro"
35BIHORRURAL"ŞCOALA GIMNAZIALĂ ""LUCREŢIA SUCIU"""
Oradea
"PRI, GIM"
"Municipiul Oradea, str.Griviţei nr.2, tel.0259/418208, e-mail: lucretia_suciu2004@yahoo.com"
36BIHORURBAN"GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT ""ORSOLYA"""
Oradea
PRE
"Municipiul Oradea, str.Moscovei, nr.1 tel/fax: 0259/435220, e-mail:gradinitaorsolya@yahoo.com"
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 2
Oradea
PRE
"Municipiul Oradea, str. Ialomitei, nr. 3, tel. 0359/414159 si str. L. Ferencs, nr. 46A"
37BIHORURBANGRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.30
ORADEA
PRE
"Municipiul Oradea, str.Mihai Viteazul, nr.6, cod poştal 410095, tel/fax 0259/428244, e-mail: gradinita30_mugurel@yahoo.com "
GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.49
ORADEA
PRE
"Municipiul Oradea, str.General Traian Moşoiu, nr. 20, cod poştal 410 072, tel/fax: 0359804090, e-mail gradi49.jurcau@yahoo.com "
38BIHORURBANGRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 46
Oradea
PRE
"Municipiul Oradea, str.Feldioarei, nr. 17, cos poștal 410147, tel/fax 0359/436229, e-mail: gradinita_46@yahoo.com"
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 18
Oradea
PRE
"Municipiul Oradea, str. Anatole France, nr. 59, cod poștal 410482, tel. 0359/197907, e-mail: gradi18_oradea@yahoo.com "
39BIHORURBANGRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.45
Oradea
PRE
"Municipiul Oradea, str. Aluminei, nr.100/A, cod poştal 410303, tel/fax 0359/196153, e-mail: gradicreanga45@yahoo.com "
40BIHORURBANGRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.50
Oradea
PRE
"Municipiul Oradea, str.Cazaban,nr.35, cod poştal 410282, tel/fax 0359/175787, e-mail:gradinita50@yahoo.com"
BIHORURBANGRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.55
Oradea
PRE
"Municipiul Oradea, str. Hațegului, nr.32, cod poştal 410244, tel/fax 0359/190603, e-mail: gradinita50@yahoo.com"
41BIHORURBANGRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.52
Oradea
PRE
"Municipiul Oradea, str. Călugăreni, nr.8/A, cod poştal 410381, tel/fax 0359/427289, e-mail: gradinita52oradea@yahoo.com "
42BIHORURBANGRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.53
Oradea
PRE
"Municipiul Oradea, str. Călugăreni, nr.4/A, cod poştal 410371, tel/fax 0359/425577, e-mail: gradinita53@yahoo.com "
43BIHORURBANGRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.54
Oradea
PRE
"Municipiul Oradea, Bld. Dacia, nr.110/A, cod poştal 410346, tel/fax 0359/455950, e-mail: gradinita54@rdsor.ro "
GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.37
Oradea
PRE
"Municipiul Oradea, str. Gane Nicolae, nr.1, cod poştal 410346, tel/fax 0259/267786, e-mail: gradinitanr37@yahoo.com "
44BIHORURBANLICEUL TEHNOLOGIC ''IOAN BOCOCI''
Oradea
"PROF, PROF/SPEI, LIC TEH, LIC TEH/SPEI"
"Municipiul Oradea, str. Tudor Vladimirescu, nr.42, cod poştal 410203, tel/fax 0259/431552, e-mail: grsioanbococi@yahoo.com "
45BIHORURBAN"LICEUL TEHNOLOGIC ""GEORGE BARIŢIU"""
Oradea
"PROF, PROF/SPEI, LIC TEH, LIC TEH/SPEI"
"mun.Oradea, str. Gh. Bariţiu nr.9, cod poştal 410020 tel./fax 0259-431459, e-mail: sam_gbaritiu@yahoo.com"
46BIHORURBANGRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT Nr.56
ORADEA
PRE
"str. Liszt Ferenc, tel.0359/800591, e-mail: gradinitalotus@yahoo.com"
47BIHORURBANGRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 34
Oradea
PRE
"Municipiul Oradea, str. Parcul Petofi Sandor, nr 36, tel/fax: 0359/176387, e-mail: gpp34@rdsor.ro"
GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 48
Oradea
PRE
"Municipiul Oradea, str. Parcul Petofi Sandor, nr 5, tel/fax: 0359/418164"
48BIHORURBANGRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.25
Oradea
PRE
"Municipiul Oradea, str. Zalăului , nr.11, tel/fax 0259/414807, cod postal 410526, e-mail: gradinitanr25@yahoo.com"
GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 22
Oradea
PRE
"Municipiul Oradea, str. Clujului nr. 101, cod postal 410522, tel. 0359/ 425566, fax 0259/470177, e-mail: lidia_gradinita22@yahoo.com"
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.1
Oradea
PRE
"Municipiul Oradea, str. Iuliu Hossu nr. 2, cod postal 410561, tel. 0259 /473861"
49BIHORURBANGRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.28
Oradea
PRE
"Municipiul Oradea, str.Onisifor Ghibu nr.16, cod poştal 410497 tel/fax 0259/424150, e-mail: gradi_28@yahoo.com "
--------------------------------------------------------------------------------
INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN BIHORAnexa nr. 2 la H.C.L.392/2012
REȚEAUA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PARTICULAR CARE VA FUNCȚIONA ÎN ANUL ȘCOLAR 2012-2013
LA NIVELUL MUNICIPIULUI ORADEA
REȚEA PROPUSĂ 2012-2013
Nr.crt.JudețMediu Urban/Rural"Denumirea unității de învățământ cu personalitate juridică, Localitatea, Nivelul Școlarizat/, Adresa Nr. telefon/fax/e-mail""Denumirea unității de învățământ fara personalitate juridică (arondată), Localitatea, Nivelul Școlarizat, Adresa Nr. telefon/fax/e-mail"Observații
1BIHORURBAN"GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT ""ALEODOR"""
Oradea
PRE
" Municipiul Oradea, str.Moldovei nr.3, cod poștal 410174, tel. 0771/70.41.88, fax.0359/195.735, email:contact@gradinita-aleodor.ro"
2BIHORURBAN"GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT AMERICANO-ROMÂNĂ ""CRINUL"""
ORADEA
PRE
"ORADEA, Str. Clujului, Nr. 6,Bihor, cod poştal 410053 tel: 0745 581 380; fax 0259 477 003; e-mail: gradinita_crinul@yahoo.com "
3BIHORURBANGRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL EVANGHELICĂ LUTHERANĂ
ORADEA
PRE
"Oradea, str. Tudor Vladimirescu nr.26, cod poştal 410203,tel 0259-433025, e-mail: matyas.judit@yahoo.com "
4BIHORURBAN"GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL ""LUMINA"""
Oradea
PRE
"str. B.P. Haşdeu, nr.18, loc. Oradea, cod poştal 410003 tel/fax 0359-454618 felicialezeu@yahoo.com"
5BIHORURBAN"GRADINIȚA ""TREI URSULEȚI"""
ORADEA
PRE
" Municipiul Oradea, str. Horea, nr 6, cod poștal 410080, tel
0726/189450, e-mail: gradinitatreiursuleti@yahoo. com"
6BIHORURBAN"GRĂDINIȚA ""TREI URSULEȚI 1"""
ORADEA
PRE
" Municipiul Oradea, str. Calarasilor, nr 33, cod poștal 410195, tel
0726/189450, e-mail: gradinitatreiursuleti@yahoo. Com"
7BIHORURBAN"GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT ""PLANETA COPIILOR"""
ORADEA
PRE
"Municipiul Oradea, str.Mihai Viteazul, nr.4, tel: 0359/191012, e-mail: andrei@jccoradea.ro"
8BIHORURBAN"GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL ""EMANUEL"""
ORADEA
PRE
"ORADEA, B-dul Decebal,Nr.45, cod poştal 410231, tel 0259-447218,fax 0359-808651,e-mail: gradinitaemanuel@yahoo.com "
9BIHORURBAN"GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL ""CASA MINUNATĂ"""
ORADEA
PRE
"Municipiul Oradea, str.Cosminului, nr.1, cod poştal 410406, tel. 0259/442590 ,e-mail: adrian.sateanu@casaminunată.org, aniadi@libero.it"
10BIHORURBAN"ȘCOALA PRIMARĂ SPECIALĂ ""CASA MINUNATĂ"""
ORADEA
PRI
"Municipiul Oradea, str.Cosminului, nr.1, cod poştal 410406, tel. 0259/442590 ,e-mail: adrian.sateanu@casaminunată.org, aniadi@libero.it"
11BIHORURBAN"LICEUL ""DON ORIONE"""
ORADEA
"PRE, PRI, GIM, LIC TEO, LIC THE"
"Municipiul Oradea, str.Cazaban, nr.49/E, cod poștal 410282, tel.0359/409729, fax 0359/409728, liceudonorione@yahoo.com"
12BIHORURBAN"FUNDAŢIA CULTURAL UMANITARĂ ""HENRI COANDĂ"" ORADEA - LICEUL TEHNOLOGIC ""HENRI COANDĂ"""
Oradea
LIC TEH
"Str. Bârsei nr. 16/A, cod poştal 410423 tel: 0259-433532, fax: 0259-465113, e-mail: henri.coanda.oradea@gmail.com "
13BIHORURBAN"LICEUL ""GEORGIANA"""
Oradea
"LIC THE, LIC TEO"
"Municipiul Oradea, str. Parcului nr.1, cod poștal 410049, telefon 0259/417026, e-mail: georgianaor@yahoo.com"
15BIHORURBAN"ȘCOALA POSTLICEALĂ ""GEORGIANA"""
Oradea
POS
"Municipiul Oradea, str. Parcului nr.1, cod poștal 410049, telefon 0259/417026, e-mail: georgianaor@yahoo.com"
16BIHORURBAN"ŞCOALA POSTLICEALĂ ""HENRI COANDĂ"""
Oradea
POS
"Str. Bârsei nr. 16/A, cod poştal 410423 tel: 0259433532, fax: 0259465113, e-mail: henri.coanda.oradea@gmail.com "
17BIHORURBAN"FUNDAŢIA CULTURAL UMANITARĂ ""HENRI COANDĂ"" ORADEA - ŞCOALA POSTLICEALĂ ""HENRI COANDĂ"""
Oradea
POS
"Str. Bârsei nr. 16/A, cod poştal 410423 tel: 0259-433532, fax: 0259-465113, e-mail: henri.coanda.oradea@gmail.com "