Hotărârea nr. 261/2012

privind îndreptarea erorii materiale cuprinsă în Hotărârea Consiliului Local nr. 106/29.02.2012

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind îndreptarea erorii materiale cuprinsă în Hotărârea Consiliului Local nr. 106/29.02.2012

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 47890 din 25.04.2012 prin care Administrația Imobiliară Oradea propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea corectării erorii materiale cuprinsă în aliniatului al doilea din preambulul Hotărârii Consiliului Local nr. 106/29.02.2012 privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, teren în suprafață de 28168 mp situat în Oradea și înscrierea lui în proprietatea publică a municipiului Oradea,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin.(2) lit. c), alin.(5) lit. a) și art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 republicată, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA h o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă îndreptarea erorii materiale din preambulul Hotărârii Consiliului Local nr.106/29.02.2012 privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, teren în suprafață de 28168 mp situat în Oradea și înscrierea lui în proprietatea publică a municipiului Oradea, prin modificarea temeiului legal astfel ca paragraful al doilea din preambul să aibă următorul conținut:

„Ținând cont de prevederile art. 3 alin.4 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată;”

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • ■   Primarul Municipiului Oradea

  • ■   Direcția Tehnică

  • ■   Arhitectul Șef

  • ■   Instituția Prefectului - Județul Bihor

  • ■  Serviciul Evidență Patrimoniu, Delegări de Gestiune -PMO

  • ■  Administrația Imobiliară Oradea

  • ■   Serviciul Terenuri

  • ■   O.C.P.I. Bihor, Serviciul de Carte Funciară

  • ■  Se afișează pe site-ul www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Cupșa Ioan

Oradea, 26 aprilie 2012

Nr. 261


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila