Hotărârea nr. 382/2012

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie “ Modernizare strada Năsăudului „

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultați din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiție “ Modernizare strada Năsăudului „

Analizând Raportul de specialitate nr.110286 / 22.06.2012, întocmit de către Direcția Tehnică prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiție “ Modernizare strada Năsăudului „

În conformitate cu art. 44 alin.(1) din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale,

Văzând nota de fundamentare nr. 110283 / 22.06.2012 privind necesitatea și oportunitatea realizării obiectivului de investiție„Modernizare strada Năsăudului”.

Luând în considerare proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), c), alin. (4) lit. d), alin. (5) lit. c) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e :

Art.1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiție “ Modernizare strada Năsăudului „ cu următoarele :

CARACTERISTICI PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

Ordonatorul principal de credite :......................................................................................Primarul municipiului Oradea

Beneficiar:...........................................................................................................................................Municipiul Oradea

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

Valoarea totală a investiției : din care C+M :

302.975,42 lei / 67.968,28 euro ( inclusiv TVA)

266.012,26 lei/ 59.676,12euro(inclusivTVA)

( curs euro/ lei, iunie 2012: 1 euro = 4,45765 lei)

Esalonarea investitiei: Anul I

302.975,42 lei /266.012,26 lei (inclusivTVA)

67.968,28 euro/59.676,12 euro (inclusiv TVA)

Capacități :

 • •   Lungimea totală stradă                                       198,93 m

 • •   Lățime parte carosabilă stradă                          4,00 m

 • •  Lungimea trotuare                                            2 x 198,93 m

 • •   Lățime trotuare                                                 2 x 1,00m

 • •   Rigolă carosabilă                                                198,93 m

Durata de realizare a investiției :                                                      2 luni

FINANȚAREA INVESTIȚIEI

Finanțarea obiectivului de investiție se va face din fondurile bugetului local sau din alte surse legal constituite, conform listelor obiectivelor de investiții cu finanțare parțială sau integrală de la buget ale municipiului Oradea, aprobate potrivit legii.

Art. 2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Tehnică.

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică cu :


 • •   Instituția Prefectului județului Bihor

 • •   Primarul municipiului Oradea

 • •   Direcția Tehnică

 • •   Direcția Economică

 • •   Compartimentul Investiții și Avizare Lucrări

 • •   Se afișează pe site-ul www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Cupșa Ioan

Oradea, 28 iunie 2012

Nr. 382


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”

Anexă la H.C.L. nr. 382/2012

S. C. AQUACONS S. R. L.

Inregistrat la Registrul comertului : J/05/428/1993

Cod unic de inregistrare : R 3458780

Adresa sediului central: str. Berzei nr. 4 - Oradea, jud. Bihor

FOAIE DE CAPAT

Lucrare: Modernizare str. Nasaudului

MUNICIPIUL ORADEA


DIRECTOR:


SEF PROIECT:


ing. Petru Unita

ing. Petru Unita


Beneficiar:

Proiectant general:

S.C. AQUACONS S.R.L. Oradea

Contract subsecvent :

2/2011

Faza:

STUDIU DE FEZABILITATE

S. C. AQUACONS S. R. L.

Inregistrat la Registrul comertului : J/05/428/1993

Cod unic de inregistrare : R 3458780

Adresa sediului central: str. Berzei nr. 4 - Oradea, jud. Bihor

Contract subsecvent : 2/2011

Lucrarea : Modernizare str. Nasaudului Beneficiar : Municipiul Oradea

Faza: S.F

BORDEROU

A/ PIESE SCRISE

Foaie de capăt

Borderou

Certificat de urbanism Studiu de fezabilitate Evaluarea lucrărilor Anexe evaluare

B/ PIESE DESENATE

PIZ

Plan de incadrare in zona

sc.

1:

2.000

S1-S4

Plan de situatie

sc.

1:

500

L1

Profil longitudinal

sc.

1:

1.000 ; 1:100

TP1

Profil transversal TIP 1

sc.

1:

50

STUDIU DE FEZABILITATE

Date generale:

 • 1. Denumirea obiectivului de investiții: „ Modernizare str. Nasaudului "

 • 2. Amplasamentul: județul Bihor, Municipiul Oradea

 • 3. Titularul investiției: Primaria municipiului Oradea

 • 4. Beneficiarul investiției: Municipiul Oradea

 • 5. Elaboratorul studiului: S.C. AQUACONS S.R.L. Oradea

Informații generale privind proiectul

1. Situația actuală și informații despre entitatea responsabilă cu implementarea proiectului;

Obiectivul este situat în Municipiul Oradea, in cartierul Nufarul, este o strada infundata cu acces din str. Eforiei.

Necesitatea investiției

Tema este modernizarea strazii Nasaudului .

Trebuie de asemenea menționat că sustenabilitatea proiectului este asigurată de faptul că, străzile fiind publice, întreținerea lor se va face în mod profesional de către servicul specializat al Primăriei Oradea și aducand o contribuție mai mult decât proporțională cu valoarea investiției la fluidizarea traficului, la scurtarea timpului de transport, la reducerea poluării aerului și la îmbunătățirea siguranței circulației în municipiul Oradea.

Infrastructura rutieră din municipiul Oradea nu a putut ține pasul cu intensificarea traficului, numărul de mașini crescand dramatic. Efectele creșterii traficului au devenit vizibile pe arterele principale și de tranzit, prin degradările accentuate și progresive în complexul rutier, ceea ce cauzează:

 • ■      disconfortul utilizatorilor;

 • ■      reducerea vitezei de circulație;

 • ■      creșterea cheltuielilor cu carburanți și piese de schimb;

 • ■      creșterea cheltuielilor de întreținere a drumului;

 • ■      creșterea poluării.

Toate acestea au rezultat în condiții de siguranță a traficului mai scăzute, cu o creștere corespunzătoare a numărului de incidente în trafic.

Scopul obiectivului de investiții este fluidizarea traficului rutier local prin eliminarea blocajelor de circulație datorate creșterii traficului cât și necesitatea sporirii siguranței în circulația rutieră.

Amenajările propuse vor conduce la:

 • ■      sporirea capacității de circulație prin mărirea fluenței traficului;

 • ■      scurtarea duratei medii de călătorie

 • ■      reducerea costurilor de călătorie cauzate de uzură și consum de combustibil prin eliminarea staționării nenecesare în trafic și a utilizării excesive a motoarelor la ralanti;

 • ■      realizarea unui confort sporit pentru participanții la trafic - autovehicule și pietoni;

 • ■      mărirea siguranței circulației;

 • ■      reducerea numărului de accidente;

 • ■      îmbunătățirea conditiilor de mediu din municipiu prin reducerea noxelor și a poluării sonore;

 • ■      creșterea confortului riveranilor.

 • ■      igienizarea zonei

Raportat la intensitatea traficului și la funcțiile pe care le îndeplinește, strada Nasaudului se încadrează în categoria a IV-a - de folosinta locala - cu o banda de circulatie.

Stare actuală:

Necesitatea modernizarii acestei străzi este impusă de condițiile existente din teren pentru asigurarea circulatiei in conditii de confort si siguranta, atat a pietonilor cat si a mijloacelor auto. Strada Nasaudului este o strada balastata, infundata si cu acces din str. Eforiei .

Scurgerea apelor pluviale se realizeaza prin santuri deschise care se descarca in santul colector dinspre Lotus printr-un tub PVC 0 500 (tub ce trece printr-o proprietate privata )

Creșterea traficului, cât și sporirea siguranței în circulația rutieră in zona, impune modernizarea arterei in vederea cresterii confortului in circulatie si micsorarea noxelor rezultate din utilzarea strazii in starea actuala (zgomot, vibratii, praf, etc). Se vor inlatura inconvenientele amintite, prin realizarea elementelor constructive caracteristice obligatorii pentru profilul standardizat de strada - carosabil delimitat cu borduri, îmbrăcăminte bituminoasă, colectarea apelor meteorice, trotuare, spații verzi, amenajare accese la imobilele riveranilor, etc.

Necesitatea modernizării acestei străzi este impusă de următoarele condiții existente extrem de precare:

 • ■      traficul rutier și pietonal se desfășoară greoi;

 • ■      carosabilul este foarte degradat, cu multe gropi, datorită stării avansate de degradare a sistemului rutier și a pătrunderii apei în straturile de fundație;

 • ■      scurgerea apelor se asigură deficitar - dispozitivele pentru colectarea și evacuarea acestora lipsesc în totalitate;

 • ■      elementele stradale nu sunt corelate nici în profil transversal, nici în profil longitudinal

2. Descrierea investiției:

Pentru asigurarea condițiilor tehnice corespunzătoare desfășurării circulației rutiere în condiții de siguranță și confort in intersectie se impun următoarele măsuri:

 • a) Scenariu tehnico economic

S-au luat in considerare doua variante de alcatuire a sistemului rutier pe baza unei analize multicriteriale, considerandu-se 21 de criterii de evalure, dupa cum urmeaza in tablelul de mai jos:

Nr. Crt.

Criterii de analiza si selectie alternative

Structura rutiera rigida (Imbracaminte din beton de ciment)

Structura rutiera elastica (Imbracaminti asfaltice)

1

Durata de exploatare mare/mica (5/1)

4

2

2

Raport Pret Investitie initiala / Trafic satisfacut bun/slab (5/1)

3

5

3

Raport Utilizare / Aliniament sau Curba da/nu (5/1)

3

5

4

Raport Utilizare / Temperatura mediu ambiant bun/slab (5/1)

4

2

5

Raport Rezistenta la uzura / Trafic mare/mic

5

2

6

Rezistenta la actiunea agentilor petrolieri ce actioneaza accidental da/nu (5/1)

5

1

7

Poluarea in executie nu/da (5/1)

4

2

8

Poluarea in exploatare nu/da (5/1)

5

5

9

Avantaj/dezavantaj culoare in exploatarea nocturna (5/1)

5

2

10

Necesita utilaje specializate de executie cu intretinere atenta da/nu

3

3

11

Necesita adaptarea trafic la executie nu/da (5/1)

2

3

12

Durata mica / mare de la punerea in opera pana la darea in circulatie (5/1)

1

5

13

Necesita executia si intretinerea atenta rosturilor transversale nu/da (5/1)

1

5

14

Poate prelua cresteri de trafic prin cresteri de capacitate portanta usor/greu (5/1)

1

5

15

Executia poate fi etapizata da/nu (5/1)

1

5

16

Riscuri de executie (5/1)

2

5

17

Corectiile in executie se fac usor/greu (5/1)

1

5

18

Confortul la rulare (lipsa rosturi transversale) mare/mic (5/1)

1

5

19

Executie facila pe sectoare cu elemente geometrice (raze mici, supralargiri foarte mari da/nu (5/1)

1

5

20

Cresterea rugozitatii prin aplicarea de tratamente bituminoase se poate face da/nu (5/1)

2

5

21

Cheltuieli de intretinere pe perioada de analiza (30 ani) mici/mari (5/1)

3

2

TOTAL

57

79

Punctaj realizat :

 • -   Structuri rutiere rigide - 57 pct.

 • -   Structuri rutiere elastice - 79 pct.

Fata de puctajul maxim - minim, care este 125 si respectiv 25, structurile rutiere elastice se califica avand 79 puncte, fata de structurile rutiere rigide ce au obtinut 57 puncte.

Analiza multicriteriala a variantelor de alcatuire a comparat avantajele si dezavantajele imbracamintilor elastice si din beton de ciment. Avantajele si dezavantajele alcatuirii structurilor rigie si elastice se pot explicita dupa cum urmeaza:

Avantajele imbracamintii de beton de ciment

 • -   Sunt mai economice decat imbracamintile asfaltice atunci cand se folosesc pentru satisfacerea traficului greu si foarte greu.

 • -  Se recomanda a se folosii la drumuri noi, la drumuri in aliniament sau cu raze mari ce nu necesita supralargiri.

 • -  Nu se deformeaza la temperaturi ridicate ale mediului ambiant.

 • -   Prezinta rezistenta mare la uzura, daca se folosesc agregate atent selectionate.

 • -  Prezinta rugozitate buna si nu este atacata de produsele petroliere (scurse accidental pe suprafata carosabila).

 • -   Necesita cheltuieli sensibil mai mici de intretinere fata de imbracamintile asfaltice.

 • -   Betonul nu este poluant atat in executie cat si-n exploatare.

 • -  Culoarea deschisa a carosabilului se percepe mai bine noaptea sau pe ploaie.

Dezavantajele imbracamintii de beton de ciment

- Necesita utilaje specializate pentru executie ce trebuiesc sa fie mentinute in stare buna de functionare.

 • -  Traficul trebuie adaptat la execuție - circulație numai pe o banda.

 • -  Dupa turnarea dalelor carosabilul se poate reda traficului numai dupa 21 de zile, fata de cateva ore la asfalt.

 • -  Se folosesc numai pana la declivitati de pana la 7%.

 • -   Rosturile transversale necesita executie atenta si intretinere corespunzatoare, iar in exploatare provoaca disconfort (socuri si zgomot).

 • -   Nu poate prelua cresteri de trafic prin cresteri de capacitate portanta, ramforsarea ulterioara a drumului este laborioasa - costisitoare.

Avantajele imbracamintii bituminoase

 • -   Grosimea structurii asfaltice poate fi etapizata

 • -   Capacitatea portanta poate creste progresiv prin investitii etapizate.

 • -  Greselile de executie pot fi remediate usor fata de imbracamintile de beton de ciment.

 • -   Prezinta un confort la rulare mai mare decat imbracamintile asfaltice (prin lipsa rosturilor).

 • -   Se pot realiza si pe trasee ce contin si raze mici, respectiv supralargiri, fara a necesita rosturi intre calea cu curenta si calea in curba.

 • -  Rugozitatea suprafetei poate fi sporita prin tratamente bituminoase, asigurandu-se circulatia si pentru decliviati cu valori de 7-9%.

Dezavantajele imbracamintii bituminoase

 • -  Durata de serviciu este mai mica (numai 10-15 ani) decat a imbracamintii de beton de ciment (20-30 ani).

 • -  La temperaturi ridicate ale mediului ambiant apar deformatii (fagase) ale carosabilului.

 • -   Structurile rutiere asfaltice sunt atacate de produsele petroliere ce se scurg accidental pe carosabil.

 • -  Cheltuielile de intretinere sunt mai mari decat cele necesare pentru intretinerea betonului de ciment.

 • -  Prepararea asfaltului conduce la aparitia de noxe.

Solutia aleasa este imbracamintea bituminoasa, care este mai avantajoasa din punct de vedere economic, avand costurile initiale de executie mai reduse. De asemenea, in cazul unor cresteri de trafic, sau modificare a tipului de trafic, imbracamintea elastica permite sporiri de capacitate portanta cu costuri relativ reduse, in comparatie cu imbracamintea din beton de ciment. Un alt avantaj major, care trebuie luat in considerare, data fiind situarea strazii intr-o zona rezidentiala, este silentiozitatea acestui tip de imbracaminte, la viteze moderate de circulatie.

b) descrierea constructivă, funcțională și tehnologică, după caz;

La baza alegerii solutiilor proiectate, au stat urmatoarele criterii principale:

 • - respectarea temei de proiectare la cererea stricta a beneficiarului

 • - respectarea normelor tehnice in vigoare.

Solutia adoptata este sa se executa o sapatura la o adancime egala sau mai mare decat grosimea sistemului rutier, astfel sa se realizeze noua structura proiectata, la cota liniei rosii cu mentinerea trotuarelor care se vor reabilita. Scurgerea apelor se va reliza prin colectarea lor in rigola acoperita cu dale carosabile care se va descarca in canalul colector de la Lotus prin conducta existenta prin proprietatea privata.

Strada modernizata va fi o strada de categoria IV , cu o latime de 4 m , incadrata cu borduri denivelate .

Structura rutieră se va dimensiona corespunzatoare unui trafic mediu, luând în considerare datele geotehnice ale terenului de fundare și prevederile normativului pentru dimensionarea structurilor bituminoase de ramforsare a structurilor rutiere suple și semirigide.

Pentru asigurarea condițiilor tehnice corespunzătoare desfășurării circulației rutiere în condiții de siguranță și confort și pentru eliminarea punctelor periculoase se impun următoarele măsuri:

Modernizarea sistemului rutier, realizarea elementelor constructive caracteristice străzilor:

 • -  carosabil cu îmbrăcăminte bituminoasă;

 • -  structura rutieră se va proiecta pentru un trafic mediu;

 • -  se vor aduce îmbunătățiri ale configurației geometrice în plan, profil longitudinal și profil transversal a străzii;

 • -  partea carosabilă se va încadra cu borduri;

 • -  se vor proiecta trotuare noi

 • -  se va realiza semnalizarea rutieră pe verticală și pe orizontală, conform standardelor în vigoare

 • -  realizarea unui sant acoperit cu dale carosabile pentru preluarea apelor meteorice de pe carosabil

Modernizare sistem rutier

In plan de situatie:

In functie de configuratia existenta, sistematizarea zonei s-a facut prin proiectarea elementelor geometrice, astfel incat acestea sa indeplinesca conditiile impuse de circulatia rutiera moderna si sa corespunda categoriei a IV-a de strazi - de interes local.

Proiectarea s-a facut cu respectarea prevederilor STAS 863 - 87 si STAS 10144.

S-a mentinut traseul existent al strazii .

Strada Nasaudului va avea lungimea de 198,93 m si o latime de 4,00 m .

Se vor amenaja accesele la proprietati unde bordura se va monta inclinat .

Elementele geometrice ale traseului se vor adopta pentru viteza de baza cu valoarea de 25 km/h.

In profil longitudinal:

La proiectarea in profil longitudinal s-a urmarit, in general, profilul existent al terenului, urmarindu-se pastrarea liniei rosii cat mai apropiate de profilul terenului natural. S-a tinut in special seama de racordurile de la capetele traseului, care reprezinta puncte de cota obligata, asigurarea racordurilor la accesele riveranilor si realizarea unui volum cat mai mic de lucrari.

S-a urmarit ca nivelul partii carosabile sa se gaseasca sub nivelul trotuarelor actuale sau ce vor fi amenajate, pentru a se putea asigura o buna colectare a apelor meteorice de pe toate suprafetele adiacente strazii.

Tinand seama de aceste considerente, s-a proiectat linia rosie a carosabilului, rezultand declivitati cuprinse intre 0,26 % si 2,53 %. Elementele de profil longitudinal s-au racordat in plan vertical cu arce de cerc cu raza de 500 m, care respecta normele impuse de legislatia privind incadrarea in clasa tehnica si privind viteza de proiectare, pentru asigurarea desfasurarii circulatiei in conditii de deplina siguranta si confort.

In profil transversal:

Sectiunea caracteristica adoptata pentru strada Nasaudului este de strada de categoria a IV-a cu o banda, cu latimea carosabila de 4,00 , cu o rigola acoperita cu dale carosabile care mareste partea carosabila cu 0,74 m si doua trotuare de 1,00 m latime .

Pantele profilului transversal s-au proiectat in conformitate cu STAS 863-87 si STAS 10144/3, realizandu-se o panta unica de 2,5% pentru carosabil, iar pentru trotuare de 1%. A fost necesara modificarea elementelor geometrice existente in profil transversal ale strazii, pentru a se obtine un profil caracteristic categoriei de incadrare a strazii, astfel incat aceasta sa corespunda conditiilor impuse de normativelor in vigoare.

Partea carosabila se va incadra pe partea dreapta cu borduri inalte de trotuar cu sectiunea de 20x25cm, denivelate cu 14 cm fata de suprafata carosabila, borduri care la accese se vor monta inclinat, iar pe partea stanga unde se realizeaza rigola acoperita cu dale carosabile bordura va fi inlocuita de peretele vertical al rigolei.

Prin pantele transversale si longitudinale proiectate ale suprafetei carosabile, apa de pe carosabil si trotuar se va scurge prin rigola la canalul colector de la Lotus.

Complexul rutier proiectat va avea fi de tip semirigid.

Complex rutier pentru trafic mediu :

Strat de uzura BA16

4 cm

Strat de legatura BAD25

6 cm

Strat de baza dim balast stabilizat

15 cm

Strat de fundatie balast

30 cm

Total.

55 cm

Trotuare

La sistematizarea, proiectarea și realizarea trotuarelor se vor prevedea lucrările necesare pentru siguranța circulației și pentru dirijarea fluxurilor de pietoni, respectând STAS 10144/2-79.

Astfel, la proiectarea trotuarelor se vor prevedea zone de continuitate între acestea și celelalte zone pietonale.

Trotuarele se vor amenaja astfel:

Trotuarele noi vor avea o structura alcatuita din strat de fundație din balast de 15 cm grosime, strat de baza din balast stabilizat de 10 cm grosime si strat de uzura din beton asfaltic BA8 de 4 cm grosime si vor fi incadrate cu borduri prefabricate din beton de 10x15 cm asezate pe o fundatie din beton de ciment C8/10. Panta transversala a trotuarelor va fi de 1%.

Semnalizarea verticala si orizontala

Str. Nasaudului este o strada de categoria IV - de interes local , cu o latime de 4 ,00 m cu acces din str. Eforiei.

La accesul din str. Eforiei sunt montate indicatoarele „accesul interzis vehiculelor cu lamtimea mai mare de 2,30 m” fig. C16 si „drum fara iesire” fig. F15 , pentru a instiinta conducatorii auto - care nu sunt din zona - ca drumul este fara iesire si este ingust.

Conducatorii auto care doresc sa intre pe str. Eforiei trebuie sa respecte indicatorul „oprire” fig. B2 acordand prioritate celor care circula pe strada Eforiei.

La capetele strazii, sunt prevazute treceri de pietoni semnalizate prin marcaj rutier si cu indicatoare specifice.

Toate aceste indicatoare, precum si marcajele rutiere longitudinale si transversale, respecta indicatiile din SR 1848/1-3- 2011 , STAS 4 - 7 - 86, si sunt prezentate in planul de semnalizare rutiera PS-SR , avizata de Politia Rutiera Bihor.

Documente de referinta

 • > Ordonanta de urgenta privind circulatia pe drumurile publice nr. 195/2002

 • > Regulamentul de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice (publicat in Monitorul Oficial nr. 58/31.01.2003);

 • > Legea 413/26.06.2002 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 79/2001 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor;

 • > Normele metodologice privind conditiile de inchidere a circulatiei si de instituire a restrictiilor de circulatie, in vederea executarii de lucrarii in zona drumului public si/sau pentru protejarea drumului, aprobate prin Ordinulul comun MI-MTnr. 1112/411 (publicat in Monitorul Oficial nr. 397/24.08.2000);

 • > Standardele de Stat nr. 1848/1,2,3 si 7/1986 din colecția" Siguranța Circulației", Normele specifice de Protectia Muncii pentru exploatarea si intretinerea drumurilor elaborate de MMSS nr.79/2001;

 • > Ordinul 44 al ministrului transporturilor pentru aprobarea Normelor privind protectia mediului ca urmare a impactului drum-mediu inconjurator.

 • > Ordinul 45 al ministrului transporturilor pentru aprobarea Normelor privind proiectarea, construirea si modernizarea drumurilor

 • > Ordinul 46 al ministrului transporturilor pentru aprobarea Normelor privind clasei tehnologice a drumurilor publice

 • > Ordinul 47 al ministrului transporturilor pentru aprobarea Normelor privind amplasarea lucrarilor edilitare, a stalpilor pentru instalatii si a pomilor in localitatile urbane si rurale

 • > Ordinul 49 al ministrului transporturilor pentru aprobarea Normelor privind proiectarea si realizarea strazilor in localitatile urbane

 • > Ordinul 50 al ministrului transporturilor pentru aprobarea Normelor privind proiectarea si realizarea strazilor in localitatile rurale.

3.Date tehnice ale investiției:

a) Zona și amplasamentul

Obiectivul este situat în municipiul Oradea, în cartierul Nufarul.

 • b) Statutul juridic al terenului

Obiectivul prezentului studiu de fezabilitate este situat în intravilanul municipiului Oradea, aparținind domeniului public, în administrarea Consiliului Local al Municipiului Oradea.

Lucrările propuse de reabilitarea strazii Nasaudului se vor desfășura in totalitatea traseului în limitele tramei actuale a strazii.

 • c) Situatia ocuparilor definitive de teren

Suprafatade teren ocupata definitiv de obiectiv este de 1.640 mp, reprezentand teren intravilan.

 • d) Studii de teren

 • •  Studii topografice

Pentru zona studiata, a fost intocmit un studiu topografic prin metoda radierii din punctele retelei de ridicare determinate in sistemul de proiectie Stereo 70 prin drumuire si materializate cu cuie topografice metalice, in toate statiile drumuirii, in baza carora se poate reface in orice moment trasarea necesara la executie.

 • •  Studii geotehnice

S-au efectuat investigații geotehnice necesare prin sondaje de mică adâncime amplasate în platforma drumului.

Caracteristicile geofizice ale terenului de fundație sunt:

 • - la suprafata s-au interceptat impietruiri recente cu grosimea medie de 10-11cm, constand din pietris si umpluturi neomogene cu pietris si pamint, in grosime de 10-12cm .

 • - terenul de fundare este alcatuit din praf cu argila si nisip cenusiu

- adâncimea de îngheț-dezgheț după STAS 6054/77 este la 0,80 m;

 • - nivelul apei freatice este la 2,50 -3,0m.

- parametrii geofizici după normativul P100 - 2006 sunt urmatorii: perioada de colt Tc = 0,7, acceleratia gravitationala ag IMR=100ani = 0,12g; conform STAS 11100/1-93 caracteristicile geofizice corespund gradului 7 al intensitatii cutremurelor, dupa scara MSK

e) Caracteristicile principale ale constructiilor
 • •  Clasa tehnica strada IV

 • •  Lungimea strada Nasaudului                              198,93 m

  Latime parte carosabila strada si alei

  4,00 m

  Latime trotuare

  1,00 m

  Complex rutier partea carosabila strada:

  Strat de uzura BA16

  4 cm

  Strat de legatura BAD25

  6 cm

  Strat de baza din balast stabilizat

  15 cm

  Strat de fundatie din balast

  30 cm

  Complex trotuare:

  Strat de uzura BA8

  4 cm

  Strat de baza din balast stabilizat

  10 cm

  Strat inferior fundatie balast

  15 cm

f) Situatia existenta a utilitatilor

Din punct de vedere a utilitatilor zona studiata este echipata cu retele de apa potabila, canal menajer.

 • g) Concluziile evaluarii impactului asupra mediului

In urma analizei impactului asupra mediului s-au constatat urmatoarele:

 • -  starea precara a tronsonului de strada ce face obiectul prezentului studiu determina poluare fonica si un numar ridicat de microparticule de praf;

 • -  poluare cu noxe provenite din arderea combustibilior peste valorile normale;

4. Durata de realizare și etapele principale; graficul de realizare a investiției.

Durata prognozata de realizare a investitiei este de 5 luni, din care C+M de 3 luni

Operatii / Luni

1

2

3

4

5

Intocmire proiect tehnic, documentatie pentru autorizatie de constructie, detalii de executie

3.218,0

Organizarea licitatiei pentru executia lucrarilor

Executia lucrarilor

88.670,75

88.670,75

88.670,75

Receptia

TOTAL

3.218,0

88.670,75

88.670,75

88.670,75

5. Costurile estimative ale investiției

1. Valoarea totală cu detalierea pe structura devizului general:

Valoarea totala eligibila a proiectului este de 302.975,42 lei si 67.968,28 euro, inclusiv TVA, din care C+M 266.012,26 lei si 59.676,12 euro, inclusiv TVA.

DEVIZ GENERAL

PRIVIND CHELTUIELILE NECESARE REALIZĂRII OBIECTIVULUI "Modernizare strada Nasaudului" la cursul din iunie 2012 de 4,45765 lei/euro

Nr. Crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Mii lei

Mii Euro

Mii lei

Mii lei

Mii Euro

1

2

3

4

4

5

6

CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenulu

i

1.1

Obținerea terenului

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

1.2

Amenajarea terenului

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea initiala

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

TOTAL CAPITOL 1

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului

TOTAL CAPITOL 2

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii de teren

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

3.2

Obținerea de avize, acorduri și autorizații

1.00000

0.22434

0.24000

1.24000

0.27818

3.3

Proiectare și engineering

3.21800

0.72191

0.77232

3.99032

0.89517

3.4

Organizarea procedurilor de achiziție publică

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

3.5

Consultantă

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

3.6

Asistență tehnică

2.12400

0.47649

0.50976

2.63376

0.59085

TOTAL CAPITOL 3

6.34200

1.42274

1.52208

7.86408

1.76420

CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

212.40200

47.64941

50.97648

263.37848

59.08527

4.2

Montaj utilaj tehnologic

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

4.4

Utilaje fără montaj și echipamente de transport

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

4.5

Dotări

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

4.6

Active necorporale

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

TOTAL CAPITOL 4

212.40200

47.64941

50.97648

263.37848

59.08527

CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli

5.1

Organizare de santier

2.12402

0.47649

0.50976

2.63378

0.59085

5.1.1. lucrări de construcții

2.12402

0.47649

0.50976

2.63378

0.59085

5.1.2. cheltuieli conexe organizării șantierului

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

5.2

Comisioane, taxe, cote legale, costuri de finanțare

2.76123

0.61944

0.00000

2.76123

0.61944

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

21.24020

4.76494

5.09765

26.33785

5.90853

TOTAL CAPITOL 5

26.12545

5.86088

5.60741

31.73286

7.11882

CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predarea la beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

6.2

Probe tehnologice

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

TOTAL CAPITOL 6

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

TOTAL GENERAL

244.86945

54.93302

58.10597

302.97542

67.96828

Din care C+M

214.52602

48.12590

51.48624

266.01226

59.67612

6. Sursele de finanțare a investiției

Avand in vedere faptul ca investitia in modernizarea propusa se incadreaza in categoria de proiecte de utilitate publica, negeneratoare de profit, finantarea lui se va face integral cu sprijinul comunitar si national.

7. Estimări privind forța de muncă ocupată prin realizarea investiției

1. număr de locuri de muncă create în faza de execuție: 15

2. număr de locuri de muncă create în faza de operare: nu e cazul.

8. Principalii indicatori tehnico-economici ai investiției

1.Valoarea totala a proiectului este de 302.975,42 lei si 67.968,28 euro, inclusiv TVA, din care C+M 266.012,26 lei si 59.676,12 euro, inclusiv TVA.

2. eșalonarea investiției (INV/C+M):

- anul I: 302.975,42 lei / 266.012,26 lei

3. durata de realizare (luni): 5 luni, din care C+M 3 luni

Categoria strada

IV

Lungimea totala strada

222,29 m

Latime parte carosabila strada

4,00 m

Latime trotuare

2x 1,00m

Complex rutier partea carosabila strada:

Strat de uzura BA16

4 cm

Strat de legatura BAD25

6 cm

Strat de baza din balast stabilizat

15 cm

Strat de fundatie din balast

30 cm

Complex trotuare:

Strat de uzura BA8

4 cm

Strat de baza din balast stabilizat

10 cm

Strat de fundatie din balast

15 cm

4. alți indicatori specifici domeniului de activitate în care este realizată investiția. Nu este cazul.

9.Avize și acorduri de principiu

1. avizul beneficiarului de investiție privind necesitatea și oportunitatea investiției;

 • 2. certificatul de urbanism;

 • 3. acordul de mediu;

4. alte avize și acorduri de principiu specifice.


S. C. AQUACONS S. R. L

Inregistrat la Registrul comertului : J/05/428/1993

Cod unic de inregistrare : R 3458780

Adresa sediului central: str. Berzei nr. 4 - Oradea, jud. Bihor

Contract subsecvent nr. 2/2011

Lucrarea : Modernizare strada Nasaudului

Beneficiar : Municipiul Oradea

Faza: S.F

EVALUAREA LUCRARILOR

Capitolul 1 - Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

 • 1.1. - Obtinerea terenului

 • 1.2. - Amenajarea terenului

 • 1.3. - Amenajarea pentru protectia mediului

Capitolul 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor

Capitolul 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
 • 3.1- Studii de teren

 • 3.2- Taxe pentru obtinerea de avize .acorduri si autorizatii

 • 3.3. - Proiectare si inginerie:

- Strada        214.526 lei x 1,5%

 • 3.4. - Organizarea procedurilor de achizitie

 • 3.5. - Consultanta

 • 3.6. - Asistenta tehnica

C+Mx 1%


1.000,0 lei


3.218,0 lei


2.124,0 lei


RECAPITULATIE CAP.3
 • 3.1. - Studii de teren

 • 3.2. - Taxe pentru obtierea de avize, acorduri si autorizații

  1.000,0 lei

  3.218,0 lei


 • 3.3. - Proiectare si inginerie

 • 3.4. - Organizarea procedurilor de achizitie

 • 3.5. - Consultanta

 • 3.6. - Asistenta tehnica

  2.124,0 lei

  6.342,0 lei


Total cap.3 (fara TVA)

Capitolul 4 - Cheltuieli pentru investiția de baza


 • 4.1. - Construcții

4.1.1. Obiect nr.1 - Modernizare strada Nasaudului

1. - Infrastructura

 • - Conf. calculatie anexa

Total. 1

 • 2 - Suprastructura

 • - Conf. calculatie anexa

Total.2

 • 3 - Marcaje si indicatoare

 • - Conf. calculatie anexa

Total. 3

 • 4 - Trotuare

 • - Conf. calculatie anexa

Total. 4

 • 5 - Rigola carosabila

 • - Conf. calculatie anexa

Total.5

Total cap.4.1.1. (fara TVA)

Total cap. 4

Capitolul 5 - Alte cheltuieli
 • 5.1. - Organizare santier

 • 5.1.1. - Lucrari de constructii aferente organizarii de santier

 • 5.1.2. - Cheltuieli conexe organizarii de santier

 • 5.2. - Comisioane, taxe

 • - 1,3% din 4.1.

5.3. - Cheltuieli diverse si neprevăzute

 • - 10% din cap. 4

RECAPITULATE - Capitol 5

Pct. 5.1. - Organizare santier

Pct. 5.2. - Comisioane, taxe

Pct. 5.3. - Chelt.diverse si neprevăzute

TOTAL Cap. 5 (fara TVA)


33.398,00 lei

33.398,00 lei

92.139,00 lei

92.139,00 lei

2.331,0 lei

2.331,0 lei

17.742,00 lei

17.742,00 lei

66.792,00 lei

66.792,00 lei

212.402,00 lei

212.402,00 lei


2.124,00 lei


2.761,00 lei


21.240,00 lei


2.124,00 lei

2.761,00 lei

21.240,00 lei

26.125,00 lei


RECAPITULATIE

Cap. 1 - Chelt.pt.obtinerea si amenajarea terenului

Cap. 2 - Chelt.pt.asigurarea utilitatilor

Cap. 3 - Chelt.pt.proiectare si asistenta tehnica

Cap. 4 - Chelt.pt.investiția de baza

Cap. 5 - Alte cheltuieli

T O T A L (fara TVA)

DincareC+M(1.2+ 1.3+ 4.1+5.1)

6.342,00 lei

212.402,00 lei

26.125,00 lei

244.869,00 lei

214.526,00 lei


PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE: MUNICIPUL ORADEA

OBIECTIVUL: MODERNIZARE STRADA NASAUDULUI, MUN.ORADEA

PROIECTANT : S.C. AQUACONS S.R.L. ORADEA

CENTRALIZATORUL CATEGORIILOR DE LUCRARI FORMULAR C3

DEVIZULUI OFERTA AL OBIECTULUI: O02

MODERNIZARE STRADA NASAUDULUI

1 1

l                 Q        1

1        ^3^1

1                 H        1

1                                            •         •             1

!                                          !   VALOAREA   !

!                                          ! (EXCLUSIV TVA) !

!                                          !      LEI     !

!                                          !               !

!                                          !               !

!0

!

1

! 2 !

Cap.I

. Cladiri si constructii speciale, instalatii aferente constructiilor si retele de utilitati in incinta

1

MSONS1

INFRASTRUCTURA

33398

2

MSONS2

SUPRASTRUCTURA

92139

3

MSONS3

MARCAJE SI INDICATOARE

2331

4

MSONS4

TRORTUARE NOI SI REFAC.TROT.EXIST.

17742

5

MSONS5

RIGOLA CAROSABILA

66792

Cap.II - PROCURARE

- Utilajele si echipamentele tehnologice, cu montaj

- utilaje si echipamente de transport

- dotari, inclusiv utilaje si echipamente cu durata mare de serviciu

VALOAREA OBIECTULUI - TOTAL

exclusiv

TVA )

lei

212402

Taxa pe valoarea adaugata 24

Q,

%

50976

VALOAREA OBIECTULUI - TOTAL

inclusiv

TVA )

263378

PROIECTANT

S.C. AQUACONS S.R.L. ORADEA

L.S.

INVESTITOR : MUNICIPIUL ORADEA

PROIECTANT : S.C. AQUACONS S.R.L. ORADEA

OBIECTIV : MODERNIZARE STRADA NASAUDULUI, MUN.ORADEA OBIECT O02 MODERNIZARE STRADA NASAUDULUI

D E V I Z A N A L I T I C COD MSONS1

Pentru: INFRASTRUCTURA

GRUPA CAT.LUCRARI:0

PRET MEDIU DE TRANSPORT: 10.00

!

Simbol art. Coduri liste !

PU

Mater

! Valori !

!Nr.

Sporuri Art U.M. Cantitate !

PU

Manop

! Totale !

!ord. !

PU

Utilaj

!!

!teh.Denumire Articol !

PU

Transp

!Gr.totala !

!

!

Gr

mat/UA

!Materiale !

!1

2 3 !

4

! 5-10 !

1

DC04B1

2.3

96

---

M 42.000

2.5

105

R

Taierea cu mas.Cu disc diamant rost

11.5

482

contractie si dilatatie beton uzura la

682

drumuri

0.000

0

0.000

0.00

2

TSC03G1

0.0

0

---

100 MC 6.500

0.0

0

R

Sapat.Mec.Cu exc.De 0 41-0 7 mc in pam

195.8

1273

cu umiditate natural desc.Auto.Teren

1273

cat 3

0.000

0

0.000

0.00

3

TSA02G1

0.0

0

---

MC 157.000

23.8

3737

R

Sap.Man.In spatii limit.Sub 1m cu

0.0

0

taluz vert.Nespr.In pam.Coez.Mij.Si f.

3737

Coez.Adinc.1 5m t.F.Tare

0.000

0

0.000

0.00

4

TRI1AA01C3

0.0

0

---

T 283.000

3.0

842

R

Incarcarea materialelor grupa a-grele

0.0

0

si marunte prin aruncare rampa sau

842

teren-auto categ.3

0.000

0

0.000

0.00

5

TRA01A10P

0.0

0

---

T 1710.500

0.0

0

R

Transportul rutier al pamintului sau

0.0

0

molozului cu autobasculanta dist.=10

0

km

4.000

6842

0.000

0.00

6

TSE06B1

2.3

24

---

100 MP 10.500

76.8

806

R

Pregatirea platf.Pam.Pt.Strat izolator

72.4

760

si repartitie din nisip sau balast

1590

exec.In pam.Coeziv

 • 7 DA19A1 asim

--- -100% MP 808.000

R Strat anticontaminator mater textil netesut filtr sintetic pe ampriza sau platforma drumului

 • 8 YC01

--- LEI 11312.000 Procurare geotextil, strat de separatie intre patul drumului si materialele granulare - balast

MP 808.000

 • 9 TSH05A1

--- MP 130.500

R Asternerea pam.Vegetal pe teren cu panta 20 in strat.Uniforme cu grosimea de 10cm

 • 10 TSH09A1

-- 100 MP 1.500 R Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30

 • 11 TRA01A10P

-- T 28.500

R Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km pamint vegetal

 • 12 DG06A1

-- MC 2.500

R Sparg si desf bet cim pe supraf limit pt pozare cable cond pod guri scurgere la imbrac carosabila

 • 13 TRI1AA01C3

-- T 6.000

R Incarcarea materialelor grupa a-grele si marunte prin aruncare rampa sau teren-auto categ.3

 • 14 TRA01A10P

-- T 6.000

R Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km

0.000

0.000

0

0.00

0.0

0

0.3

220

0.0

0

220

0.000

0

0.000

0.00

1.0

11312

0.0

0

0.0

0

11312

0.000

0

0.000

0.00

0.0

0

0.9

122

0.0

0

122

0.000

0

0.000

0.00

112.9

169

41.0

62

0.0

0

231

0.000

0

0.004

0.01

0.0

0

0.0

0

0.0

0

0

4.000

114

0.000

0.00

0.0

0

35.9

90

33.4

83

173

0.000

0

0.000

0.00

0.0

0

3.0

18

0.0

0

18

0.000

0

0.000

0.00


0.0

0

0.0

0

0.0

0

0

4.000

24

0.000

0.00


*Greutate*Transport*

Materiale*

Manopera *

Utilaj *

TOTAL *

* 10 * 9 *

5*

6*

7*

8*

6980

11601

6001

2598

27179

0.007

CAP.B-ALTE CHELTUIELI DIRECTE DEVIZ

- TRANSPORT MATERIALE LA SANTIER

0.007 X 10.00 0

- CONTRIBUTII ASIG. SOCIALE

6001

X

0.2080

1248

- AJUTOR SOMAJ

6001

X

0.0075

45

- FOND PENTRU SANATATE

6001

X

0.0605

363

- FOND DE ACCIDENTE

6001

X

0.0133

80

TOTAL II - CHELTUIELI DIRECTE

DEVIZ

6980 11601

7737

2598

28916

CAP.C - CHELTUIELI INDIRECT

28916

X

0.1000

2892

TOTAL CHELTUIELI INDIRECTE

( 10.00

%)

2892

PROFIT

31808

X

0.0500

1590

TOT

A

L DEVIZ

33398

INVESTITOR : MUNICIPIUL ORADEA

PROIECTANT : S.C. AQUACONS S.R.L. ORADEA

OBIECTIV : MODERNIZARE STRADA NASAUDULUI, MUN.ORADEA OBIECT O02 MODERNIZARE STRADA NASAUDULUI

D E V I Z A N A L I T I C COD MSONS2

Pentru: SUPRASTRUCTURA

GRUPA CAT.LUCRARI:0

PRET MEDIU DE TRANSPORT: 10.00

!

