Hotărârea nr. 181/2012

privind aprobarea încheierii unui act adiţional la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare a municipiului Oradea prin concesiune nr.106.588 / 22.01.2008, urmare a actualizării suprafeţelor care fac obiectul activităţii de salubrizare stradală

ROMANIA

JUDETUL BIHOR MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea încheierii unui act adițional la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare a municipiului Oradea prin concesiune nr.106.588 / 22.01.2008, urmare a actualizării suprafețelor care fac obiectul activității de salubrizare stradală

Analizând raportul de specialitate nr. 56930 din data de 28.03.2012 întocmit de Direcția Tehnică -Serviciul Lucrări și Servicii Publice, prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea încheierii unui act adițional la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare a municipiului Oradea prin concesiune nr.106.588/ 22.01.2008, pentru prestarea activității de salubrizare stradală: măturat mecanic, măturat manual, poduri, prelungiri străzi, rampe, pasarele, măturat-spălat parcări în zilele de marți și joi, măturat manual parcări, stropitul străzilor si deszăpezire străzi, urmare a actualizării suprafețelor care fac obiectul activității de salubrizare stradală,

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Local nr. 347/29.04.2009, Hotărârea Consiliului Local nr. 734/28.10.2010, Hotărârea Consiliului Local nr.458/28.06.2011 si Hotărârea Consiliului Local nr.685/31.10.2011,

În conformitate cu Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr.51/2006, Legea de salubrizare a localităților nr.101/2006 cu modificările și completările ulterioare;

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.c) și d), alin.(5) lit.a), alin.(6) lit.a) pct.14 și art.45 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă încheierea unui act adițional la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare a municipiului Oradea prin concesiune nr.106.588/22.01.2008, pentru prestarea activității de salubrizare stradală, după cum urmează:

 • - măturat mecanic, măturat manual conf. Anexei nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre,

 • - poduri, prelungiri străzi, rampe, pasarele, conf. Anexei nr. 2, parte integrantă din prezenta hotărâre,

 • - măturat - spălat parcări Marți -Joi, conf. Anexei nr. 3, parte integrantă din prezenta hotărâre,

 • - măturat manual parcări conf. Anexei nr. 4, parte integrantă din prezenta hotărâre,

 • - stropitul străzilor conf. Anexei nr. 5, parte integrantă din prezenta hotărâre,

 • - deszăpezire străzi conf. Anexei nr. 6, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă: Hotărârea Consiliului Local nr.347/29.04.2009, Hotărârea Consiliului Local nr.734/28.10.2010, Hotărârea Consiliului Local nr.458/28.06.2011 și Hotărârea Consiliului Local, nr.685/31.10.2011.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Tehnică și Direcția Economică.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • -   Instituția Prefectului Bihor

 • -   Primarul Municipiului Oradea

 • -   Direcția Tehnică

 • -   Direcția Economică

 • -   S.C. R.E.R. Ecologic Service S.A., prin grija Direcției Tehnice

 • -   Se afișează pe site-ul www.oradea.ro și se publică în Monitorul Oficial al județului Bihor

  Oradea, 30 martie 2012

  Nr. 181


  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Ioan Cupșa


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila

ANEXA NR.6 la H.C.L. nr. 181/2012

Lista strazi propuse pentru deszapezire , in completare la Caietul de Sarcini care face parte din contractul de delegare a gestiunii nr.106588/22.08.2008

Nr. crt.

Denumirea strazii

Elemente de identificare

Lungime carosabil ml

Latime carosabil ml

Suprafata carosabil mp

Lungime trotuar ml

Latime trotuar ml

Suprafata trotuar mp

1

A.T.LAUREAN

243

5

1,215.00

486

1

486.00

2

ABRUDULUI

120

5

600.00

120

1

120.00

3

ACCES CENT.BUMBAC

1,130

7

7,910.00

1,130

1

2,825.00

4

ADEVARULUI

1,500

4

6,000.00

5

ALBACULUI

600

7

4,200.00

1,200

1,5

1,800.00

6

ANA IPATESCU

241

5

1,204.00

482

1

482.00

7

AUREL VLAICU

345

7

2,415.00

690

1,2

828.00

8

APELOR

860

6

5,160.00

9

B.BELA

300

4

1,200.00

10

BISTRITEI

612

7

4,284.00

1,224

2

2,448.00

11

BRANULUI

795

5

3,975.00

1,590

1

1,590.00

12

C.PETRESCU

800

4

3,200.00

13

CAISILOR

1,050

4

4,200.00

14

CERCULUI

260

4

1,040.00

15

CIRESILOR

750

4

3,000.00

16

COLINELOR

950

4

3,800.00

17

CONSTANTEI

245

4

980.00

490

1

490.00

18

CORNULUI

452

3,5

1,582.00

904

1,2

1,084.00

19

COTNARI

194

5

970.00

20

CRANGULUI

560

3

1,680.00

21

CRISAN

450

5

2,250.00

900

1

900.00

22

CRIVATULUI

1,050

6

6,300.00

23

D.ANGHEL

750

4

3,000.00

24

DEPOULUI

448

5

2,240.00

448

1

448.00

24

DORNEI

918

6

5,508.00

1,836

1,2

2,203.20

25

DOROBANTILOR

90

5

450.00

26

DUMBRAVA

45

4

180.00

90

1

90.00

27

E.GARLEANU

110

3

330.00

28

EMIL ISAC

600

4

2,400.00

29

FAGETULUI

750

4

3,000.00

30

FELEACULUI

259

5

1,295.00

31

FRUNZEI

162

3

486.00

32

G.GALACTION

305

7

2,135.00

610

1,5

915.00

33

G.MOISIL

595

7

4,165.00

1,190

1

1,190.00

34

G.MUZICESCU

206

5

1,030.00

412

1

412.00

35

GH.DOJA

1,560

6

9,360.00

1,560

1

1,560.00

36

GH.VALSAN

140

3

420.00

37

GRADINARILOR

832

6

4,992.00

1,664

2

3,328.00

38

HERCULANE

50

4

200.00

39

I.CANTACUZINO

388

5

1,940.00

776

1

776.00

40

IASOMIEI

534

7

3,738.00

1,068

1

1,068.00

41

IZVORULUI

850

6

5,100.00

1,700

0,8

1,360.00

42

J.GYULA

324

4

1,296.00

43

J.PANNONIUS

276

4

1,104.00

44

JIULUI

300

4

1,200.00

45

L.REBREANU

70

4

280.00

46

M.ELIADE

554

6

3,324.00

1,108

2

2,216.00

47

M.PREDA

218

3,5

763.00

48

MARGARETEI

297

5

1,485.00

594

2

1,188.00

49

MASLINULUI

350

5

1,750.00

700

1

700.00

50

MIORITEI

330

5

1,650.00

660

6

660.00

51

N.BELDICEANU

600

4

2,400.00

1,200

1

1,200.00

52

NEGOIULUI

160

4

640.00

53

OITUZ

185

4

740.00

54

P.RARES

310

4

1,240.00

620

1

620.00

55

PALEULUI

1,000

4

4,000.00

56

PALEULUI-SERP.

1,900

5

9,500.00

57

PALTINULUI

158

4

632.00

58

PASARELA CFR

100

1,5

150.00

59

PASARELA PESCARUS.

100

1,5

150.00

60

PATRIOTILOR

85

7

595.00

170

1

170.00

61

PIERSICILOR

1,200

4

4,800.00

62

PISCULUI

520

3

1,560.00

63

POD DACIA

60

10

600.00

64

POD DECEBAL

60

10

600.00

65

POD INFORMATICA

60

4

240.00

66

POD PASARELA HOBAN

80

2,5

200.00

67

POD PONTOANE

100

2

200.00

68

POD TH. NES

50

4

200.00

69

POD UNIRII

60

10

600.00

70

PODGORIA

800

7

5,600.00

71

PRISLOPULUI

275

6

1,650.00

72

PROMEN.MAL DREPT

1,500

1,5

2,250.00

73

PROMEN.MAL STANG

1,500

1,5

2,250.00

74

PROMENADA M.A.AVER.

1,500

1,5

3,000.00

75

PRUNILOR

900

4

3,600.00

76

R.KAROLY

435,5

6

2,613.00

77

RASPANTIILOR

905

3

2,715.00

78

RENASTERII

838

4

3,352.00

79

RPOMENADA SOVATA

400

1,5

600.00

80

SANTAULUI

820

3

2,460.00

81

SANTULUI

630

3,5

2,205.00

82

SEBESULUI

216

4

864.00

83

SOARELUI

600

4

2,400.00

84

SOFIEI

950

4

3,800.00

85

STRUGURILOR

1050

4

4,200.00

86

SUISULUI

3,500

4

21,000.00

87

TEIULUI

612

5,3

3243,6

1,224

1,5

1,836.00

88

TRAIAN LALESCU

238

7

1,666.00

476

1

476.00

89

V.CARLOVA

560

3

1,680.00

90

VALCELELOR

210

4

840.00

91

VAPORULUI

248

7

1,736.00

496

1,5

744.00

92

VIILOR

500

4

2,000.00

93

Titus Popovici ( A.N.L. Branului )

262

6

1,572.00 262

2

524.00

94

Jannus Pannonius

258

4

1,032.00

258

2.5

645.00

95

Carol Davila

272

4

1,088.00

272

2

544.00

96

Ceahlăului

229

5.5

1,259.00

458

1,2-1,5

618.00

97

Jimboliei

461.5

6

2,769.00

923

1,1-1,9

1,385.00

98

Ioan Ratiu

272

6

1,632.00

544

1.3

707.00

99

Pod Sovata

108

7

756.00

216

2.5

540.00

100

Pod Traian Blajovoci

18

7

126.00

36

2.3

82.80

101

Pod Vaporului

25

7

175.00

25

2

50.00

102

Alexandru Sahia

516

5

2,580.00

516

2

1,032.00

103

Arțarilor

760

6

4,560.00

760

1-1,5

3,233.00

104

Vaporului

144

7

1,010.00

144

2

576.00

105

Toamnei

1,147

7

8,029.00

1,342

1

2,684.00

106

Atelierelor

917

7

6,237.00

1,579

1

1,579.00

TOTAL

56,747.50

266,339.00

35,153

50,413.00

Maturat manual si mecanic

Anexa nr.1 la H.C.L. 181/2012

Nr. crt.

Frecv.propusa Manual/sapt.

Frecv.propusa Mecanic/sapt.

Denumire strazi

Lungime carosabil

Latime carosabil

Suprafata total carosabil mp.

Lungime trotuar

Latime trotuar

Suprafata total trotuar mp.

1

3

1907

138

6

828

276

1

276

2

5

12 Octombrie executat 2003

130

6

780

260

1

260

3

3

A.Sahia

516

5

2580

1032

1

1032

4

3

A.T.LAUREAN

230

5

1150

460

1,5

690

5

3

A.Vlaicu

344,5

7

2411,5

689

1,2

827

6

3

Abrudului

105

6

630

210

1

210

7

3

Acces in DJ 190

226

6

1356

8

3

Agricultorilor

400

7

2800

800

1,2

960

9

3

Al.Andritoiu

447

6

2905

447

1,5

671

10

5

Albacului

573

6,5

3725

1146

1,5

1719

11

3

Alex.cel Bun

330

5

1650

660

1,25

825

12

3

Almasului

340

5,98

2033,2

680

1

680

13

4

Apateului

1294,5

6

7767

2589

1-2,50

3796

14

2

Apelor

835

6

5010

1670

1,6

2780

15

3

Ardealului

103

6

618

206

1

206

16

3

Artarilor

760

6

4560

1520

1-1,5

3233

17

3

Atelierelor

750

7,3

5.475

1.500

1

1.500

18

7

Aviatorilor(tronson 2+3)

1082

6

6492

1921

1

1921

19

2

Beiusului

805

7

5635

1610

1,5

2915

20

3

Biruintei

550

7

3850

1000

1

1000

21

5

Bistritei

550

7

3850

1100

1,5

1650

22

3

Branului

625

6

3750

795

1,65

1312

110

60

3,5

5

385

300

795

1,94

1546

23

5

Bumbacului

615

14,48

13611,2

1230

2,9

1783,5

24

5

Busuiocului

177

5

885

355

1,14

405

25

3

Cantacuzino(tronson

388

5

1940

85

0,50

1,50

47,5

26

3

Carol Davila

272

4

1088

544

1

544

27

3

Ceahlăului

229

5,5

1259

458

1,20

1,50

618

28

Cele trei Crisuri

810

14,4

11.660

880

3,85

3.390

29

5

Ceyrat( Toamnei)

150

6,5

975

150

1,2

180

30

5

Cerbului

300

6

1.800

300

1,2

360

31

7

Ciheiului-

600

7

4200

32

3

Ciobanului

324

6

1944

648

1

648

33

3

Coralilor

287

6

1722

574

1,9

803,6

34

3

Cornului

445

5

2225

890

1

890

35

2

Crangului

524

6

3144

1048

1

1048

36

5

Crisan

754,5

5

3772,5

1509

1,2

1810,8

37

3

Crisului

196

5

980

392

1,5

588

38

2

Crivatului

960

6

5760

1896

1

1896

39

3

Definului

288

6

1728

576

1

576

40

2

Depoului

568,4

5,98

3399,03

1136,8

1

1136,8

41

5

Depozitului

1515

6

9090

1030

1

1030

42

4

Dobrogei

425

5,5

2337,5

850

1,25

1062,5

43

2

Dornei

918

6

5508

1836

1,2

2203

44

3

Dorobantilor

88

4

352

176

1

176

45

5

Drum Acces Bumbacului

1095

7

7665

1270

1,5

1905

46

3

Dumbravei

50

3

150

100

1,2

120

47

3

Emil Racovita

266

6

1596

532

1,5

798

48

7

Erkel Ferencz

657,26

6

3943,56

657,26

1,5

985,89

49

3

Fantanilor

494

3,7

1827,8

988

1,25

1235

50

3

G.E.Palade

1.241

6

7.446

1.241

2

2.482

51

5

G.Muzicescu

238

6

1428

460

1

460

52

5

Gala Galaction

376

7,48

2812,48

752

1,2

902

53

5

Gradinarilor

1323

8

10584

2646

3

7938

54

5

Grigore Moisil

70

7

490

55

3

Gutemberg

692

6,5

4500

1384

2,5

3460

56

3

H.Ibsen

1295

7

9065

2590

1,5

3885

57

3

I.Andreescu

235

5,7

1339,5

470

0,7

329

58

7

Iasomiei(tronson St.Cel Mare-Pacii

511

6

3066

1022

1,3

1329

175

5

875

350

1,3

455

59

3

loan Ratiu

272

6

1632

544

1,3

707

60

3

Ion Budai Deleanu

100

6

600

200

1,2

240

61

2

Izvorului

1975

6

11850

3950

1

3950

62

3

Janus Panonius

258

4

1032

516

1,25

645

63

3

Jimboliei

461,5

6

2769

923

1,10

1,90

1385

64

5

Kiev

63

5

315

126

1

126

65

3

Lanului

236

7

1652

472

1,2

566,4

66

5

Luminitei

168

5

840

336

1,2

403

67

3

Lunga

462

5,2

2402,4

900

1,1

990

68

3

Maciesului

445

4

2225

430

1,25

671,9

69

4

Marasesti

240

6

1440

400

1,2

528

70

5

Margaretei

321

5

1605

642

1

642

71

5

Maslinului

425

6,98

2966,5

850

1,5

1275

72

4

Mediasului

312

7

2184

624

1,2

748,8

73

5

Meiului

75

5

375

150

1

150

74

3

Micsuneleor

220

5

1100

220

1

220

75

5

Mircea Eliade

688

7

4816

1200

1,5

1800

76

3

Miron Costin

550

6,98

3839

1100

1,5

1650

77

5

Miron Pompiliu

283

5

1415

566

1

566

78

3

Morii

604

13,98

8443,92

1208

3,5

4228

79

4

Munteniei

240

5

1200

480

2

960

80

4

Muzicescu

238

6

1428

460

1

460

81

4

Muzicii

240

5

1200

480

1

480

82

2

N.Beldiceanu

459,5

3,5

1608

919

0,61

1,88

1011

83

4

N.Paganini

239

7

1673

478

1,5

717

84

3

N.Sova

615

6

3690

1230

1,20

2,50

2275,5

85

3

Narciselor

450

6,5

2925

900

1,2

1080

86

3

Navigatorilor

715

6

4290

1430

1

1430

87

3

Otelarilor

305

4

1220

610

1,2

744

88

7

Patriotilor

85

7

595

170

1

170

89

2

Petru Rares

310

4

1240

620

1,2

744

90

2

Pista Biciclisti

1150

1

1150

91

3

Plevnei

240

3,50-4

900

480

1-1,50

600

92

2

Podgoria

800

7

5600

93

7

Principatele Unite

516

6

3096

516

1,5

724

382,5

6

2295

765

1,3

994,5

94

2

Prislopului

275

6

1650

550

1,5

825

95

5

Prutului

225

4

900

225

1

225

96

4

P-ta Taranilor

480

6,75

3240

780

1,5

1170

97

2

Rimler Karoly

435,5

5

2177,5

98

3

Rimonoczi Kalman

405

6

2430

810

1,5

1215

99

3

Sabinelor

195

5,98

1166,1

390

1,2

468

100

2

Santaului

630

3,5

2205

101

3

Scoalelor

280

6

1680

102

3

Simion Stefan

415

6

2490

830

1,6

1328

103

3

Stelutei

235

6

1410

470

1,1

517

104

3

T.Lalescu(tronson)

238

7

1666

440

1,4

616

105

5

Teiului

326,25

6

1957,5

296,5

1,2

355,4

106

3

Teodor Amman

236

7

1652

472

1-1,50

590

107

4

Tepes Voda

297

7

2079

594

1,5

891

108

3

Titus Popoviciu(ANL Branului)

262

6

1572

524

1

524

109

Traian Goga

330

7

2.310

660

1,5

990

110

3

Traian Vuia

170

5,97

1015,24

340

0,85

289

111

5

Ursului

97,3

5,97

580,95

194,6

5,5

1070,3

112

5

R.Reagen

297

7

2079

594

1,2

712,8

144

7

1010

288

2

576

113

3

Viorelelor

100

5

500

200

1,25

250

Total:/MP = 456.075,19

330451

125.624,19

Poduri , Prelungiri strazi, Rampe , Pasarele

Nr.

Frecv.propusa

Frecv.propusa

Denumire

Lungime

Latime

Suprafata total

Lungime

Latime

Suprafata total

crt.

Manual/sapt.

Mecanic/sapt.

strazi

carosabil

carosabil

carosabil mp.

trotuar

trotuar

trotuar mp.

Poduri

1

7

Magheru

80,1

7

560,7

160,2

3

480,6

2

7

Decebal

94,2

8,8

829

188,4

3

565,2

3

7

Unirii

59

14

826

118

3

354

4

5

Traian Baljovici

18

7

126

36

2,3

82,8

5

2

Theodor Nes

32,2

7,2

232

64,4

1,3

84

6

5

Sovata

110

7

770

220

3

660

7

3

Seleus

13,5

7

94,5

27

1,4

37,8

Prelungiri str.

1

5

R.Reagen

144

7

1.010

288

2

576

2

5

Ceyrat

1.147

7

8.029

2.684

1

2.684

3

5

Atelierelor

917

7

6.237

1.579

1

1.579

Rampe

1

5

Sovata-Fagului

225

5-9

1.665

520

3

1.560

2

5

Sovata-Onestilor

196

7-9

1.568

380

3

1.140

3

5

Traian Blajovici

650

4

2

Th. Nes-Stefan Cel Mare

182

10

1820

364

1,4-2

619

5

2

Th. Nes-Izvorului

50

12

600

225

1,6

360

Pasarela

1

2

Intelectualilor

85,5

3

256,5

2

2

Informatica

79,5

1,8

143,1

159

1,5

238,5

Total:/MP = 36.437,70

Maturat -spalat parcari ,Marti-Joi

Nr.

Frecv.propusa

Frecv.propusa

Denumire

Lungime

Latime

S, Total

crt.

Manual/sapt.

Mecanic/sapt.

strazi

carosabil

carosabil

caros. mp.

Marti

1

Meșteșugarilor

300

3,5

1.050

2

Lapusului

450

3,5

1.575

3

C.Aradului

380

3,5

1.330

4

Universitatii

330

3,5

1.155

5

A.Romane

400

3,5

1.400

6

Tr. Mosoiu

320

3,5

1.120

7

P-cul 1 Decembrie

400

3,5

1.400

8

C.Clujului

1.070

3,5

3.745

9

Primariei

790

3,5

2.765

10

P.ta Independentei

300

3,5

1.050

11

Transilvaniei

495

3,5

1.732,50

12

Dacia

955

3,5

3.342,50

13

Decebal

270

3,5

945

14

B-dul Magheru

60

3,5

210

15

Dunarii

115

3,5

402,5

16

P-cul Traian

250

3,5

875

17

Iosif Vulcan

70

3,5

245

Joi

1

Mestesugarilor

310

3,5

1.085

2

Lapusului

450

3,5

1.575

3

C.Aradului

350

3,5

1.225

4

Universitatii

330

3,5

1.155

5

A.Romane

400

3,5

1.400

6

Tr. Mosoiu

320

3,5

1.120

7

P-cul 1 Decembrie

400

3,5

1.400

8

Primariei

796

3,5

2.786

9

Transilvaniei

505

3,5

1.767,50

10

Dacia

990

3,5

3.465,00

11

Decebal

260

3,5

910

12

B-dul Magheru

135

3,5

472,5

13

Dunării

115

3,5

402,5

14

P-cul Traian

400

3,5

1.400

Total:/MP = 44.506

Maturat manual parcari

Nr.crt.

FRECVENTA

DENUMIRE PARCARE

SUPRAFATA/ MP

1

3

Seleusului-Razboieni

9.055,60

2

3

Calugareni-Bernard Shaw

5.272,50

3

3

Calugareni-Italiana

3.462

4

3

Dragos Voda

15.699,33

5

3

Real - Islazului

1.173

Total / Mp

34.662,43

Stropitul strazilor

Nr. crt.

Denumire strada

Suprafata/MP

Perioada,

1APRILIE-1OCT.candtemp.

Depaseste 30* C

1.

A. CAZABAN

7.455

2.

A.LAZAR

2.960

3.

A.SAGUNA

841,5

4.

A.STRAND

5.250

5.

C.COPOSU

6.875,4

6.

CALARASILOR

2.700

7.

D.VODA

13.510

8.

G.MAGHERU

5.664

9.

GH.DOJA

11.200

10.

H.IBSEN

6.247,5

11.

HOREA

7252,5

12.

I.C.BRATIANU

5.670

13.

INTERSECTIE C.CLUJULUI - P-TA 1 DECEMBRIE - C.T.CRISURI -C.M.AVERESCU

15.604

14.

L.PASTEUR

14.630

15.

LAPUSULUI

9.128

16.

M.BASARAB

7.350

17.

M.EMINESCU

9.350

18.

M.GAINA

5.008,5

19.

M.IMRE

250

20.

M.VITEAZUL

3.013,5

21.

MENUMORUT

4.900

22.

MESTESUGARILOR

23.842

23.

MUZEULUI

2.170

24.

OLIMPIADEI

4.505

25.

P. UNITE

2.970

26.

P.PETOFI

4.963,05

27.

P-TA 1 DECEMBRIE

4.725

28.

P-TA BUCURESTI

6.846

29.

P-TA CREANGA

840

30.

R.CIOROGARIU

9.200

31.

RAZBOIENI

7.518

32.

S.ZWEIG

6.688,5

33.

SELEUSULUI

9.450

34.

SUCEVEI

12.796,24

35.

T.MOSOIU

3.150

36.

T.VLADIMIRESCU

13.365

37.

VLADEASA

7.714

38.

Total /MP

265.602,69

11