Hotărârea nr. 243/2012

pentru aprobarea PROTOCOLULUI DE COLABORARE privind implementarea unui sistem de colectare şi valorificare a deşeurilor de ambalaje de la populaţie în municipiul Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

pentru aprobarea PROTOCOLULUI DE COLABORARE privind implementarea unui sistem de colectare și valorificare a deșeurilor de ambalaje de la populație în municipiul Oradea

Având în vedere Raportul de specialitate nr.71.137/23.04.2012, al Direcție Tehnice privind încheierea unui Protocol de colaborare privind implementarea unui sistem de colectare și valorificare a deșeurilor de ambalaje de la populație în municipiul Oradea,

Ținând cont că atingerea obiectivelor de reciclare/valorificare a deșeurilor de ambalaje, de către administrația publică locală se poate realiza numai prin dezvoltarea sistemelor de colectare separată a deșeurilor de la populație pe minimum trei fracții - sticla, hartie-carton, plastic si metal - conform prevederilor legale, respectiv HG 621/2005 privind ambalajele si deseurile de ambalaje, cu modificarile si completarile ulterioare si ale Legii nr. 211/2011 privind regimul deseurilor;

Văzând proiectul de hotprâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin.2 lit.d, lit.e, alin.6 lit.a pct. 14, alin.7 lit.a, art.45 alin.2 lit.f și 115, alin.(1), lit. „b” din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

h o t ă r ă ș t e:

Art.1 Se aprobă PROTOCOLUL DE COLABORARE, privind implementarea unui sistem de colectare și valorificare a deșeurilor de ambalaje de la populație în municipiul Oradea, (anexă la prezenta hotărâre) cu Anexele 1 și 2, care fac parte integrantă din protocol.

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se incredințează Direcția Tehnică.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • •  Primarul municipiului Oradea

 • •   Instituția Prefectului Județului Bihor

 • •  S.C. Eco Rom Ambalaje SA, prin grija Direcției Tehnice

 • •  S.C. RER Ecologic Service SA, prin grija Direcției Tehnice

 • •  S.C. Eco Bihor SRL, prin grija Direcției Tehnice

 • •  Direcția Tehnică

 • •  Direcția Economică

 • •   Direcția Juridică

 • •  Se publică în M.O.al județului Bihor și pe site-ul www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Cupșa Ioan

Oradea, 26 aprilie 2012

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila


Nr. 243

Anexa la HCL nr.243/2012

PRIMARIA

S.C. ECO-ROM AMBALAJE

S.C. RER ECOLOGIC

S.C. ECO BIHOR S.R.L.

MUNICIPIULUI Oradea

S.A. Bucuresti

SERVICE S.A.

Oradea

Oradea

Nr.........../...............

Nr....

......../..................

Nr............/.................

Nr............/..................

PROTOCOL DE COLABORARE

PRIVIND IMPLEMENTAREA UNUI SISTEM INTEGRAT DE COLECTARE SEPARATA SI VALORIFICARE A DESEURILOR

de ambalaje de la populație in municipiul oradea

Ținând cont de prevederile art.17. alin.(l) și (2)-lit.a, din Legea 211/2011, privind regimul deșeurilor , autoritățile administrației publice locale au obligația ca începând cu anul 2012 să asigure colectarea separată pentru cel puțin următoarele tipuri de deșeuri: hârtie, metal, plastic și sticlă, iar până în anul 2020 să atingă un nivel de pregătire pentru reutilizare și reciclare de minimum 50% din masa totală a cantităților de deșeuri provenite din deșeuri menajere;

Având în vedere art. 59 alin. (3) din Legea nr. 211/2011 privind regimul deseurilor, autoritățile administrației publice locale a unitatilor administrativ teritoriale incheie contracte, parteneriate sau alte forme de colaborare cu persoanele juridice care preiau obligatiile producatorilor pentru fluxurile de deșeuri reglementate prin acte normative care transpun directive individuale în vederea îndeplinirii obiectivelor stabilite de acestea;

Respectând art.16, din HG 621/2005 privind ambalajele si deseurile de ambalaje, cu modificarile si completarile ulterioare, care stabilește în alin.(ll), pentru autoritatile deliberative ale unităților administrativ teritoriale obligația de a organiza, gestiona și coordona activitatea de colectare selectivă a deșeurilor de ambalaje de la populație, în alin.(12) că prevederile din planul județean de gestionare a deșeurilor, referitoare la gestionarea deșeurilor de ambalaje se consideră îndeplinite pentru cantitățile de deșeuri de ambalaje gestionate în colaborare cu un operator economic colector autorizat în condițiile legii, iar în alin.(13) că operatorii economici prevăzuți la alin.(2), lit.b, au obligația să încheie contracte/parteneriate sau alte forme de colaborare, în condițiile legii, la cererea autorităților executive ale unităților administrativ-teritoriale petru a asigura valorificarea deșeurilor de ambalaje colectate de la populație;

Apreciind ca atingerea obiectivelor de reciclare/valorificare a deseurilor de ambalaje se poate realiza numai prin dezvoltarea sistemelor de colectare separata a deșeurilor de la populație pe minimum trei fracții - sticla, hartie-carton, plastic si metal -conform prevederilor legale, respectiv HG 621/2005 privind ambalajele si deseurile de ambalaje, cu modificarile si completarile ulterioare si ale Legii nr. 211/2011 privind regimul deseurilor;

Intrucatdezideratulmentionatnusepoateatingedecatprincreareasidezvoltarea unui sistem integrat de colectare separata a deseurilor si a deseurilor municipale in general, astfel incat sa se obtina cele patru materiale in conditiile asigurarii nivelului minim de calitate a deseului necesar pentru instalatiile de reciclare;

Ținând cont de necesitatea asigurării unui serviciu de calitate pentru populație in condițiile optimizării costurilor;

Respectând contractele aflate în derulare privind delegarea gestiunii serviciului public de salubritate a municipiului Oradea, Contract nr.106.588/22.01.2008, încheiat cu SC RER Ecologic Service Oradea SA și contractul privind proiectarea, construirea și administrarea depozitului Ecologic de Deșeuri Oradea, Contractul de PPP nr.122.246/ 23 DEC.2003, firma de proiect fiind SC Eco Bihor SRL ;

Avand in vedere faptul ca S.C. ECO-ROM AMBALAJE S.A. este operator economic licentiat să realizeze obiectivele de reciclare si valorificare a deseurilor de ambalaje in numele producătorilor si de asemenea are competență și experiență in dezvoltarea unor sisteme performante de gestionare a deșeurilor de ambalaje;

Avand in vedere faptul ca există responsabilitati si obiective comune intre Primaria Municipiului Oradea, SC RER Ecologic

Service SA, SC Eco Bihor SRL si S.C. ECO-ROM AMBALAJE S.A. in gestionarea eficienta a deseurilor de ambalaje ;

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ORADEA , cu sediul în Oradea, Piața Unirii nr.1, tel.0259 437000, fax.0259 437544, reprezentată

prin Domnul Ilie Bolojan, Primar al municipiului Oradea,

S.C. ECO- ROM AMBALAJE S.A., cu sediul in București, B-dul 1 Mai nr. 51-55, Pavilion Administrativ, etaj 7, , sector 6, înmatriculată Registrul Comerțului București sub nr. J40/16060/2003, cod unic de înregistrare R 15944252, reprezentata prin Domnul Sorin Cristian Popescu - Director General,

S.C. RER ECOLOGIC SERVICE Oradea S.A.. cu sediul în Oradea, str.Tudor Vladimirescu nr.79, jud.Bihor, tel. 0259 433403, fax. 0259 431621, reprezentată prin Doamna Gabriela Mălinaș , Director General,

S.C. ECO BIHOR SRL , cu sediul în Oradea, str.Matei Corvin nr.327, tel.0259 414109, fax.0259 433262reprezentată prin Domnul Zoltan Pasztai, Director General,

Numite in continuare Părți,

Incheie prezentul Protocol de colaborare in urmatoarele conditii:

 • I. CONSIDERENTE GENERALE

Art.1 Obiectul prezentului Protocol de colaborare il constituie colaborarea Partilor pentru dezvoltarea si optimizarea unui sistem de colectare separata a deseurilor de ambalaje, sortarea acestora pe categorii de materiale si predarea catre instalatii de reciclare, sau dupa caz catre instalatii de valorificare energetica in scopul indeplinirii obiectivelor de reciclare si valorificare prevazute de legislatia aplicabila.

Art.2. Termenii folosiți in acest Protocol de colaborare sunt definiți după cum urmează:

 • a)  ambalaj - definit conform HG 621/2005 cu modificările si completările ulterioare;

 • b)  deșeuri de ambalaje - definite conform HG 621/2005 cu modificările si completările ulterioare;

 • c)  deseuri de ambalaje de la populație - deseurile de ambalaje care sunt generate in gospodăriile populației;

 • d)  colectare separata- colectarea deseurilor de ambalaje in recipienti diferiti, tinand cont de compatibilitatea dintre materiale, respectivsticla, hartie ,plastic si metal;

 • e)  obiectiv de reciclare - cantitatea totală de deseu de ambalaje reciclate, raportată la cantitatea de totală de deseuri de ambalajegenerate, respectiv50%panain anul 2020;

 • f)   reciclarea deșeurilor de ambalaje- operatie definita conform HG 621/2005 cu modificarile si completarile ulterioare;

 • g)  valorificarea energetică a deseurilor de ambalaje -operatie definita conform HG 621/2005 cu modificarile si completarile ulterioare;

 • h)  trasabilitate - caracteristica unui sistem de a permite regasirea istoricului, a utilizarii sau a localizarii unui deseu prin identificari inregistrate;

 • i)   operarea sistemului - operatiile de colectare a deseurilor de ambalaje din recipentele dedicate constand in golirea si transportul fiecarui flux separat la statia de sortare;

 • j)   sortarea - operatia prin care deseurile de ambalaje sunt separate in functie de tipul de material si tinand cont de specificatiile de calitate impuse pentru reciclare;

 • k)  APL-administratia publica locala :Primaria Municipiului Oradea;

 • l)   puritatea fractiei colectate - cantitatea de deseu de ambalaj de hartie (in recipientul albastru ) sau de plastic si metal (in recipientul galben) sau de sticla (in recipientul verde) din cantitatea totala de material colectat in recipientul respectiv;

 • m)  puritatea fractiei sortate - calitatea materialului sortat astfel incat procentul de reziduu din balotul/fractia de deseu de ambalaj sortat/sortata petipde material pregatit pentru reciclareestedemaxim5%din masa balotului/fractiei;

 • n)  teritoriu contractual -teritoriul in careAPLare competentesi pentru careseaplicaprevederileprezentului Protocol;

 • o)  zonedeamplasament-locul punctelor unde suntamplasate bateriilede containere

Art. 3 Prezentul Protocol de colaborare vizează aria administrativa a municipiului Oradea.

Art.4

 • (1) Cad sub incidenta prezentului Protocol de colaborare deseurile de ambalaje generate in gospodariile populatiei.

 • (2) Colectarea deseurilor de ambalaje se realizeaza pe trei fluxuri, dupa cum urmează: hârtie/carton, plastic si metal, sticla.

 • II. DOMENIILE DE COLABORARE SI OBLIGATIILE PARTILOR

Art.5 Domeniile de colaborare intre Parti privesc urmatoarele:

 • a)  Dezvoltarea unui sistem functional si eficient de colectare separata a deseurilor de ambalaje conform prevederilor art.4 alin.(2) si optimizarea functionarii acestuia;

 • b)  Cresterea gradului de participare a populatiei la sistem prin informare si educare.

Art.6

 • (1) Dezvoltarea sistemului presupune amplasarea de containere pentru colectarea separata a deseurilor de ambalaje cu luarea in considerare a compatibilitatii colectarii in comun a unor materiale si tinand cont de prevederile cerintelor legale aplicabile, pe fractii dupa cum urmeaza:

 • a)  Containere galbene - pentru colectarea plasticului sl metalului;

 • b)  Containere albastre - pentru colectarea hârtiei sl cartonului;

 • c)  Containere verzi - pentru colectarea sticlei.

 • (2) In zonele de case colectarea se poate face si cu saci dedicati, pe fractii, tinand cont de arhitectura zonei, cu exceptia sticlei care se va colecta numai in containere.

 • (3) Dotarea cu infrastructura de colectare si modul de amplasare este descris in Anexa nr. 1.

Configuratia punctelor de colectare poate fi urmatoarea :

 • a)  albastru -galben -verde;

 • b)  albastru- galben -galben;

 • c)  albastru -galben-galben-verde;

 • d)  albastru-galben;

 • e)  albastru-albastru-galben galben;

In mod exceptional un punct de colectare selectiva poate fi alcatuit dintr-un container de culoare galbena, situatie in care trebuiesc monitorizate si corectate situatiile de impurificare a materialului din container cu alte materiale reciclabile sau aparitia de depozite necontrolate in jurul containerelor.

 • (4) Amplasarea containerelor pentru colectarea separata se face numai in locurile stabilite prin prezentul Protocol de colaborare. Orice modificare a pozitiei containerelor se face numai cu acordul :Primariei Municipiului Oradea,S.C.Eco-Rom Ambalaje S.A si S.C RER Ecologic Service S.A.

S.C Eco-Rom Ambalaje S.A va pune la dispozitia Primariei Mun. Oradea si S.C RER Ecologic Service S.A fisierul continand inregistrarile GPS ale punctelor de colectare selectiva dupa fiecare actiune de monitorizare pentru implementarea eventualelor masuri corective.

 • (5) In orice context economic sau tehnic colectarea deseurilor de ambalaje se face exclusiv pe fractii, orice amestecare in vederea transportarii la instalatia de sortare a doua sau mai multe fractii colectate separat este interzisa, conform art.16 alin. (15) din HG 621/2005 cu modificarile si completarile ulterioare.

Art.7

 • (1) Integrarea datelor privind cantitatile de deseuri de ambalaje colectate pe fractii, precum si cantitatile predate catre instalatii de reciclare si /sau valorificare, in sistemul de date al S.C. Eco-Rom Ambalaje S.A. , se face numai dupa validarea acestora de catre Primăria municipiului Oradea prin serviciul specializat si verificarea documentelor care demonstreaza trasabilitatea deseurilor de catre expertii S.C. Eco-Rom Ambalaje S.A.

 • (2) Plata bonificației se face In funcție de tipul de material sl cantitatea de deseu, precum șl cu luarea In considerare a unor Indicatori de performanță ai serviciului de sortare către S.C Eco Bihor S.R.L.

 • (3) In acest sens se bonifică cantitatile de deseuri de ambalaje care sunt livrate direct catre o instalatie de reciclare urmarindu-se obtinerea celui mai bun pret.

 • (4) Se pot preda catre instalatiile de valorificare energetica numai deseurile de ambalaje colectate separat si care sunt improprii reciclarii, in cantitate echivalenta cu procentul de maxim 14% din cantitatea de deseuri de ambalaje livrate catre o instalatie de reciclare in anul 2012 si de maxim 9% incepand cu anul 2013.

 • (5) Performanta in operare a serviciului de colectare se bonifica de catre S.C Eco-Rom Ambalaje S.A in baza unor indicatori de performanta care se detaliaza in cadrul unui contract comercial intre S.C Eco-Rom Ambalaje S.Asi S.C RER Ecologic Service S.A.

Art. 8

 • (1) Partile se angajeaza sa monitorizeze functionarea sistemului și să colaboreze pentru remedierea oricarei posibile deficiente prin “Comitetul de monitorizare”.

 • (2) Comitetul de monitorizare prevazut la alin. (1) este format din cate un reprezentant al semnatarilor prezentului Protocol de colaborare, persoane cu responsabilități și competențe de decizie în aria de activitate.

 • (3) Comitetul de monitorizare se întruneste periodic pentru analiza, cel putin o data pe semestru, si ori de cate ori situatia o impune.

 • (4) Indicatorul de calitate acceptat pentru deseul colectat separat in containere este asigurarea unei puritati de minim 80%, iar in cazul deseului sortat trimis catre reciclator puritatea materialului trebuie sa fie minim 95%.

 • (5) Primaria Municipiului Oradea si S.C. Eco-Rom Ambalaje S.A. colaboreaza la analizarea calitatii deseului din containere cu suportul operatorului, SC RER Ecologic Service SA, care asigura golirea si transportul deseului din cantainerele de colectare separata catre statia de sortare precum si a sortatorului, SC Eco Bihor SRL care asigura analiza propriu -zisa. Aceste analize se fac de minim doua ori pe an .

 • (6) Primaria Municipiului Oradea face toate demersurile necesare pentru a se asigura ca deseul colectat in containere este operat exclusiv de catre operatorul desemnat si in acest sens interzice golirea sau sustragerea deseurilor reciclabile de catre un tert pe teritoriul municipiului Oradea.

Art.9

 • (1) In vederea creșterii participării populației la sistemul de colectare selectivă a deșeurilor de ambalaje părțile colaborează la elaborarea si implementarea de programe educationale si de informare si constientizare a populatiei si a elevilor.

 • (2) Acțiunile de comunicare derulate in parteneriat cu părțile sunt următoarele :

a) S.C Eco-Rom Ambalaje S.A ofera kit-ului educational “Invatam sa reciclam ambalajele” elevilor de clasa a III-a inscrisi in scolile primare din municipiul Oradea ;

b) Primaria Municipiului Oradea deruleaza campania de comunicare si informare adresata populatiei cu sprijinul SC Eco-Rom Ambalaje SA si in acest sens cei doi parteneri agreeaza anual Planul de Comunicare si costurile aferente.

 • (3) Părțile identifică nevoile de informare a cetățenilor și colaborează la gasirea celor mai potrivite soluții.

Art.10 Detaliile privind modul de colaborare intre SC Eco-Rom Ambalaje SA si SC Eco Bihor SRL sunt stabilite in cadrul unui contract comercial.

Art.11 Predarea infrastructurii pentru colectarea separata a deseurilor pusa la dispozitie de catre SC Eco-Rom Ambalaje SA in mod gratuit se face in baza unui contract de comodat si a unui proces verbal de predare-primire intre SC Eco-Rom Ambalaje SA si SC RER Ecologic Service S.A.

Art.12

(1) Operatorul care asigura colectarea si transportul la statia de sortare a deseurilor de ambalaje, S.C RER Ecologic Service S.A, cat si operatorul statiei de sortare ,SC Eco Bihor SRL, inteleg sistemul de evaluare al SC Eco-Rom Ambalaje SA , tin cont de rezultatele evaluarilor si actioneaza in sensul imbunatatirii calitatii sistemului.

(2) Ghidul privind sistemul de evaluare al S.C Eco-Rom Ambalaje S.A este prevăzut in Anexa nr. 2.

 • III. CLAUZE FINALE

Art. 13 Orice notificare comunicată in legatura cu Protocolul de colaborare, facută de către o Parte, către oricare altă Parte, va fi trimisă, prin scrisoare recomandată cu dovada de primire sau prin fax conform datelor menționate în preambulul protocolului, și spre stiință și celorlalte Părți.

Art. 14 Dispozițiile prezentului Protocol de colaborare pot fi modificate sau completate numai prin acte adiționale agreate in scris de Părți.

Art. 15

 • (1) Prezentul Protocol de colaborare intra in vigoare de la data incheierii și este valabil pe o perioada de 5 ani.

 • (2) Protocolul se va prelungi automat cu perioade succesive de 5 ani calculate de la data implinirii fiecarui termen, in cazul in care nici o notificare de reziliere nu va fi transmisa de catre una din parti celeilalte cu cel putin 30 de zile inainte de data expirarii fiecarui termen.

Art. 16 Prezentul Protocol de colaborare conține două anexe, care fac parte integranta din protocol.

Prezentul Protocol s-a incheiat astazi .............., in 8 exemplare, cate doua pentru fiecare parte semnatară.

pRIMARIA MuNIcIpIuLuI oradea

s.c. Eco-RoM AMBALAJE

s.A. Bucuresti

s.c. RER EcoLoGIc sERVIcE s.A.

oradea

s.c. Eco BIHoR s.R.L. oradea

primar

Director General

Director

Director General

ILIE BoLoJAN

soRIN cRIsTIAN

ZoLTAN pAsZTAI


popescu gabriela mălinaș


Anexa nr.1

INFRASTRUCTURA PENTRU ANUL 2012

Numarul de containere pe tip de material pentru anul 2012 va fi urmatorul : a) 300 buc. Containere galbene;

b) 230 buc. Containere albastre;.

 • c) 120 buc. Containere verzi;

ZONE DE AMPLASAMENT

Nr. Crt.

Configurație infrastructura

Adresa

PRIMARIA

MUNICIPIULUI Oradea

S,C, ECO-ROM AMBALAJE

S,A, Bucuresti

S,C, RER ECOLOGIC SERVICE S,A,

Oradea

S,C, ECO BIHORS,R,L, Oradea

Primar

Director General

Director General

Director

ILIE BOLOJAN

SORIN CRISTIAN

POPESCU

gabriela mălinaș

ZOLTAN PASZTAI

Anexa nr. 2

Ghid Practic pentru evaluarea infrastructurii de

colectare separata

Evaluarea infrastructurii de colectare separata:

La punctul de colectare separata se confirma pozitia GPS sau se inregistreaza pozitia pentru punctele nou amplasate.

Evaluarea este efectuata si inregistrata separat, pentru fiecare container de colectare separata component al punctului de colectare.

