Hotărârea nr. 386/2012

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie Modernizare strada Drăgăşanilor

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultați din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiție Modernizare strada Drăgășanilor

Analizând Raportul de specialitate nr. 111642 din data de 26.06.2012 întocmit de Direcția Tehnică, prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea indicatorii tehnico-economici rezultați din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiție: Modernizare strada Drăgășanilor elaborat de către SC Aquacons SRL, (Oradea, strada Berzei nr. 4.),

Ținând seama de prevederile art. 44 alin.(1) din Legea nr.273/2006, privind finanțele publice locale

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. b), c) alin. (4) lit. d), alin. (5) lit. c) din Legea 215/2001 republicată, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici rezultați din studiul de fezabilitate, pentru obiectivul de investiție: Modernizare strada Drăgășanilor conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Ordonator principal de credite.........................Primarul municipiului Oradea

Beneficiar...................................................municipiul Oradea

CARACTERISTICI PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

1. Valoarea totală (INV), inclusiv TVA = 757.831,24 lei / 169.936,37 euro din care:

- construcții-montaj (C+M): 663.448,96lei / 148.781,02 euro

( în prețuri - la cursul valutar 1 euro = 4,4595 lei - iunie 2012 )

 • 2. Eșalonarea investiției (INV/C+M):

- anul I: = 757.831,24 lei / 663.488,96 lei

 • 3. Durata de realizare (luni): 3 luni

4. Capacități :

 • •   Categoria stradă                                                                     III

 • •   Lungimea totală stradă                                            416,30 m

modernizata inclusiv trotuare si spatii verzi aferente

 • •   Lungimea racordurilor guri de scurgere                                50,00 m

 • •   Rețele canalizare meteorica                                         405,00 m

FINANTAREA INVESTITIEI


Finanțarea obiectivului de investiție se va face din fondurile bugetului local sau din alte surse legal constituite, conform listelor obiectivelor de investiții cu finantare parțială sau integrală de la buget ale municipiului Oradea, aprobate potrivit legii.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Tehnică; Direcția Economică.

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • •   Instituția Prefectului județului Bihor,

 • •   Primarul municipiului Oradea,

 • •   Direcția Tehnică,

 • •   Compartiment Investiții și Avizare Lucrări,

 • •   Direcția Economică

 • •   Se afișează pe site-ul www.oradea.ro

  Oradea, 28 iunie 2012

  Nr. 386


  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Cupșa Ioan


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru