Hotărârea nr. 230/2012

privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local a d-lui VASILE PETRUŢ şi validarea mandatului de consilier în cadrul Consiliului Local al Municipiului Oradea al d-nei VIORICA IOVAN din partea Partidului Democrat Liberal – Filiala Bihor

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local a d-lui VASILE PETRUȚ și validarea mandatului de consilier în cadrul Consiliului Local al Municipiului Oradea al d-nei VIORICA IOVAN din partea

Partidului Democrat Liberal - Filiala Bihor

Analizând raportul de specialitate nr. 75286 din 26.04.2012, întocmit de către Direcția Juridică - Compartiment Secretariat al Consiliului Local, prin care se propune constatarea încetării de drept, prin pierderea calității de membru al partidului politic pe a cărei listă a fost ales, a mandatului de consilier local în cadrul Consiliului Local al municipiului Oradeaad-lui VASILE PETRUȚ.

Având în vedere Decizia Partidului Democrat Liberal - Filiala Bihor nr.22/24.04.2012 privind sancționarea prin excluderea din calitatea de membru PDL Bihor, a d-lui VASILE PETRUȚ, conform prevederilor art.23 alin.1 lit.f) si a alin.2 ale Statutului PDL, înregistrată la Primăria municipiului Oradea cu nr. 74957/26.04.2012,

Luând în considerare adresa nr.35/24.04.2012, înregistrată la Primăria municipiului Oradea cu nr. 74962/26.04.2012, prin care d-l BOBITAN ALIN SEBASTIAN, in calitate de membru al PDL Bihor, aflat pe locul 13 pe lista de candidați ai Partidul Democrat Liberal - Oradea, la alegerile locale din iunie 2008 pentru Consiliul Local al municipiului Oradea, renunță la dreptul de a fi nominalizat consilier local,

Luând în considerare adresa nr. 95/24.04.2012 înregistrată la Primăria municipiului Oradea cu nr. 74963/26.04.2012 prin care Partidul Democrat Liberal - Filiala Bihor, confirmă apartenența politică a d-nei VIORICA IOVAN, membră a PDL Bihor pe a cărui listă a candidat la alegerile locale pentru Consiliul Local Oradea, desfășurate în data de 01.06.2008, aflându-se pe locul 14 pe lista de candidați, în vederea validării acesteia în funcția de consilier local,

Analizând Procesul - Verbal nr. 68 din data de 26.04.2012, întocmit de către Comisia de validare, aleasă în ședința de constituire a Consiliului Local al municipiului Oradea din data de 18.06.2008, prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea validarea mandatului de consilier în cadrul Consiliului Local al Municipiului Oradeaal d-nei VIORICA IOVAN,

În baza art.6, art.9 alin.(2) lit. hA1), alin.(3), art.12 alin. (1) si alin.(2) din Legea nr.393/2004, actualizată, privind Statutul aleșilor locali,

Ținând seama de prevederile art. 205 alin.(1) lit. hA1) și alin.(3) din Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Local al municipiului Oradea aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Oradea nr.754/2008,

În temeiul art.31, art.33, art.36 alin.(9) și art.45 alin.(1) din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

h o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se constată încetarea de drept, prin pierderea calității de membru al partidului politic pe a cărei listă a fost ales, a mandatului de consilier local în cadrul Consiliului Local al municipiului Oradea a d-lui VASILE PETRUȚ.

Art.2. Se declară vacant locul consilierului local dl VASILE PETRUȚ în cadrul Consiliului local al municipiului Oradea.

Art.3 Se validează mandatul de consilier în cadrul Consiliului Local al Municipiului Oradea, al d-nei VIORICA IOVAN din partea Partidul Democrat Liberal - Filiala Bihor, pe listele căruia a participat ca și candidat la alegerile locale din data de 1 iunie 2008.

Art.4 Se aprobă repartizarea d-nei VIORICA IOVAN ca membru al COMISIEI JURIDICE, PENTRU ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ LOCALĂ DISCIPLINĂ, RESPECTAREA DREPTURILOR ȘI LIBERTĂȚILOR CETĂȚENEȘTI, RELAȚII CU ALTE COMISII LOCALE SAU ORGANISME SIMILARE, INTEGRARE EUROPEANĂ- comisie de specialitate a Consiliului Local al Municipiului Oradea.

Art.5. Persoanele interesate pot ataca în justiție prezenta hotărâre, în condițiile Contenciosului administrativ.

Art.6. Prezenta hotărâre se comunică cu:

- Primarul municipiului Oradea

  • -   Instituția Prefectului județului Bihor

  • -  D-ul VASILE PETRUȚ

  • -  D-naVIORICAIOVAN

  • -   Partidul Democrat Liberal - Filiala Bihor

  • -   Se publică pe site-ul www.oradea.ro și în M.O. al județului Bihor

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Cupșa loan

Oradea, 26 aprilie 2012

Nr. 230


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila