Hotărârea nr. 249/2012

privind aprobarea vânzării suprafeţei de 250 mp. teren identificat cu nr. cadastral 168655 înscris în C.F. 168655 Oradea, situat în Oradea str. D. Diderot nr.27, în favoarea d-lui Dumiter Daniel Nelu şi vânzarea suprafeţei de 250 mp. teren identificat cu nr. cadastral 158553 înscris în C.F. 158553 Oradea, situat în Oradea str. G. Bacaloglu, în favoarea d-nei Giurgiu Alina Doinita Ioana

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea vânzării suprafeței de 250 mp. teren identificat cu nr. cadastral 168655 înscris în C.F. 168655 Oradea, situat în Oradea str. D. Diderot nr.27, în favoarea d-lui Dumiter Daniel Nelu și vânzarea suprafeței de 250 mp. teren identificat cu nr. cadastral 158553 înscris în C.F. 158553 Oradea, situat în Oradea str. G. Bacaloglu, în favoarea d-nei Giurgiu Alina Doinita Ioana

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 47822 din data de 25.04.2012 prin care Administrația Imobiliară Oradea propune Consiliului Local al municipiului Oradea, vânzarea suprafeței de 250 mp. teren identificat cu nr. cadastral 168655 înscris în C.F. 168655 Oradea, situat în Oradea str. D. Diderot nr.27, și vânzarea suprafeței de 250 mp. teren identificat cu nr. cadastral 158553 înscris în C.F. 158553 Oradea, situat în Oradea str. G. Bacaloglu,

Prin Contractele de comodat nr. 10391/2004 și 7603/2004 terenurile mai sus menționate au fost atribuite în baza Legii 15/2003, d-lui Dumiter Daniel Nelu, respective d-nei Giurgiu Alina Doinita Ioana, în vederea construirii unei locuințe proprietate personală,

Conform C.F. 168655 Oradea, dl Dumiter Daniel Nelu a construit o casă pe terenul atribuit,

Conform C.F. 158553 Oradea d-na Giurgiu Alina Doinita Ioana a construit o casă pe terenul atribuit,

Prin Hotărârea Consiliului Local Oradea nr. 105/29.02.2012, s-a probat prețul de 18 Euro/mp. plus T.V.A., pentru vânzarea terenurilor atribuite în baza Legii nr. 15/2003, aprobate/inițiate în cursul anului 2012,

În baza art. 8 din Legea nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală, republicată,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin.(2), lit.„c”, alin.(5), lit. b), art. 45 alin.(3) și art. 123 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

h o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă vânzarea suprafeței de 250 mp. teren identificat cu nr. cadastral 168655, înscris în C.F. 168655 Oradea (provenită din conversia de pe hârtie a C.F. 86873 Oradea, vechi imobil: cadastral 15613), transmis prin Contractul de comodat nr. 10391/2004, în baza Legii 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală, în folosință gratuită d-lui Dumiter Daniel Nelu.

Art.2. Se aprobă vânzarea suprafeței de 250 mp. teren identificat cu nr. cadastral 158553, înscris în C.F. 158553 Oradea (provenită din conversia de pe hârtie a C.F. 4409NDF Oradea, vechi imobil: cadastral 4926/35) transmis, prin Contractul de comodat nr. 7603/2004, în baza Legii 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală în folosință gratuită d-nei Giurgiu Alina Doinita Ioana.

Art.3. Prețul de 18 Euro/mp. plus T.V.A., aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Oradea nr. 105/29.02.2012, pentru terenul menționat la art. 1 și 2, din prezenta Hotărâre, se va achita în lei la cursul BNR din ziua efectuării plății, dar nu mai târziu de data de 31.12.2012.

Art.4. Neîncheierea contractului de vânzare-cumpărare pentru terenul identificat cu nr. cadastral 168655, până la data de 31.12.2012, atrage nulitatea parțială a prezentei Hotărâri, privind vânzarea terenului identificat la art.1 din prezenta Hotărâre.

Art.5. Neîncheierea contractului de vânzare-cumpărare pentru terenul identificat cu nr. cadastral 158553, până la data de 31.12.2012, atrage nulitatea parțială a prezentei Hotărâri, privind vânzarea terenului identificat la art.2 din prezenta Hotărâre.

Art.6. Se mandatează Administrația Imobiliară Oradea prin Directorul General, pentru semnarea Contractelor de vânzare/cumpărare a terenurilor identificate la art.1 și art.2 din prezenta Hotărâre.

Art.7. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art.8. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • •   Primarul Municipiului Oradea

  • •   Instituția Prefectului - Județul Bihor

  • •   Administrația Imobiliară Oradea

  • •   Serviciul Terenuri

  • •   A.I.O. - Serviciul Financiar Contabil

  • •   O.C.P.I. Bihor, Serviciul de Carte Funciară

  • •   Dl.DumiterDanielNelupringrijaServiciuluiTerenuridincadrulA.I.O.

  • •   D-na Giurgiu Alina Doinita Ioana prin grija Serviciului Terenuri din cadrul A.I.O

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Cupșa Ioan

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila


Oradea, 26 aprilie 2012

Nr. 249

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.