Hotărârea nr. 241/2012

privind aprobarea bilanţului contabil, a contului de profit şi pierdere şi a repartizării profitului aferente exerciţiului financiar al anului 2011 la SC ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SA

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierdere și a repartizării profitului aferente exercițiului financiar al anului 2011 la SC ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SA

Analizând raportul de specialitate nr. 75056/26.04.2012. întocmit de către Direcția Economica - Serviciul Evidență Patrimoniu, Delegări de Gestiune, prin care se solicita Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit si pierdere si a repartizării profitului, aferente exercițiului financiar al anului 2011 la SC Administrația Domeniului Public SA,

Având in vedere adresa nr. 74562/25.04.2012 prin care SC Administrația Domeniului Public SA a transmis pentru analiza si avizare situațiile financiare anuale, încheiate la 31.12.2011;

Inbazaprevederilorart.36alin.2lit.a),b),d),alin.(3)lit.c),alin.4lit.a),alin.(6)lit.a)pct.14,art.45alin.2lit.adin

Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1 Se aprobă bilanțul contabil la SC Administrația Domeniului Public SA la data de 31.12.2011 conform Anexei 1 la prezenta hotărâre.

Art.2 Se aproba contul de profit si pierdere la SC Administrația Domeniului Public SA la data de 31.12.2011, conform Anexei nr.2 la prezenta hotărâre.

Art.3Seaprobarepartizareaprofitului pe anul 2011 la SC Administrația Domeniului Public SA, conform Anexei nr.3 la prezenta hotărâre.

Art.4 Se mandatează reprezentanții Municipiului Oradea în AGA SC Administrația Domeniului Public SA numiți prin Hotărârea Consiliului Local nr. 798/2011 ca in ședință AGA sa voteze in sensul celor aprobate la articolele anterioare.

Art.5 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează reprezentanții Municipiului Oradea în AGA la SC Administrația Domeniului Public SA.

Art.6 Primarul Municipiului Oradea

o Primarul municipiului Oradea

o Instituția Prefectului Județului Bihor

o SC Administrația Domeniului Public SA

o Direcția Economica

o HuszarIstvanEric,consilierlocal,reprezentantalMunicipiuluiOradeaînAGAlaSCADPSA

o ManeaMihaiconsilierlocal,reprezentantalMunicipiuluiOradeaînAGAlaSCADPSA

o Mureșan Ovidiu consilier local, reprezentant al Municipiului Oradea în AGA la SC ADP SA

o Corcheș Dorin consilier local, reprezentant al Municipiului Oradea în AGA la SC ADP SA o Szabo Jozsef consilier local, reprezentant al Municipiului Oradea în AGA la SC ADP SA o Se publica in M.O. al județului Bihor și pe site-ul www.oradea.ro

Oradea, 26 aprilie 2012

Nr. 241


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Cupșa Ioan


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru.

FIO - pag. 1

BILANȚ prescurtat

Formular 10                       la data de 31.12.2011                             -lei-

Denumirea elementului

Nr. rd.

Sold la:

01.01.2011

31.12.2011

A

B

1

2

A. ACTIVE IMOBILIZATE

I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201 +203+205+2071 +208+233+234-280-290-2933)

01

5.895

10.659

II, IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211 +212+213+214+223+224+231 +232-281 -291-2931)

02

4.009.648

2.216.340

III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261 +263+265+267* - 296“)

03

94.516

94.216

ACTIVE [MOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)

04

4.110.059

2.321.215

B. ACTIVE CIRCULANTE

1. STOCURI (ct.301 +321+302+322+303+323+/-308+328+331 +332+341 +345+346 +/-348+351+354+356+357+358+361+326+/-368+371+327+/-378+381+/-388-391-1392-393-394-395-396-397-398+4091-4428)

05

120.283

67.661

d.CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)

(ct.267I'-296x+4092+411 +413+418+425+4282+431 x<+437**+4382+441 **+4424 +4428“<+444**+445+446**+447*«+4482+45T:<*+453w+456*î-+4582+461+473**-491 -495-496+5187)

06

700.374

885.920

III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT(ct.5O1+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)

07

IV. CASA Șl CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)

08

2.261.272

4.805.301

ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)

09

3.081.929

5.758.882

C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)

10

308

D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-0 PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161 +162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424 +426+427+4281+43T^'+437/"+4381+441x<*+4423+4428'<-+444*'l?+446xk'+ 447" ”+4481 +45TiV+453‘-: +455+456^+457+4581 +462+473***+509+5186+519)

11

1.087.788

1.011.372

E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 +10-11-19)

12

1.957.603

4.744.885

F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)

13

6.067.662

7.066.100

DATORIESUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN .„t.161 +162+166+167+168-169+269+401 +403+404+405+408+419+421+423+424 +426+427+4281+431”H437*”+4381+441”-+4423+4428'<-+444”*+446”*+ 447^+4481+451 ' <'+453A +455+456*'■”+4581 +462+473/xv+509+5186+519)

14

H. PROVIZIOANE (ct, 151)

15

136.894

353.759

I. VENITURI IN AVANS (rd. 17 + 18 + 21), din care :

16

3.109.474

1.181.661

Subvenții pentru investiții (ct. 475)

17

3.072.628

1.179.036

Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.19+20), din care:

18

36.846

2.625

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472*)

19

36.846

2.625

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)

20

Fondul comercial negativ (ct.2075)

21

J. CAPITAL Șl REZERVE

1. CAPITAL (rd.23 + 24 + 25), din care:

22

233.012

976.375

- Capital subscris vărsat (ct. 1012)

23

976.375

- Capital subscris nevărsat (ct. 1011)

24

- Patrimoniul regiei (ct. 1015)

25

233.012

II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)

26

FIO - pag. 2

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)

27

IV. REZERVE (ct.106)

28

2.601.381

2.484.295

Acțiuni proprii (ct. 109)

29

Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)

30

Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)

31

V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)                SOLD C (ct. 117)

32

SOLD D (ct. 117)

33

VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR    SOLD C (ct. 121)

34

23.747

2.197.496

SOLD D(ct. 121)

35

0

Repartizarea profitului (ct. 129)

36

124.861

CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 22+26+27+28-29+30-31+32-33+34-35-36)

37

2.858.140

5.533.305

Patrimoniul public (ct. 1016)

38

CAPITALURI-TOTAL (rd. 37+38) (rd.39-13-14-15-17-20-21)

39

2.858.140

5.533.305


Su ma de controI F10 :   .88225726/371717738


•■} Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

‘") Solduri debitoare ale conturilor respective.

' Solduri creditoare ale conturilor respective.

Rd.06 - Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 267 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente intr-o perioadă mai mică de 12 luni.

ADMINISTRATOR,

ÎNTOCMIT,Calitatea


Stampila unității

Formular VALIDAT

fSl

8 °Radea Șj

1 5 GUI P(~J 7an         1

c? /

X Mo  „       /


11-DIRECTOR ECONOMIC

V

Semnătura      y

s

Nr.de înregistrare in5

organismul profesional:


MZXPr %

F20 - pag. 1

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2011

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor

Nr.

Exercițiul financiar

rd.

2010

2011

A

B

1

2

1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)

01

9.310.036

10.901.245

Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)

02

9.116.633

10.685.392

Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)

03

193.403

215.853

Reduceri comerciale acordate (ct. 709)

04

Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care iai au in derulare contracte de leasing (ct.766*)

05

Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)

06

2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)

SoldC

07

Sold D

08

3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+722)

09

4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)

10

3.254.444

2.230.358

-din care, venituri din fondul comercial negativ

11

VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+07-08 + 09+ 10)

12

12.564.480

13.131.603

5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601 +602-7412)

13

781.673

760.749

Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)

14

101.133

235.465

b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)

15

1.414.917

1.214.431

c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)

16

148.787

164.076

Reduceri comerciale primite (ct. 609)

17

197

6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19+20), din care:

18

6.484.071

4.842.932

a) Salarii și indemnizații (ct.641 +642+643+644-7414)

19

5.165.511

3.852.954

b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)

20

1.318.560

989.978

7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)

21

315.581

341.895

a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)

22

315.581

341.895

a.2) Venituri (ct.7813)

23

b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)

24

11.120

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)

25

11.120

b.2) Venituri (ct.754+7814)

26

8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)

27

3.133.065

2.797.455

8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611 +612+613+614+621+622+623+624

+625+626+627+628-7416)

28

2.833.228

2.267.423

8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)

29

232.456

213.850

F20 - pag. 2

8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)

30

67.381

316.182

Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*j

31

Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34)

32

136.894

216.864

-Cheltuieli (ct.6812)

33

136.894

353.758

“Venituri (ct.7812)

34

136.894

CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 +18 + 21 + 24 + 27 + 32)

35

12.527.241

10.573.670

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:

-Profit (rd. 12-35)

36

37.239

2.557.933

- Pierdere (rd. 35-12)

37

0

0

9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)

38

- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate

39

10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)

40

- din care, veniturile obținute de ia entitățile afiliate

41

11. Venituri dîn dobânzi (ct.766*)

42

52.972

75.866

- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate

43

Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)

44

730

318

VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)

45

53.702

76.184

12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 47 - 48)

46

-Cheltuieli (ct.686)

47

-Venituri (ct.786)

48

13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)

49

- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate

50

jMte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)

51

4.835

6

CHELTUIELI FINANCIARE -TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)

52

4.835

6

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Â):

- Profit (rd. 45-52)

53

48.867

76.178

- Pierdere (rd. 52-45)

54

0

0

14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):

-Profit (rd. 12 +45-35-52)

55

86.106

2.634.111

- Pierdere (rd. 35 + 52- 12-45)

56

0

0

15. Venituri extraordinare (ct.771)

57

16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)

58

17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:

- Profit (rd. 57 - 58)

59

0

0

- Pierdere (rd. 58 - 57)

60

0

0

VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57)

61

12.618.182

13.207.787

CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)

62

12.532.076

10.573.676

F20 - pag. 3

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):

- Profit (rd. 61 -62)

63

86.106

2.634.111

- Pierdere (rd. 62-61)

64

0

0

18. Impozitul pe profit (ct.691)

65

62.359

436.615

19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)

66

20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:

- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)

67

23.747

2.197.496

- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)

68

0

0

Suma de control F20 :  196441371 / 371717738

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

Rd.19 - la acest rând se cuprind si drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii", analitic „Colaboratori persoane fizice".

ADMINISTRATOR,

ÎNTOCMIT,
Semnătura    /

j)

Nr.de înregistrare in organismul profesional:


NOTĂ EXPLICATIVĂ nr.3

Repartizarea profitului


Destinația

Suma

Profit net de repartizat

2.197.496

Rezerva legală

124.861

Acoperirea pierderii contabile

-

Dividende

1.036.318

Alte repartizări

829.053

Profit nerepartizat

Fond de participare la profit          ...

207.264DIRECTOR ECONOMIC

ec. Mocan Ioana