Hotărârea nr. 333/2012

privind aprobarea activităţilor şi studiilor de realizat în cadrul proiectului intitulat „Integrated Urban Development of Vital Historic Towns as Regional Centres in South East Europe (ViTo)” finanţat prin programul de Cooperare Transnaţională pentru Europa de Sud-Est, axa prioritară 4 Dezvoltarea sinergetică şi transnaţională a dezvoltării sustenabile în regiune

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea activităților și studiilor de realizat în cadrul proiectului intitulat „Integrated Urban Development of Vital Historic Towns as Regional Centres in South East Europe (ViTo)”finanțat prin programul de Cooperare Transnațională pentru Europa de Sud-Est, axa prioritară 4 Dezvoltarea sinergetică și transnațională a dezvoltării sustenabile în regiune

Ținând cont de Raportul de specialitate nr. 91570 / 21.05.2012 prin care Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională din cadrul Primăriei municipiului Oradea propune aprobarea activităților și studiilor de realizat în cadrul proiectului „Integrated Urban Development of Vital Historic Towns as Regional Centres in South East Europe (ViTo)" finanțat prin Programul de Cooperare Transfrontalieră Ungaria - România 2007-2013,

În baza contractului de grant (cod proiect SEE/A/169/4.1/X)/30.06.2009, respectiv a contractului de co-finanțare cu Guvernul României prin Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului nr. 24321/19.04.2010 și a notificărilor ulterioare,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art.36 alin.(2) lit.b), lit.d), lit. e), alin. (4) lit. a), alin.(6) lit.a) pct.10, alin. (7) lit. c) art.45 alin.(2) lit.a, din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1. Se aprobă implementarea de către Municipiului Oradea a proiectului SEE/A/169/4.1/X „Integrated Urban Development of Vital Historic Towns as Regional Centres in SouthEast Europe (ViTo)” cu realizarea următoarelor activități și studii, în conformitate cu datele contractuale asumate cu partenerii și finanțatorii (Uniunea Europeană și Guvernul României prin Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului) și cu modificările ulterioare:

 • - Crearea de instrumente „easy to use” și de măsuri de îmbunătățire și adaptare a spațiului istoric urban pentru locuitorii Centrului Istoric ce își au domiciliul în imobile monument istoric („Ghid de bune practici în reabilitarea clădirilor din Centrul istoric”, dvd multimedia interactiv, broșuri cu standarde și indicații și alte materiale care să cuprindă o latură de promovare a Centrului Istoric Oradea, precum și de educare și îndrumare a locuitorilor din această zonă în vederea restaurării și conservării sale)

 • - Pliante și alte materiale de promovare a proiectului

 • - Conferințe și expoziție privind Centrul istoric și posibilitățile de regenerare și promovare

 • - Studiu de analiză privind domeniile sinergetice din domeniul patrimoniului local, turismului și culturii: Analiza și prognoza condițiilor locale din municipiul Oradea în domeniul patrimoniului, turismului și culturii - Strategie de turism urban

 • - Crearea Comitetului Strategic pentru Coordonarea programelor și proiectelor turistice din Zona Centrului Istoric

 • - Studiu de fezabilitate pentru iluminatul arhitectural, ambiental si ambiental festiv în zona Centrului Istoric Oradea

 • - Studiu privind marketingul stradal în Zona Centrului Istoric (mobilare urbană, comerț cu amănuntul și servicii)

 • - Realizarea unui Studiu de Fezabilitate privind decongestionarea traficului pietonal si stradal în Centrul Istoric prin construirea unei parcări etajate pe strada George Barițiu

 • - Strategie (Studiu de soluții) și Studiu de fezabilitate privind transformarea Centrului Istoric într-un pietonal extins: Studiu de trafic pietonal pe aria limitrofă axului Calea Republicii, Piața Ferdinand, Piața Unirii, str. Vasile Alecsandri, Piața 1 Decembrie, potențial traseu de pietonal extins în cadrul proiectului

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul municipiului Oradea în calitate de ordonator principal de credite, Direcția Economică și Direcția Management Proiecte cu finanțare Internațională din cadrul Primăriei Municipiului Oradea

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

- Primarul municipiului Oradea

 • - Instituția Prefectului Județului Bihor;

 • - Direcția Economică din cadrul municipiului Oradea

 • - Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională

 • - se publică în Monitorul oficial al județului Bihor și pe site-ul www.oradea.ro.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Cupșa Ioan

Oradea, 24 mai 2012

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Ionel Vila


Nr. 333

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.