Hotărârea nr. 21/2012

pentru modificarea acordului de parteneriat încheiat între Administrația Socială Comunitară Oradea și Colegiul Tehnic Transilvania - Oradea privind acordarea serviciilor de asigurare a hranei persoanelor aflate în situații economico-sociale sau medicale deosebite din municipiul Oradea, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Oradea nr. 86 din 29 ianuarie 2009

ROMANIA

JUDETUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

pentru modificarea acordului de parteneriat încheiat între Administrația Socială Comunitară Oradea și Colegiul Tehnic Transilvania - Oradea privind acordarea serviciilor de asigurare a hranei persoanelor aflate în situații economico-sociale sau medicale deosebite din municipiul Oradea, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Oradea nr. 86 din 29 ianuarie 2009

Analizând Raportul de Specialitate nr. 201520 din data de 23.01.2012 întocmit de către Serviciul Social din cadrul Administrației Sociale Comunitare Oradea prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea modificării acordului de parteneriat încheiat între Administrația Socială Comunitară Oradea și Colegiul Tehnic Transilvania - Oradea privind acordarea serviciilor de asigurare a hranei persoanelor aflate în situații economico-sociale sau medicale deosebite din municipiul Oradea;

Serviciile de asigurarea a hranei potrivit Legii nr. 208/1997 privind cantinele de ajutor social, sunt servicii sociale gratuite sau contra cost prin plata unei contribuții din veniturile realizate de către o persoană singură/familie, care se acordă persoanelor aflate în situații economico-sociale sau medicale deosebite. Scopul acordării serviciilor sociale prin cantina de ajutor social este combaterea marginalizării sociale a persoanelor aflate în situații economico-sociale sau medicale deosebite.

La nivelul municipiului Oradea, serviciile de asigurare a hranei se acordă în baza Acordului de parteneriat încheiat între Administrația Socială Comunitară Oradea și Colegiul Tehnic Transilvania - Oradea privind acordarea serviciilor de asigurare a hranei persoanelor aflate în situații economico-sociale sau medicale deosebite din municipiul Oradea, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Oradea nr. 86 din 29 ianuarie 2009.

În scopul utilizării eficiente a resurselor, se impune gasirea unor soluții de minimizare a costurilor, a investițiilor sau a cheltuielilor curente,

Având în vedere prevederile art.20, alin.1 lit.h) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale , Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a consiliului local,

În baza prevederilor art. 36, alin.2, lit.(d) si (e), alin. 6 lit. (a), pct.2, alin. 7, lit.(a) și art. 45, alin.2, lit. (f), din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1 Se aprobă modificarea Acordului de parteneriat încheiat între Administrația Socială Comunitară Oradea și Colegiul Tehnic Transilvania - Oradea privind acordarea serviciilor de asigurare a hranei persoanelor aflate în situații economico-sociale sau medicale deosebite din municipiul Oradea, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Oradea nr. 86 din 29 ianuarie 2009, după cum urmează:

Punctul I.2 Costurile serviciului social, va avea următorul conținut:

,,a) Costurile serviciilor de asigurarea a hranei, pe anul în curs: 7,4 lei/beneficiar/zi, respectiv 6 lei reprezentând alocația de hrană și 1,4 lei cheltuieli.

b)Costurile serviciilor de asigurarea a hranei se pot modifica anual cu acordul părților, prin act adițional.”

Art. 2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Socială Comunitară Oradea

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

- Primarul municipiului Oradea

  • -   Instituția Prefectului - Județul Bihor

  • -  Adminstrația Socială Comunitară Oradea

  • -   Colegiul Tehnic Transilvania - Oradea, prin grija ASCO

  • -   Se publică pe site-ul www.oradea.ro și în M.O. al județului Bihor

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Delorean Ion Iulius

Oradea, 27 ianuarie 2012                                 CONTRASEMNEAZĂ

Nr. 21 SECRETAR

Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.