Simbol art. Coduri liste

PU

Mater

! Valori !

!Nr.

Sporuri Art U.M. Cantitate

PU

Manop

! Totale !

!ord.

PU

Utilaj

!!

!teh.Denumire Articol !

PU

Transp

!Gr.totala !

!

Gr

mat/UA

!Materiale !

!1

23

4

! 5-10 !

1

DA01A1

0.0

0

---

100 MP 9.000

2.1

19

R

Curatirea si inlat strat noroi gros

6.1

55

med 5cm de pe strat rutier

74

0.000

0

0.000

0.00

2

DA06A1

16.9

1327

---

MC 78.500

9.8

770

R

Strat agreg nat balast cilindr cu

8.6

678

funct rezist filtrant izol aerisire

2775

antcap cu asternere manuala

0.000

0

0.000

0.00

3

DA06B1

16.9

3094

---

MC 183.000

3.1

574

R

Strat agreg nat cilindrate cu func

12.3

2251

rezist filtrantizolat aerisire si

5919

anticap cu aster mec balast

0.000

0

0.000

0.00

4

TRA01A10 asim

0.0

0

---

T 616.500

0.0

0

R

Transportul rutier al materialelor

0.0

0

semifabricatelor cu autobasculanta pe

0

dist.= 10 km. balastiere

4.000

2466

0.000

0.00

5

DA10A1

6.4

233

---

MC 36.500

12.3

448

R

Strat rutier mater gran stab cu ciment

13.2

481

sau var si zgura prin met amest in

1162

statii fixe ast man

0.000

0

0.000

0.00

6

DA10B1

6.4

543

--

MC

85.000

7.5

637

R

Strat rutier mater gran stab

cu ciment

21.4

1817

sau var si zgura prin met ames in

2997

statii fixe ast mec

0.000

0

0.000

0.00

7

YC01

1.0

13973

--

LEI

13973.000

0.0

0

Procurare amestec stabilizat

din balast

0.0

0

cu 6 % ciment

13973

MC

121.500

0.000

0

0.000

0.00

8

TRA01A10

0.0

0

--

T

299.000

0.0

0

R

Transportul rutier al materialelor

0.0

0

semifabricatelor cu autobasculanta pe

0

dist.= 10 km. amestec stabilizat

4.000

1196

0.000

0.00

9

DB01A1

0.0

11

--

MP

1615.500

0.0

0

R

Curatirea pt aplic imbrac sau tratam

0.0

38

bitum a stratsuport din bet

cim sau

49

pav piatra bitumate mec

0.000

0

0.000

0.00

10

DB02D1

79.7

1276

--

100 MP

16.000

17.8

285

R

Amors supraf strat baza sau

imbrac

4.5

72

exist in veder aplic strat uz mix asf

1633

cu emulsie cationica

0.000

0

0.050

0.80

11

DB12A1

0.4

15

--

T

34.500

8.9

307

R

Strat legat binder de crib exec la

6.7

229

cald cu asternere manuala

551

0.008

0

0.000

0.00

12

DB12B1

0.4

34

--

T

80.500

3.5

282

R

Strat legat binder de crib exec la

13.3

1072

cald cu asternere mecanica

1388

0.008

1

0.000

0.01

13

YC01

1.0

17250

--

LEI

17250.000

0.0

0

Procurare binder de criblura

BAD 25

0.0

0

T

115.000

17250

0.000 0

0.000      0.00

14

DB19A1

0.0

10

--

MP 242.500

1.0

239

R

Imbrac bet asf cu agregat mare exec la

0.6

146

cald in grosime de 4 cm cu astern

395

manuala

0.001

0

0.000

0.00

15

DB19E1

0.0

23

--

MP 565.500

0.4

251

R

Imbrac bet asf cu agregat mare exec la

1.6

907

cald in grosime de 4 cm cu astern

1181

mecanica

0.001

1

0.000

0.01

16

YC01

1.0

14450

--

LEI 14450.000

0.0

0

Procurare beton asfaltic cu agregat

0.0

0

mare BA 16

14450

T 76.000

0.000

0

0.000

0.00

17

DB21A1

0.0

0

--

100 MP 8.000

7.6

61

R

Inchid supraf cu dressing gros la

5.1

41

straturile direct circulate

102

0.000

0

0.000

0.00

18

YC01

1.0

385

--

LEI 385.000

0.0

0

Procurare nisip bitumat si dressing

0.0

0

T 3.500

385

0.000

0

0.000

0.00

19

TRA01A10

0.0

0

--

T 194.500

0.0

0

R

Transportul rutier al materialelor

0.0

0

semifabricatelor cu autobasculanta pe

0

dist.= 10 km. mixturi asfaltice

4.000

778

0.000

0.00

20

DE10A1

21.0

4464

--

M 213.000

7.2

1540

R

Borduri prefabricate din beton pt

0.0

6

trotuare 20 x 25cm pe fundatie din

6010

beton 30 x 15 cm

4.520

963

0.113

24.18

21

2100957

174.3

1743

--

MC 10.000

0.0

0

R

Beton de ciment b 200 stas 3622

0.0

0

1743

0.000 0

0.000      0.00

22

TRA06A10

0.0

0

--

T

23.000

0.0

0

R

Transportul rutier al

0.0

0

betonului-mortarului cu autobetoniera

0

de 5 5mc dist.=10km

8.500

196

0.000

0.00

23

TRA01A10

0.0

0

--

T

26.000

0.0

0

R

Transportul rutier al materialelor

0.0

0

semifabricatelor cu autobasculanta pe

0

dist.= 10 km. borduri prefabr.

4.000

104

0.000

0.00

24

RPAB01A1

47.8

143

--

BUC

3.000

14.1

42

R

Ridicare la nivel a capacelor

i=20cm

0.0

0

caminelor de vizitare pina la

100kg pe

186

zidarie car.Mort.Cim

4.880

15

0.132

0.40

TOTAL A - CHELTUIELI DIRECTE - ARTICOLE DE LUCRARI PE DEVIZ

*Greutate*Transport*

Materiale*

Manopera *

Utilaj *

TOTAL *

* 10 * 9 *

5*

6*

7*

8*

5719

58974

5455

7793

77941

25.394

CAP.B-ALTE CHELTUIELI DIRECTE DEVIZ

- TRANSPORT MATERIALE LA SANTIER

25.394 X 10.00

254

- CONTRIBUTII ASIG.

SOCIALE

5455

X

0.2080

1135

- AJUTOR SOMAJ

5455

X

0.0075

41

- FOND PENTRU SANATATE

5455

X

0.0605

330

- FOND DE ACCIDENTE

5455

X

0.0133

73

TOTAL II - CHELTUIELI DIRECTE

DEVIZ

5973

58974

7034

7793

79774

CAP.C - CHELTUIELI INDIRECT

79774

X

0.1000

7977

TOTAL CHELTUIELI

INDIRECTE

( 10.00

%)

7977

PROFIT

87751

X

0.0500

4388

TOTAL

DEVIZ

92139

INVESTITOR : MUNICIPIUL ORADEA

PROIECTANT : S.C. AQUACONS S.R.L. ORADEA

OBIECTIV : MODERNIZARE STRADA NASAUDULUI, MUN.ORADEA

OBIECT O02 MODERNIZARE STRADA NASAUDULUI

D E V I Z A N A L I T I C COD

SONS3

Pentru: MARCAJE SI INDICATOARE

GRUPA CAT.LUCRARI:0

PRET MEDIU DE TRANSPORT:

10.00

!

