Hotărârea nr. 282/2012

pentru aprobarea modificării anexei nr.1 şi anexei nr.3 a Caietului de sarcini al serviciului de transport public local prin curse regulate în municipiul Oradea, aprobat prin art.3 din Hotărârea Consiliului Local nr.720/31.10.2011

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

pentru aprobarea modificării anexei nr.1 și anexei nr.3 a Caietului de sarcini al serviciului de transport public local prin curse regulate în municipiul Oradea, aprobat prin art.3 din Hotărârea Consiliului Local nr.720/31.10.2011

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 88.656 din 15.05.2012 prin care Direcția Tehnică propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea modificării anexei 1 și anexei 3 a Caietului de sarcini al serviciului de transport public local prin curse regulate în municipiul Oradea, aprobat prin art.3 din Hotărârea Consiliului Local nr.720/31.10.2011;

Având în vedere prevederile Legii nr. 51/2006, privind serviciile comunitare de utilități publice, modificată și completată;

Ținând cont de prevederile Legii nr. 92 din 10 aprilie 2007, Legea serviciilor de transport public local, modificată și completată;

Luând în considerare Ordinul nr. 353 din 23 noiembrie 2007, pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007;

Ținând seama de prevederile Ordinului nr. 972 din 3 octombrie 2007, pentru aprobarea Regulamentului-cadru pentru efectuarea transportului public local și a Caietului de sarcini-cadru al serviciilor de transport public local;

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 720/2011 a fost aprobată modalitatea de atribuire a serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în municipiului Oradea, prin gestiune delegată precum și Regulamentul pentru efectuarea serviciului de transport public local,

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Local nr. 758/2012 privind modificarea anexei nr. 1 a Caietului de sarcini al serviciului de transport public local prin curse regulate in municipiul Oradea, aprobat prin art.3 din Hotărârea Consiliului Local nr.720/31.10.2011, pentru actualizarea Programului de transport pentru rețeaua traseelor de autobuze-curse regulate

În baza prevederilor Ordinului nr. 263 din 6 decembrie 2007, privind aprobarea Normelor-cadru privind modalitatea de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de transport public local;

În conformitate cu prevederile Ordinului nr. 272 din 12 decembrie 2007, pentru aprobarea Normelor-cadru privind stabilirea, ajustarea și modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane;

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art.36 alin.(2) lit. d), alin.(6) lit. a) pct. 14 și ale art.45 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se abrogă Hotărârea Consiliului Local nr. 758/29.11.2011 privind modificarea anexei 1 a Caietului de sarcini al serviciului de transport public local prin curse regulate în municipiul Oradea, aprobat prin art.3 din Hotărârea Consiliului Local nr.720/31.10.2011, pentru actualizarea Programului de transport pentru rețeaua traseelor de autobuze-curse regulate.

Art.2. Se aprobă modificarea anexei nr.1 și anexei nr.3 a Caietului de sarcini al serviciului de transport public local prin curse regulate în municipiul Oradea, aprobat prin art.3 din Hotărârea Consiliului Local nr.720/31.10.2011, conform anexelor 1, 2, și 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Tehnică, Direcția Economică și S.C. Oradea Transport Local S.A.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • •   Primarul municipiului Oradea

  • •   Instituția Prefectului județului Bihor

  • •   Direcția Tehnică

  • •  SC Oradea Transport Local S.A.

  • •   Direcția Economică

  • •   se publică în M. O. al județului Bihor și pe site-ul www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Cupșa Ioan

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila


Oradea, 24 mai 2012

Nr. 282

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.

Anexa nr. 3 la H.C.L. 282/2012

LISTA STAȚIILOR DE AUTOBUZ

CUPRINSE IN REȚEAUA TRASEELOR REGULATE DIN MUNICIPIUL ORADEA SI DOTĂRILE ACESTORA, LA 01.05.2012

Nr. crt.

Denumirea stației

(agreata PMO)

Amplasamentul

stației

Liniile deservite

Daca are alveola

Chiosc de bilete

Daca este amenajata (acoperita)

Nr. locuri sub copertina (asezate)

Spatii publicitare

Nr. cosuri gunoi

Nr. indicatoare de statie

Nr. placute indicatoare aditionale

Nr. programe de circulatie

Panou electronic afisaj

Automat de bilete

Alte dotari (oglinzi, etc.)

Observații

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1.

Gara de Est

Razboieni

10

Da

Da

1

1

1

1

2.

Autogara Războieni

Razboieni

10

Da

1

1

1

1

3.

C. Seleușului

Seleusului

10

Da

8

Da

1

1

1

1

Da

4.

Seleușului nr. 16

Seleusului

1

1

1

1

5.

M. Averescu

Averescu

10

Da

1

1

1

1

16

1

1

6.

Emanuil Gojdu

Piața 1

Decembrie

10

4

4

1

1

12

1

1

13

1

1

15

1

1

16

1

1

20

1

1

23

1

1

26

1

1

7.

Turnul Primăriei

T. Vladimirescu

10

Da

Da

8

Da

1

1

1

1

Da

14

1

1

8.

Wiliam Shakespeare

T. Vladimirescu

10

Da

1

1

1

1

14

1

1

Nr. crt.

Denumirea stației

(agreata PMO)

Amplasamentul

stației

Liniile deservite

Daca are alveola

Chiosc de bilete

Daca este amenajata (acoperita)

Nr. locuri sub copertina (asezate)

Spatii publicitare

Nr. cosuri gunoi

Nr. indicatoare de statie

Nr. placute indicatoare aditionale

Nr. programe de circulatie

Panou electronic afisaj

Automat de bilete

Alte dotari (oglinzi, etc.)

Observații

9.

T. Vladimirescu

T. Vladimirescu

10

Da

1

1

1

1

14

1

1

10.

Lâpușului

Lâpușului

10

1

1

1

1

11.

Barcâului

Barcâului

10

Da

1

1

1

1

12.

Hațegului

Hațegului

10

1

1

1

1

13.

Lipovei

Hațegului

10

1

1

1

14.

Ep. I. Darabant

Hațegului

10

1

1

1

1

15.

H. Ibsen nr. 92

Henrik Ibsen

10

statii suspendate temporar; pana la modernizarea strazilor Belsugului si

16.

H. Ibsen nr. 40

Henrik Ibsen

10

Magheranului se circula in sensul spre C.

Aradului pe Aviatorilor-Nicolae Bolcas

17.

H. Ibsen nr. 2

Henrik Ibsen

10

cu o

priri in statiile

provizorii Aviatorilor si Nicolae Bolcas;

18.

H. Ibsen nr. 57

Henrik Ibsen

10

1

1

1

1

19.

H. Ibsen nr. 35

Henrik Ibsen

10

1

1

1

1

20.

Densușianu

Henrik Ibsen

10

1

1

1

1

21.

Ep. I. Darabant

Hațegului

10

1

1

1

1

22.

Lipovei

Hațegului

10

1

1

1

1

23.

Piața Devei

Piața Devei

10

Da

Da

1

1

1

1

24.

Greierului

Greierului

10

Da

1

1

1

1

25.

Barcâului

Barcâului

10

1

1

1

1

26.

Lâpușului

Lâpușului

10

1

1

1

1

19

1

1

27.

T. Vladimirescu

T. Vladimirescu

10

Da

Da

8

Da

1

1

1

1

Da

Da

14

1

1

28.

Wiliam Shakespeare

T. Vladimirescu

10

Da

Da

8

Da

1

1

1

1

14

1

1

Nr. crt.

Denumirea stației

(agreata PMO)

Amplasamentul

stației

Liniile deservite

Daca are alveola

Chiosc de bilete

Daca este amenajata (acoperita)

Nr. locuri sub copertina (asezate)

Spatii publicitare

Nr. cosuri gunoi

Nr. indicatoare de statie

Nr. placute indicatoare aditionale

Nr. programe de circulatie

Panou electronic afisaj

Automat de bilete

Alte dotari (oglinzi, etc.)

Observații

29.

Piața Unirii/Ep. Greco-

Catolică

Piața Unirii

10

Da

8

Da

1

1

1

1

Da

12

1

1

14

1

1

23

1

1

26

1

1

30.

Centrul Civic/CEC

Centrul Civic

10

Da

Da

4

Da

2

2

1

1

12

1

1

13

1

1

15

1

1

16

1

1

17

1

1

26

1

1

31.

Maternitate

Clujului

10

1

2

1

1

16

1

1

17

1

1

32.

Piața Tineretului

Clujului

10

Da

8

Da

1

1

1

1

16

1

1

17

1

1

33.

Seleușului 11

Seleusului

10

1

1

1

1

17

1

1

34.

Grădinarilor

Seleusului

10

1

1

1

1

17

1

1

35.

Autogara Războieni-Velența

Râzboieni

10

1

1

2

2

36.

Gara Centrală

Piața București

11

Da

Da

8

Da

1

2

1

18

1

1

22

1

Nr. crt.

Denumirea stației

(agreata PMO)

Amplasamentul

stației

Liniile deservite

Daca are alveola

Chiosc de bilete

Daca este amenajata (acoperita)

Nr. locuri sub copertina (asezate)

Spatii publicitare

Nr. cosuri gunoi

Nr. indicatoare de statie

Nr. placute indicatoare aditionale

Nr. programe de circulatie

Panou electronic afisaj

Automat de bilete

Alte dotari (oglinzi, etc.)

Observații

37.

Șirul Canonicilor

Șirul Canonicilor

11

1

1

1

1

18

1

1

38.

Ștefan Cel Mare

Ștefan Cel Mare

11

Da

Da

8

Da

1

1

1

1

18

1

1

39.

Zimbrului

Ștefan Cel Mare

11

Da

1

1

1

1

18

1

1

40.

Transilvaniei

Ștefan Cel Mare

11

Da

Da

8

Da

1

1

1

1

18

1

1

22

1

1

41.

Direcția Sanitar Veterinară

Matei Corvin

11

Da

1

1

1

1

22

1

1

42.

M. Corvin nr. 15

Matei Corvin

11

Da

1

1

1

1

22

1

1

43.

M. Corvin nr. 81

Matei Corvin

11

Da

1

1

1

1

22

1

1

44.

M. Corvin nr. 149

Matei Corvin

11

Da

1

1

1

1

22

1

1

45.

M. Corvin nr. 195

Matei Corvin

11

Da

1

1

1

1

22

1

1

46.

Suișului

Matei Corvin

11

Da

1

1

1

1

47.

Mănastirea Buna Vestire

Matei Corvin

11

1

1

1

1

48.

Bis. Ortodoxă

Matei Corvin

11

1

1

1

49.

Gara Episcopia

Str. Vămii

11

1

1

1

1

Nr. crt.

Denumirea stației

(agreata PMO)

Amplasamentul

stației

Liniile deservite

Daca are alveola

Chiosc de bilete

Daca este amenajata (acoperita)

Nr. locuri sub copertina (asezate)

Spatii publicitare

Nr. cosuri gunoi

Nr. indicatoare de statie

Nr. placute indicatoare aditionale

Nr. programe de circulatie

Panou electronic afisaj

Automat de bilete

Alte dotari (oglinzi, etc.)

Observații

50.

Biserică

Matei Corvin

11

1

1

1

1

51.

Mănăstirea Buna Vestire

Matei Corvin

11

1

1

1

52.

Str. Suișului

Matei Corvin

11

Da

8

Da

1

1

1

1

53.

M. Corvin nr. 168

Matei Corvin

11

Da

Da

8

Da

1

1

1

1

Da

22

1

1

54.

M. Corvin nr. 120

Matei Corvin

11

Da

1

1

1

1

22

1

55.

M. Corvin nr. 90

Matei Corvin

11

Da

1

1

1

1

22

1

56.

M. Corvin nr. 24

Matei Corvin

11

Da

1

1

1

22

1

57.

Direcția Sanitar Veterinară

Matei Corvin

11

Da

Da

8

Da

1

1

1

1

22

1

58.

Transilvaniei

Ștefan Cel Mare

11

Da

Da

8

Da

1

1

1

1

Da

Da

18

1

1

22

1

1

59.

Zimbrului

Ștefan Cel Mare

11

Da

1

1

1

1

18

1

1

22

1

1

60.

Nufărul

Str. Nufărului

12

Da

8

Da

1

1

2

3

61.

Str. Bumbacului

Str. Bumbacului

12

Da

8

Da

1

1

1

1

Da

62.

Piața Nucetului

Piața Nucetului

12

Da

1

1

1

1

63.

Seleușului nr. 86

Seleușului

12

1

1

1

1

Nr. crt.

Denumirea stației

(agreata PMO)

Amplasamentul

stației

Liniile deservite

Daca are alveola

Chiosc de bilete

Daca este amenajata (acoperita)

Nr. locuri sub copertina (asezate)

Spatii publicitare

Nr. cosuri gunoi

Nr. indicatoare de statie

Nr. placute indicatoare aditionale

Nr. programe de circulatie

Panou electronic afisaj

Automat de bilete

Alte dotari (oglinzi, etc.)

Observații

64.

Războieni

Războieni

12

Da

Da

8

Da

1

1

1

1

Da

17

1

1

65.

Muntele Găina

M. Găina

12

1

1

1

1

17

1

1

66.

Piața Cetății

D. Canremir

12

Da

1

2

1

1

17

1

1

20

1

1

23

1

1

67.

Horea

Horea

12

Da

Da

4

Da

1

1

1

1

23

1

1

68.

Piata 22 Decembrie

Piata 22 Dec.

12

Da

Da

Da

1

1

1

1

23

1

1

69.

Gheorghe Costaforu

Ghe.Costa Foru

12

Da

8

Da

1

1

1

1

Da

70.

Muntele Găina

Muntele Găina

12

1

1

1

1

71.

Războieni

Războieni

12

1

1

1

1

72.

Seleușului nr. 113

Seleușului

12

1

1

1

1

73.

Piata Nucetului

Piata Nucetului

12

1

1

1

1

74.

Str. Bumbacului

Str. Bumbacului

12

1

1

1

1

75.

Gheorghe Doja nr. 125

Gheorghe Doja

13

76.

Str. Șanțului

Gheorghe Doja

13

Da

1

1

1

1

77.

Arinului

Gheorghe Doja

13

1

1

1

1

78.

Louis Pasteur 88

Louis Pasteur

13

1

1

1

1

79.

Spitalul Județean

Louis Pasteur

13

Da

Da

8

Da

1

1

1

1

Da

Da

Nr. crt.

Denumirea stației

(agreata PMO)

Amplasamentul

stației

Liniile deservite

Daca are alveola

Chiosc de bilete

Daca este amenajata (acoperita)

Nr. locuri sub copertina (asezate)

Spatii publicitare

Nr. cosuri gunoi

Nr. indicatoare de statie

Nr. placute indicatoare aditionale

Nr. programe de circulatie

Panou electronic afisaj

Automat de bilete

Alte dotari (oglinzi, etc.)

Observații

80.

Clinica de psihiatrie

Louis Pasteur

13

Da

8

Da

1

1

1

1

81.

Policlinica

Louis Pasteur

13

1

1

1

1

82.

Piața 1 Decembrie

Piața 1 Dec.

13

1

1

1

83.

Policlinica

Louis Pasteur

13

Da

Da

8

Da

1

1

1

1

Da

84.

Clinica de psihiatrie

Louis Pasteur

13

1

1

1

1

85.

Spitalul Județean

Louis Pasteur

13

Da

1

1

1

1

86.

Louis Pasteur 165

Louis Pasteur

13

1

1

1

1

87.

Arinului

Gheorghe Doja

13

1

1

1

1

88.

Gheorghe Doja nr. 115

Gheorghe Doja

13

1

1

1

1

89.

Cimitirul Rulikowsky

Str. Universității

14

Da

Da

8

Da

1

1

1

1

26

1

1

90.

Universitate

Str. Universității

14

Da

Da

8

Da

1

1

1

1

Da

26

1

1

91.

Oficiul de Cadastru

C. Ar. Române

14

Da

Da

8

Da

1

1

1

1

26

1

1

92.

Muzeul Țării Crișurilor

C. Ar. Române

14

Da

Da

8

Da

1

1

1

1

26

1

1

93.

Piața Unirii / Statuia Mihai Viteazul

Piața Unirii

14

Da

16

Da

1

1

1

1

94.

Sala Antonio Alexe

Cazaban

14

1

1

1

1

19

1

1

21

1

1

95.

Piața loșia

Cazaban

14

Da

8

Da

1

1

1

1

19

1

1

Nr. crt.

Denumirea stației

(agreata PMO)

Amplasamentul

stației

Liniile deservite

Daca are alveola

Chiosc de bilete

Daca este amenajata (acoperita)

Nr. locuri sub copertina (asezate)

Spatii publicitare

Nr. cosuri gunoi

Nr. indicatoare de statie

Nr. placute indicatoare aditionale

Nr. programe de circulatie

Panou electronic afisaj

Automat de bilete

Alte dotari (oglinzi, etc.)

Observații

96.

Pod rutier

Str. Podului

14

Da

Da

8

Da

1

1

1

1

24

1

1

97.

Biserica Baptistă Rogerius/sosire

Str. Podului

14

Da

1

1

1

1

24

1

1

98.

Biserica Baptistă Rogerius/plecare

Str. Podului

14

Da

Da

8

Da

1

1

1

1

24

1

1

99.

Pod rutier

Str. Podului

14

Da

Da

8

Da

1

1

1

1

17

1

1

24

1

1

100.

Piața loșia

Cazaban

14

D8

8

Da

1

1

1

1

Da

101.

Sala Antonio Alexe

Cazaban

14

1

1

1

1

102.

Muzeul Țării Crișurilor

C. Ar. Române

14

Da

1

1

1

1

26

1

1

103.

Oficiul de Cadastru

C. Ar. Române

14

Da

1

1

1

1

26

1

1

104.

Universitate

Str. Universității

14

Da

1

2

1

1

26

1

1

105.

Piața 1 Decembrie

Piața 1 Dec.

15

1

1

1

1

106.

Parcul Brătianu

Aleea Ștrandului

15

Da

1

1

1

1

107.

Bazinul Olimpic

Aleea Ștrandului

15

1

1

1

1

108.

Str. Făcliei nr. 17

Str. Făcliei

15

1

1

1

1

109.

Mănăstirea Sf. Cruci

Str. Făcliei

15

1

1

1

1

110.

Str. Făcliei nr. 45

Str. Făcliei

15

1

1

1

1

111.

Str. Făcliei nr. 69

Str. Făcliei

15

1

1

1

1

112.

Str. Făcliei nr. 46

Str. Făcliei

15

1

1

1

1

Nr. crt.

Denumirea stației

(agreata PMO)

Amplasamentul

stației

Liniile deservite

Daca are alveola

Chiosc de bilete

Daca este amenajata (acoperita)

Nr. locuri sub copertina (asezate)

Spatii publicitare

Nr. cosuri gunoi

Nr. indicatoare de statie

Nr. placute indicatoare aditionale

Nr. programe de circulatie

Panou electronic afisaj

Automat de bilete

Alte dotari (oglinzi, etc.)

Observații

113.

St. de pomp. nr.1

Str. Făcliei

15

1

1

1

1

114.

Dinicu Golescu

Str. Făcliei

15

1

1

1

1

115.

Str. Făcliei nr. 68

Str. Făcliei

15

1

1

1

1

116.

Bazinele cu apă

Str. Făcliei

15

1

1

1

1

117.

Podgoriei nr. 13

Podgoria

15

1

1

1

1

118.

Podgoria nr.19

Podgoria

15

1

1

1

119.

Podgoriei nr. 13

Podgoria

15

1

1

1

120.

Bazinele cu apă

Str. Făcliei

15

1

1

1

121.

Str. Făcliei nr. 68

Str. Făcliei

15

1

1

1

122.

Dinicu Golescu

Str. Făcliei

15

1

1

1

123.

St. de pomp. nr.1

Str. Făcliei

15

1

1

1

1

124.

Str. Făcliei nr. 46

Str. Făcliei

15

1

1

1

125.

Str. Făcliei nr. 69

Str. Făcliei

15

1

1

1

126.

Str. Făcliei nr. 45

Str. Făcliei

15

1

1

1

127.

Măn. Sf. Cruci

Str. Făcliei

15

1

1

1

1

128.

Str. Făcliei nr. 17

Str. Făcliei

15

1

1

1

1

129.

Bazinul Olimpic

Aleea Ștrandului

15

Da

1

1

1

1

130.

Parcul Brătianu

Aleea Ștrandului

15

1

1

1

1

131.

Clujului 207

Calea Clujului

16

1

1

1

1

132.

Stadionul Motorul

Calea Clujului

16

Da

1

1

1

1

133.

C. Clujului nr. 198

Calea Clujului

16

Da

Da

8

1

1

1

1

134.

Biserica rromilor

Calea Clujului

16

Da

1

1

1

1

135.

Gutemberg

Calea Clujului

16

Da

Da

8

Da

1

1

1

1

Da

136.

Dragoș Vodă

Dragoș Vodă

16

Da

Da

8

Da

1

1

1

1

Nr. crt.

Denumirea stației

(agreata PMO)

Amplasamentul

stației

Liniile deservite

Daca are alveola

Chiosc de bilete

Daca este amenajata (acoperita)

Nr. locuri sub copertina (asezate)

Spatii publicitare

Nr. cosuri gunoi

Nr. indicatoare de statie

Nr. placute indicatoare aditionale

Nr. programe de circulatie

Panou electronic afisaj

Automat de bilete

Alte dotari (oglinzi, etc.)

Observații

137.

Piața 1 Dec.

Piața 1 Dec.

16

1

1

1

1

138.

Dragoș Vodă

Dragoș Vodă

16

Da

1

1

1

1

139.

Gutemberg

Calea Clujului

16

1

1

1

1

140.

Biserica rromilor

Calea Clujului

16

Da

1

1

1

1

141.

C. Clujului nr. 192

Calea Clujului

16

Da

2

1

1

1

142.

Stadionul Motorul

Calea Clujului

16

Da

1

1

1

1

143.

Aiudului

Calea Clujului

16

Da

1

1

1

1

144.

Ogorului

Calea Clujului

16

Da

1

1

1

1

145.

Metro

Ogorului

16

1

1

1

1

146.

Clujului nr. 248

Calea Clujului

16

Da

1

1

1

1

147.

Clujului nr. 218

Calea Clujului

16

Da

1

1

1

1

148.

Pod CFR

B-dul Dacia

17

1

1

1

1

149.

Dacia Zig-Zag

B-dul Dacia

17

Da

Da

8

Da

1

1

1

1

19

1

1

150.

Sf. Ap. Andrei

B-dul Dacia

17

Da

Da

8

Da

1

1

1

1

25

1

1

151.

Banca Transilv.

B-dul Dacia

17

Da

1

1

1

1

25

1

1

152.

Palatul Baroc

B-dul Dacia

17

Da

Da

8

Da

1

1

1

1

153.

Liceul de Arta

B-dul Dacia

17

1

1

1

1

154.

Magazinul Crișul

Republicii

17

Da

1

1

1

1

155.

Poliția Rutieră

Calea Clujului

17

2

2

1

1

156.

Magazinul Crișul

Republicii

17

Da

Da

8

Da

1

1

1

1

Nr. crt.

Denumirea stației

(agreata PMO)

Amplasamentul

stației

Liniile deservite

Daca are alveola

Chiosc de bilete

Daca este amenajata (acoperita)

Nr. locuri sub copertina (asezate)

Spatii publicitare

Nr. cosuri gunoi

Nr. indicatoare de statie

Nr. placute indicatoare aditionale

Nr. programe de circulatie

Panou electronic afisaj

Automat de bilete

Alte dotari (oglinzi, etc.)

Observații

157.

Palatul Baroc

B-dul Dacia

17

Da

Da

8

Da

1

1

1

1

22

1

1

158.

T.V.S.

B-dul Dacia

17

1

2

1

1

22

1

1

159.

Sf. Ap. Andrei

B-dul Dacia

17

Da

1

1

1

1

22

1

1

25

1

1

160.

Dacia Zig-Zag

B-dul Dacia

17

Da

1

1

1

1

161.

TEHNOMET

Ion Bogdan

18

Da

1

1

1

1

162.

Grădiniță nr. 14

Ion Bogdan

18

1

1

1

1

163.

Bihorului nr. 68

Bihorului

18

1

1

1

1

164.

Bis. Penticostala

Bihorului

18

1

1

1

1

165.

Depoul C.F.R.

Bihorului

18

1

1

1

1

166.

Bihorului

Bihorului

18

1

1

1

1

167.

Depoul C.F.R.

Bihorului

18

1

1

1

1

168.

Bis. Penticostala

Bihorului

18

1

1

1

1

169.

Ion Bogdan

Ion Bogdan

18

Da

1

1

1

1

170.

Grădiniță nr. 14

Ion Bogdan

18

Da

1

1

1

1

171.

TEHNOMET

Ion Bogdan

18

Da

1

1

1

1

172.

Carrefour Era

Calea Aradului

19

Da

1

1

1

1

23

1

1

25

1

1

26

1

1

Nr. crt.

Denumirea stației

(agreata PMO)

Amplasamentul

stației

Liniile deservite

Daca are alveola

Chiosc de bilete

Daca este amenajata (acoperita)

Nr. locuri sub copertina (asezate)

Spatii publicitare

Nr. cosuri gunoi

Nr. indicatoare de statie

Nr. placute indicatoare aditionale

Nr. programe de circulatie

Panou electronic afisaj

Automat de bilete

Alte dotari (oglinzi, etc.)

Observații

173.

Podul Peța

Calea Aradului

19

Da

1

1

1

1

23

1

1

25

1

1

174.

Calea Aradului - sens giratoriu

Calea Aradului (sens giratoriu)

19

1

1

1

1

21

1

1

25

1

1

175.

Corneliu Coposu

C. Coposu

19

1

1

1

176.

Parc Olosig

Eroul Necunoscut

19

1

1

1

177.

Piața Decebal

B-dul Decebal

19

1

1

1

1

25

1

1

178.

Bis. Emanuel

B-dul Decebal

19

1

1

1

1

20

1

1

25

1

1

179.

Nicolae Bolcaș

Calea Aradului

19

1

1

1

1

20

1

1

21

1

1

25

1

1

180.

Podul Peța

Calea Aradului

19

1

1

1

1

23

1

1

25

1

1

181.

Real I

Calea Aradului

20

1

1

1

1

21

1

1

Nr. crt.

Denumirea stației

(agreata PMO)

Amplasamentul

stației

Liniile deservite

Daca are alveola

Chiosc de bilete

Daca este amenajata (acoperita)

Nr. locuri sub copertina (asezate)

Spatii publicitare

Nr. cosuri gunoi

Nr. indicatoare de statie

Nr. placute indicatoare aditionale

Nr. programe de circulatie

Panou electronic afisaj

Automat de bilete

Alte dotari (oglinzi, etc.)

Observații

182.

Grigorescu

Ogorului

20

1

1

1

183.

Nufărul

Nufărului

20

1

1

1

1

184.

Lotus

Nufărului

20

Da

Da

8

Da

1

1

1

1

185.

D. Cantemir

D. Cantemir

20

Da

1

1

1

186.

Univ. Partium

Primăriei

20

1

1

1

1

187.

Andrei Șaguna

B-dul Decebal

21

1

1

1

1

188.

Doinei

B-dul Decebal

21

1

1

1

1

189.

Carpați

Carpați

21

1

1

1

190.

Oneștilor

Oneștilor

21

1

1

1

191.

Salcâmilor

Salcâmilor

21

1

1

1

1

192.

Meșteșugarilor

Meșteșugarilor

21

1

1

1

1

193.

Real II

Str. Suișului

22

1

1

1

1

194.

Piața Rogerius

Transilvaniei

22

1

1

1

195.

Padișului

Vlădeasa

23

1

1

1

1

196.

Vlădeasa nr. 6

Vlădeasa

23

1

1

1

1

197.

Școala Dimitrie Cantemir

Sextil Pușcariu

23

1

1

1

1

198.

Vlădeasa nr. 1

Vlădeasa

23

1

1

1

1

199.

Padișului

Vlădeasa

23

1

1

1

1

200.

Macon

Uzinelor

24

1

1

1

1

201.

Premagro

Uzinelor

24

1

1

1

202.

Adeplast

Uzinelor

24

1

1

1

1

203.

Premagro

Uzinelor

24

1

1

1

Nr. crt.

Denumirea stației

(agreata PMO)

Amplasamentul

stației

Liniile deservite

Daca are alveola

Chiosc de bilete

Daca este amenajata (acoperita)

Nr. locuri sub copertina (asezate)

Spatii publicitare

Nr. cosuri gunoi

Nr. indicatoare de statie

Nr. placute indicatoare aditionale

Nr. programe de circulatie

Panou electronic afisaj

Automat de bilete

Alte dotari (oglinzi, etc.)

Observații

204.

Oradea Shopping City

C. Aradului

19

Da

1

1

1

1

23

1

1

25

1

1

26

1

1

205.

Oneștilor

Oneștilor

25

1

1

1

1

206.

Podul Sovata

Oneștilor

25

1

1

1

1

207.

Fagului

Fagului

25

1

1

1

1

208.

Cartierul Europa

Umbrei

26

1

1

1

209.

Cimitirul Rulikowsky

Umbrei

26

Da

1

1

1

1

210.

Biserica cu Lună

Traian Moșoiu

26

1

1

1

1

211.

Piața 1 Decembrie/ Bloc Turn

Piața 1

Decembrie

26

1

1

1

1

212.

Cartierul Europa

Umbrei

26

1

1

1

1

Anexa 1 la H.C.L. 282/2012

PROGRAMUL DE TRANSPORT PENTRU REȚEAUA TRASEELOR DE AUTOBUZE -CURSE REGULATE

DIN MUNICIPIUL ORADEA PE ANUL 2012

Linia

Numar statii/sens

Lungimea

Traseul

Capacitate (nr.locuri)

10

16 Statii /dus;

18 statii/întors;

18,6 km

Dus: Gara Oradea Est - str. Razboieni - str. Seleusului - Calea Averescu - P-ta Independentei - P-ta Unirii - str. T. Vladimirescu - str. Lapusului - str. Mestesugarilor - str. Barcaului -str. P-ta Devei - str. Hațegului - str. N. Bolcaș -str. H. Ibsen;

Intors: str. H. Ibsen - str. Belsugului - str. Hategului - P-ta Devei - str. Barcaului - str. Mestesugarilor- str. Lapusului - str. T. Vladimirescu - P-ta Unirii - P-ta Independentei -Calea Clujului - str. Seleusului - str. Razboieni -Gara de Est.

100 locuri/unitate de transport

Intervalul de succedare a curselor in zilele 1-5 in perioada anului scolar

Numarul de mijloace de transport in zilele 1-5: 5

Plecari de la capetele de traseu

5:00-8:00

8:00-13:00

13:00-16:00

16:00-22:30

Prima în cursă de la Oradea Est

Ultima de la Oradea Est în cursă/garaj

20'

30'

20'

30'

5:00

21:30/22:31

Intervalul de succedare a curselor in zilele 1-5 in perioada vacantelor

Numarul de mijloace de transport in zilele 1-5: 5

-

-

20'

30'

20'

30'

5:00

21:30/22:31

Intervalul de succedare a curselor in zilele 6-7

Numarul de mijloace de transport in zilele 6-7 : 4

-

-

06:00-08:00

08:00- 16:00

16:00-21:30

-

-

30'

30'

30'

5:30S

6:00D

20:30/21:31

11

13 statii /dus;

11 statii/ întors; 14,50 km

Dus: Gara Centrala - P-ta București - b-dul Stefan Cel Mare - str. Matei Corvin - str. Vamii - Gara Episcopia;

întors: Gara Episcopia - str. Vamii - str. Matei Corvin - b-dul Stefan Cel Mare - P-ta Bucuresti -Gara Centrală;

100 locuri/unitate de transport

Intervalul de succedare a curselor in zilele 1-5 in perioada anului scolar

Numarul de mijloace de transport in zilele 1-5: 4

Plecari de la capetele de traseu

5:00-8:00

8:00-13:00

13:00-17:30

17:30-23:00

Prima în cursă de la

Gara

Centrală

Ultima de la Gara Centrală în cursă/garaj

30720’

30’

20’

30’

4:30

22:50/23:28

Intervalul de succedare a curselor in zilele 1-5 in perioada vacantelor

Numarul de mijloace de transport in zilele 1-5: 3

-

-

30’

30’

30’

30’

4:30

22:50/23:28

Intervalul de succedare a curselor in zilele 6-7

Numarul de mijloace de transport in zilele 6-7 : 3

-

-

06:00-08:00

08:00- 16:00

16:00-21:30

-

-

30’

30’

30’

5:30

21:00/21:48

12

18 statii / cursa completă; 11,50 km

Traseu cu un singur capăt de linie:

Str. Nufărul - str. Morii - str. Bumbacului - str. Seleusului - str. Razboieni - str. Muntele Găina -str. D. Cantemir - P-ta Independentei - P-ta Unirii -str. Avram Iancu - str. Horea - Parcul 22 Decembrie - str. Costa Foru - str. D. Cantemir - str. Muntele Gaina - str. Razboieni - str. Seleusului -str. Bumbacului - str. Morii - str. Nufarul

100 locuri/unitate de transport

Intervalul de succedare a curselor în zilele 1-5 în perioada anului scolar

Numarul de mijloace de transport in zilele 1-5: 11

Plecari de la capetele de traseu

5:00-8:00

8:00-12:30

12:30-16:30

16:30-

23:00

Prima în cursă de la

Nufărul

Ultima de la Nufărul în cursă/garaj

6’

15’

6’

