Hotărârea nr. 280/2012

privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi a numărului de personal pentru Aparatul de specialitate al Primarului municipiului Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea organigramei, statului de funcții și a numărului de personal pentru Aparatul de

specialitate al Primarului municipiului Oradea

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 87.594 din 14.05.2012 prin care se propune

Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea organigramei, statului de funcții și a numărului de personal

pentru Aparatul de specialitate al Primarului municipiului Oradea;

Având în vedere prevederile:

  • -   art. 107 din Legea nr.188/1999 privind Statutul Funcționarilor Publici, (r2) cu modificările și completările ulterioare;

  • -  art. XVI alin. (2) din Legea nr.161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției (actualizată);

  • -  anexa nr.I - FAMILIA OCUPAȚIONALĂ DE FUNCȚII BUGETARE "ADMINISTRAȚIE" Cap.I, lit.A și cap.II, lit.A și D din Legea-cadru nr. 284/2010privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice;

Ținând cont de:

  • -   Referatul nr. 57.384 din 28.03.2012 privind înființarea unui post în cadrul Compartimentului Audit

Public Intern,

  • -   Avizul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr. 1632562 din 04.05.2012 privind funcțiile publice

din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului municipiului Oradea.

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza prevederilor art.36 alin.(2) lit.a), alin.(3) lit.b) și art.45 alin.(1) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă organigrama, statul de funcții și numărul de personal pentru Aparatul de specialitate al Primarului municipiului Oradea, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Resurse Umane din Primăria municipiului Oradea.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

- Primarul municipiului Oradea

  • -   Instituția Prefectului Județului Bihor

  • -  Biroul Resurse Umane

  • -   Agenția Națională a Funcționarilor Publici, prin grija Biroului Resurse Umane

  • -   Se afișează pe site-ul www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Cupșa Ioan

Oradea, 24 mai 2012

Nr. 280


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila

ANEXA I.a

STAT DE FUNCȚII

APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI ORADEA SI SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENTA A PERSOANELOR AL MUN. ORADEA

Funcții publice - Legea 188/1999, republicată și actualizată; Legea 284/2010

Nr. crt.

Funcția publică

Clasa

Grad profesional/ salarizare

Număr posturi

Funcții publice de conducere

1

Secretar municipiu

1

2

Arhitect șef

1

3

Director executiv

4

4

Director executiv adjunct

5

5

Șef serviciu

17

6

Șef birou

7

Total functii publice de conducere

35

Funcții pu

blice de execuție

7

Consilier

I

superior

109

8

Consilier

I

principal

68

9

Consilier

I

asistent

22

10

Consilier

I

debutant

9

11

Consilier juridic

I

superior

4

12

Consilier juridic

I

principal

9

13

Consilier juridic

I

asistent

6

14

Auditor

I

principal

1

15

Auditor

I

asistent

1

15

Referent de specialitate

II

superior

2

16

Referent

III

superior

20

17

Referent

III

principal

3

19

Referent

III

debutant

1

Total funcții publice de execuție

255

Total funcții publice

290

ANEXA I.b

STAT DE FUNCȚII

APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI ORADEA

Funcții cu contract individual de muncă - Legea nr. 284/2010

Nr.crt.

Funcția

Studii

Grad

T reapta

Nr.posturi

Funcții de execuție

1

Consilier

S

IA

4

2

Consilier

S

I

1

3

Magaziner

I

1

4

Ingrijitor

I

9

5

Portar

I

3

5

Arhivar

I

3

6

Curier

I

1

7

Șofer

I

3

8

Muncitor

I

3

9

Muncitor

II

2

Total funcții cu contract individual de muncă

30

MUNICIPIUL ORADEA


APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI ȘI SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENȚĂ A PERSOANELORLegendă:

| | Personal contractual

Demnitari:3

Aparat propriu:

T

c

E

320

35

285

din care funcționari publici:

CONSILIUL LOCAL |-

---------------------1 PRIMAR |

290

35

25511 COMPARTIMENTUL DE STARE CIVILĂ


SCLEP:

T

C

E

32

2

30

din care funcții publice:

32

2

30


Direcția Juridică:

T

C

E

36

3

33

din care funcții publice:

36

3

33


Direcția Economică:

T

C

E

114

11

103

din care funcții publice:

90

11

79


Dir.Manag.Proiecte:

T

C

E

22

3

19

din care fun. publice:

22

3

19


T

25


E

21


din care funcții publice:

25    |     4          21


Direcția Tehnică:

T

C

E

37

6

31

din care funcții publice:

37

6

31


T

C

E

53

5

48

din care funcții publice:

47

5

42