Hotărârea nr. 223/2012

privind aprobarea preţului local al energiei termice furnizate de către SC Electrocentrale Oradea SA, valabil începând cu 01.05.2012

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea prețului local al energiei termice furnizate de către SC Electrocentrale Oradea SA,

valabil începând cu 01.05.2012

Analizând raportul de specialitate nr.65974 /11.04.2012 întocmit de Direcția Economică - Serviciu Evidență Patrimoniu Delegări de Gestiune prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea prețului local al energiei termice furnizate de către SC Electrocentrale Oradea SA începând cu 01.05.2012

Având în vedere adresa SC Electrocentrale Oradea SA nr. 47279/12.03.2012 (anexa nr. 1) cuprinzând propunerile privind prețul local al energiei termice și cantitățile de energie termică prognozate a fi livrate în 2012 de SC Electrocentrale Oradea SA și SC Transgex SA,

Ținând seama de Avizul ANRSC nr. 2378267/05.03.2012 (anexa nr. 2) prin care s-au majorat tarifele de transport și distribuție a energiei termice practicate de SC Electrocentrale Oradea SA, respectiv tariful de transport va fi de 36,31 lei/gcal (fără TVA) și tariful de distribuție 62,72 lei/gcal (fără TVA),

Luând în considerare Avizul ANRSC nr. 3418510/08.07.2010 (anexa nr. 3) prin care ANRSC a aprobat tarifele de transport și distribuție a energiei termice practicate de SC Transgex SA începând cu 10.07.2010,

Ținând cont de prevederile Legii nr. 325/2006 privind serviciul public de alimentare cu energie termică,

Prin Hotărârea Consiliului local al municipiului Oradea nr. 615/2011 s-a aprobat prețul de facturare al energiei termice furnizată populației în municipiul Oradea începând din 01.10.2011,

În conformitate cu prevederile OG nr. 36/2006 privind instituirea prețurilor locale de referință pentru energia termică furnizată populației prin sisteme centralizate,

În baza Ordinului nr. 66/2007 2007 privind aprobarea Metodologiei de stabilire, ajustare sau modificare a prețurilor și tarifelor locale pentru serviciile publice de alimentare cu energie termică produsă centralizat, exclusiv energia termică produsă în cogenerare,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36, alin.(2), lit.a), lit.d), alin. (3) lit.c) alin.(6), lit. a), pct. 14 și art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e

Art.1. Se aprobă prețul local al energiei termice în Municipiul Oradea, calculat ca medie ponderată, la nivelul de 266,03 lei/gcal (inclusiv TVA), valabil începând din 01.05.2012.

Art.2. Se aprobă menținerea la nivelul de 235,52 lei/gcal (inclusiv TVA) a prețului local de facturare al energiei termice furnizate populației prin sistem centralizat în Municipiul Oradea aprobat prin HCL nr. 615/29.09.2011.

Art.3. Se aprobă subvenția unitară acordată de la bugetul local pentru energia termică furnizată populației prin sistemul centralizat în Municipiul Oradea la nivelul de 30,51 lei/Gcal (inclusiv TVA), valabil începând cu 01.05.2012.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică și SC Electrocentrale Oradea SA.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu:

o Primarul municipiului Oradea

o Instituția Prefectului județului Bihor

o Direcția Economică

o Direcția Tehnică

o Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională

o SC Electrocentrale Oradea SA

o Se publica in M.O. al județului Bihor si pe site-ul www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Cupșa Ioan

Oradea, 12 aprilie 2012                                                      CONTRASEMNEAZĂ

Nr. 223 SECRETAR

Ionel Vila