Hotărârea nr. 286/2012

pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie Acces din strada Ogorului la Parc Industrial Eurobusiness 2 Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultați din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiție Acces din strada Ogorului la Parc Industrial Eurobusiness 2 Oradea

Analizând Raportul de specialitate nr.92037 din data de 21.05.2012 întocmit de Direcția Tehnică, prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea indicatorii tehnico-economici rezultați din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiție: Acces din strada Ogorului la Parc Industrial Eurobusiness 2 Oradea elaborat de către SC Aquacons SRL, (Oradea, strada Berzei nr. 4.),

În conformitate cu art. 44 din Legea nr. 273 din 29 iunie 2006, privind finanțele publice locale,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36, alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. a), d), art. 45 alin. (2) lit.a din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.I. Se aprobă indicatorii tehnico-economici rezultați din studiul de fezabilitate, pentru obiectivul de investiție, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre:

Acces din strada Ogorului la Parc Industrial Eurobusiness 2 Oradea

Ordonator principal de credite.........................Primarul municipiului Oradea

Beneficiar...................................................municipiul Oradea

1. Valoarea totală (INV), inclusiv TVA = 3.423.644,43 lei = 781.796,77 euro

(în prețuri - la cursul valutar 4,3792 lei/euro în 23. aprilie 2012), din care:


 • - construcții-montaj (C+M): 3.030.294,52 lei = 691.974,45 euro (inclusiv TVA)

 • 2. Eșalonarea investiției (INV/C+M):

 • - anul I: 3.423.644,43 lei / 3.030.294,52 lei

 • 3. Durata de realizare: C+M = 6 luni

 • 4. Capacități:

 • •  Lungime carosabil                                       1.087,6 m

 • •  Suprafață carosabil                                      7613,2 mp

Complex rutier carosabil

 • >    Strat de uzură BA16

 • >    Strat de legătură BAD25

 • >    Strat de baza AB1

 • >    Strat superior de fundație din balast stabilizat cu ciment 25 cm

 • >     Strat inferior de fundație din balast                      30

 • >    Strat de forma din balast                             20

 • •  Lungime trotuare

  1.087,6m

  1087,6 mp

  4 cm


  12 cm


  10 cm

  24 buc./ 288 m

  1087,6 ml

  1.615 mp


 • •  Suprafață trotuare Complex rutier trotuare

Strat de uzura BA8

Strat balast stabilizat cu ciment

Strat fundație din balast

 • •   guri de scurgere / racorduri la guri de scurgere Dn 160 mm

 • •   rețea iluminat

 • •   spații verzi

FINANTAREA INVESTITIEI

Finanțarea obiectivului se va face din fondurile bugetului local sau alte surse legal constituite conform listelor de investiții ale Primăriei municipiului Oradea, aprobate potrivit legii.

Art.II. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Tehnică și Direcția Economică.

Art.III. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • - Instituția Prefectului județului Bihor,

 • - Primarul municipiului Oradea,

 • - Direcția Tehnică,

 • - Compartiment Investiții și Avizare Lucrări,

 • - Birou Drumuri Publice

- Direcția Economică

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Cupșa loan

Oradea, 24 mai 2012

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila


Nr. 286

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.

Anexă la H.C.L. nr. 286/2012

S. C. AQUACONS S. R. L.

Inregistrat la Registrul comertului : J/05/428/1993

Cod unic de inregistrare : R 3458780

Adresa sediului central: str. Berzei nr. 4 - Oradea, jud. Bihor

FOAIE DE CAPAT


Beneficiar:

MUNICIPIUL ORADEA

Proiectant general:

S.C. AQUACONS S.R.L. Oradea

Contract subsecvent :

2/2011

Faza:


Studiu de fezabilitate


DIRECTOR:


ing. Petru Unita


SEF PROIECT: ing. Petru Unita


S. C. AQUACONS S. R. L.

Inregistrat la Registrul comertului : J/05/428/1993

Cod unic de inregistrare : R 3458780

Adresa sediului central: str. Berzei nr. 4 - Oradea, jud. Bihor


Contract subsecvent : 2/2011

Lucrarea : „Acces din strada Ogorului la Parc industrial Eurobusiness 2 Oradea” Beneficiar : Municipiul Oradea

Faza: S.F.


BORDEROU


A PIESE SCRISE

Foaie de capăt

Borderou

Studiu de fezabilitate

Certificat de urbanism Evaluarea lucrărilor Anexe evaluare


B/ PIESE DESENATE


PLZ Plan de incadrare in zona


sc. 1: 5.000


PS1...PS4 Plan de situatie


sc. 1: 500


PL1...PL4 Profile longitudinale


sc.1 : 1000 / 1:100


TP1 Profil transversal TIP


sc. 1: 50


E1...E4     Plan de situatie-iluminat public


sc. 1: 500


STUDIU DE FEZABILITATE

I. Date generale:

 • 1. Denumirea obiectivului de investiții:     „Acces din strada Ogorului la

Parc industrial Eurobusiness 2 Oradea”

 • 2. Amplasamentul : județul Bihor, Municipiul Oradea, cartierul Nicolae Grigorescu

 • 3. Titularul investiției : Primaria Municipiului Oradea

 • 4. Beneficiarul investiției: Municipiul Oradea

 • 5. Elaboratorul documentatiei: S.C. AQUACONS S.R.L. Oradea

II. Descrierea investitiei

1. Situația existenta

Obiectivul este situat în Municipiul Oradea, in cartierul Nicolae Grigorescu, la limita acestuia cu cartierul Universitatii, conform planului de incadrare in zona.

Necesitatea investiției

Tema este realizarea unui drum colector, paralel cu drumul de centura al minicipiului Oradea, prin care sa se asigure accesul la viitorul Parc Industrial Erobusiness 2 Oradea.

Amenajarile propuse indeplinesc doua scopuri principale:

1. Asigura accesul la viitorul parc industrial ce va fi situat pe amplasamentul fostei unitati militare de langa drumul de centura

 • 2. Se constituie ca drum de acces pentru toate obiectivele economice sau de alta natura ce urmeaza a fi realizate pe partea dreapta a drumului de centura

Lungimea totala a drumului colector intre cele doua intersectii de capat ce asigura racordul la drumul de centura este de 1.830m (intre strazile Universitatii si Nojoridului).

Intr-o prima etapa se va realiza primul tronson al drumului colector, respectiv sectorul cuprins intre intersectia giratorie cu strada Univeristatii si intersectia giratorie de la intrarea in viitorul Parc Industrial.

Prezenta documentatie trateaza doar acest prim tronson, in lungime de 1.088 m.

Punctul de pornire al proiectului (kilometrul 0) se gaseste in breteaua de iesire din intersectia giratorie dintre drumul de centura si strada Universității - intersecție care este in curs de amenajare cu ocazia reabilitarii si largirii la 4 benzi a drumului de centura.

Punctul final al proiectului ( kilometrul 1+088) se gaseste pe breteaua de iesire din intersectia giratorie de acces la parcul industrial, pe directia spre strada Nojoridului.

Odata cu realizarea drumului colector nu se va mai autoriza nici un acces direct in drumul de centura. Prin aceasta va creste mult fluiditatea traficului pe respectivul sector a l drumului natonal. e asemenea va scadea proportional si riscul producerii de accidente rutiere intre vehiculele rapide de pe drumul national aflate in tranzit si vehiculele ce se deplaseaza cu viteza redusa la intrarea sau iesirea din accesele la obiectivele adicante drumului.

Prin amplasare și prin legăturile pe care le formează în cadrul tramei de trafic din municipiu, Drumul colector va juca un rol esențial în fluidizarea circulației, sporirea siguranței circulației și eliminarea blocajelor.

Prin realizarea sa, Drumul colector va asigura o legatura rapida si confortabila intre drumul de centura si toate viitoarele obiective economice sau de alta natura ce se vor amplasa de-a lungul drumului de centura. Datorita aceastui fapt intreaga zona devine atractiva pentru investitori, carora li se pune la dispozitie o infrastructura de transport sigura si rapida.

Infrastructura rutieră din municipiul Oradea nu a putut ține pasul cu intensificarea traficului, numărul de mașini crescand dramatic. Efectele creșterii traficului au devenit vizibile, prin degradările accentuate și progresive în complexul rutier, ceea ce cauzează:

 • ■       disconfortul utilizatorilor;

 • ■      reducerea vitezei de circulație;

 • ■      creșterea cheltuielilor cu carburanți și piese de schimb;

 • ■      creșterea cheltuielilor de întreținere a drumului;

 • ■      creșterea poluării.

Lipsa unor amenajări corespunzatoare si adaptate din intersecții a avut ca efect reducerea vitezei de tranzit pe direcțiile principale de circulație. Toate acestea au rezultat în condiții de siguranță a traficului mai scăzute, cu o creștere corespunzătoare a numărului de incidente în trafic.

Oportunitatea investiției derivă din nevoia eliminării acestor incoveniente, prin realizarea elementelor constructive caracteristice străzilor (carosabil delimitat cu borduri, îmbrăcăminte bituminoasă sau din beton de ciment, canalizare pluvială, trotuare, amenajare accese, etc.), amenajări care vor conduce la:

 • ■      sporirea capacității de circulație prin mărirea fluenței traficului;

 • ■      eliminarea ștrangulărilor din fluxul de trafic;

 • ■      scurtarea duratei medii de călătorie si a costurilor cauzate de uzură și consum de combustibil prin eliminarea staționării nenecesare în trafic și a utilizării excesive a motoarelor la ralanti;

 • ■      realizarea unui confort pentru participanții la trafic - autovehicule și pietoni;

 • ■      mărirea siguranței circulației;

 • ■     îmbunătățirea mediului din municipiu prin reducerea noxelor și a poluării sonore;

 • ■      creșterea nivelului de trai și a confortului riveranilor.

Scopul obiectivului de investiții este descongestionarea și fluidizarea traficului rutier atat de tranzit cat si generat de viitorul parc industrial al municipiului Oradea, prin eliminarea blocajelor de circulație datorate creșterii traficului cât și necesitatea sporirii siguranței în circulația rutieră..

Raportat la intensitatea traficului și la funcțiile pe care le îndeplinește, drumul colector se încadrează în categoria III - colectoare - strada cu doua benzi de circulatie - preia fluxurile de trafic din zonele funcționale și le dirijează spre străzile de legătură sau magistrale.

Prezentul proiect trateaza lucrarile necesare asigurarii condițiilor tehnice corespunzătoare desfășurării circulației rutiere si pietonale în condiții de siguranță și confort, asigurarea colectarii si evacuarii apelor meteorice.

Stare actuală:

Drumul colector urmeaza a fi realizat în municipiul Oradea, cartierul Nicolae Grigorescu. Primul tronson va avea lungimea de 1.088m, intre intersectiile giratorii cu drumul de centura si cu accesul in Pracul Industrial.

In prezent pe amplasament nu exista nici un drum, nici un acces si nici o constructie, cu exceptia imprejmuirii fostei unitati militare.

Suprafata ocupata de viitorul drum colector se afla in mare parte in incinta fostei unitati militare, traseul fiind paralel cu drumul de centura, pe partea dreapta a acestuia, la o distanta constanta de 20,00m interax.

Pe amplasament exista o perdea de protectie sub forma unei plantatii de arbusti si arbori de talie mica si mijlocie, situata de-a lungul imprejmuirii, spre limita de proprietate, care urmeaza a fi dezafectata. Nu exista in componenta plantatiei arbori din specii rare sau valoroase.

 • a) prezentarea optiunilor

În elaborarea, analiza și selecția alternativelor optime, proiectantul a ținut cont de următoarele:

 • ■      Proiectarea obiectivelor s-a făcut în conformitate cu Tema de proiectare și Caietul de sarcini prevăzute în documentația de licitație, prevederile Legii nr. 82/1997 pentru aprobarea O.G. 43/1997, privind regimul juridic al drumurilor și Normele tehnice privind proiectarea, construirea, reabilitarea, modernizarea, întreținerea, repararea, administrarea și exploatarea drumurilor publice. Legea nr. 10/1995 privind calitatea lucrărilor de construcții și instalații, H.G. 766/1997 modificată de H.G. 765/2002 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcții și a Regulamentului pentru stabilirea categoriei de importanță a construcției, în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 49/1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea și realizarea străzilor în localitățile urbane și în conformitate cu următoarele Directive ale Uniunii Europene;

 • ■     Directiva Consiliului nr. 85/337/EEC, modificată prin Directiva Consiliului nr. 97/11/EEC privind evaluarea efectelor anumitelor proiecte publice și private asupra mediului, transpuse în legislația românească prin Legea Mediului nr. 137/1995, republicată, modificată și completată prin O.U.G. nr. 91/2002.;

 • ■     Directiva cadru privind deșeurile nr. 75/442/EEC amendată de Directiva nr. 91/156/EEC transpusă prin O.U.G. nr. 78/2000 aprobată cu modificări de Legea nr. 426/2001 privind regimul deșeurilor;

 • ■     La elaborarea studiului de fezabilitate s-au avut de asemenea în vedere standardele românesti în vigoare cu privire la proiectarea elementelor geometrice în plan și pe verticală, capacitatea auto și pietonală, determinarea capacității portante și dimensionarea sistemului rutier, rezistența la îngheț-dezgheț.

S-au luat in considerare doua variante de alcatuire a sistemului rutier pe baza unei analize multicriteriale, considerandu-se 21 de criterii de evalure, dupa cum urmeaza in tablelul de mai jos:

Nr. Crt.

Criterii de analiza si selectie alternative

Structura rutiera rigida (Imbracaminte din beton de ciment)

Structura rutiera elastica (Imbracaminti asfaltice)

1

Durata de exploatare mare/mica (5/1)

4

2

2

Raport Pret Investitie initiala / Trafic satisfacut bun/slab (5/1)

3

5

3

Raport Utilizare / Aliniament sau Curba da/nu (5/1)

3

5

4

Raport Utilizare / Temperatura mediu ambiant bun/slab (5/1)

4

2

5

Raport Rezistenta la uzura / Trafic mare/mic

5

2

6

Rezistenta la actiunea agentilor petrolieri ce actioneaza accidental da/nu (5/1)

5

1

7

Poluarea in executie nu/da (5/1)

4

2

8

Poluarea in exploatare nu/da (5/1)

5

5

9

Avantaj/dezavantaj culoare in exploatarea nocturna (5/1)

5

2

10

Necesita utilaje specializate de executie cu intretinere atenta da/nu

3

3

11

Necesita adaptarea trafic la executie nu/da (5/1)

2

3

12

Durata mica / mare de la punerea in opera pana la darea in circulatie (5/1)

1

5

13

Necesita executia si intretinerea atenta rosturilor transversale nu/da (5/1)

1

5

14

Poate prelua cresteri de trafic prin cresteri de capacitate portanta usor/greu (5/1)

1

5

15

Executia poate fi etapizata da/nu (5/1)

1

5

16

Riscuri de executie (5/1)

2

5

17

Corectiile in executie se fac usor/greu (5/1)

1

5

18

Confortul la rulare (lipsa rosturi transversale) mare/mic (5/1)

1

5

19

Executie facila pe sectoare cu elemente geometrice (raze mici, supralargiri foarte mari da/nu (5/1)

1

5

20

Cresterea rugozitatii prin aplicarea de     tratamente

bituminoase se poate face da/nu (5/1)

2

5

21

Cheltuieli de intretinere pe perioada de analiza (30 ani) mici/mari (5/1)

3

2

TOTAL

57

79

Punctaj realizat :

 • -   Structuri rutiere rigide - 57 pct.

 • -   Structuri rutiere elastice - 79 pct.

Fata de puctajul maxim - minim, care este 125 si respectiv 25, structurile rutiere elastice se califica avand 79 puncte, fata de structurile rutiere rigide ce au obtinut 57 puncte.

Analiza multicriteriala a variantelor de alcatuire a comparat avantajele si dezavantajele imbracamintilor elastice si din beton de ciment. Avantajele si dezavantajele alcatuirii structurilor rigie si elastice se pot explicita dupa cum urmeaza:

Avantajele imbracamintii de beton de ciment

 • -  Sunt mai economice decat imbracamintile asfaltice atunci cand se folosesc pentru satisfacerea traficului greu si foarte greu.

 • -  Se recomanda a se folosii la drumuri noi, la drumuri in aliniament sau cu raze mari ce nu necesita supralargiri.

 • -  Nu se deformeaza la temperaturi ridicate ale mediului ambiant.

 • -  Prezinta rezistenta mare la uzura, daca se folosesc agregate atent selectionate.

 • -  Prezinta rugozitate buna si nu este atacata de produsele petroliere (scurse accidental pe suprafata carosabila).

 • -  Necesita cheltuieli sensibil mai mici de intretinere fata de imbracamintile asfaltice.

 • -  Betonul nu este poluant atat in executie cat si-n exploatare.

 • -  Culoarea deschisa a carosabilului se percepe mai bine noaptea sau pe ploaie.

Dezavantajele imbracamintii de beton de ciment

 • -  Necesita utilaje specializate pentru executie ce trebuiesc sa fie mentinute in stare buna de functionare.

 • -  Traficul trebuie adaptat la executie - circulatie numai pe o banda.

 • -  Dupa turnarea dalelor carosabilul se poate reda traficului numai dupa 21 de zile, fata de cateva ore la asfalt.

 • -  Se folosesc numai pana la declivitati de pana la 7%.

 • -  Rosturile transversale necesita executie atenta si intretinere corespunzatoare, iar in exploatare provoaca disconfort (socuri si zgomot).

 • -  Nu poate prelua cresteri de trafic prin cresteri de capacitate portanta, ramforsarea ulterioara a drumului este laborioasa - costisitoare.

Avantajele imbracamintii bituminoase

 • -   Grosimea structurii asfaltice poate fi etapizata

 • -  Capacitatea portanta poate creste progresiv prin investitii etapizate.

 • -  Greselile de executie pot fi remediate usor fata de imbracamintile de beton de ciment.

 • -  Prezinta un confort la rulare mai mare decat imbracamintile asfaltice (prin lipsa rosturilor).

 • -   Se pot realiza si pe trasee ce contin si raze mici, respectiv supralargiri, fara a necesita rosturi intre calea cu curenta si calea in curba.

- Rugozitatea suprafetei poate fi sporita prin tratamente bituminoase, asigurandu-se circulatia si pentru decliviati cu valori de 7-9%.

Dezavantajele imbracamintii bituminoase

- Durata de serviciu este mai mica (numai 10-15 ani) decat a imbracamintii de beton de ciment (20-30 ani).

- La temperaturi ridicate ale mediului ambiant apar deformatii (fagase) ale carosabilului.

- Structurile rutiere asfaltice sunt atacate de produsele petroliere ce se scurg accidental pe carosabil.

- Cheltuielile de intretinere sunt mai mari decat cele necesare pentru intretinerea betonului de ciment.

- Prepararea asfaltului conduce la aparitia de noxe.

Solutia aleasa este imbracamintea bituminoasa, care este mai avantajoasa din punct de vedere economic, avand costurile initiale de executiemai reduse. De asemenea, in cazul unor cresteri de trafic, sau modificare a tipului de trafic, imbracamintea elastica permite sporiri de capacitate portanta cu costuri relativ reduse, in comparatie cu imbracamintea din beton de ciment. Un alt avantaj major, care trebuie luat in considerare, data fiind situarea strazii intr-o zona rezidentiala, este silentiozitatea acestui tip de imbracaminte, la viteze moderate de circulatie.

 • b) Solutia adoptata

La baza alegerii solutiilor proiectate, au stat urmatoarele criterii principale:

- respectarea temei de proiectare;

- respectarea normelor tehnice in vigoare.

Pentru asigurarea condițiilor tehnice corespunzătoare desfășurării circulației rutiere în condiții de siguranță și confort și pentru eliminarea punctelor periculoase se impun următoarele măsuri pentru realizarea unui complex rutier, cu realizarea elementelor constructive caracteristice străzilor:

o carosabil cu îmbrăcăminte bituminoasă;

o structura rutieră se va proiecta pentru un trafic greu;

o se va urmari realizarea unor elemente geometrice în plan, profil longitudinal și profil transversal care sa satisfaca corespunzator cerintele unei strazi de categoria III-a;

o se va asigura accesul riveranilor prin corelarea cotelor proiectate la carosabil cu cotele existente către proprietăți;

o se va proiecta un trotuar nou, adiacent partii carosabile, pe partea dreapta a drumului o se vor monta borduri înclinate la trecerile de pietoni și în intersecții, precum si la accesele auto la proprietati

o se va realiza semnalizarea rutieră pe verticală și pe orizontală

o se va proiecta colectarea apelor meteorice de pe carosabil prin guri de scurgere.

III. Date tehnice ale investitiei

In plan de situatie:

S-a procedat la proiectarea elementelor geometrice, astfel incat acestea sa indeplinesca conditiile impuse de circulatia rutiera moderna si sa corespunda categoriei III de strazi, strazi cu doua benzi de circulatie. Lungimea totala a tronsonului de drum ce urmeaza a fi realizat in prima etapa este de 1.088m.

Proiectarea s-a facut cu respectarea prevederilor STAS 10144-3/91 Strazi. Elemente geometrice, STAS 10144-1/90 Strazi. Profiluri transversale si Ordinul MT nr.49/98, Norme tehnice privind proiectarea si realizarea strazilor in localitatile urbane.

S-a urmarit traseul existent al drumului de centura, axul proiectat al drumului colector situandu-se la 20,00 m de axul drumului de centura.

Elementele geometrice ale traseului se vor adopta pentru viteza de baza cu valoarea de 50Km/h.

S-au adoptat raze de racordare de 100 - 370m, care permit dezvoltarea in siguranța a vitezei de circulatie de 50km/ora. Doar racordarea initiala, intre breteaua de iesire din giratie si inceputul drumului are o raza de racordare de 25m, care se poate aborda cu viteza de 30km/ora. Oricum, pe sectorul respectiv, in apropierea giratiei va functiona o restrictie de viteza la 30km/ora, necesara parcurgerii intersectiei in conditii de siguranta.

 • •      In profil longitudinal:

La proiectarea in profil longitudinal s-a urmarit, in general, profilul existent al terenului, urmarindu-se pastrarea liniei rosii la o inaltime medie de 50cm fata de suprafata terenului natural, care este necesara pentru realizarea grosimii complexului rutier, dupa decaparea terenului vegetal.

S-a tinut in special seama de racordurile la capetele traseelor si racordul cu strazile modernizate, care reprezinta puncte de cota obligata, asigurarea racordurilor la accesele riveranilor si realizarea unui volum cat mai mic de lucrari.

Tinand seama de aceste considerente, s-a proiectat linia rosie a carosabilului, rezultand declivitati cuprinse intre 0,27 % si 4,11 %. Nu exista valori ale declivitatilor sub limita recomandata de standard (0,20%) prevazuta pentru colectarea corespunzatoare a apelor pluviale.

Elementele de profil longitudinal s-au racordat in plan vertical cu arce de cerc cu raza de 2.500m - 10.000m, fapt prin care se respecta normele impuse de legislatia privind incadrarea in clasa tehnica si privind viteza de proiectare, pentru asigurarea desfasurarii circulatiei in conditii de deplina siguranta si confort.

 • •      In profil transversal:

Sectiunea caracteristica adoptata pentru aceasta strada de categoria a III-a, cu doua benzi de circulatie, va avea latimea partii carosabile de 7,00m.

Se va asigura un profil tip in doua ape in acoperis, cu valoarea deverului de 2,5% pentru carosabil. Pantele profilului transversal s-au proiectat in conformitate cu STAS 863-87 si STAS 10144 - 3/91.

S-au adoptat elemente geometrice in profil transversal ale strazii, pentru a se obtine un profil caracteristic categoriei de incadrare a strazii (a III-a), astfel incat aceasta sa corespunda conditiilor impuse de normativelor in vigoare.

Partea carosabila se va incadra pe partea dreapta cu borduri inalte de trotuar cu sectiunea de 20x25cm, denivelate cu 15-18cm fata de suprafata carosabila.

Pe partea stanga a strazii incadrarea se va face prin acostamente impermeabilizate cu latimea de 1,00m si panta transversala de 4%,realizate din macadam penetrat.

Prin pantele transversale si longitudinale proiectate ale suprafetei carosabile, apa de pe carosabil se va scurge in canalizarea meteorica proiectata, urmand a fi colectata prin gurile de scurgere proiectate.

