Hotărârea nr. 184/2012

Privind acordarea de subvenţii de la bugetul local al municipiului Oradea, pentru anul 2012, în baza Legii nr. 34/1998, pentru asociaţiile şi fundaţiile române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială pe raza municipiului Oradea

ROMANIA

JUDETUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Privind acordarea de subvenții de la bugetul local al municipiului Oradea, pentru anul 2012, în baza Legii nr. 34/1998, pentru asociațiile și fundațiile române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială pe raza municipiului Oradea

Analizând raportul de specialitate nr. 205902 din 20.03.2012 întocmit de către Administrația Socială Comunitară Oradea prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea acordarea de subvenții de la bugetul local al municipiului Oradea, pentru anul 2012, în baza Legii nr. 34/1998, pentru asociațiile și fundațiile române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială pe raza municipiului Oradea,

Luând în considerare art. 1 din Legea nr. 34/1998 precum și prevederile art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 1153/2001, care face referire la criteriile conform cărora sunt evaluate și selecționate asociațiile și fundațiile române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială,

Ținând seama de prevederile art. 7A1 din Hotărârea nr. 942/2005, care precizează punctajul maxim care poate fi acordat pentru fiecare dintre criteriile de evaluare și selecționare a asociațiilor și fundațiilor și ținând seama de Ordinul nr. 1.334 /2010 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei de evaluare și selecționare și a Grilei de evaluare a asociațiilor și fundațiilor,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36, alin.2, lit. b),d), alin.4 lit. a), alin.6 lit. a), pct. 2 si art. 45, alin.2 lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind

administrația publica locala, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă acordarea de subvenții în valoare de 250.000 lei de la bugetul local al municipiului Oradea, pentru anul 2012, asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială pe raza municipiului Oradea, după cum urmează:

 • 1.  Asociația Caritas Catolica - 43.000 lei

 • 2.  Fundația Hospice Emanuel - 30.000 lei

 • 3.  Fundația Copiii Făgăduinței - 27.000 lei

 • 4.  Asociația Caritas Eparhial - 27.000 lei

 • 5.  Societatea de Binefacere “Don Orione” - 21.500 lei

 • 6.  Fundația Consistoria Efrem Beniamin - 20.000 lei

 • 7.  Asociația Down - 18.000 lei

 • 8.  Fundația Casa Minunată - 16.000 lei

 • 9.  Fundația de Scleroză Multiplă SM Bihor - Oradea - 15.000 lei

 • 10. Fundația Theranova - 14.000 lei

 • 11. Fundația People to People - 10.000 lei

 • 12. Fundația Csillagvaros - 8.500 lei

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Socială Comunitară Oradea.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • -   Primarul municipiului Oradea

 • -   Instituția Prefectului jud. Bihor

 • -   Administrația Socială Comunitară Oradea

 • -   Toate organizațiile menționate la art. 1 prin grija Administrației Sociale Comunitare Oradea

 • -   Se publică în Monitorul Oficial al Județului Bihor și pe site-ul www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Ioan Cupșa

Oradea, 30 martie 2012                                                    CONTRASEMNEAZĂ

Nr.184 SECRETAR

Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.