Hotărârea nr. 360/2012

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.299/09.04.2009 privind numirea reprezentanţilor Consiliului Local în Comisia de selecţie şi evaluare a solicitărilor de finanţări nerambursabile din fondurile bugetului local al municipiului Oradea, alocate pentru activităţi nonprofit de interes local

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.299/09.04.2009 privind numirea reprezentanților Consiliului Local în Comisia de selecție și evaluare a solicitărilor de finanțări nerambursabile din fondurile bugetului local al municipiului Oradea, alocate pentru activități nonprofit de interes local

Analizând Raportul de specialitate nr.112677/27.06.2012 al Direcției Economice prin care se propune numirea reprezentanților Consiliului Local în Comisia de selecție și evaluare a solicitărilor de finanțări nerambursabile din fondurile bugetului local al municipiului Oradea pentru activități nonprofit de interes local,

Luând în considerare:

 • - prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.83/28.02.2006 privind aprobarea „Regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al municipiului Oradea alocate pentru activități nonprofit de interes local”, cu modificările și completările ulterioare,

 • - Hotărârea Consiliului Local nr. 620/31.08.2006 privind completarea Regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al municipiului Oradea alocate pentru activități nonprofit de interes local și a unor măsuri pentru punerea în aplicare a acestuia aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 83 din 28 februarie 2006.

 • -  Hotărârea nr. 299/09.04.2009 privind numirea reprezentanților Consiliului Local în Comisia de selecție si evaluare a solicitărilor de finanțări nerambursabile din fondurile bugetului local al municipiului Oradea, alocate pentru activități nonprofit de interes local

 • - Hotărârea nr. 364/29.04.2009 privind aprobarea completării Hotărârii Consiliului Local nr. 299/09.04.2009 privind numirea comisiei de selecție și evaluare a solicitărilor de finanțări nerambursabile alocate din fondurile bugetului local al municipiului Oradea pentru activități nonprofit de interes local, în anul 2009

 • - Hotărârea Consiliului Local nr. 458/15.07.2010 privind modificarea Regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al municipiului Oradea pentru activități non-profit de interes local

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În conformitate cu prevederile art. 36 alin (2) lit. b), lit. d), alin.(4) lit. a), alin.(6) lit. a), pct. (4) și ale art. 45 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală republicată,,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.I. Se aprobă modificarea art. 2 și art. 4 din Hotărârea Consiliului Local nr. 299/09.04.2009 privind numirea reprezentanților Consiliului Local în Comisia de selecție si evaluare a solicitărilor de finanțări nerambursabile din fondurile bugetului local al municipiului Oradea, alocate pentru activități nonprofit de interes local, care vor avea următorul conținut:

„Art. 2. Se numesc reprezentanții Consiliului Local în Comisia de selecție si evaluare a solicitărilor de finanțări nerambursabile din fondurile bugetului local al municipiului Oradea, alocate pentru activități nonprofit de interes local, după cum urmează:

1.

2.

3.

4.


d-na. Debelka Boglarka Lilla - membru comisie, consilier local d-l Vulcu Daniel d-l Mohan Aurel George d-l Unița Lucian

- membru comisie, consilier local

- membru comisie, consilier local

- membru comisie, consilier local


„Art. 4. Se numesc reprezentanții Inspectoratului Școlar pentru domeniul învățământ în Comisia de selecție și evaluare a solicitărilor de finanțări nerambursabile din fondurile bugetului local al municipiului Oradea, alocate pentru activități nonprofit de interes local, formată din:

 • 1. Vancu Voichița - membru comisie

 • 2. Avram Nicolae -membru comisie

Art.II. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul Municipiului Oradea și Direcția Economică.

Art.III. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • •   Instituția Prefectului județului Bihor

 • •  Primarul municipiului Oradea

 • •  Direcția Economică

 • •  Membrii comisiei

 • •   Inspectoratul Școlar Bihor

 • •  Se publică în Monitorul Oficial al județului Bihor și pe site-ul www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Cupșa loan

Oradea, 28 iunie 2012

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila


Nr. 360

Hotărârea a fost adoptată cu 20 de voturi ,,pentru”, 4 voturi „abținere”