Criterii de evaluare:

 • 1. Evaluarea aspectului

 • 2. Evaluarea accesibilitatii

 • 3. Evaluarea calitatii fractiei colectate

1. Evaluarea aspectului

Se verifica:

Poziția containerelor in punct

Scorul A se acorda pentru containere corect aliniate, orientate in acelasi fel, cu fata de incarcare usor accesibila

Scorul B se acorda pentru containere nealiniate, cu pastrarea generala a orientarii corecte a fetei de incarcare

Scorul C se acorda pentru containere asezate dezordonat, fara pastrarea generala a orientarii corecte a fetei de incarcare

Capacele inchise (pentru containere 1,1 mc)

Scorul A se acorda pentru capacele inchise si incuiate

Scorul B se acorda pentru capacele inchise si descuiate

Scorul C se acorda pentru capacele deschise sau lipsa

Curățenia in jurul containerului

ScorulAseacordapentru0reziduuriinjurulcontainerelor

Scorul B se acorda pentru prezenta unor reziduuri in jurul containerelor care nu afecteaza imaginea atractiva pentru locuitori

Scorul C se acorda pentru reziduuri in jurul containerelor care afecteaza imaginea atractiva pentru locuitori

Starea de curatenie a fiecărui container

Scorul A se acorda pentru containere curate, fara afise, graffitti, urme evidente de murdarie

Scorul B se acorda pentru prezenta unor afise, mesaje graffitti sau urme de murdarie care nu acopera autocolantele cu mesajele specifice colectarii separate si care nu afecteaza imaginea atractiva pentru locuitori

Scorul C se acorda pentru prezenta unor afise, mesaje graffitti sau urme de murdarie care acopera autocolantele cu mesaje specifice colectarii separate sau care afecteaza imaginea atractiva pentru locuitori

Prezenta si starea materialelor de comunicare

Scorul A se acorda pentru autocolante prezente, corect amplasate (albastru = hartie-carton, galben = plastic-metal, verde = sticla), nedeteriorate , neacoperite de afise, graffitti sau murdarie

Scorul B se acorda pentru autocolante prezente, corect amplasate dar murdare, acoperite de afise sau graffitti, mesajul privind matrialul solicitatfiind vizibil

Scorul C se acorda pentru autocolante lipsa, incorect amplasate sau acoperite de afise, graffitti sau murdarie astfel incat mesajul privind materialul solicitat nu este lizibil.

Integritatea funcționala (fisuri, sparturi, componente lipsa sau deteriorate)

ScorulA se acorda pentru containere in perfecta stare,fara fisuri, sparturi, componente lipsa sau deteriorate

Scorul B se acorda pentru containere cu fisuri sau sparturi minore, urme de incendiu sau componente deteriorate care afecteaza capacitatea de colectare a materialului

Scorul C se acorda pentru containere cu fisuri sau sparturi de dimensiuni semnificative, urme de incendiu, componente deteriorate sau lipsa, care afecteaza capacitatea de colectare a materialului. La completarea formularului se va lua in considerare scorul eel mai mic acordat pentru oricare dintre subcategoriile de mai sus.

2. Evaluarea accesibilitatii pentru populatie

Scorul A se acorda pentru containere usor accesibile de catre populatie, cu fata de incarcare usor accesibila, cu orificiile de incarcare neobturate (nu se iau in considerare containerele pline la aceasta evaluare). Containerele trebuie sa fie amplasate pe o suprafata dura (beton, asfalt, dale)

Scorul B se acorda pentru containere amplasata in zone rar circulate sau asezate pe o suprafata mai greu accesibila (pietris, pamant, vegetatie) sau care au o pozitie care face greu accesibil orificiul de incarcare

Scorul C se acorda pentru containere amplasate in curtea institutiilor, a scolilor, sau a containerelor care au o pozitie care face inaccesibil orificiul de incarcare

3. Evaluarea calitatii fractiei colectate

Scorul A se acorda pentru prezenta in container a nnaterialului solicitat, fara reziduuri menajere sau material reciclabil de alta natura, sau in cantitati insignifiante. (1-3 contaminari vizibile)

Scorul B se acorda pentru prezenta in container a materialului solicitat cu o contaminare minora cu deseuri menajere (4-6 contaminari vizibile)

Scorul C se acorda pentru contaminari importante cu deseuri menajere sau material reciclabil de alta natura (in aceasta situatie se va detalia pe spatele formularului situatia intalnita)

PRIMARIA

MUNICIPIULUI Oradea

S.C. ECO-ROM AMBALAJE

S.A. Bucuresti

S.C. RER ECOLOGIC SERVICE S.A.

Oradea

S.C. ECO BIHOR S.R.L. Oradea

Primar

Director General

Director General

Director

ILIE BOLOJAN

SORIN CRISTIAN

POPESCU

gabriela mălinaș

ZOLTAN PASZTAI