Hotărârea nr. 212/2012

Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Extindere, reabilitare si modernizare baza sportiva IOSIA, str. Splaiul Crişanei - Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Extindere, reabilitare si modernizare baza sportiva IOSIA, str. Splaiul Crișanei - Oradea

Analizând Raportul de Specialitate înregistrat sub nr.54650/22.03.2012 întocmit de către Instituția Arhitectului Șef -Compartimentul Urbanism si Avizari prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea, aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Extindere, reabilitare si modernizare baza sportiva IOSIA, str. Splaiul Crisanei, elaborat la inițiativa beneficiarei ADMINISTRATIA IMOBILIARA ORADEA, in baza certificatului de urbanism nr. 3096/05.10.2010, in vederea stabilirii conditiilor de extindere, reabilitare si modernizare a bazei sportive IOSIA, organizarea urbanistica a zonei, rezolvarea circulatiei carosabile si pietonale, circulatia juridica a terenurilor si echiparea cu utilitati edilitare.

Terenul studiat, in suprafata totala de 22647 mp, s-a identificat prin nr.cad.165832 inscris in CFnr.165832, nr.cad.165834 inscris in CF nr.165834 si nr.cad.165914 inscris in CF nr.165914 in proprietatea Municipiului Oradea.

Teritoriul luat in studiu este situat in intravilanul localitatii, in zona de est a orașului și este delimitat de terenuri aflate in proprietatea municipiului Oradea.

Regulamentul Zonarii Functionale a municipiului Oradea, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.49/2000, situeaza amplasamentul studiat in zona C6 - zona comerciala centrala care permite funcțiuni legate de recreere langa cursuri de apa si unele activitati comerciale legate de aceste functiuni.

In prezent pe amplasamentul studiat exista 8 terenuri de tenis cu dotarile aferente si doua cladiri propuse pentru demolare.

Terenul este traversat pe directia E-V de linia LEA 110KV. Legatura zonei cu municipiul se face pe strada Splaiul Crisanei si str. Alexandru Cazaban. Din punct de vedere al echiparii edilitare, zona este deservita de retele de apa, canalizare, electrice, telefonie

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr.453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art. 36 alin.2 lit. c, alin. 5 lit. c) și art. 45 alin.2 lit. e) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

CONSILIULLOCALALMUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Extindere, reabilitare si modernizare baza sportva IOSIA, str. Splaiul Crișanei - Oradea, cu propunerile de organizare urbanistică a zonei, conform documentației tehnice anexate, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Se propune extinderea bazei sportive existente si modernizarea acesteia, conform proiectului intocmit de catre SC Rono Aqua SRL - arh.Cretu Nicolae.

Obiective propuse:

-amenajareaa4terenuri detenisnoi,cu tribune aferente;

 • - demolarea cladirilor existente si construirea a trei corpuri de cladire:

 • - cladire (3) cu destinatia alimentatie publica;

 • - cladire (2) cu destinatia vestiare;

 • - cladire (1) cu destinatia cabina poarta;

 • - amenajare incinta - alei carosabile si pietonale,spatii verzi si locuri de parcare (10locuri de parcare)

Din punctdevedereal incadrarii incontextul urbanistic, s-au stabilit urmatoarele conditii:

 • -   regim de inaltime propus P;

 • -   POT maxim propus = 25,0%,;

 • -   CUT maxim propus = 0,35;

 • -   Obiectivelepropusesevoramplasalaminim4,0mfatademejdii,inafarazonei de protectie LEA 110KV.;

Accesul inincinta bazei sportive se realizeaza din strada Splaiul Crisanei pe o alee carosabila existenta, cu caracter public.

 • - Asigurarea utilitatilor: Dotarea cu utilitati se va face prin racordarea la retelele edilitare existente in zona

Art.2 Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

Art.3 Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

- Beneficiarii Planului Urbanistic de Detaliu, ADMINISTRATIA IMOBILIARA ORADEA, prin grija Compartimentului Urbanism si Avizari.

 • - Instituția Prefectului județului Bihor

 • - Primarul Municipiului Oradea.

- Se publică pe site-ul www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ loan Cupșa

Oradea, 30 martie 2012

Nr.212


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila