Hotărârea nr. 264/2012

privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului cu suprafaţa de 737 mp teren cu construcţii situat în Oradea str. T. Blajovici, nr.8 şi aprobarea vânzării directe în favoarea fam. Ardelean Nicolae şi Ardelean Maria a terenului înscris în CF nr. 14059 Oradea, identificat cu nr.topo.4721/2 si 4722/2, în suprafaţă de 363 mp.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului cu suprafața de 737 mp teren cu construcții situat în Oradea str. T. Blajovici, nr.8 și aprobarea vânzării directe în favoarea fam. Ardelean Nicolae și Ardelean Maria a terenului înscris în CF nr. 14059 Oradea, identificat cu nr.topo.4721/2 si 4722/2, în suprafață de 363 mp.

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 47887 din 25.04.2012, prin care Administrația Imobiliară Oradea propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului cu suprafața de 737 mp teren cu construcții situat în Oradea str. T. Blajovici, nr.8 și aprobarea vânzării directe în favoarea fam. Ardelean Nicolae și Ardelean Maria a terenului înscris în CF nr. 14059 Oradea, identificat cu nr.topo.4721/2 si 4722/2, în suprafață de 363 mp,

Terenul menționat este situat în Oradea, pe Str. T. Blajovici, nr.8 și este utilizat de către solicitanți în baza convenției nr.74/30.05.2011, pentru care aceștia achită tarif utilizare teren,

În conformitate cu CF nr.165843 Oradea, d-nii Ardelean Nicolae și Ardelean Maria sunt proprietari ai terenului în suprafața de 374 mp o parte fiind ocupat de construcție, iar cealaltă parte constituind amplasamentul curții acestora, obținut în baza Legii 18/1991, art.36, iar construcția (casa), fiind obținută prin cumpărare,

Conform CF nr.14059 Oradea, terenul identificat cu nr. topo.4721/2 și 4722/2, în suprafață de 363 mp. care face obiectul vânzării se află în proprietatea Statului Român, fiind la fel ocupat de construcție ( casă ) și curte,

Prin planul de amplasament și delimitare a corpului de proprietate întocmit de către dl. topograf Moldovan Radu, imobilul situat pe Str. T. Blajovici, nr.8, se identifică prin suprafața de 363 mp. teren proprietatea Statului Roman, 374 mp teren și o casă de locuit cu suprafața construită la sol de 218 mp. proprietatea solicitanților,

Ținând cont de prevederile legii nr. 213/1998, privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 758/27.10.2005 privind aprobarea Regulamentului de vânzare a terenurilor din domeniul privat al Municipiului Oradea, modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 448/2007,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul prevederilor art. 36(2) lit.„c”, alin.(5), ale art. 45 alin.(3) si ale art. 123(3) din Legea nr. 215/2001,

republicată și actualizată privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.3. Se dă acordul de principiu în vederea vânzării prin negociere directă a suprafeței de 363 mp în favoarea fam. Ardelean Nicolae și Ardelean Maria, în vederea întocmirii raportului de evaluare.


Art.1. Se aprobă Planul de amplasament și delimitare a corpului de proprietate cu nr cadastral nou format în suprafață de 737 mp.

Nr. Topo din care se constituie nr. Cadastral

Nr. CF în care este înscris Nr.

Topo

Suprafața nr. topo - mp-

Suprafața ce se dezlipește și se constituie în nr. cadastral -mp-

Observații

4721/2

14059 Oradea

183

183

Fam. Ardelean Nicolae și Maria proprietari asupra 374 mp. teren si construcție și Municipiul Oradea asupra suprafeței de 363 mp. teren

4722/2

180

180

4723/18

165843 Oradea

374

374

TOTAL                                   737

Art.2. Se aprobă deschiderea unei noi coli de carte funciară pentru înscrierea nr. cadastral constituit la art.1 din prezenta hotărâre ca teren cu construcții, astfel: cota de 374/737 mp teren și construcții în favoarea fam. Ardelean Nicolae și soția și cota de 363/737 mp. teren în favoarea Municipiului Oradea - proprietate privată.

Art.4. Prețul negociat între comisia de negociere și cumpărătorul terenului menționat la art. 3 va fi supus aprobării Consiliului Local.

Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art.6. Prezenta hotărâre se comunică cu :

•   Primarul Municipiului Oradea;

  • •   Instituția Prefectului Județului Bihor;

  • •  Administrația Imobiliară Oradea;

•   Serviciul Terenuri;

•  Serviciul Financiar Contabil;

  • •   Serviciul Licitații - Achiziții Publice;

  • •  Fam. Ardelean Nicolae și Ardelean Maria prin grija serviciului Terenuri din cadrul A.I.O.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Cupșa loan

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila


Oradea, 26 aprilie 2012

Nr. 264

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.