Hotărârea nr. 30/2012

privind aprobarea planului de expropriere pentru realizarea proiectului cu denumirea „Descongestionarea traficului rutier şi îmbunătăţirea mobilităţii populaţiei pe coridorul transfrontalier de legătură Oradea – Biharkeresztes”

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea planului de expropriere pentru realizarea proiectului cu denumirea „Descongestionarea traficului rutier și îmbunătățirea mobilității populației pe coridorul transfrontalier de legătură Oradea -Biharkeresztes”

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 12912/27.01.2012 prin care Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea participării și contribuției proprii a municipiului Oradea în cadrul proiectului „Descongestionarea traficului rutier și îmbunătățirea mobilității populației pe coridorul transfrontalier de legătură Oradea - Biharkeresztes” - “Road traffic relief and improvement of the population mobility on the cross border link corridor Oradea-Biharkeresztes” , care va fi depus spre finanțare în cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră Ungaria-România 2007-2013, Acțiunea 1.1.1 Road Development,

Pentru realizarea acestei investiții va fi necesară punerea în aplicare a unor măsuri de expropriere conform Legii nr. 255 din 14 decembrie 2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local,

Văzând oportunitatea accesării de fonduri europene prin intermediul Programului de Cooperare Transfrontalieră Ungaria-România

Luând în considerare proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

Având în vedere prevederile Legii nr. 215/2001 art.36, alin(2) lit. c) alin. (5) lit. a) și ale art. 45 alin. (3) privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă planul de expropriere, conform Anexei nr. 1 parte integrantă a prezentei hotărâri, aferent proiectului cu denumirea „Descongestionarea traficului rutier și îmbunătățirea mobilității populației pe coridorul transfrontalier de legătură Oradea - Biharkeresztes” (Road traffic relief and improvement of the population mobility on the cross border link corridor Oradea-Biharkeresztes).

Art.2. Planul de expropriere va fi pus în aplicare numai după aprobarea Cererii e Finanțare care va fi depusă pentru proiectul „Descongestionarea traficului rutier și îmbunătățirea mobilității populației pe coridorul transfrontalier de legătură Oradea - Biharkeresztes” (Road traffic relief and improvement of the population mobility on the cross border link corridor Oradea-Biharkeresztes).

Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea și Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională din cadrul Primăriei Municipiului Oradea.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • - Instituția Prefectului Județului Bihor;

 • - Primarul municipiului Oradea;

 • - Direcția Economică;

 • - Direcția de Management Proiecte cu Finanțare Internațională;

 • - Se publică în Monitorul Oficial al județului Bihor și pe site-ul www.oradea.ro

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

  Delorean Ion Iulius


  Oradea, 27 ianuarie 2012

  Nr. 30


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila


Consiliul Local al Municipiului Oradea

PLAN DE E XP RO P RIE RE

pentru realizarea lucrării : descongestionarea traficului rutier în regiunea BIHOR - HAJDU - BIHAR prin realizarea unui drum rapid de legătură cu drumul european E60

Cap. I Descrierea proprietăților care urmează a fi expropriate :

Terenurile afectate de traseul lucrării reprezintă :

 • -   terenuri libere ( grădinile sau curțile aferente gospodăriilor adiacente traseului drumului),

 • -   Străzi existente cuprinse în inventarul bunurilor din domeniul public al Municipiului Oradea,

 • -   Imobile (nouă case de locuit , opt anexe, imprejmuiri)

Tabelul proprietarilor afectați de traseul lucrării :

Nr. crt.

Cartea funciara

Top/

cadastral

Numele si prenumele

Domiciliu

1.

170331

170331

Tatu maria Elena si

Tatu Petrus

Str. Facliei nr. 8/A

2.

157203

157203

Anghel Ioana - cota parte teren

Cluj Napoca, str.Tasnad 27 ap. 31

3.

157203

157203

Pop Cristian - cota parte teren

4.

157203

157203

Anghel Dumitru Marcel

5.

157203

157203

SC Real Top Invest SRL - pe constructie

Str. Facliei nr. 2/A

6.

154128

154128

Jurcut loan

Str. Facliei nr. 4/B

7.

154127

154127

Lipovan Marioara

Str. Facliei nr. 2

8.

159371

Cad 159371

top6554/13

luhas Aurel si luhas Cristian

9.

2789

7418

10.

1385

175, 176

Vechi proprietari din 1925

11.

5212

6218/1

Vechi proprietari din 1916

12.

6593

6230/4

Cerba Augustin

Str.EcaterinaTeodoroiu nr.41 ap.2

13.

6595

6230/67

Firezar Emilia

Str. EcaterinaTeodoroiu nr. 38

14.

75092

6230/67

Vant Maria si Aurel

Str.Ecaterina Teodoroiu nr.36 ap.2

15.

10299

6230/26

Seraciu Emilia Adela

Str. EcaterinaTeodoroiu nr. 35

16.

16093

6230/5

Ap. I Ciuciu Victor

Str. EcaterinaTeodoroiu nr. 36

17.

16093

6230/5

Ap. II Vant Aurel

Str.Ecaterina Teodoroiu nr.36 ap.2

18.

154463

5932

Palos Ana

Str. Facliei nr. 6

19.

165696

165696

Kristofi Judit Laura Irina Rozalia Susana maria

Str. Strandului nr. 8

20.

Ndf1502

Cad 193

Livia Maria

21.

Ndf4469

Cad 4742

Szabo Laszlo Sandor

Str. EcaterinaTeodoroiu nr. 2

22.

Ndf7314

Cad 9084

Ap. 1 Kiss Elisabeta

23.

Ndf7314

Cad 9084

Ap. 2 Neufeld Zoltan Iuliu

Str. Louis Pasteur nr. 25 ap. 2

24.

Ndf7314

Cad 9085

Neufeld Zoltan Iuliu

Str. Louis Pasteur nr. 25 ap. 2

25.

Ndf9690

Cad 11861

Mester Mihai - parte

Calea Aradului nr. 13 bl. P 72 ap.4

26.

Ndf9690

Cad 11861

Ujpan Cristina Ioana - parte

27.

Ndf8108

Cad 9131

Csorsz Gavril

Str. Dimitrie Anghel nr. 6/A

28.

90216

Cad 17651

Ilonta Claudiu Ilie

Str. Janus Pannonius nr. 3

29.

28432

6540/9

Ilonta Claudiu Ilie

Str. Janus Pannonius nr. 3

30.

70362

6540/14

Ilonta Claudiu Ilie

Str. Janus Pannonius nr. 3

31.

93093

19682

Lucso Gheorghe

32.

29877

6520/16

Achim Dan

Str. Graurilor nr. 7

33.

29877

6520/15

Bodea Catalin Adrian

Str. Graurilor nr. 7/A

34.

23613

8939/2,

8940/2

Casa colectiva

35.

17673

6520/5

Rosu Bogdan Vasile

Str. Janus Pannonius nr. 4

36.

14033

6215/12

Chertes Valeria

Str. EcaterinaTeodoroiu nr. 20/A

37.

Ndf5423 -163212

6801/3

S.C. Tehno Electric S.R.L.

Str. Graurilor nr. 8

38.

Ndf5419

- 163062

6801/4

S.C. Tehno Electric S.R.L.

Str. Graurilor nr. 8

39.

Ndf3628

- 162745

Cad 5672

Cretu Ioan 1/10 parte

Cretu Petruta 9/10 parte

Str. Graurilor nr. 9/C

40.

6594

170174

6230/65

Popa Sidoniasi

Popa Gheorghe

Str. EcaterinaTeodoroiu nr. 37

41.

1416

165408

181/2

Moga Ana

Str. Gheorghe Doja nr. 19/A

42.

10108

162504

6230/27

Tuduce Olga Aurelia

Str. EcaterinaTeodoroiu nr.34

43.

152799

152799

Vicsay Tiberiu Ladislau

Str. Olteniei nr. 42

44.

152800

152800

Vicsay Tiberiu Ladislau

Str. Olteniei nr. 42

45.

152801

152801

Vicsay Tiberiu Ladislau

Str. Olteniei nr. 42

46.

152802

152802

Vicsay Tiberiu Ladislau

Str. Olteniei nr. 42

47.

152803

152803

Vicsay Tiberiu Ladislau

Str. Olteniei nr. 42

48.

25872

166

Casa colectiva 5 apatramente

Cap. II Etapele realizării lucrării

- întocmirea Studiului de fezabilitate pentru lucrarea: descongestionarea traficului rutier în regiunea

BIHOR - HAJDU - BIHAR prin realizarea unui drum rapid de legătură cu drumul european E60;

 • -    întocmirea și avizarea de către OCPI Bihor a planșei reprezentând coridorul de expropriere;

-   întocmirea raportului de evaluare pentru imobilele sau cotele din imobilele cuprinse în coridorul de expropriere;

 • -   aprobarea prin hotărâre a Consiliului Local a Studiului de fezabilitate, a coridorului de expropriere pentru lucrarea: descongestionarea traficului rutier în regiunea BIHOR - HAJDU - BIHAR prin realizarea unui drum rapid de legătură cu drumul european E60 și demararea procedurii de expropriere a imobilelor afecte de coridor;

 • -   efectuarea procedurii de expropriere, care constă din : publicarea hotărârilor Consiliului Local privind exproprierea și a listei proprietarilor afectați, notificarea intenției de expropriere și transmiterea acestora către proprietari prin poștă, consemnarea sumelor acordate cu titlu de despăgubire, emiterea Deciziei de expropriere pentru întreg coridorul de expropriere, numirea comisiei de verificare a dreptului de proprietate sau a altor drepturi reale și acordarea despăgubirilor, întocmirea documentațiilor cadastrale și intabularea proprietăților în concordanță cu coridorul de expropriere aprobat.

Cap. III Termenele de realizare a exproprierii

 • - în baza Studiului de fezabilitate a lucrării de interes public, în variantă finală, se supune aprobării Consiliului Local : coridorul de expropriere, lista imobilelor afectate de coridorul de expropriere, rapoartele de evaluare a imobilelor din listă, sursele de finanțare și indicatorii tehnico-economici ai lucrării: descongestionarea traficului rutier în regiunea BIHOR - HAJDU - BIHAR prin realizarea unui drum rapid de legătură cu drumul european E60;

 • - în termen de 30 de zile de la aprobarea prin hotărâre a Consiliului Local a Studiului de fezabilitate și a coridorului de expropriere se va publica, în presă, hotărârea Consiliului Local privind exproprierea, lista proprietarilor afectați și a sumelor individuale aferente despăgubirilor estimate de către expropriator, respectiv se vor consemna, la o bancă aleasă de expropriator, sumele individuale reprezentând plata despăgubirii;

 • - după consemnarea sumelor individuale reprezentând plata despăgubirii la dispoziția proprietarilor de imobile, se vor transmite, prin poștă, tuturor proprietarilor afectați notificări cu privire la intenția de expropriere (art.7 din lege);

 • - în termen de 30 de zile de la comunicarea notificării cu privire la intenția de expropriere proprietarii imobilelor cuprinși în listă au obligația prezentării la sediul expropriatorului, în vederea stabilirii unei juste despăgubiri;

 • - în termen de 5 zile lucrătoare de la expirarea datei prevăzute pentru prezentarea la sediul expropriatorului în vederea stabilirii unei juste despăgubiri, expropriatorul are obligația emiterii deciziei de expropriere

 • - Decizia de expropriere produce efecte de la data emiterii și constituie titlu executoriu pentru predarea bunului imobil, fără alte formalități împotriva celor care pretind un drept asupra bunului imobil expropriat până la pronunțarea unei hotărâri definitive și irevocabile cu privire la dreptul asupra imobilului expropriat, după consemnarea sumelor aferente despăgubirii.

În baza deciziei de expropriere și a documentației întocmite în vederea înscrierii în cartea funciară pentru fiecare unitate administrativ-teritorială în parte, în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile, expropriatorul solicită intabularea dreptului de proprietate, respectiv a dreptului de administrare asupra coridorului de expropriere.

 • - în termen de 5 zile de la emiterea deciziei de expropriere, expropriatorul numește comisia de verificare a dreptului de proprietate ori a altui drept real în temeiul căruia cererea a fost formulată și constată acceptarea sau, după caz, neacceptarea cuantumului despăgubirii de către proprietar sau titularii altor drepturi reale asupra imobilului supus exproprierii;

 • - data începerii activității comisiei de verificare a dreptului de proprietate ori a altui drept real se va aduce la cunoștința persoanelor interesate prin publicarea unui anunț într-un ziar local;

 • - în 10 zile de la începerea activității, comisia analizează cererile și constată :

 • - dosarul este complet - convoacă titularii, prin poștă, cu scrisoare recomandată în vederea semnării procesului-verbal;

 • - dosarul este incomplet - convoacă titularii, prin poștă, cu scrisoare recomandată în vederea completării cererii și semnării procesului-verbal,

 • - în termen de 2 zile de la încheierea procesului-verbal, comisia va emite o hotărâre de stabilire a despăgubirilor, ce cuprinde:

 • -   data emiterii și componența comisiei;

-   elemente de identificare imobil;

 • -   date de identificare titular cerere sau numele și prenumele persoanelor îndreptățite să primească despăgubiri sau mențiunea că nu a fost depusă nici o cerere de acordare de despăgubiri (art.5 din lege)

 • -   acord /dezacord primire despăgubiri sau cuantumul despăgubirilor,

 • -   valoarea despăgubirilor, modul de plată;

 • -   documente avute în vedere la emiterea hotărârii,

 • -   concluzia comisiei și temeiul legal,

 • -   calea de atac împotriva hotărârii.

Hotărârea se comunică cu beneficiarul, se afișează la sediul consiliului local și se publică în extras pe site-ul de

internet al expropriatorului.

 • - despăgubirea consemnată pe numele expropriatului într-un cont bancar sau se va achita numerar.

În situația în care persoanele îndreptățite sunt nemulțumite de cuantumul despăgubirii se pot adresa instanței, de la data comunicării hotărârii comisiei, în termenul general de prescripție (art. 22(1) din lege).