Complexul rutier proiectat s-a dimensionat pentru un trafic greu. Complexul rutier proiectat

va avea urmatoarele caracteristici:

Complex rutier nou la carosabil :

Strat de uzura BA16

Strat de legatura BAD25

Strat de baza AB1

Strat superior de fundatie din balast stabilizat cu ciment

Strat inferior de fundatie din balast

Substrat de forma din deseuri de cariera


Realizarea structurii rutiere proiectate se va materializa printr-o sapatura in caseta generala, prin care se vor indeparta 35-40cm din pamantul existent - teren vegetal de suprafata, care se va inlocui cu straturile rutiere proiectate ce alcatuiesc imbracamintea modernizata.In zonele cu umiditati mai mari decit umiditatea optima de compactare s-a prevazut pentru imbunatatirea terenului de fundare blocaj din piatra.Pe traseul drumului s-au interceptat fundatii din beton ale unor constructii care urmeaza sa fie indepartate .Insulele se vor umple cu pamint vegetal si se vor inierba.Pentru stabilizarea terasamentelor acestea se vor inierba.

Trotuare

La sistematizarea, proiectarea și realizarea trotuarelor se vor prevedea lucrările necesare pentru siguranța circulației și pentru dirijarea fluxurilor de pietoni, respectând STAS 10144/2-91.

Trotuarul se va executa pe o singura parte a drumului, pe partea dreapta, cu latimea de 1,00m. Drumul colector avand un caracter industrial, nu este de asteptat un trafic pietonal decat ocazional

Astfel, la proiectarea trotuarelor se vor prevedea zone de continuitate între acestea și celelalte zone pietonale.

 • ■  Trotuarele se vor încadra cu borduri prefabricate 20x25cm montate la marginea părții carosabile si cu borduri mici ingropatecu sectiunea de 10x15cm la marginea dinspre zona verde

 • ■  Trotuarele se vor executa cu o structura usoara, alcatuita dintr-o imbracaminte din beton asfaltic tip BA8 de 4cm grosime, un strat de baza din balast stabilizat cu ciment de 12cm grosime si un strat de fundatie de 10 cm din balast pe un strat de forma din deseu de cariera.

Pentru persoanele cu dezabilități locomotorii se vor realiza rampe de acces (borduri înclinate), in dreptul trecerilor de pietoni.

Accese

Accesele la societatile comerciale si la imobilele existente de o parte si alta a drumului uzinal se vor realiza prin intermediul unor suprafete de legatura intre partea carosabila noua si platforma carosabila din curtea imobilelor.

Prin borduri prefabricate înclinate se va face racordarea carosabil - trotuar.

La executia acceselor la imobile se va utiliza aceasi structura rutiera adoptata la trotuare.

Semnalizarea verticala si orizontala

Se vor monta indicatoarele rutiere in baza unui plan de semnalizare rutiera avizat de Politia rutiera. Se vor realiza marcajele rutiere longitudinale (axial, lateral, de presemnalizare si orientare) si transversale (treceri pentru pietoni - la fiecare intersecție), conform STAS 1848/1 - 7 - 86.

Utilitati

Canalizare meteorica

Apele meteorice cazute pe jumatatea dreapta a suprafatei platformei drumului vor fi colectate prin intermediul gurilor de scurgere si vor fi evacuate prin conducte de legatura, pe sub corpul drumului, in santul drumului de centura. La varsarea in sant se va perea zona de evacuare din tub pe o suprafata de 3,00mp. Racordurile pentru evacuarea gurilor de scurgere se vor realiza din tuburi PVC cu diametrul de 160 mm.

Apele meteorice cazute pe jumatatea stanga a suprafatei platformei drumului vor fi evacuate in santul dintre drumul colector si drumul de centura.

Iluminat public

Prezenta parte a documentatiei tehnice trateaza solutiile de realizare a instalatiilor electrice de iluminat public.

Pentru realizarea iluminatului public se vor realiza doua circuite electrice avand puterea instalata de 6560W, respectiv 5250W.

Circuitele electrice se vor realiza in cabluri tip ACYABY montate ingropat (in sant pe pat de nisip). Cablurile se vor proteja in tevi in PVC tip G pe portiunile de subtraversare si in tevi de PVC tip V pe portiunile de montaj in beton ( fundatiile stalpilor).

Iluminatul public se va realiza cu lampi cu vapori de sodiu de 250W.

Corpurile de iluminat prevazute sunt complet echipate ( aparatura de amorsare si compensare, lampa).

Corpurile de iluminat se vor monta pe stalpi metalici de 8m, montati cu buloane fixate in fundatii din beton.

Documente de referinta

 • > Ordonanța de urgenta privind circulația pe drumurile publice nr. 195/2002

 • > Regulamentul de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice (publicatin Monitorul Oficial nr. 58/31.01.2003);

 • > Legea 413/26.06.2002 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 79/2001 pentru modificareasi completarea Ordonantei Guvernului nr. 43/1997 privind regimuldrumurilor;

 • > Normele metodologice privind conditiile de inchidere a circulatiei si de instituire a restrictiilor de circulatie, in vederea executarii de lucrarii in zona drumului public si/sau pentru protejarea drumului, aprobate prin Ordinulul comun MI-MTnr. 1112/411 (publicat in Monitorul Oficial nr. 397/24.08.2000);

 • >  Standardele de Stat nr. 1848/1,2,3 si 7/1986 din colectia" Siguranta Circulatiei", Normele specifice de Protectia Muncii pentru exploatarea si intretinerea drumurilor elaborate de MMSS nr.79/2001;

 • > Ordinul 44 al ministrului transporturilor pentru aprobarea Normelor privind protectia mediului ca urmare a impactului drum-mediu inconjurator.

 • > Ordinul 45 al ministrului transporturilor pentru aprobarea Normelor privind proiectarea, construirea si modernizarea drumurilor

 • > Ordinul 46 al ministrului transporturilor pentru aprobarea Normelor privind clasei tehnologice a drumurilor publice

 • > Ordinul 47 al ministrului transporturilor pentru aprobarea Normelor privind amplasarea lucrarilor edilitare, a stalpilor pentru instalatii si a pomilor in localitatile urbane si rurale

 • > Ordinul 49 al ministrului transporturilor pentru aprobarea Normelor privind proiectarea si realizarea strazilor in localitatile urbane

3.Date tehnice ale investiției:

 • a) Zona și amplasamentul

Obiectivul este situat în municipiul Oradea, în cartierul N.Grigorescu.

 • b) Statutul juridic al terenului

Obiectivul prezentului studiu de fezabilitate este situat în intravilanul municipiului Oradea, aparținind domeniului public.

 • c) Situatia ocuparilor definitive de teren

Suprafata de teren ocupata definitiv de obiectiv este de 13.200 mp, reprezentand teren intravilan.

 • d) Studii de teren

 • •  Studii topografice

Pentru zona studiata, a fost intocmit un studiu topografic prin metoda radierii din punctele retelei de ridicare determinate in sistemul de proiectie Stereo 70 prin drumuire si materializate cu cuie topografice metalice, in toate statiile drumuirii, in baza carora se poate reface in orice moment trasarea necesara la executie.

 • •  Studii geotehnice

S-au efectuat investigații geotehnice necesare prin sondaje de mică adâncime amplasate în platforma viitorului drum.

Caracteristicile geofizice ale terenului de fundație sunt:

 • - terenul de fundare este alcatuit din argila prafoase,plastic virtoasa.

 • - adâncimea de îngheț-dezgheț după STAS 6054/77 este la 0,80 m;

 • - nivelul apei freatice este la 3,50 m.

- parametrii geofizici după normativul P100 - 2006 sunt urmatorii: perioada de colt Tc = 0,7, acceleratia gravitationala ag IMR=100ani = 0,12g; conform STAS 11100/1-93 caracteristicile geofizice corespund gradului 7 al intensitatii cutremurelor, dupa scara MSK

 • e) Caracteristicile principale ale constructiilor

Strada - Categoria a III-a - cu doua benzi de circulație

 • •  Lungimea strada

  1.088 m

  7,00 m

  1x1,00m


 • •  Latime parte carosabila

 • •  Latime trotuare

 • f) Situatia existenta a utilitatilor

Din punct de vedere a utilitatilor zona studiata este echipata cu retele de apa potabila, canal menajer.

 • g) Concluziile evaluarii impactului asupra mediului

In urma analizei impactului asupra mediului s-au constatat urmatoarele:

 • -  starea precara a tronsonului de strada ce face obiectul prezentului studiu determina poluare fonica si un numar ridicat de microparticule de praf;

 • -  poluare cu noxe provenite din arderea combustibilior peste valorile normale;

IV.Durata de realizare și etapele principale; graficul de realizare a investiției.

Durata prognozata de realizare a investitiei este de 8 luni, din care C+M de 6 luni (inclusiv TVA)

Operații / Luni

1

2

3

4

5

6

7

8

Intocmire proiect tehnic, intocmirea proiectului pentru autorizatie de constructie, detalii de executie, obtinere autorizația de construire

Organizare licitatie pentru executia

lucrarilor

Executia lucrarilor

570.607,40

570.607,40

570.607,40

570.607,40

570.607,40

570.607,40

TOTAL

570.607,40

570.607,40

570.607,40

570.607,40

570.607,40

570.607,40

V. Costurile estimative ale investiției

 • 1. Valoarea totală cu detalierea pe structura devizului general;

Valoarea totala a proiectului estede 3.423.644,43 lei= 781.796,77euro inclusiv TVA,

din care C+M 3.030.294,52 lei = 691.974,45 euro, inclusiv TVA.

DEVIZ GENERAL

PRIVIND CHELTUIELILE NECESARE REALIZĂRII OBIECTIVULUI "Acces din strada Ogorului la Parc industrial Eurobusiness 2

Oradea"

a cursul din aprilie 2012 de 4,3792 lei/euro

Nr. Crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Mii lei

Mii Euro

Mii lei

Mii lei

Mii Euro

1

2

3

4

4

5

6

CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.2

Amenajarea terenului

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

TOTAL CAPITOL 1

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

CAPITOLUL 2-Cheltuieli

pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului

TOTAL CAPITOL 2

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii de teren

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3.2

Obținerea de avize, acorduri și autorizații

1,50000

0,34253

0,36000

1,86000

0,42474

3.3

Proiectare și engineering

48,39200

11,05042

11,61408

60,00608

13,70252

3.4

Organizarea procedurilor de achiziție publică

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3.5

Consultantă

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3.6

Asistență tehnică

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

TOTAL CAPITOL 3

49,89200

11,39295

11,97408

61,86608

14,12726

CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

2.419,59000

552,51872

580,70160

3.000,29160

685,12322

4.2

Montaj utilaj tehnologic

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.4

Utilaje fără montaj și echipamente de transport

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.5

Dotări

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.6

Active necorporale

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

TOTAL CAPITOL 4

2.419,59000

552,51872

580,70160

3.000,29160

685,12322

CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

5.1.1. lucrări de construcții

24,19590

5,52519

5,80702

30,00292

6,85123

5.1.2. cheltuieli conexe organizării șantierului

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

5.2

Comisioane, taxe, cote legale, costuri de finanțare

31,45467

7,18274

0,00000

31,45467

7,18274

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

241,95900

55,25187

58,07016

300,02916

68,51232

TOTAL CAPITOL 5

297,60957

67,95980

63,87718

361,48675

82,54630

CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predarea la beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

6.2

Probe tehnologice

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

TOTAL CAPITOL 6

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

TOTAL GENERAL

2.767,09157

631,87148

656,55286

3.423,64443

781,79677

Din care C+M

2.443,78590

558,04391

586,50862

3.030,29452

691,97445

VI. Sursele de finanțare a investiției

Avand in vedere faptul ca investitia propusa se incadreaza in categoria de proiecte de utilitate publica, negeneratoare de profit, finantarea lui se va face din bugetul municipiului, eventual cu sprijin comunitar si national.

VII. Estimări privind forța de muncă ocupată prin realizarea investiției

 • 1. număr de locuri de muncă create în faza de execuție: 30

 • 2. număr de locuri de muncă create în faza de operare: nu e cazul.

VIII. Principalii indicatori tehnico-economici ai investiției

 • 1. Valoarea totală (INV), inclusiv TVA = 3.423.644,43 lei = 781.796,77 euro

(în prețuri - la cursul valutar 4,3792 lei/euro in data de aprilie 2012), din care:

 • - construcții-montaj (C+M): 3.030.294,52 lei = 691.974,45 euro (inclusiv TVA)

 • 2. Eșalonarea investiției (INV/C+M):

 • - anul I: 3.423.644,43 lei / 3.030.294,52 lei

 • 3. Durata de realizare (luni): C+M = 6 luni

 • 4. Capacități:

Strada - Categoria a III-a - cu doua benzi de circulație

 • •  Lungimea strada

  1.088m

  7,00 m

  1x1,00m


 • •  Latime parte carosabila

 • •  Latime trotuare

Complex rutier pentru reabilitarea complexului rutier existent si parcari

Strat de uzura BA16

4 cm

Strat de legatura BAD25

6 cm

Strat de baza AB1

8 cm

Strat superior de fundatie din balast stabilizat cu ciment

25 cm

Strat inferior de fundatie din balast

30 cm

Substrat de forma din deseuri de cariera

15 cm

Canalizare

Racorduri guri de scurgere Dn 160 mm

288 m

Iluminat public

 • stalpi iluminat 8m

  • 44 buc

  2.425,0 ml

  • 45 buc


 • retea iluminat

 • corpuri de iluminat

 • 5. Alți indicatori specifici domeniului de activitate în care este realizată investiția: Nu este cazul.

IX. Avize și acorduri de principiu

 • 1. avizul beneficiarului de investiție privind necesitatea și oportunitatea investiției;

 • 2. certificatul de urbanism;

 • 3. acordul de mediu;

 • 4. alte avize și acorduri de principiu specifice.


S. C. AQUACONS S. R. L.

Inregistrat la Registrul comertului : J/05/428/1993

Cod unic de inregistrare : R 3458780

Adresa sediului central: str. Berzei nr. 4 - Oradea, jud. Bihor


Contract subsecvent : 2/2011

Lucrarea : „Acces din strada Ogorului la Parc industrial Eurobusiness 2 Oradea” Beneficiar : Municipiul Oradea

Faza: S.F.


EVALUAREA LUCRARILOR


Capitolul 1 - Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului


1.1. - Obtinerea terenului


 • 1.2. - Amenajarea terenului

 • 1.3. - Amenajarea pentruprotectia mediului Total cap.1 (fara TVA)

Capitolul 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor


Capitolul 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica


3.1- Studii de teren


3.2- Taxe pentru obtinerea de avize .acorduri si autorizatii


1.500,00 lei


3.3. - Proiectare si inginerie:

- proiectare 2%


48.392,00 lei


3.4. - Organizarea procedurilor de achzitie


3.5. - Consultanta


3.6. - Asistenta tehnica


RECAPITULATIE CAP.3


 • 3.1. - Studii de teren

 • 3.2. - Taxe pentru obtierea de avize, acorduri si autorizatii

 • 3.3. - Proiectare si inginerie

 • 3.4. - Organizarea procedurilor de achizitie

 • 3.5. - Consultanta

 • 3.6. - Asistenta tehnica


1.500,00 lei

48.392,00 lei


Total cap.3 (fara TVA)


49.892,00 lei


Capitolul 4 - Cheltuieli pentru investiția de baza

 • 4.1. - Construcții

  • 4.1.1. Obiect nr.1 - Acces Parc industrial Eurobusiness 2

1. - Lucrări pregătitoare

 • - Conf. calculatie anexa

 • 2 - Sistem rutier

 • - Conf. calculatie anexa

 • 3 - Trotuare

 • - Conf. calculatie anexa

 • 4 - Lucrari accesorii

 • - Conf. calculatie anexa

 • 5 - Spatii verzi

 • - Conf. calculatie anexa

 • 6 - Lucrari canalizare

 • - Conf. calculatie anexa

 • 7 - Iluminat public

 • - Conf. calculatie anexa

Total 4.1.1 (fara TVA)

Total cap.4 (fara TVA)

Capitolul 5 - Alte cheltuieli

 • 5.1. - Organizare santier

 • 5.1.1. - Lucrari de constructii aferente organizarii de santier

 • 5.1.2. - Cheltuieli conexe organizarii de santier

 • 5.2. - Comisioane, taxe

 • 5.3. - Cheltuieli diverse si neprevăzute

RECAPITULATIE - Capitol 5

Pct. 5.1. - Organizare santier

Pct. 5.2. - Comisioane, taxe

Pct. 5.3. - Chelt.diverse si neprevăzute

TOTAL Cap. 5 (fara TVA)

RECAPITULATIE

Cap. 1 - Chelt.pt.obtinerea si amenajarea terenului

Cap. 2 - Chelt.pt.asigurarea utilitatilor

Cap. 3 - Chelt.pt.proiectare si asistenta tehnica

Cap. 4 - Chelt.pt.investiția de baza

Cap. 5 - Alte cheltuieli

TOTAL (faraTVA)

Din care C + M

219.777,00 lei

1.455.635,00 lei

90.595,00 lei

5.111,00 lei

5.766,00 lei


31.360,00 lei

611.346,00 lei

2.419.590,00 lei

2.419.590,00 lei

24.196,00 lei


31.454,67lei

241.959,00 lei


24.196,00 lei

31.454,67 lei 241.959,00 lei

297.609,57 lei


49.892,00 lei

2.419.590,00 lei

297.609,57 lei

2.767.091,57 lei

2.443.785,90 lei


CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiect nr. 1: Acces Parc industrial Eurobusiness 2

Nr. crt.

Nr. cap/subcap.

deviz general

Cheltuieli pe categoria de lucrari

Valoarea, exclusiv TVA

Lei

Euro

0

1

2

3

4

1

I

Lucrari de construcții

2

1

Lucrari pregatitoare

219.777,0

3

2

Sistem rutier

1.455.635,0

4

3

Trotuare

90.595,0

5

4

Lucrari accesorii

5.111,0

6

5

Spatii verzi

5.766,0

7

6

Lucrari canalizare

31.360,0

8

7

Iluminat public

611.346,0

Total I

2.419.590,0

II

Montaj utilaje si echipamente tehnologice

Total II

III

Procurare

Utilaje si echipamente tehnologice

Utilaje si echipamente de transport

Dotari

Total III

TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)

2.419.590,0

Proiectant

S.C. Aquacons S.R.L. Oradea

Obiectul nr.1 : Acces Parc industrial Eurobusiness 2

Categoria de lucrări : Lucrări pregătitoare

Nr. crt.

Capitolul de lucrari

U.M.

I

II

M Materiale (3 x 4a)

M Manopera (3x4b)

U Utilaj (3x4c)

t

Transport (3x4c)

Total (3x4)

SECTIUNE TEHNICA

SECTIUNE FI

[NANCIARA

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Sapatura

mc

5.445,0

16,63

90.550,0

2

Umpluturi

mc

136,0

17,90

2.434,0

3

Profilarea si compactarea platformei

mp

13.612,0

3,30

44.920,0

4

Spargere betoane

mc

145,0

95,29

13.817,0

5

Blocaj de piatra

mc

817,0

83,30

68.056,0

Chel

tuieli directe

M

m

U

t

T

Alte cheltuieli directe

 • -  CAS

 • -  somaj

 • -   fond de risc

 • -   alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE

M0

m0

U0

t0

T0

Cheltuieli indirecte = T0 x %

I0

Profit = (T0 + I0) x %

P0

TOTAL GENERAL

219.777,0

Semnificația coloanelor: I - cantitate II - pretul unitar a) materiale, b) manopera c) utilaj de transport

Obiectul nr.1 : Acces Parc industrial Eurobusiness 2 Categoria de lucrări : Sistem rutier

Nr. crt.

Capitolul de lucrari

U.M.

I

II

M Materiale (3 x 4a)

M Manopera ( 3 x 4b )

U

Utilaj ( 3 x 4c)

t

Transport ( 3 x 4c)

Total (3x4)

SECTIUNE TEHNICA

SECTIUNE Ff

NANCIARA

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Balast stabilizat cu ciment

mc

2.302,0

193,0

444.286,0

2

BAD25

to

1.296,0

201,78

261.507,0

3

BA16

to

863,0

281,0

242.503,0

4

Strat de forma din balast

mc

2.396,0

28,40

68.046,0

5

Macadam penetrat

mp

1.095,0

52,0

56.940,0

6

Strat egalizare anrobat AB1

to

1.726,0

154,83

267.237,0

7

Balast

mc

3.594,0

32,03

115.116,0

Chel

tuieli directe

M

m

U

t

T

Alte cheltuieli directe

 • -  CAS

 • -  somaj

 • -   fond de risc

 • -   alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE

M0

m0

U0

t0

T0

Cheltuieli indirecte = T0 x %

I0

Profit = (T0 + I0) x %

P0

TOTAL GENERAL

1.455.635,0

Semnificația coloanelor:I - cantitate II - pretul unitar a) materiale, b) manopera c) utilaj de transport

Obiectul nr.1 : Acces Parc industrial Eurobusiness 2 Categoria de lucrări : Trotuare

Nr. crt.

Capitolul de lucrari

U.M.

I

II

M Materiale (3 x 4a)

M Manopera (3 x4b)

U

Utilaj (3 x4c)

t

Transport (3x4c)

Total (3x4)

SECTIUNE TEHNICA

SECTIUNE FINANCIARA

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Balast trotuare

mc

65,30

32,03

2.092,0

2

BA 8 trotuar

to

73,10

250,53

18.314,0

3

Balast stabilizat

mc

91,40

162,00

14.817,0

4

Bordura mare 20 x 25 x 330

ml

1.235,0

16,79

20.736,0

5

Bordura mica 10x15

ml

1.088,0

14,79

16.091,0

6

Strat de forma din balast

mc

653,0

28,40

18.545,0

Chel

tuieli directe

M

m

U

t

T

Alte cheltuieli directe

 • -  CAS

 • -  somaj

 • -   fond de risc

 • -   alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE

M0

m0

U0

t0

T0

Cheltuieli indirecte = T0 x %

I0

Profit = (T0 + I0) x %

P0

TOTAL GENERAL

90.595,0

Obiectul nr.1 : Acces Parc industrial Eurobusiness 2

Categoria de lucrări : Lucrări accesorii

Nr. crt.

Capitolul de lucrari

U.M.

I

II

M Materiale (3 x 4a)

M Manopera ( 3 x 4b )

U

Utilaj ( 3 x 4c)

t Transpo rt ( 3 x 4c)

Total

(3x4)

SECTIUNE TEHNICA

SECTIUNE FINANCIARA

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Marcaj rutier longitudinal

km

1,10

572,54

630,0

2

Marcaj rutier transversal

mp

72,0

16,28

1.172,0

3

Indicatoare noi

buc

24

137,88

3.309,0

Chel

tuieli directe

M

m

U

t

T

Alte cheltuieli directe

 • -  CAS

 • -  somaj

 • -   fond de risc

 • -   alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE

M0

m0

U0

t0

T0

Cheltuieli indirecte = T0 x %

I0

Profit = (T0 + I0) x %

P0

TOTAL GENERAL

5.111,0

Obiectul nr.1 : Acces Parc industrial Eurobusiness 2 Categoria de lucrări : Spatii verzi

Nr. crt.

Capitolul de lucrari

U.M.

I

II

M Materiale (3 x 4a)

M Manopera (3x4b)

U Utilaj (3x4c)

t

Transport (3x4c)

Total (3x4)

SECTIUNE TEHNICA

SECTIUNE FINANCIARA

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Strat vegetal

mp

1.615,0

2,97

4.797,0

2

Inierbare spatii verzi

mp

1.615,0

0,6

969,0

Chel

tuieli directe

M

m

U

t

T

Alte cheltuieli directe

 • -  CAS

 • -  somaj

 • -   fond de risc

 • -   alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE

M0

m0

U0

t0

T0

Cheltuieli indirecte = T0 x %

I0

Profit = (T0 + I0) x %

P0

TOTAL GENERAL

5.766,0

Proiectant

S.C. Aquacons S.R.L. Oradea

Semnificatia coloanelor:

I - cantitate II - pretul unitar a) materiale, b) manopera c) utilaj de transport

Obiectul nr.1 : Acces Parc industrial Eurobusiness 2

Categoria de lucrări : Lucrări canalizare

Nr. crt.

Capitolul de lucrari

U.M.