15’

5:00

22:30/23:10

Intervalul de succedare a curselor in zilele 1-5 in perioada vacantelor

Numarul de mijloace de transport in zilele 1-5: 7

-

-

10’

15’

10’

15’

5:00

22:30/23:10

Intervalul de succedare a curselor in zilele 6-7

Numarul de mijloace de transport in zilele 6-7 : 4

-

-

06:00-08:00

08:00- 16:00

16:00-21:30

-

-

30’

20’

30’

6:00

21:30/22:10

13

16 statii / cursa completă;

8,80 km

Traseu cu un singur capăt de linie:

Str. Gh. Doja - str. Louis Pasteur - str. Gen Magheru - P-ța 1 Decembrie - P-ța Independenței -str. Gen. Magheru - str. Louis Pasteur - str. Gh. Doja

100 locuri/unitate de transport

Intervalul de succedare a curselor in zilele 1-5 in perioada anului scolar

Numarul de mijloace de transport in zilele 1-5: 3

Plecari de la capetele de traseu

5:00-8:00

8:00-12:00

12:00-16:00

16:00-

22:30

Prima în cursă de la

Parc 1

Decembrie

Ultima de la Parc 1 Decembrie în cursă/garaj

20'

30’

20’

30’

5:00

22:15/22:45

Intervalul de succedare a curselor in zilele 1-5 in perioada vacantelor

Numarul de mijloace de transport in zilele 1-5: 3

-

-

20730’

30’

30’/20’

30’

5:00

22:15/22:45

Intervalul de succedare a curselor in zilele 6-7

Numarul de mijloace de transport in zilele 6-7 : 3

-

-

06:00-09:30

09:30- 17:00

17:00-21:30

-

-

40’

30’

40’

6:00

20:55/21:35

14

10 statii /dus;

11 statii / întors; 12,00 km

Dus: str. Universității - str. Calea Armatei Romane - str. Avram Iancu - P-ța Unirii - str. T. Vladimirescu - str. Alexandru Cazaban - str. Ovid Densușianu - str. Podului ;

întors: str. Podului - str. Ovid Densușianu - str. Alexandru Cazaban - str. T. Vladimirescu - P-ța Unirii - str. Avram Iancu - str. Calea Armatei Romane - str. Universității;

100 locuri/unitate de transport

Intervalul de succedare a curselor in zilele 1-5 in perioada anului scolar

Numarul de mijloace de transport in zilele 1-5: 11

Plecari de la capetele de traseu

5:00-8:00

8:00-13:00

13:00-19:00

19:00-

23:00

Prima în cursă de la Universitate

Ultima de la

Universitate în cursă/garaj

10’/6’

7’

6’/7’

10’/12’/15’

5:06

22:30/23:18

Intervalul de succedare a curselor in zilele 1-5 in perioada vacantelor

Numarul de mijloace de transport in zilele 1-5: 10

-

-

10’

12’

10’/12’

15’

5:10

22:45/23:33

Intervalul de succedare a curselor in zilele 6-7

Numarul de mijloace de transport in zilele 6-7 : 6

-

-

06:00-08:00

08:00- 18:00

18:00-21:30

-

-

20’/15’

15’

20’

5:45

21:00/21:48

14 statii /dus;

14 statii/ întors;

14,20 km

Aleea Ștrandului - str. Codrilor - str. Făcliei- str. Podgoria;

Intors: str. Podgoria - str. Făcliei - str. Codrilor -str. Aleea Ștrandului - P-ța Independenței - P-ța 1 Decembrie ;

de transport

Numărul de mijloace de transport in zilele 1-5:1

5:28-8:19

8:19-13:28

13:28-17:19

17:19-

21:19

Prima în cursă de la Emanuel

Gojdu

Ultima de la P-ța 1 Decembrie în cursă/garaj

60'/ cursă -

3 curse

60'/ cursă -

2curse

60'/ cursă -

4 curse

60'/ cursă -

2 curse

5:28

20:30/21:19

11 curse/zi

Intervalul de succedare a curselor in zilele 1-5 în perioada vacantelor

Numarul de mijloace de transport in zilele 1-5: 1

-

-

60'/ cursă -

3 curse

60'/ cursă -

2 cursă

60'/ cursă -

2 curse

60'/ cursă -

2 curse

5:30

20:30/21:19

9 curse/zi

Intervalul de succedare a curselor in zilele 6-7

Numarul de mijloace de transport in zilele 6-7 : 1

-

-

06:28-08:19

08:19-15:19

15:19-21:19

-

-

60'/cursă -2 curse

60'/cursă - 2 curse

60'/cursă-

2 curse

6:30

20:30/21:19

6 curse/zi

16

17 statii / cursa completă;

9,60 km

(16M

21 statii / cursa completă;

11,80 km)

Traseu cu un singur capăt de linie:

str. Calea Clujului - str. Dragoș Vodă - str. M-șal Alexandru Averescu - P-ța 1 Decembrie - P-ța Independenței - str. Calea Clujului - str. Șeleușului - str. Dragoș Vodă - str. Calea Clujului - (str. Ogorului)

100 locuri/unitate de transport

Intervalul de succedare a curselor in zilele 1-5 in perioada anului scolar

Numarul de mijloace de transport în zilele 1-5: 5

Plecari de la capetele de traseu

5:00-8:00

8:00-13:00

13:00-16:30

16:30-

23:00

Prima în cursă de la

Parc 1

Decembrie

Ultima de la Parc 1 Decembrie în cursă/garaj

10'

15'

10'

15'

5:00

22:38/23:06

Intervalul de succedare a curselor in zilele 1-5 in perioada vacantelor

Numarul de mijloace de transport în zilele 1-5: 5

-

-

10'

15'

10'

15'

5:00

22:38/23:06

Intervalul de succedare a curselor in zilele 6-7

Numarul de mijloace de transport in zilele 6-7 : 3

-

-

06:00-08:00

08:00- 16:00

16:00-21:30

-

-

40'

20'

40'

5:35

21:43/22:23

17

11 statii /dus; 10 statii/ întors;

13,00 km

Dus: B-dul Dacia - str. Parcul Petofi - str. Republicii - str. Gen Magheru - Calea Clujului -str. Seleușului;

întors: str. Seleușului - str. Războieni - str. Muntele Găina - str. D. Cantemir - P-ța Independenței - str. Gen. Magheru - str. Republicii - str. Muzeului - b-dul Dacia.

