Hotărârea nr. 335/2012

privind aprobarea trecerii din domeniul public al Municipiului Oradea în domeniul privat al Municipiului Oradea ale unor active fixe în vederea scoaterii din funcţiune urmare a inventarierii pe anul 2011

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea trecerii din domeniul public al Municipiului Oradea în domeniul privat al Municipiului

Oradea ale unor active fixe în vederea scoaterii din funcțiune urmare a inventarierii pe anul 2011

Analizând raportul de specialitate nr. 92066 din data de 21.05.2012 întocmit de Direcția Economică -Serviciul Evidență Patrimoniu. Delegări de Gestiune prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea trecerea unor active fixe din domeniul public al Municipiului Oradea în domeniul privat al Municipiului Oradea în valoare de 2.228,90 lei în vederea scoaterii din funcțiune și a casării,

Având în vedere procesul verbal de inventariere a patrimoniului Municipiului Oradea pe anul 2011 nr. 82686/05.05.2012,

În conformitate cu art. 10 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia,

Ținând seama de art. 2 din OG nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor din domeniul public al statului și al unităților administrativ teritoriale,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art.36 alin.(2) lit. c), alin. (5) lit. b) și art. 45 alin. (3) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală , republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă trecerea din domeniul public al Municipiului Oradea în domeniul privat al Municipiului Oradea a activelor fixe prezentate în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre în valoare de 2.228,90 lei evidențiate pe locul de folosință „Gospodăria Comunală”.

Art.2. Trecerea în domeniul privat al Municipiului Oradea se face în vederea scoaterii din funcțiune și a casării fără valorificare a activelor menționate la art.1.

Art.3. După scoaterea din funcțiune și casarea activelor fixe, Municipiul Oradea își va actualiza corespunzător evidența contabilă.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică .

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu:

o Primarul Municipiului Oradea

o Instituția Prefectului Județului Bihor

o Direcția Economică

o Direcția Tehnică

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Cupșa Ioan

Oradea, 24 mai 2012

Nr. 335


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila

PRIMARIA MUNICIPIULUI ORADEA

Anexa la H.C.L. 335/2012


LOC DE FOLOSINTA: GOSPODARIA COMUNALA DOMENIU PUBLIC

Lista cu mijloacele fixe propuse pentru casare urmare a inventarierii pe anul 2011

Nr.crt.

Denumirea mijlocului fix

Numar inventa

Cr od de clasif.

Cantit.

Valoare la

31.10.2011 -lei-

Observatii

1

Ansamblu din lemn

103426

3.4

1

2,039.80

au fost inlocuite cu alte aparate de joaca pentru ca au fost vandalizate

2

Eurobalansoar

103427

3.4

2

0.60

3

topogan drept

103428

3.4

1

0.50

4

eurohinta

103429

3.4

1

0.60

5

turn cu topogan si scarita

103430

3.4

1

1.90

6

eurocaluti

103431

3.4

1

0.30

7

Lampi intermitente-Stefan cel Mare-Berzei

103497

1.3.12

1

185.20

s-a amenajat sens giratoriu intersectie

TOTAL

2,228.90