I

II

M Materiale (3 x 4a)

M Manoper a (3 x4b )

U

Utilaj ( 3 x 4c)

t Transport (3 x4c)

Total (3x4)

SECTIUNE TEHNICA

SECTIUNE FINANCIARA

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Sapatura 0-2,0m

mc

108,0

35,65

3.850,0

2

Guri de scurgere

buc

24,0

574,14

13.779,0

3

Racorduri guri de scurgere Dn160 mm

ml

288,0

37,68

10.852,0

4

Pereu beton C25/30

mp

7,2

326,2

2.349,0

5

Finisare taluz

100mp

0,72

192,0

138,0

6

Strat drenant de nisip 10cm grosime

mc

7,2

54,5

392,0

Chel

tuieli directe

M

m

U

t

T

Alte cheltuieli directe

 • -  CAS

 • -  somaj

 • -   fond de risc

 • -   alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE

M0

m0

U0

t0

T0

Cheltuieli indirecte = T0 x %

I0

Profit = (T0 + I0) x %

P0

TOTAL GENERAL

31.360,0

INVESTITOR : MUNICIPIUL ORADEA

PROIECTANT : S.C. AQUACONS S.R.L. ORADEA

OBIECTIV : Acces din strada Ogorului la Parc industrial Eurobusiness 2 Oradea OBIECT: ILUMINAT PUBLIC

D E V I Z A N A L I T I C COD ILPMEI

Pentru: INSTALATII ELECTRICE ILUMINAT PUBLIC

GRUPA CAT.LUCRARI:0

PRET MEDIU DE TRANSPORT: 10.00

!

Simbol art. Coduri

liste

!PU

Mater

! Valori !

!Nr.

Sporuri Art

U.M. Cantitate

!PU

Manop

! Totale !

!ord.

!PU

Utilaj

!!

!teh.

Denumire Articol

!PU

Transp

!Gr.totala !

!

!Gr

mat/UA

!Materiale !

!1

23

!

4

! 5-10 !

1

W2A16A1 asim

7.8

62

---

BUC

8.000

36.4

291

R

Stilp simplu teava ol in

fundatie

58.6

468

turnata teren n0rmal

822

Stilp metalic L = 4 m

0.000

0

0.000

0.00

2

YC01

1.0

6824

---

LEI

6824.000

0.0

0

Procurare stilp metalic

L = 4 m tip SCUAR

0.0

0

SP 3W ( LUXTEN )

6824

BUC

8.000

0.000

0

0.000

0.00

3

TSA17C1

0.0

0

---

MC

4.000

43.6

174

R

Sap.Man.Gropi polig.Monobl.Pt.Linii

0.0

0

el.Pam.Cu umid.Nat.Fara

sprij.Lat.1m

174

adinc.2 5m t.F.Tare

0.000

0

0.000

0.00

4

TSD01D1

0.0

0

---

MC

4.000

4.6

18

R

Imprastierea cu lopata a

pamint.Afinat

0.0

0

strat uniform 10-30cm.Gros cu sfarim.

18

Bulg.Teren f.Tare

0.000

0

0.000

0.00

5

CA01M1

0.2

1

---

MC

4.000

27.8

111

R

Turnare beton simplu in

fundatii la

0.0

0

constructii ingineresti

stilpi lea

112

etc.

0.000

0

0.000

0.00

6

2100933

197.5

790

---

MC

4.000

0.0

0

R

Beton de ciment b 100 stas 3622

0.0

0

790

0.000

0

0.000

0.00

7

TRA01A25

0.0

0

---

T

9.600

0.0

0

R

Transportul rutier al materialelor

0.0

0

semifabricatelor cu autobasculanta pe

0

dist.= 25 km.

12.500

120

0.000

0.00

8

W1C10A1

6.7

1064

---

KG

160.000

0.8

130

R

Constructii de otel tip

mecano zincate

0.0

4

montare

1199

0.071

11

0.001

0.18

9

W2A16A1 asim

7.8

342

---

BUC

44.000

36.4

1600

R

Stilp simplu teava ol in fundatie

58.6

2577

turnata teren normal

4518

Stilp metalic L = 8 m

0.000

0

0.000

0.01

10

YC01

1.0

154000

---

LEI

154000.000

0.0

0

Procurare stipl metalic

ptr.iluminat

0.0

0

public L = 8 m ( prins

cu buloane )

154000

BUC

44.000

0.000

0

0.000

0.00

11

TSA17C1

0.0

0

---

MC

12.8

558

R

Sap.Man.Gropi polig.Monobl.Pt.Linii

0.0

0

el.Pam.Cu umid.Nat.Fara

sprij.Lat.1m

43.6

558

adinc.2 5m t.F.Tare

0.000

0

0.000

0.00

12

TSD01D1

0.0

0

---

MC

12,8

4.6

59

R

Imprastierea cu lopata

a pamint.Afinat

0.0

0

strat uniform 10-30cm.Gros cu sfarim.

59

Bulg.Teren f.Tare

0.000

0

0.000

0.00

13

CA01M1

0.2

20

---

MC

11.000

27.8

306

R

Turnare beton simplu in

fundatii la

0.0

0

constructii ingineresti

stilpi lea

306

etc.

0.000

0

0.000

0.00

14

2100933

197.5

2173

---

MC

11.000

0.0

0

R

Beton de ciment b 100 stas 3622

0.0

0

2173

0.000

0

0.000

0.00

15

TRA06A25

0.0

0

---

T

26.400

0.0

0

R

Transportul rutier al

0.0

0

betonului-mortarului cu

autobetoniera

0

de 5 5 mc dist.=25 km

25.000

660

0.000

0.00

16

W1C10A1

6.7

7318

---

KG

1100.000

0.8

893

R

Constructii de otel tip

mecano zincate

0.0

30

montare

8241

0.071

78

0.001

1.24

17

EA10C1

6.2

820

---

M

132.000

4.1

540

R

Teava pvc tip u montata

ingropat in

0.0

0

pardoseala cu d=50mm

1360

0.043

6

0.000

0.06

18

EA10D2

10.4

323

---

M

31.000

4.8

150

R

Teava pvc tip u montata

ingropat in

0.0

0

pardoseala cu d=90mm

473

0.079

2

0.001

0.03

19

W1R11A

2.2

98

---

BUC

44.000

0.8

35

R

Imbinarea prizei de legare la pamint

0.0

0

cu suruburi galvanizate

m12x40

133

0.000

0

0.000

0.01

20

W2C23B01 18

2593.9

9597

---

100M

3.700

79.8

295

R

Montare fascicol conducte izolate

30.8

114

torsadate intinse pe stilp grupa a si

10006

a bratarii pvc mec.

0.000

0

Al.T yir 3x35 16 on

0.159

0.59

21

TCA11F1

3553.2

1173

---

KM

0.330

1034.9

342

R

Cir.Tc si cabluri de otel inst.Aerian

7.6

3

pe stilpi cablu de otel

de marimea 8

1517

32.900

11

0.594

0.20

22

W2G01A17

0.1

246

---

M

2425.000

0.5

1191

R

Mont.Cablu subt.1 kv gr

.1 101-1 300 kg

0.0

0

m cu-al in sant pe pat de nisip f.

1437

Obst.Cu tr.Man.Montat

0.000

0

0.000

0.02

23

YC01

1.0

7885

---

LEI

7885.000

0.0

0

Procurare cablu energie

ACYABY 4 x 16 mmp

0.0

0

M

1660.000

7885

0.000

0

0.000

0.00

24

YC01

1.0

1812

---

LEI

1812.000

0.0

0

Procurare cablu energie

ACYABY 3 x 25 +

16

0.0

0

M

240.000

1812

0.000

0

0.000

0.00

25

YC01

1.0

5145

---

LEI

5145.000

0.0

0

Procurare cablu energie

ACYABY 3 x 35 +

16

0.0

0

M

525.000

5145

0.000

0

0.000

0.00

26

EC05A1

0.0

2

---

M

360.000

0.8

288

R

Cablu energie tras prin

tub prot metal

0.0

0

pt racord motoare tablouri aparate

290

conducte 16 mmp.


0.000 0

0.000      0.00

27

YC01

1.0

1116

---

LEI

1116.000

0.0

0

Procurare cablu energie CYY 3

x 2,5 mmp

0.0

0

M

360.000

1116

0.000

0

0.000

0.00

28

EC11C1

3.2

259

---

BUC

80.000

5.8

461

R

Cap terminal interior leg.La

borne cu

0.0

0

cond.Al.4x10mmp

720

0.000

0

0.000

0.01

29

EC11D1

25.2

454

---

BUC

18.000

14.7

265

R

Cap terminal interior leg.La

borne cu

0.0

0

cond.Al.4x16 sau 3x25 16mmp

720

0.000

0

0.000

0.01

30

EC11E1

35.7

357

---

BUC

10.000

16.3

163

R

Cap terminal interior leg.La

borne cu

0.0

0

cond.Al.3x35 16 sau 3x50 25mmp

520

0.000

0

0.000

0.00

31

EC12C1

2.8

287

---

BUC

104.000

5.7

591

R

Cap terminal interior leg.La

borne cu

0.0

0

cond.Cu.4x10mmp

878

0.000

0

0.000

0.01

32

EC19A1 3

15.1

2089

---

BUC

138.000

0.3

45

R

Presetupa fix.Cabluri la electromot.

