Hotărârea nr. 279/2012

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Oradea nr. 287/07.04.2008 privind aprobarea unor măsuri pentru asigurarea transparenţei şi eficienţei achiziţiilor publice şi înfiinţarea Comisiei Municipale de Monitorizare a Achiziţiilor Publice, prin înlocuirea doamnei Mintaş Olimpia Smaranda în calitate de membru în Comisia de Monitorizare a Achiziţiilor Publice cu domnul Lezeu Ioan

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Oradea nr. 287/07.04.2008 privind aprobarea unor măsuri pentru asigurarea transparenței și eficienței achizițiilor publice și înființarea Comisiei Municipale de Monitorizare a Achizițiilor Publice, prin înlocuirea doamnei Mintaș Olimpia Smaranda în calitate de membru în Comisia de Monitorizare a Achizițiilor Publice cu domnul Lezeu Ioan

Analizând raportul de specialitate înregistrat sub nr. 84688/09.05.2012, prin care Primăria Municipiului Oradea prin Biroul de Achiziții Publice propune Consiliului Local al Municipiului Oradea, aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local Oradea nr. 287/07.04.2008 privind aprobarea unor măsuri pentru asigurarea transparenței și eficienței achizițiilor publice și înființarea Comisiei Municipale de Monitorizare a Achizițiilor Publice prin înlocuirea doamnei Mintaș Olimpia Smaranda în calitate de membru în Comisia de Monitorizare a Achizițiilor Publice cu dl. Lezeu Ioan,

În conformitate cu Hotărârea Consiliului Local nr. 185/2012 privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local Oradea nr. 287/07.04.2008 privind aprobarea unor măsuri pentru asigurarea transparenței și eficienței achizițiilor publice și înființarea Comisiei Municipale de Monitorizare a Achizițiilor Publice prin înlocuirea domnului Ungur Lucian în calitate de membru în Comisia de Monitorizare a Achizițiilor Publice cu d-na Mintas Olimpia Smaranda,

Ținând cont de dispozițiile Ordonanței de Urgență nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii cu modificările și completările ulterioare;

Văzând dispozițiile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

În baza principiilor transparenței și a utilizării eficiente a fondurilor publice asigurate din bugetul local,

În considerarea proiectului de hotărâre și a avizului comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art.36 alin.(2), lit.a), lit.b), alin.(3), lit.b), alin.(4) lit.a) și ale art.45, alin.(2) lit.a) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se aprobă modificarea Hotărârii Consiliului Local Oradea nr. 287/07.04.2008 privind aprobarea unor măsuri pentru asigurarea transparenței si eficienței achizițiilor publice și înființarea Comisiei Municipale de Monitorizare a Achizițiilor Publice, prin înlocuirea doamnei Mintaș Olimpia Smaranda în calitate de membru în Comisia de Monitorizare a Achizițiilor Publice cu dl. Lezeu Ioan.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Achiziții Publice.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunica cu:

- Primarul municipiului Oradea

  • - Instituția Prefectului - Județul Bihor

  • - Biroul Achiziții Publice

  • - Consiliului Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România prin grija Biroului de Achiziții Publice

  • - dl. Lezeu Ioan prin grija Biroului de Achiziții Publice

  • - d-na. Mintaș Olimpia Smaranda prin grija Biroului de Achiziții Publice

  • - se afișează pe site-ul www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Cupșa Ioan

Oradea, 24 mai 2012                                                       CONTRASEMNEAZĂ

Nr. 279 SECRETAR

Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.