100 locuri/unitate de transport

Intervalul de succedare a curselor in zilele 1-5 in perioada anului scolar

Numarul de mijloace de transport in zilele 1-5: 8

Plecari de la capetele de traseu

5:00-9:00

9:00-12:30

12:30-17:30

17:30-

23:00

Prima în cursă de la Seleușului

Ultima de la

Seleușului în cursă/garaj

10'

30'

10'

30'

5:00

22:27/23:14

Intervalul de succedare a curselor in zilele 1-5 in perioada vacantelor

Numarul de mijloace de transport in zilele 1-5: 5

-

-

15712715’

30'

12715730’

30'

5:00

22:27/23:14

Intervalul de succedare a curselor in zilele 6-7

Numarul de mijloace de transport in zilele 6-7 : 3

-

-

06:00-08:00

08:00- 16:00

16:00-21:30

30'

30'

30'

5:20

21:57/22:44

18

11 statii /dus; 7 statii/ intors;

10,00 km

Dus: Gara Centrala - P-ta Bucuresti - b-dul Stefan Cel Mare - str. Matei Corvin - str. I. Bogdan - str. Bihorului - str. Izvorului;

Intors: str. Izvorului - str. Bihorului - str. I. Bogdan - str. Matei Corvin - b-dul Stefan Cel Mare - P-ta Bucuresti - Gara Centrala;

100 locuri/unitate de transport

Intervalul de succedare a curselor in zilele 1-5 in perioada anului scolar

Numarul de mijloace de transport in zilele 1-5: 1

Plecari de la capetele de traseu

6:00-8:30

8:30-13:00

13:00-17:00

17:00-23:00

Prima în cursă/Gara

Centrală

Ultima de la Gara Centrală în cursă/garaj

60'

60'

60'

60'

6:00

21:30/22:14

Experimental în anul școlar 2011-2012 - 17 curse/zi

Intervalul de succedare a curselor in zilele 1-5 in perioada vacantelor

Numarul de mijloace de transport in zilele 1-5: 1

-

-

60'

-

60'

-

6:00

16:30/17:14

8 curse/zi

Intervalul de succedare a curselor in zilele 6-7

Numarul de mijloace de transport in zilele 6-7 : 1

-

-

06:00-08:00

08:00- 16:00

16:00-21:30

-

-

-

60'

-

8:00

16:00/16:44

5 curse/zi

19

15 statii / cursa completă;

13,30 km

Traseu cu un singur cap linie:

Calea Aradului 62 - str. Calea Aradului - str. Meșteșugarilor - str. Alexandru Cazaban - str. Ovid Densușianu - b-dul Dacia - str. Transilvaniei - C. Coposu - b-dul Decebal - str. Calea Aradului -Calea Aradului 62

100 locuri/unitate de transport

Intervalul de succedare a curselor in zilele 1-5 in perioada anului scolar

Numarul de mijloace de transport in zilele 1-5: 2

Plecari de la capetele de traseu

6:40-8:30

8:30-13:00

13:00-17:00

17:00-23:00

Prima de la Era

Carrefour

Ultima de la Era-

Carrefour în cursă/garaj

60'

50760’

60'

60'

6:40

22:13/22:46

Intervalul de succedare a curselor in zilele 1-5 in perioada vacantelor

Numarul de mijloace de transport in zilele 1-5: 2

-

-

60'

50’/60’

60'

60'

6:40

22:13/22:46

Intervalul de succedare a curselor in zilele 6-7

Numarul de mijloace de transport in zilele 6-7 : 2

-

-

06:00-08:00

08:00- 16:00

16:00-21:30

-

-

60'

50'/60'

60'

6:40

22:13/22:46

20

10 statii /dus; 2 statii/ întors;

13,80 km

Dus: Nufărul -str. Nufărului - str. D. Cantemir - P-ța Independenței - P-ța Unirii - str. Primăriei - str. Calea Aradului - str. Ogorului 171

întors: Str. Ogorului 171- str. Ogorului - Nufărul;

100 locuri/unitate de transport

Intervalul de succedare a curselor in zilele 1-5 in perioada anului scolar

Numarul de mijloace de transport in zilele 1-5: 2

Plecari de la capetele de traseu

5:30-8:30

8:30-13:00

13:00-17:00

17:00-23:00

Prima în cursă de la

Nufărul

Ultima de la Real 1 în cursa/garaj

60'

60'

60'

60'

5:30

21:45/23:30

Intervalul de succedare a curselor in zilele 1-5 in perioada vacantelor

Numarul de mijloace de transport in zilele 1-5: 2

-

-

60'

60'

60'

60'

5:30

21:45/23:30

Intervalul de succedare a curselor in zilele 6-7

Numarul de mijloace de transport in zilele 6-7 : 2

-

-

05:30-08:00

08:00- 16:00

16:00 -22:30

-

-

60'

60'

60'

5:30

21:45/22:30

21

11 statii / cursa completă;

10,00 km

Traseu cu un singur cap linie:

Str. Ogorului 171 - str. Calea Aradului - b-dul Decebal - b-dul Dacia - str. Carpați - Podul Sovata - str. Oneștilor - str. Alexandru Cazaban - str. Salcamilor - str. Meșteșugarilor - str. Calea Aradului - Str. Ogorului 171

100 locuri/unitate de transport

Intervalul de succedare a curselor in zilele 1-5 in perioada anului scolar

Numarul de mijloace de transport in zilele 1-5: 2

Plecari de la capetele de traseu

5:30-8:30

8:30-13:00

13:00-17:00

17:00-23:00

Prima în cursă de la stația Andrei Saguna

Ultima de la Real 1în cursă/garaj

60'

60'

60'

60'

5:30

20:30/23:30

Intervalul de succedare a curselor in zilele 1-5 in perioada vacantelor

Numarul de mijloace de transport in zilele 1-5: 2

-

-

60'

60'

60'

60'

5:30

20:30/23:30

Intervalul de succedare a curselor in zilele 6-7

Numarul de mijloace de transport in zilele 6-7 : 2

-

-

05:30-08:00

08:00- 16:00

16:00-21:30

-

-

60'

60'

60'

5:30

20:30/22:30

22

11 statii /dus;

9 statii/ întors; 14,90 km.

Dus: Gara Centrala - P-ta Bucuresti - str. Muzeului - b-dul Dacia - str. Transilvaniei - b-dul Stefan Cel Mare - str. Matei Corvin - str. Suișului;

Intors: str. Suișului - str. Matei Corvin - b-dul Stefan Cel Mare - P-ta Bucuresti - Gara Centrala

100 locuri/unitate de transport

Intervalul de succedare a curselor in zilele 1-5 in perioada anului scolar

Numarul de mijloace de transport in zilele 1-5: 2

Plecari de la capetele de traseu

6:30-8:30

9:45-13:00

13:00-17:00

17:00-23:00

Prima în cursă/Gara

Centrală

Ultima de la Gara

Centrală în

cursă/garaj

60'

60'

60'

60'

6:30

21:45/22:39

Intervalul de succedare a curselor in zilele 1-5 in perioada vacantelor

Numarul de mijloace de transport in zilele 1-5: 2

-

-

60'

60'

60'

60'

6:30

21:45/22:39

Intervalul de succedare a curselor in zilele 6-7

Numarul de mijloace de transport in zilele 6-7 : 2

-

-

06:30-07:30

08:45- 16:00

16:00-21:30

-

-

60'

60'

60'

6:30

21:45/22:39

23

15 statii /cursa

Traseu cu un singur cap linie:

Calea Aradului 62 - str. Calea Aradului - str.

