Hotărârea nr. 34/2012

privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului secţiunii de dezvoltare, la sfârşitul exerciţiului bugetar al anului 2011

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului secțiunii de dezvoltare, la sfârșitul exercițiului bugetar al anului 2011

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.6.296 din 17.01.2012 prin care Direcția Economică propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea acoperirii definitive a deficitului secțiunii de dezvoltare, la sfârșitul exercițiului bugetar al anului 2011,

Luând în considerare prevederile art.13, 58 alin.1 și art.70 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată,

În conformitate cu art.1 alin.1 pct.4.16.2.1 și pct.4.16.2.2 din Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr.18/2012 -pentru modificarea normelor metodologice privind încheierea exercițiului bugetar pentru anul 2011 aprobate prin OMFP 2985/2011,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin.(2) lit. b) alin. (4) lit.a), și ale art. 45 alin. (2) lit.a) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se aprobă acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de dezvoltare, la sfârșitul exercițiului bugetar al anului 2011 cu suma de 32.204.966 lei din excedentul bugetar rezultat în anul anterior.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • •   Instituția Prefectului județului Bihor

 • •  Primarul municipiului Oradea

 • •  Direcția Economică

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

  Delorean Ion Iulius


  Oradea, 27 ianuarie 2012

  Nr. 34


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila