Hotărârea nr. 314/2012

privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului situat în Oradea, reprezentând suprafaţa de 730 mp teren public – strada Spicului – proprietate publică a Municipiului Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului situat în Oradea, reprezentând suprafața de 730 mp teren public - strada Spicului - proprietate publică a Municipiului Oradea

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 49904 din data de 23.05.2012, prin care Serviciului Terenuri din cadrul

Administrației Imobiliare Oradea solicită Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului situat în Oradea, reprezentând suprafața măsurată de 730 mp teren public, strada Spicului - proprietate publică a Municipiului Oradea,

Strada Spicului împreună cu suprafața de teren aferentă este înscrisă la poziția nr. 684 în Cap. I. Drumuri comunale și vicinale - pct.1. Străzile cu trotuarele aferente, din Inventarul Domeniului Public al Municipiului Oradea, aprobat prin Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 970/2002.

În conformitate cu planul de amplasament întocmit de dl. topograf Balint Iosif, imobilul str. Spicului având suprafața măsurată de 730 mp teren cu categoria de folosință - drum, se constituie din nr. topo. 7817/10 înscris in C.F. 6255 Oradea, teren aflat în proprietatea Statului Român,

În vederea actualizării inventarului domeniului public al Municipiului Oradea, atestat prin HG 970/2002;

În baza Legii nr. 7/1996 privind cadastrul și publicitatea imobiliară, actualizată și a Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată;

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. a) și art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 republicată, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul de amplasament și delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral nou format în suprafață de 730 mp., astfel:

Nr. Topo din care se constituie nr.

Cadastral

Nr. CF în care este înscris Nr. Topo.

Suprafața

nr. topo

- mp-

Suprafața măsurată ce se constituie in nr.

cadastral -mp-

Observații privind categoriile de folosință a terenului

7817/10

6255 Oradea

730

730

Tren public-Drum -str. Spicului

Total

730

Art.2. Se aprobă înscrierea în evidențele de publicitate imobiliară prin deschiderea unei noi coli de carte funciară a imobilului identificat la art.1 din prezenta Hotărâre, având suprafața măsurată de 730 mp. teren public cu destinația Strada - Spicului, aflată în proprietatea publică a Municipiului Oradea.


Art.3. Se aprobă actualizarea inventarului domeniului public al Municipiului Oradea referitoare la terenul aferent străzii Spicului.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea și Primăria Municipiului Oradea Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu :

 • ■   Instituția Prefectului Județului Bihor

 • ■   Primarul Municipiului Oradea;

 • ■   Direcția Tehnică;

 • ■    Instituția Arhitectului Șef;

 • ■   Serviciul Evidență Patrimoniu-delegări de gestiune;

 • ■   Administrația Imobiliară Oradea;

 • ■   Serviciul Financiar Contabil

 • ■   Serviciul Terenuri;

 • ■   Biroul Cadastru;

 • ■   Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară;

 • ■  Compania de apă Oradea.

  Oradea, 24 mai 2012

  Nr. 314


  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Cupșa Ioan


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.