Hotărârea nr. 346/2012

privind organizarea comisiilor pe domenii de specialitate ale Consiliului local

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind organizarea comisiilor pe domenii de specialitate ale Consiliului local

În conformitate cu prevederile art.54 alin.(5) și alin.(6) din Legea administrației publice locale nr.215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și art.15 - 18 din Ordonanța Guvernului nr.35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a consiliilor locale, actualizată, Consiliul local își organizează comisiile de specialitate pe principalele domenii de activitate,

în baza art.45 alin.1 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică, republicată cu modificările și completările următoare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se constituie un număr de cinci comisii de specialitate ale Consiliului local al municipiului Oradea și anume:

I. Comisia pentru prognoză și programe de dezvoltare economică, buget, finanțe, agricultură, administrarea domeniului public și privat al municipiului:

 • 1. MUREȘAN IONEL - OVIDIU - USL - președinte

 • 2. DAN OCTAVIAN

  • - USL - secretar

  • - USL - membru

  • - USL - membru

  • - USL - membru

  • - UDMR - membru


 • 3. MANEAMIHAI

 • 4. POPADAN LUCIAN

 • 5. BONCHIȘ IOAN

 • 6. HUSZAR ISTVAN ERIC

  • 7. ILE CRISTIAN


  - PDL - membru


II. Comisia pentru activități social-culturale, culte, învățământ, tineret, activități sportive și de agrement:

 • 1. BIRO ROZALIA IBOLYA - UDMR - președinte

 • 2. NEGREAN DANIEL DUMITRU - USL - secretar

 • 3. VULCU DANIEL -SORIN - USL -membru

 • 4. DEBELKABOGLARKALILLA - USL -membru

 • 5. SARKOZI ZOLTAN         - UDMR - membru

III. Comisia pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecția mediului și turism.

 • 1. CUPȘA IOAN                 - USL - președinte

 • 2. UNIȚA LUCIAN                - USL - secretar

 • 3. DULCA CAMELIA MARIANA - USL -membru

 • 4. PASZTOR SANDOR - UDMR - membru

 • 5. CORCHEȘ DORIN - OCTAVIAN - PDL - membru

IV. Comisia pentru muncă, sănătate, familie, protecție socială și protecție copii.

 • 1. CHERECHEȘ FLORICA - USL - președinte

 • 2. MOHAN AUREL - GEORGE -USL

  - secretar


  - membru


 • 3. LASCU TUDOR SEBASTIAN - USL

  • 4. SZABO JOZSEF


  - UDMR - membru


 • 5. COSTE MARINA ADELINA - PD-L - membru

 • V. Comisia juridică, pentru administrație publică locală, disciplină, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, relații cu alte comisii locale sau organisme similare, integrare europeană.

 • 1. TIMOFTE CLAUDIA SIMONA CLEOPATRA - USL - președinte

 • 2. CÂMPAN IOAN                        -USL - secretar

 • 3. FILIMON TEOFIL LAVINIU               - USL - membru

 • 4. MĂLAN MIRCEA                      - USL - membru

 • 5. DELOREAN ION IULIUS               - UDMR-membru

Art.2. Atribuțiile, sarcinile și funcționarea comisiilor sunt cele stabilite de Consiliul local, prin Regulamentul de organizare și funcționare.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • -  Primarul municipiului Oradea

 • -   Instituția Prefectului Județul Bihor,

 • -  Membrii comisiilor de specialitate ale Consiliului Local

 • -  se publica in Monitorul Oficial al județului Bihor si pe site-ul www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Cupșa Ioan

Oradea, 21 iunie 2012

Nr. 346


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila