Hotărârea nr. 303/2012

privind aprobarea transmiterii în proprietate fără plată a terenului înscris in C.F.167221 Oradea cu nr. cadastral 167221 cu suprafaţă de 11143 mp situat în Oradea, str. str. Nicolae Şova, nr.6, în favoarea Bisericii Penticostale “Betel”

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea transmiterii în proprietate fără plată a terenului înscris in C.F.167221 Oradea cu nr. cadastral 167221 cu suprafață de 11143 mp situat în Oradea, str. str. Nicolae Șova, nr.6, în favoarea Bisericii Penticostale “Betel”

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 49841/22.05.2012, prin care Serviciului Terenuri solicită Consiliului Local aprobarea transmiterii în proprietate fără plată, a terenului înscris in C.F.167221 Oradea cu nr. cadastral 167221 cu suprafață de 11143 mp situat în Oradea, str. str. Nicolae Șova, nr.6, în favoarea Bisericii Penticostale “Betel”

Prin Hotărârea Consiliului Local nr.122/23.02.2011, s-a aprobat transmiterea dreptului de folosință gratuită asupra terenului în suprafață de 9975 mp identificat cu nr. cadastral 167221 Oradea, deținut de Centrul Școlar Creștin Oradea în baza contractului de comodat nr.100/04.06.1999 și a actelor adiționale nr.1/16.08.2004 și nr.2/15.12.2010 în favoarea Bisericii Penticostale nr.1 Oradea, condiționat de efectuarea transferului de proprietate a clădirilor notate în CF 167221 Oradea concomitent cu întăbularea contractului de comodat.

În baza contractului de donație imobiliară nr.579/06.04.2011, “Centrul Școlar Creștin” Oradea donează cu titlu gratuit subscrisei Biserica Penticostală nr.1 „Betel”, definitiv și irevocabil întreg dreptul de proprietate asupra construcțiilor înscrise în CF 167221 - C1-centarală termică, cad.167221 - C2 - colegiul în regim de înălțime S+P+2E , cad.167221 - C3 - corp cazare S+P+2E, imobile situate în Oradea, Str. N.Sova, nr.6. Ca urmare, s-a încheiat contractul de comodat nr.188/02.05.2011.

Prin avizul CMUAT nr.1116/02.11.2011 și Hotărârea Consiliului Local nr.780/2011, se aprobă majorarea suprafeței transmise în folosință în vederea extinderii curții de recreație și împrejmuire teren, conform proiectului întocmit de către „SC Gispro SRL” - arh. Diana Tânc de la 9975 mp la 11143 mp.

Conform C.F.nr.167221 Oradea, pe terenul identificat mai sus, în suprafață de 11143 mp. proprietatea privată a Municipiului Oradea au fost edificate construcția C1 ( corp cazare S+P+2E din cărămida construit în 2003 fără lift ), construcția C2 ( centrala termică P din cărămidă din 2008 ) și construcția C3 ( corp cazare S+P+2E construit în 2010 din cărămidă, fără lift ).Suprafața totală construită fiind de 2323 mp.

Ținând cont de prevederile art. 1 alin. (1), (2), din Legea nr. 239/2007 privind reglementarea regimului juridic al unor bunuri imobile aflate în folosința unităților de cult,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza prevederilor art. 36 alin. 2 lit. c), alin. 5 lit. a), art. 45 alin. 3) și art. 124 din Legea nr. 215/2001 republicată, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se aprobă transmiterea în proprietate fără plată a terenului înscris în C.F.167221 Oradea cu nr. cadastral 167221 cu suprafața de 11143 mp, situat în Oradea, str. N.Șova, nr.6, în favoarea Bisericii Penticostale nr.1 Betel.

Art.2. Se împuternicește Administrația Imobiliară Oradea să facă diligențele necesare înscrierii în evidențele de Publicitate Imobiliară a interdicției de înstrăinare sau schimbării destinației imobilului înscris în C.F.167221 cu nr. cadastral 167221,timp de 30ani conform art. .4alin (1)din Legea 239/12.07.2007.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • -   Instituția Prefectului Județului Bihor

-   Primarul Municipiului Oradea

  • -   Serviciul Evidența Patrimoniu - Delegări de Gestiune

  • -   Administrația Imobiliară Oradea

-   Serviciul Terenuri

-   Serviciul Financiar Contabil

  • -   Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară

Biserica Penticostală „Betel”, prin grija Administrației Imobiliare Oradea

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Cupșa loan

Oradea, 24 mai 2012

Nr. 303


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.