Simbol art. Coduri liste

PU

Mater

! Valori

!

!Nr.

Sporuri Art U.M

. Cantitate

PU

Manop

! Totale

!

!ord.

PU

Utilaj

!

!

!teh.Denumire Articol

PU

Transp

!Gr.totala !

!

Gr

mat/UA

!Materiale !

!1

23

4

! 5-10

!

1

DF17A1

18.2

682

---

MP

37.500

4.1

154

R

Marcaje longit transv si

diverse

2.6

98

executate mecanizcu vops

ea pe

935

suprafete carosabile

0.000

0

0.001

0

.05

2

TSA02F1

0.0

0

---

MC

0.500

19.1

10

R

Sap.Man.In spatii limit.

Sub 1m cu

0.0

0

taluz vert.Nespr.In pam.

Coez.Mij.Si f.

10

Coez.Adinc.1 5m t.Tare

0.000

0

0.000

0

.00

3

TRI1AA01C1

0.0

0

---

T

1.000

3.0

3

R

Incarcarea materialelor

grupa a-grele

0.0

0

si marunte prin aruncare

rampa sau

3

teren-auto categ.1

0.000

0

0.000

0

.00

4

TRA01A10P

0.0

0

---

T

1.000

0.0

0

R

Transportul rutier al pamintului sau

0.0

0

molozului cu autobasculanta dist.=10

0

km

4.000

4

0.000

0

.00

5

PB06A1 asim

0.2

0

---

MC

0.200

20.3

4

R

Turn.Bet.Simp.B150 in el

ev.Culei aripi

2.7

1

zid timpan manual

5

0.000

0

0.000

0

.00

6 2100945

153.7

31

---

MC 0.200

0.0

0

R

Beton de ciment b 150 stas 3622

0.0

0

31

0.000

0

0.000

0

.00

7

DF18A1

0.0

0

---

BUC 2.000

9.2

18

R

Plantare stilpi pentru indicatoare de

0.0

0

circulatie rutiera din metal

18

confectionati industrial

0.000

0

0.000

0

.00

8

DF19A1

2.2

11

---

BUC 5.000

3.8

19

R

Montarea indicatoarelor ptr circ rut

0.0

0

din tabl otelsau alum pe un stilp gata

30

plantat

0.000

0

0.000

0

.00

9

6301793

57.6

115

---

BUC 2.000

0.3

1

R

Stilp metalic confectionat industrial

0.0

0

116

0.000

0

0.015

0

.03

10

YC01

1.0

320

---

LEI 320.000

0.0

0

Procurare indicator din tabla otel de

0.0

0

1,5 mm vopsite ptr. circulatie rutiera

320

circulare sau octogonale = 1,20 mp

0.000

0

BUC 2.000

0.000

0

.00

11

YC01

1.0

480

---

LEI 480.000

0.0

0

Procurare indicator din tabla otel de

0.0

0

1,5 mm vopsite ptr.circulatie rutiera

480

dreptunghiulare sau patrate = 1,50 mp

0.000

0

BUC 3.000

0.000

0

.00

12

TRA06A10

0.0

0

---

T 0.500

0.0

0

R

Transportul rutier al

0.0

0

betonului-mortarului cu autobetoniera

0

de 5 5mc dist.=10km

8.500

4

0.000

0

.00

13

TRA02A10

0.0

0

---

T 0.100

0.0

0

R

Transportul rutier al materialelor

0.0

0

semifabricatelor cu autocamionul pe

0

dist.= 10 km.

5.000

1

0.000

0

.00

14

TRI1AC01E3

0.0

0

---

T

0.100

3.8

0

R

Incarcare mat.Gr.C-ambalate

sub 10kg

0.0

0

deplas.Prin purtare pina la

10m asez..

0

Rampa teren-auto ctg.3

0.000

0

0.000

0.00

15

TRI1AC12B6

0.0

0

---

T

0.100

4.7

0

R

Descarcare mat.Gr.C-ambalate

sub 10kg

0.0

0

deplas.Prin purtare pina la

10m

0

asezare vagon-teren categ.3

0.000

0

0.000

0.00

TOTAL A - CHELTUIELI DIRECTE - ARTICOLE DE LUCRARI PE DEVIZ

*Greutate*Transport*

Materiale* Manopera * Utilaj * TOTAL *

* 10 * 9 *

5 * 6 * 7 * 8 *

9

1639 210 99 1957

0.083

CAP.B-ALTE CHELTUIELI DIRECTE DEVIZ

- TRANSPORT MATERIALE LA SANTIER

0.083 X 10.00 1

- CONTRIBUTII ASIG. SOCIALE

210

X

0.2080

44

- AJUTOR SOMAJ

210

X

0.0075

2

- FOND PENTRU SANATATE

210

X

0.0605

13

- FOND DE ACCIDENTE

210

X

0.0133

3

TOTAL II - CHELTUIELI DIRECTE

DEVIZ

10 1639

270

99

2018

CAP.C - CHELTUIELI INDIRECT

2018

X

0.1000

202

TOTAL CHELTUIELI INDIRECTE

( 10.01

%)

202

PROFIT

2220

X

0.0500

111

TOT

A

L DEVIZ

2331

INVESTITOR : MUNICIPIUL ORADEA

PROIECTANT : S.C. AQUACONS S.R.L. ORADEA

OBIECTIV : MODERNIZARE STRADA NASAUDULUI, MUN.ORADEA

OBIECT O02 MODERNIZARE STRADA NASAUDULUI

D E V I Z A N A L I T I C COD MSONS4

Pentru: TRORTUARE NOI SI REFACERE TROTUARE EXISTENTE

GRUPA CAT.LUCRARI:0

PRET MEDIU DE TRANSPORT: 10.00

!

Simbol art. Coduri liste

PU

Mater

! Valori !

!Nr.

Sporuri Art U.M. Cantitate

PU

Manop

! Totale !

!ord.

PU

Utilaj

!!

!teh.Denumire Articol

PU

Transp

!Gr.totala !

!

Gr

mat/UA

!Materiale !

!1

23

4

! 5-10 !

1

DA01A1

0.0

0

---

100 MP

0.500

2.1

1

R

Curatirea si inlat strat noroi

gros

6.1

3

med 5cm de pe strat rutier

4

0.000

0

0.000

0.00

2

DA06A1

16.9

118

---

MC

7.000

9.8

69

R

Strat agreg nat balast cilindr

cu

8.6

60

funct rezist filtrant izol aerisire

247

antcap cu asternere manuala

0.000

0

0.000

0.00

3

DA10B1

6.4

32

---

MC

5.000

7.5

37

R

Strat rutier mater gran stab cu

ciment

21.4

107

sau var si zgura prin met ames

in

176

statii fixe ast mec

0.000

0

0.000

0.00

4

DZ01C1

76.8

384

---

MC

5.000

5.7

29

R

Prep in statii fixe a amestec ptr str

22.0

110

stabilizate exec din balast cu

6

523

ciment

4.290

21

0.135

0.68

5

TRA01A10

0.0

0

---

T

12.000

0.0

0

R

Transportul rutier al materialelor

0.0

0

semifabricatelor cu autobasculanta pe

0

dist.= 10 km. amestec stabilizat

4.000

48

0.000

0.00

6

DB02D1

79.7

399

--

100 MP 5.000

17.8

89

R

Amors supraf strat baza sau imbrac

4.5

23

exist in veder aplic strat uz mix asf

510

cu emulsie cationica

0.000

0

0.050

0.25

7

DB16D1

0.0

19

--

MP 480.500

1.0

474

R

Imbrac bet asf cu agregat marunt exec

0.6

291

la cald in gros de 4 0cm astern

785

manuala

0.001

0

0.000

0.01

8

DZ14B1

233.2

10611

--

T 45.500

4.8

218

R

Prep beton asfaltic fin bogat in

21.1

960

cribluraexecutatla cald cu bitum in

11789

instalatii tip lpx

4.270

194

0.228

10.36

9

TRA01A10

0.0

0

--

T 45.500

0.0

0

R

Transportul rutier al materialelor

0.0

0

semifabricatelor cu autobasculanta pe

0

dist.= 10 km. mixturi asfaltice

4.000

182

0.000

0.00

10

TRA01A10

0.0

0

--

T 17.000

0.0

0

R

Transportul rutier al materialelor

0.0

0

semifabricatelor cu autobasculanta pe

0

dist.= 10 km. balastiere

4.000

68

0.000

0.00

11

DE11A1

10.5

220

--

M 21.000

3.2

68

R

Bord mici pref beton 10 x 15 cm pt

0.0

0

incadr trotuarespatii verzi alei

289

asezate fund beton 10 x 20 cm

1.360

29

0.034

0.72

12

2100945

153.7

77

--

MC 0.500

0.0

0

R

Beton de ciment b 150 stas 3622

0.0

0

77

0.000

0

0.000

0.00

13

TRA06A10

0.0

0

--

T 1.000

0.0

0

R

Transportul rutier al

0.0

0

betonului-mortarului cu autobetoniera

0

de 5 5mc dist.=10km

8.500

9

0.000

0.00

14

TRA01A10

0.0

0

--

T

1.000

0.0

0

R

Transportul rutier al

materialelor

0.0

0

semifabricatelor cu autobasculanta pe

0

dist.= 10 km. borduri

prefabr.

4.000

4

0.000

0.00

TOTAL A - CHELTUIELI DIRECTE - ARTICOLE DE LUCRARI PE DEVIZ

*Greutate*Transport*

Materiale*

Manopera *

Utilaj *

TOTAL *

* 10 * 9 *

5*

6*

7*

8*

555

11861

985

1555

14956

12.014

CAP.B-ALTE CHELTUIELI DIRECTE DEVIZ

- TRANSPORT MATERIALE LA SANTIER

12.014 X 10.00

120

- CONTRIBUTII ASIG.

SOCIALE

985

X

0.2080

205

- AJUTOR SOMAJ

985

X

0.0075

7

- FOND PENTRU SANATATE

985

X

0.0605

60

- FOND DE ACCIDENTE

985

X

0.0133

13

TOTAL II - CHELTUIELI DIRECTE

DEVIZ

675

11861

1269

1555

15361

CAP.C - CHELTUIELI INDIRECT

15361

X

0.1000

1536

TOTAL CHELTUIELI

INDIRECTE

( 10.00

%)

1536

PROFIT

16897

X

0.0500

845

TOTAL

DEVIZ

17742

INVESTITOR : MUNICIPIUL ORADEA

PROIECTANT : S.C. AQUACONS S.R.L. ORADEA

OBIECTIV : MODERNIZARE STRADA NASAUDULUI, MUN.ORADEA

OBIECT O02 MODERNIZARE STRADA NASAUDULUI

D E V I Z A N A L I T I C COD MSONS5

Pentru: RIGOLA CAROSABILA

GRUPA CAT.LUCRARI:0

PRET MEDIU DE TRANSPORT: 10.00

!

Simbol art. Coduri liste

PU

Mater

! Valori !

!Nr.

Sporuri Art U.M. Cantitate

PU

Manop

! Totale !

!ord.

PU

Utilaj

!!

!teh.Denumire Articol !

PU

Transp

!Gr.totala !

!

Gr

mat/UA

!Materiale !

!1

23

4

! 5-10 !

1

DA06A1

16.9

423

---

MC 25.000

9.8

245

R

Strat agreg nat balast cilindr cu

8.6

216

funct rezist filtrant izol aerisire

884

antcap cu asternere manuala

0.000

0

0.000

0.00

2

PC04A1

15.2

7528

---

MP 495.500

11.9

5897

R

Cofraje panou.Placaj p pt.B.A.Supra.

0.1

57

Pod.Cu grinzi drepte platelaje b.A.

13482

Chesoane parapete

0.509

252

0.010

4.90

3

CZ0302A1

2.4

6525

---

KG 2726.000

0.3

880

R

Confect armat pt pereti grinzi stilpi

0.1

179

diafragme laconst obis in ateliere

7584

centralizate ob 37 d=6-8mm

0.054

147

0.001

2.75

4

PD04A1

0.1

157

---

KG 2726.000

0.7

2004

R

Mont.Armaturi pt.Monolitizarea

0.0

0

elementelor prefabricate din beton

2162

armat

0.000

0

0.000

0.04

5

PB06A1 asim

0.2

19

---

MC 86.000

20.3

1749

R

Turn.Bet.Simp.C30/37 In elev.Culei aripi

2.7

235

zid timpan manual

2003

0.000

0

0.000

0.00

6

YC01

1.0

22630

--

LEI

22630.000

0.0

0

Procurare beton C 30/37

XF4

0.0

0

MC

87.000

22630

0.000

0

0.000

0.00

7

PB11A1 asim

0.2

2

--

MC

9.000

21.2

191

R

Turn.Bet.Armat b200 in

tabl

Placi

2.5

22

platelaje coronamente etc.

Manual

215

0.000

0

0.000

0.00

8

YC01

1.0

2520

--

LEI

2520.000

0.0

0

Procurare beton C 35/45

XM2

+ XD3 + XF4

0.0

0

MC

9.000

2520

0.000

0

0.000

0.00

9

TRA06A10

0.0

0

--

T

230.000

0.0

0

R

Transportul rutier al

0.0

0

betonului-mortarului cu

autobetoniera

0

de 5 5mc dist.=10km

8.500

1955

0.000

0.00

10

TRA01A10

0.0

0

--

T

59.000

0.0

0

R

Transportul rutier al materialelor

0.0

0

semifabricatelor cu autobasculanta pe

0

dist.= 10 km. balastiere

4.000

236

0.000

0.00

11

ACC05A1

0.0

0

--

-100% M

7.000

6.0

42

R

Mont.Tub circ.Bet.S.Cu

mf

granit.

0.0

0

Etans.Usc.Dn 200

42

0.004

0

0.000

0.00

12

YC01

1.0

161

--

LEI

161.000

0.0

0

Procurare conducta PVC

SN

8

Dn 200 mm

0.0

0

M

7.000

161

0.000

0

0.000

0.00

13

YC01

1.0

47

--

LEI

47.000

0.0

0

Procurare cot PVC SN 8

Dn

200 mm

0.0

0

BUC

1.000

47

0.000 0

0.000      0.00

14

TSA02D1

0.0

22.5

0

68

MC

3.000

R

Sap.Man.In spatii limit.

Sub 1m cu

0.0

0

taluz vert.Nespr.In pam.

Necoez.Si sl.

68

Coez.Adinc.0 75m t.F.Tare

0.000

0

0.000

0.00

15

TRI1AA01C3

0.0

0

--

T

4.000

3.0

12

R

Incarcarea materialelor

grupa a-grele

0.0

0

si marunte prin aruncare

rampa sau

12

teren-auto categ.3

0.000

0

0.000

0.00

16

TRA01A10P

0.0

0

--

T

9.000

0.0

0

R

Transportul rutier al pamintului sau

0.0

0

molozului cu autobasculanta dist.=10

0

km

4.000

36

0.000

0.00

17

IFA03C1 asim

0.1

0

--

MP

2.500

11.9

30

R

Pereu placi b 200 turnat

in cimpuri 2

0.0

0

m supr impartit cu rost

2 5 cm lat

30

gros 10 cm.

0.000

0

0.000

0.00

18

YC01

1.0

65

--

LEI

65.000

0.0

0

Procurare beton C 30/37

XF4

0.0

0

T

0.620

65

0.000

0

0.000

0.00

19

TRA06A10

0.0

0

--

T

0.620

0.0

0

R

Transportul rutier al

0.0

0

betonului-mortarului cu

autobetoniera

0

de 5 5mc dist.=10km

8.500

5

0.000

0.00

TOTAL A - CHELTUIELI DIRECTE - ARTICOLE DE LUCRARI PE DEVIZ

*Greutate*Transport*

Materiale*

Manopera *

Utilaj *

TOTAL *

* 10 * 9 *

5*

6*

7*

8*

2632

40078

11117

709

54535

7.693

CAP.B-ALTE CHELTUIELI DIRECTE DEVIZ

- TRANSPORT MATERIALE LA SANTIER

7.693 X 10

.00

77

- CONTRIBUTII ASIG.

SOCIALE

11117

X

0.2080

2312

- AJUTOR SOMAJ

11117

X

0.0075

83

- FOND PENTRU SANATATE

11117

X

0.0605

673

- FOND DE ACCIDENTE

11117

X

0.0133

148

TOTAL II - CHELTUIELI DIRECTE

DEVIZ

2709

40078

14333

709

57828

CAP.C - CHELTUIELI INDIRECT

57828

X

0.1000

5783

TOTAL CHELTUIELI

INDIRECTE

( 10.00

%)

5783

PROFIT

63611

X

0.0500

3181

TOT

A

L DEVIZ

66792