Hotărârea nr. 309/2012

privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de doamna Lenghel Ana reprezentând suprafaţa de 5 mp. teren identificat cu nr. cadastral 169372 înscris in C.F. 169372 Oradea, situat în Oradea pe str. Cotnari, cu destinaţia de “drum public”

ROMANIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind acceptarea ofertei de donație depusă de doamna Lenghel Ana reprezentând suprafața de 5 mp. teren identificat cu nr. cadastral 169372 înscris in C.F. 169372 Oradea, situat în Oradea pe str. Cotnari, cu destinația de “drum public”

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 49952/23.05.2012 prin care Administrația Imobiliară Oradea propune acceptarea de către Consiliul Local al Municipiului Oradea a donației reprezentând suprafața de 5 mp. teren identificat cu nr. cadastral 169372 înscris în C.F. 169372 Oradea, situat în Oradea pe str. Cotnari, cu destinația de “drum public”,

Conform Ofertei de donație imobiliară cu nr.572/03.05.2011 doamna Lenghel Ana, donează Municipiului Oradea suprafața de 5 mp. teren identificat cu nr. cadastral 169372 înscris în C.F. 169372 Oradea,

Ținând cont de prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin.(2) lit.„c”, alin. (5) lit.„a”, art. 45 alin. (3) și art. 121 alin. (3) din Legea 215/2001 privind Administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se acceptă oferta de donație înaintată de doamna Lenghel Ana reprezentând suprafața totală de 5 mp teren identificat cu nr. cadastral 169372, înscris in C.F. 169372 Oradea cu destinația de ”drum public”, situat în Oradea str. Cotnari, condiționat de încheierea contractului de donație în formă autentică și achitarea tuturor cheltuielilor ocazionate de donarea terenului de către donatori.

Art.2. Se aprobă trecerea terenului identificat la art. 1 din prezenta Hotărâre, în proprietatea publică a Municipiului Oradea, cu destinația de ”drum public”.

Art.3. Introducerea utilităților necesare pe drumul public nou creat, se va face în funcție de prioritățile și resursele financiare alocate, corelat cu necesitățile municipiului Oradea.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea .

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • ■   Primarul Municipiului Oradea;

  • ■   Instituția Prefectului Județului Bihor;

  • ■   Instituția Arhitectului Șef;

  • ■   Serviciul Evidență Patrimoniu - Delegări de gestiune

  • ■   Direcția Tehnică - P.M.O;

  • ■   Administrația Imobiliară Oradea;

  • ■   Serviciul Terenuri;

  • ■   A.I.O. - Serviciul Financiar Contabil;

  • ■   Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliara;

  • ■  Doamna Lenghel Ana prin grija Serviciului Terenuri din cadrul A.I.O.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Cupșa Ioan

Oradea, 24 mai 2012

Nr. 309


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila