Hotărârea nr. 292/2012

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Extindere clădire existenţă cu un corp de clădire cu destinaţia spaţiu comercial, str. Mihail Kogalniceanu, nr.3 – Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Extindere clădire existență cu un corp de clădire cu destinația spațiu comercial, str. Mihail Kogalniceanu, nr.3-Oradea

Analizând Raportul de Specialitate înregistrat sub nr.91192/18.05.2012 întocmit de către Instituția Arhitectului Șef -Compartimentul Urbanism și Avizări prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea, aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Extindere clădire existentă cu un corp de clădire cu destinația spațiu comercial, str. Mihail Kogalniceanu, nr.3 - Oradea, elaborat la inițiativa beneficiarei SC MARTEX SRL, în baza certificatului de urbanism nr. 295/07.02.2012, în vederea stabilirii condițiilor de extindere a unei clădiri cu un corp nou cu destinația de spațiu comercial, reglementarilor urbanistice pe amplasamentul studiat, rezolvarea circulației carosabile și pietonale în incintă și echiparea cu utilități edilitare,

Terenul studiat, în suprafață totală de 1233,0 mp, este identificat cu nr. topo 9001 si 9005 înscrise în CF NDF 6533-Oradea, în favoarea SC Martex SRL, nr.cad.9000, 9002, 9004 înscrise în CF NDF nr.6531 - Oradea, respectiv nr.cad.9003 înscris în CF NDF nr. 6532 - Oradea, in proprietatea SC Martex SRL cu ipoteca de rang I în favoarea BRD Groupe Societe Generale,

Terenul studiat este situat în intravilanul localității, în zona centrală a municipiului Oradea,

Regulamentul Zonării Funcționale a municipiului Oradea, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.49/2000, situează amplasamentul în zona C5b - zonă comercială în interiorul zonei centrale,

Clădirea propusă pentru extindere se află pe strada Mihail Kogalniceanu, într-o curte cu mai multe clădiri care au destinația de birouri, comerț și mică producție,

Legătura zonei cu municipiul se face pe strada Mihail Kogalniceanu,

Din punct de vedere al echipării edilitare, zona este deservită de rețele de apă, canalizare, electrice, telefonie,

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr.453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art. 36 alin.(2) lit. c), alin. (5) lit. c) și art. 45 alin.(2) lit. e) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCALAL MUNICIPIULUIORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Extindere clădire existentă cu un corp de clădire cu destinația spațiu comercial, str. Mihail Kogalniceanu, nr.3 - Oradea, cu propunerile de organizare urbanistica a zonei, conform documentației tehnice anexate, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Prin tema program se propune extinderea clădirii C1 existente, în vederea amenajării unui spațiu comercial nealimentar și amenajarea incintei (platforme betonate, căi de acces și parcări) astfel încât să corespunda funcțiunilor existente și propuse ( spații comerciale, birouri și mică producție).

Extinderea propusa si amenajarea incintei se vor realiza conform propunerilor prezentate în planșa 3/U aferenta proiectului nr.5/2012 întocmit de către SC Colonna Proiect SRL- arh. Letea Dorin.

 • -   regim de înălțime propus P;

 • -   POT maxim propus = 67,80%,;

 • -   CUT maxim propus = 0,67;

 • -   Înălțime clădire: 8,74m;

 • -   In incinta se vor amenaja 7 locuri de parcare aferente funcțiunilor din incinta ( spații comerciale și mică producție, respectiv birouri)

 • - Accesul în incinta se realizează din strada Mihail Kogalniceanu.

 • - Asigurarea utilităților. Dotarea cu utilități se va face prin racordarea la rețelele edilitare existente în zona.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Instituția Arhitectului Șef - Compartimentul Urbanism si Avize.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu.

 • - Instituția Prefectului județului Bihor

 • - Primarul Municipiului Oradea

 • - Instituția Arhitectului Șef - Compartimentul Urbanism si Avize

 • - Beneficiarii Planului Urbanistic de Detaliu, SC MARTEX SRL, prin grija Compartimentului Urbanism și Avizări

 • - Se publică în M.O. al județului Bihor și pe site-ul www.oradea.ro

  Oradea, 24 mai 2012

  Nr. 292


  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Cupșa Ioan


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.