0.0

0

Tablouri aparate cu diametrul

16 mm

2134

0.011

2

Presetupa 16x.Cablur

0.000

0.02

33

EC19B1 5

19.8

476

---

BUC

24.000

0.4

10

R

Presetupa fix.Cabluri la electromot.

0.0

0

Tablouri aparate cu diametrul

21 29 mm

486

0.017

0

Presetupa 29x.Cablur

0.000

0.01

34

EG08C1

10.8

25284

---

M

2346.000

13.5

31766

R

Cond.Leg.Pam.Inst.Paratrasnet

prot.

0.0

46

Leg.Pamint mont.Pam.Banda ol

zinc.

57096

40x4mm mont.In teren f.Tare

0.086

202

0.001

3.37

35

W1R06A3

28.9

2953

---

M

102.000

10.7

1095

R

Electrod din teava de otel de

doi toli

1.1

107

si jumatatepentru legarea la

pamint in

4155

teren foarte tare

0.392

40

0.007

0.72

36

W1R12A

156.7

35090

--

MC 224.000

28.5

6386

R

Bentopriza pentru imbunatatirea

16.1

3608

instalatiei de legare la pamint gel

45083

20

.000

4480

0

.422

94.55

37

W1R13A

18.0

973

--

BUC 54.000

9.3

502

R

Legarea la pamint a nulului si

0.0

1

elementelor de pe stilpii retelelor

1475

electrice aeriene de joasa tens.

0

.056

3

0

.001

0.05

38

W2H01A2

11.0

20082

--

M 1830.000

12.3

22566

R

Sant ter.F.Tare pt.Poz.1-2cable 1kv

0.0

0

incl.Protej cunisip si caram.Si astup.

42647

Sant

0

.924

1691

0

.025

45.68

39

W2H07A1

12.2

18068

--

M 1480.000

0.4

539

R

Profil tip m pentru 1 cablu de 1kv

0.0

0

strat protector cu folii din pvc

18607

0

.000

0

0

.001

1.18

40

W2H07B1

12.2

4273

--

M 350.000

0.4

128

R

Profil tip m 1 pentru 2 cabluri de 1kv

0.0

0

strat protector cu folii din pvc

4400

0

.000

0

0

.001

0.28

41

EH01A1

0.0

0

--

BUC 105.000

6.2

647

R

Incercarea cablurilor de energie

13.1

1373

electrica de maximum 1 kv.

2020

0

.000

0

0

.000

0.00

42

W1P08A

1.1

11

--

BUC 10.000

14.4

144

R

Verificarea prizelor de pamint pt.

0.0

0

Lucrari de instalatii electrice la

155

constructii

0

.000

0

0

.000

0.00

43

W2F04G01 asim

0.0

0

--

-100% BUC 44.000

6.1

268

R

Corp de ilum.Publ.Cu lampa vapori

19.1

840

mercur montat cu autotelescop tip pvb

1108

7 ac pe st.Beton montat

0

.000

0

0

.000

0.00

44

YC01

1.0

27000

--

LEI 27000.000

0.0

0

Procurare corp de iluminat public ptr.

0.0

0

lampa cu vapori de sodiu, 250 W

27000

BUC 45.000

0

.000

0

0

.000

0.00

45

W2F05A01 asim

0.0

0

--

-100% BUC 8.000

8.6

69

R

Corp de ilum publ tip lampadar ptr.

0.0

0

Lampa cu vap mercur inalta pres cu

69

46

W2F13K01 asim

0.0

0

---

-100% BUC

44.000

21.1

948

R

Prelungire pt.Mont.Corp ilum

.Incl.

46.1

2076

Cond.Interior cu 1 brate st.

Metal

3023

mont.Cu telescop montat

0.989

0

0.000

0.00

47

YC01

1.0

5625

---

LEI

5625.000

0.0

0

Procurare console fixare corp de iluminat

0.0

0

BUC

45.000

5625

0.000

0

0.000

0.00

48

EF03A1 asim

10.3

496

---

BUC

48.000

70.1

3366

R

Tablou electric panou dulap

celula sau

0.0

2

pupitru gata echipat cu greutatea

3864

150kg

0.116

6

0.003

0.12

49

YC01

1.0

19000

---

LEI

19000.000

0.0

0

Procurare BPM IP

0.0

0

BUC

1.000

19000

0.000

0

0.000

0.00

50

YC01

1.0

33467

---

LEI

33467.000

0.0

0

Procurare cutie CD LUX 3

0.0

0

BUC

49.000

33467

0.000

0

0.000

0.00

51

W1C10A1

6.7

1144

---

KG

172.000

0.8

140

R

Constructii de otel tip mecano zincate

0.0

5

montare

1289

0.071

12

0.001

0.19

52

EF08A1

0.0

0

---

BUC

210.000

0.6

118

R

Racord.Cond.Al.Ap.Sau mot.La

borne.

0.0

0

Tab.El.Pe marm.Met.Sau caps.

Cond.Cu

118

sect.10mmp

0.000

0

0.000

0.00

53

EF08B1 51

7.5

179

---

BUC

24.000

2.2

52

R

Racord.Cond.Al.Ap.Sau mot.La

borne.

0.0

0

Tab.El.Pe marm.Met.Sau caps.

Cond.Cu

231

sect.10 sau 16mmp

0.000

0

Papuc alama 10x16 5

0.000

0.00

54

EF08C1 60

4.9

233

---

BUC

48.000

2.6

127

R

Racord.Cond.Al.Ap.Sau mot.La

borne.

0.0

0

Tab.El.Pe marm.Met.Sau caps.

Cond.Cu

360

sect.25 sau 35mmp

0.000

0

Papuc alu 25al.Ap.Sa

0.000

0.00

55

EF08C1 61

4.8

191

--

BUC

40.000

2.6

106

R

Racord.Cond.Al.Ap.Sau mot.La

borne.

0.0

0

Tab.El.Pe marm.Met.Sau caps.

Cond.Cu

296

sect.25 sau 35mmp

0.000

0

Papuc alu 35al.Ap.Sa

0.000

0.00

56

EF09A1

0.0

0

--

BUC

312.000

0.6

175

R

Racord.Cond.Cu.Ap.Sau mot.La

borne.

0.0

0

Tab.El.Pe marm.Met.Sau caps.

Cond.Cu

175

sect.10mmp

0.000

0

0.000

0.00

57

EH05C1

0.0

0

--

BUC

48.000

73.9

3548

R

Incercare panouri metalice sau

31.4

1506

dulapuri metalice

5054

0.000

0

0.000

0.00

58

TRA01A20

0.0

0

--

T

224.000

0.0

0

R

Transportul rutier al materialelor

0.0

0

semifabricatelor cu autobasculanta pe

0

dist.= 20 km. balastiere

10.000

2240

0.000

0.00

TOTAL A - CHELTUIELI DIRECTE - ARTICOLE DE LUCRARI PE DEVIZ

*Greutate*Transport* Materiale* Manopera *

Utilaj

* TOTAL *

* 10 * 9 * 5 * 6 *

7

* 8 *

9606 399393 82202

13003

504204

132.067

CAP.B-ALTE CHELTUIELI DIRECTE DEVIZ

- TRANSPORT MATERIALE LA SANTIER

132.067X 10.00

1320

- CONTRIBUTII ASIG. SOCIALE

82202 X 0.2080

17098

- AJUTOR SOMAJ

82202 X 0.0075

616

- FOND PENTRU SANATATE

82202 X 0.0605

4973

- FOND DE ACCIDENTE

82202 X 0.0133

1093

TOTAL II - CHELTUIELI DIRECTE

DEVIZ

10926 399393

105982 13003

529304

CAP.C - CHELTUIELI INDIRECT

529304 X 0.1000

52930

TOTAL CHELTUIELI INDIRECTE

( 10.00 % )

52930

- PROFIT

582234 X 0.0500

29112

T O T A L DEVIZ

611.346

cirl pe stilp metal montat


0.000 0

0.000      0.00