100 locuri/unitate de transport

Intervalul de succedare a curselor in zilele 1-5 in perioada anului scolar

Numarul de mijloace de transport in zilele 1-5:2

Plecari de la capetele de traseu

completă;

12,60 km.

Vlădeasa - str. Horea - Parc 22 Decembrie - str. Sextil Pușcariu - str. D. Cantemir - - P-ta Independentei - P-ta Unirii - str. Avram Iancu -str. Sucevei - str. Vlădeasa - str. Calea Aradului -Calea Aradului 62

7:30-8:30

8:30-13:00

13:00-17:00

17:00-23:00

Prima în cursă de la stația P-ța

Cetății

Ultima de la stația P-ța Cetății în cursă/în garaj

60'

60'

60'

60'

7:30

21:48/22:29

Intervalul de succedare a curselor in zilele 1-5 in perioada vacantelor

Numarul de mijloace de transport in zilele 1-5: 2

-

-

60'

60'

60'

60'

7:30

21:48/22:29

Intervalul de succedare a curselor in zilele 6-7

Numarul de mijloace de transport in zilele 6-7 : 2

-

-

7:30-08:00

08:00- 16:00

16:00-21:30

-

-

60'

60'

60'

7:30

21:48/22:29

24

4 statii /dus;

4 statii/ intors;

3,50 km.

Dus: Pod CFR - str. Podului - str. Uzinelor; Intors: str. Uzinelor - str. Podului - Pod CFR;

48 locuri/unitate de transport

Intervalul de succedare a curselor in zilele 1-5 in perioada anului scolar

Numarul de mijloace de transport in zilele 1-5: 2

Plecari de la capetele de traseu

5:35-8:00

8:00-13:36

16:16-21:25

13:36-16:16

21:25-22:19

Prima în cursă de la Pod CFR

Ultima de la Pod CFR în cursă/garaj

20'

-

30'

30'

5:35

13:36

21:25

7:40/7:56

15:43/16:16

21:51/22:19

14 curse/zi

Intervalul de succedare a curselor in zilele 1-5 in perioada vacantelor

Numarul de mijloace de transport in zilele 1-5: 2

-

-

20'

-

30'

30'

5:35

13:36

21:25

7:40/7:56

15:43/16:16

21:51/22:19

14 curse/zi

Intervalul de succedare a curselor in zilele 6 (sâmbătă)

Numarul de mijloace de transport numai in zilele 6 : 2

-

-

5:45-7:16

7:16-13:25

15:16-21:21

13:25-15:16

21:21-22:19

5:45

13:25

21:25

6:51/7:16

14:51/15:16

21:51/22:19

20'

-

30'

30'

10 curse/zi

25

15 statii / cursa

Traseu cu un singur cap linie:

Calea Aradului 87 - str. Calea Aradului - str.

100 locuri/unitate de transport

Intervalul de succedare a curselor in zilele 1-5 in perioada anului scolar

Numarul de mijloace de transport in zilele 1-5:2

Plecari de la capetele de traseu

completă;

11,30 km

Oneștilor - Podul Sovata - str. Carpați - b-dul Dacia - b-dul Decebal - str. Calea Aradului - Calea Aradului 87

5:00-8:30

8:30-14:00

14:00-17:00

17:00-23:00

Prima de la Oradea Shopping

City

Ultima de la Oradea Shopping City în cursă/garaj

-

-

60'

60'

14:05

22:20/22:47

Intervalul de succedare a curselor in zilele 1-5 in perioada vacantelor

Numarul de mijloace de transport in zilele 1-5: 2

-

-

-

-

60'

60'

14:05

22:20/22:47

Intervalul de succedare a curselor in zilele 6-7

Numarul de mijloace de transport in zilele 6-7 : 2

-

-

06:00-14:00

14:00-16:00

16:00-21:30

-

-

-

60'

60'

14:05

22:20/22:47

26

18 statii / cursa completă;

12,60 km

Traseu cu un singur cap linie:

Calea Aradului 87 - str. Calea Aradului - str. Ogorului - str. Umbrei - str. Universității - str. Armatei Române - str. Avram Iancu - str. T. Moșoiu - P-ța Independenței - P-ța Unirii - str. Avram Iancu - str. Armatei Române - str. Universității - str. Umbrei - str. Ogorului - str. Calea Aradului - Calea Aradului 87

100 locuri/unitate de transport

Intervalul de succedare a curselor in zilele 1-5 in perioada anului scolar

Numarul de mijloace de transport in zilele 1-5: 2

Plecari de la capetele de traseu

5:00-8:30

8:30-15:00

15:00-17:00

17:00-23:00

Prima de la Oradea Shopping

City

Ultima de la Oradea Shopping City în cursă/garaj

-

-

60'

60'

14:55

22:15/22:35

Intervalul de succedare a curselor in zilele 1-5 in perioada vacantelor

Numarul de mijloace de transport in zilele 1-5: 2

-

-

-

-

60'

60'

14:55

22:15/22:35

Intervalul de succedare a curselor in zilele 6-7

Numarul de mijloace de transport in zilele 6-7 : 2

-

-

06:00-08:00

08:00- 15:00

15:00 -23:00

-

-

-

-

60'

14:55

22:15/22:35

15


Dus: P-ța 1 Decembrie - P-ța Independenței - str.


100 locuri/unitate


Intervalul de succedare a curselor in zilele 1-5 in perioada anului scolar


Plecari de la capetele de traseu


Anexa 2 la H.C.L.282/2012

LISTA STAȚIILOR DE AUTOBUZ

înființate în perioada 01.11.2011 - 01.05.2012, după aprobarea H.C.L. nr.720/31.10.2011

Nr. crt.

Denumirea stației

Amplasamentul stației

Liniile deservite la data de 01.05.2012

Motivul înființării stațiilor de autobuz

1

Gheorghe Doja nr. 115

Gheorghe Doja

13

prelungirea traseului liniei 13

2

Gheorghe Doja nr. 125

Gheorghe Doja

13

3

Fagului

Fagului

21

modificarea traseului liniei 21

4

Oradea Shopping City

C. Aradului

19, 23, 25, 26

5

Oneștilor

Oneștilor

25

6

Podul Sovata

Oneștilor

25

7

Fagului

Fagului

25

8

Cartierul Europa

Umbrei

26

înființarea liniilor 25 și 26

9

Cimitirul Rulikowsky

Umbrei

26

10

Biserica cu Lună

Traian Moșoiu

26

11

Piața 1 Decembrie

Piața 1 Decembrie

26

12

Cartierul Europa

Umbrei

26

13

Corneliu Coposu

C. Coposu

19

modificarea traseului liniei 19

14

Parc Olosig

Eroul Necunoscut

19